MÁME NA TO

Publikováno: 9. 2. 2023 Doba čtení: 3 minuty
MÁME NA TO
© Foto: archiv

Cílem projektu lokalizovaného do Liberce a na Frýdlantsko je snížit riziko destabilizace rodin a jejich sociálního vyloučení, a tím snížit riziko odebrání dětí z rodiny do institucionální péče. Toho chceme dosáhnout přímou podporou dětí a pečujících osob, jejich zapojením v lokální síti podpory sociálních služeb a školských zařízení. Podpora rodin cílí na rozvoj dovedností dětí ve věku 3–15 let klíčových pro úspěch ve vzdělávání a rozvoj rodičovských kompetencí v této oblasti.

Název projektu CZ: Máme na to

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000899

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2025

Jaký problém projekt řeší?

Projekt chce zmírnit dopady širšího problému, jímž je v Liberci a na Frýdlantsku vysoký podíl dětí a rodin zasažených/ohrožených sociálním vyloučením (to je spojováno s oblastmi bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti a zadluženosti; situaci v lokalitách názorně ilustrují mapy na stránkách Agentury pro sociální začleňování, socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/). Mezi dopady vyloučení patří také zvýšené riziko odebrání dětí z rodiny: Slovy Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029 (str. 15) jsou nejvíce ohroženy děti z rodin „s nižším sociálním statusem žijící v sociálně nepříznivých podmínkách (chudoba, soc. vyloučení, nezaměstnanost, zadlužení, ohrožení ztrátou bydlení)“, jejichž rodiče mají sami nízké vzdělání a malý význam přikládají také vzdělání svých dětí. A právě na vzdělání, či spíše vyloučení ze vzdělání jako na jednu z dimenzí sociálního vyloučení ohrožující stabilitu rodiny a ovlivňující selhání v dimenzích ostatních, a na problémy s ním spojené, bychom se chtěli v projektu zaměřit.

Tak jako sociálně nepříznivé podmínky (zvláště pak problémy v bydlení, viz Svobodová et al.: Analýza důvodů vedoucích k umístění dítěte do Dětského centra Liberec, Lumos 2021, str. 5, 17n.) zvyšují riziko odebrání dětí z rodiny, zvyšují také riziko vzdělávacího neúspěchu (Prokop: Záleží na bydlení? Vztah nekvalitního bydlení a školních problémů dětí v chudých českých domácnostech, Sociologický časopis 55/2019, str. 466). Vzdělávací neúspěch v ORP Liberec hodnotí portál mapavzdelavani.cz jako „střední“, nicméně zátěž destabilizující chudobou, která riziko vzdělávacího neúspěchu významně zvyšuje, už jako „vysokou“. „Velmi vysoká“ (3. nejvyšší v ČR) pak je vzdělávací neúspěšnost v ORP Frýdlant, kde se navíc přidává „velmi vysoká“ destabilizující chudoba a, na rozdíl od Liberce, i „velmi vysoké“ obecné socioekonomické znevýhodnění.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je snížit riziko destabilizace rodin a výskytu sociálně patologických jevů příznačných pro sociálně vyloučené prostředí, a tím mj. riziko odebrání dětí z rodin. Toho chceme dosáhnout včasnou identifikací ohrožení a individualizovanou podporou dětí a pečujících osob zacílenou na rozvoj

a) dovedností dětí 3–6 a 6–15 let klíčových pro úspěch ve vzdělávání

b) rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a socializace (podpora při komunikaci s institucemi, nastavení domácí přípravy, ukotvení rodiny v síti sociální pomoci, …)

Důraz bude kladen na aktivní zapojení rodiny a spolupráci s lokálními aktéry nejen v oblasti vzdělávání.

Dílčími cíli projektu je posílit a rozvíjet:

1) rodičovské kompetence 95 pečujících osob v oblasti péče o děti 3–15 let. U 50 % z nich dojde naplnění/částečnému naplnění individuálního plánu (IP) (snížení absencí dítěte, komunikace s MŠ/ZŠ, domácí příprava dítěte aj.)

2) dovednosti a připravenost na povinný rok předškolního vzdělávání/adaptaci na prostředí MŠ 30 dětí 3–6 let. U 50 % dětí dojde k naplnění nebo částečnému naplnění IP (motorické dovednosti, rozvoj slovní zásoby, socializace, hygienické návky); 25 % dětí nastoupí do běžné MŠ/přípravného ročníku ZŠ.

3) vzdělávací dovednosti a motivaci ke vzdělávání u 180 dětí 6–15 let. U 60 % dětí dojde k udržení/zlepšení školních výsledků a postupu do dalšího ročníku/úspěšnému složení opravné zkoušky.

4) síť lokální podpory ohrožených rodin se zapojením MŠ, ZŠ, PPP, OSPOD aj. lokálních aktérů (viz Situační analýza). Do spolupráce zapojeny min. 4 ZŠ, 2 MŠ, další aktéři v oblasti vzdělávání, 25 dobrovolníků. Proběhne 70 konzultací s učiteli ZŠ, z toho min. 20 tripartitních, 15 konzultací s učiteli MŠ, 20 konzultací s dalšími místními aktéry a 3 větší setkání klíčových aktérů spolupráce.

Měřitelnost cílů: O naplnění nebo částečném naplnění IP podpořené osoby získáme přehled z elektronické databáze, do níž je zaznamenávána práce s podpořenými osobami a související jednání.

Autor: čvt

Související články