Na jedné lodi na Frýdlantsku

Publikováno: 24. 5. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Na jedné lodi na Frýdlantsku
© Foto: Archiv

Cílem projektu, jehož nositelem je MAS Frýdlantsko, z. s., a v němž je organizace Člověk v tísni, o. p. s., jedním z partnerů, je efektivní systém sociální práce a podpora vybraných cílových skupin s ohledem na jejich potřeby a na dostupné kapacity pro řešení témat sociálního vyloučení, především s důrazem na znevýhodnění v přístupu na pracovní trh. Projekt je založen na 4 aktivitách:

1. Koordinace rozvoje sociální práce na Frýdlantsku

2. Komunitní centrum Frýdlant

3. Rozvoj pracovních kompetencí osob se ZP

4. Sociální začleňování cestou podpory vzdělávání v rodinách (zajišťováno organizací Člověk v tísni, o. p. s.).

Název projektu CZ: Na jedné lodi na Frýdlantsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000055

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

Jaký problém projekt řeší?

Frýdlantsko je charakterizováno jako hospodářsky a sociálně ohrožené území: sociálně vyloučené lokality jsou identifkovány v 11 obcích z 18, vysoké procento obyvatel je v exekuci a závislé na sociálních dávkách, vyskytuje se závažná bytová nouze, nezaměstnanost, zejména dlouhodobá, převyšuje míru ostatních částí Libereckého kraje a většiny ČR. Index sociálního vyloučení (ASZ, 2021) řadí 8 obcí do kategorie vysokého rizika sociálního vyloučení, z toho Nové Město pod Smrkem dosahuje 26 bodů (z 30); 4 obce jsou hodnoceny jako ohrožené sociálním vyloučením, 5 jako rizikové, jediná obec byla hodnocena indexem 1.

Sociální služby jsou od roku 2019 komunitně plánovány, ale jejich kapacity jsou v některých oblastech nedostatečné a úzké vymezení neumožňuje řešit komplexní problémy sociálního vyloučení. Svazek obcí vytvořil v roce 2021 finanční nástroj na spolufinancování sociálních služeb v základní síti, ale návazné a doplňkové služby jsou odkázány na nejisté a časově ohraničené projektové financování. Pro podporu cílových skupin je v akčním plánu MAS hlavním tématem sociální vyloučení, a to především s důrazem na znevýhodnění v přístupu na pracovní trh. Jde o znevýhodnění dané rodinným zázemím mladých lidí, které nemotivuje ke vzdělávání a bývá příčinou předčasných odchodů ze škol, zdravotními handicapy a ztíženou dostupností regionálních center, kde je nabídka potřebné podpory pestřejší.

Síťování a trvalá komunikace aktérů v oblasti sociálního začleňování je nezbytnou podmínkou rozvoje sociální práce a efektivní podpory cílových skupin. Od zahájení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (2014) je patrný pokrok založený právě na síťování, sdílení informací, výzkumu a dostupnosti dat a koordinovaných akcích. Zároveň žádný z jednotlivých aktérů nemá potřebnou kapacitu udržovat komunikující síť, mapovat potřeby cílových skupin a hledat efektivní řešení. Tuto roli hraje od roku 2014 MAS, na koordinaci sociálních služeb vytvořil v roce 2020 specializovanou pozici svazek obcí.

Co je cílem projektu?

Projekt je zaměřen na udržení funkční sítě pro koordinaci sociální práce na Frýdlantsku a na řešení problémů vybraných cílových skupin v oblasti sociálního začleňování na Frýdlantsku. Akční plán je založen na dvou opatřeních, k nimž je zacílen i první projekt MAS:

1) Koordinace rozvoje sociální práce na Frýdlantsku

V koordinaci sociální práce je cílem zvýšení efektivity činnosti zadavatelů a poskytovatelů sociálních a dalších služeb na podporu sociálního začleňování: vytvoření předpokladů pro rozhodování aktérů sociální práce založené na datech a aktuálních informacích o potřebách cílových skupin a udržení vhodných podmínek pro sdílení informací a praxe, síťování a trvalou komunikaci aktérů sociální práce.

2) Podpora vybraných cílových skupin

V oblasti komunitní práce je projekt zaměřen na zlepšení situace osob především (ale nejen) z národnostních menšin s kumulovanými sociálními problémy tak, aby se posílila jejich schopnost vyhledávat vlastní řešení a dělat aktivní kroky ke zlepšení vlastní situace.

V oblasti zaměstnávání je projekt zacílen na snížení bariér, které znevýhodňují v přístupu na trh práce osoby se zdravotním postižením, resp. na zvýšení jejich samostatnosti a kvality života.

V oblasti sociálního začleňování budou podporovány rodiny sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením s dětmi, které jsou ohroženy školní neúspěšností, popř. předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem je zvýšení šancí dětí obstát ve škole i posílení kompetencí rodičů v komunikaci se školou a dalšími institucemi.

Autor: ČvT

Související články