Pracovní trh v sektoru rozvojové spolupráce v České republice

Nádvorník, O., Hurdová, M. (Varianty).

Společnost Člověk v tísni se v roce 2004 zapojila společně s dalšími třemi evropskými zeměmi do mezinárodního projektu Euromodel. Projekt se zaměřil na zjišťování informací o vzdělávacích potřebách týkajících se mezinárodní politiky a politiky evropské rozvojové spolupráce, které jsou nezbytné pro sektor rozvojové spolupráce v partnerských zemích. Ohled byl přitom brán na konkrétní potřeby konečných uživatelů vzdělávacího procesu, tj. potenciálních zaměstnavatelů. Cílem projektu pak bylo vytvořit evropský vzdělávací modul o mezinárodní politice a politice evropské rozvojové spolupráce. Modul je určený mladým lidem hledajícím kvalifikaci ve zmíněném oboru, a také dospělým, kteří se snaží o svoji rekvalifikaci.

Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je celkový popis vývoje mechanismů fungování rozvojového sektoru a odhad jeho velikosti. Druhou část práce tvoří národní případová studie. Pro potřeby šetření byl vybrán vzorek devatenácti organizací a institucí – dvě z veřejného sektoru, jedenáct ze sektoru nevládních organizací, čtyři zástupci soukromých firem a dvě zastoupení mezinárodních organizací v České republice. Na základě tohoto vzorku byly zjišťovány hlavní pracovní pozice existující ve zdejším rozvojovém sektoru, a následně vyžadované znalosti a dovednosti. Je nutné upozornit na skutečnost, že předkládaná zpráva nemá zcela reprezentativní charakter. Má sloužit jako podklad ke komparaci s výsledky ostatních partnerských zemí a ukázat na hlavní trendy existující ve zdejším sektoru.

Konečně třetí část obsahuje představení hlavních poskytovatelů vzdělání v oblasti rozvojové tématiky v České republice. Na vzorku vybraných univerzit je demonstrováno, jaká je náplň curricula studijních programů a s jakými problémy bylo nutné se při jeho přípravě potýkat. V neposlední řadě je zde prezentován profil studenta (absolventa), který studuje obor rozvojových studií, co je od něj očekáváno, a jaké je jeho potenciální uplatnění.

Stáhnout