Obsahová analýza učebnic pro základní školy

Varianty (kol.)

V roce 2001 bylo v rámci programu Varianty provedeno vyhodnocení obsahu učebnic, jimž byla MŠMT udělena schvalovací doložka. Cílem hodnocení bylo analyzovat obsah učebnic z hlediska jejich přínosů pro naplňování cílů interkulturní výchovy a navrhnout způsoby zkvalitnění obsahu učebnic, případně procesu tvorby. Hodnocení bylo provedeno metodou obsahové analýzy. Výběr učebnic vycházel ze Seznamu učebnic a učebních textů pro základní školy platného ve školním roce 2000/2001 s doložkou MŠMT. Analyzovány byly především ucelené řady učebnic dějepisu, českého jazyka a literatury, zeměpisu, prvouky, vlastivědy, občanské výchovy, rodinné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností. Ze 47,0 % se jednalo o učebnice pro I. stupeň ZŠ, 53,0 % tvořily učebnice pro II. stupeň. Analyzované učebnice tvoří 27,0 % z celkového počtu učebnic ze seznamu MŠMT.

Za účelem posouzení učebnic z hlediska naplňování cílů interkulturního vzdělávání bylo navrženo pět kritérií, podle nichž mohou školy a učitelé poznat, nakolik jsou konkrétní výukové materiály v souladu s principy IKV. Z analýzy vyplynulo, že převážná část učebnic nevyjadřuje stereotypní postoje a nepodněcuje k intoleranci, nicméně naprostá většina z nich reprezentuje monokulturní pohled na svět, tzn. učebnice popisují život z pohledu příslušníka majoritní společnosti (sociálně zabezpečeného křesťana nebo ateisty české národnosti, heterosexuála). Jen zřídka zároveň učebnice nabízejí informace o různých světech a prostředích.

Stáhnout