Předškolní klub v Liberci slaví třetí narozeniny. I díky městu

Publikováno: 23. 10. 2013 Doba čtení: 5 minut
Předškolní klub v Liberci slaví třetí narozeniny. I díky městu
© Foto:

V prostorách někdejší služebny městské policie na sídlišti Rochlice působí již třetím rokem nízkoprahový předškolní klub pro děti od 3 do 6 let. Čtyři dopoledne v týdnu se zde děti, jež by pravděpodobně jinak nenavštěvovaly běžné mateřské školky, připravují na vstup na základní školu. S dětmi se zde pracuje individuálně a při výuce jsou využívány i vzdělávací metody, které se úspěšně osvědčily např. v Norsku. Služby klubu jsou bezplatné. Celý projekt podpořilo také Statutární město Liberec, které prostory pro nízkoprahový předškolní klub poskytuje zdarma.

Práce s dětmi

„Dětem, které k nám docházejí, chybí v jejich rodinném prostředí podněty k učení. Jen zřídka mají hračky, knížky, klidné zázemí. Rodiče se potýkají s existenčními problémy a celkovou sociální nejistotou, často jsou zadluženi, nemají stálé bydlení. V rodinách bývá větší počet dětí a rodiče sami nemají dostatečné znalosti potřebné ke vzdělávání svých potomků. Děti mají nedostatečně rozvinutou slovní zásobu, neumí se orientovat ve školním prostředí, neznají pravidelnost, neumí dokončit započatou činnost,“ říká koordinátorka předškolního klubu Zdeňka Vacková.

 

Takto sociálně znevýhodněné děti velmi často nenavštěvují běžná předškolní zařízení. Jejich rodiče buď nemají peníze na zaplacení školného a stravného, nebo například nezvládají se školkou adekvátně komunikovat a při prvních nedorozuměních přestávají své děti do zařízení vodit. „Právě tyto děti školku o to víc potřebují, aby co nejvíce rozvinuly své komunikační a sociální dovednosti. Aby se přiblížili svým vrstevníkům po všech stránkách dříve, než nastoupí do první třídy, než začnou kopírovat školní selhávání svých rodičů,“ doplňuje Vacková.

 

V nízkoprahovém předškolním klubu děti procházejí vstupní diagnostikou, která určí míru rozvoje jejich dovedností v dílčích oblastech a následně je každému dítěti vytvořen individuální vzdělávací plán, který je průběžně vyhodnocován a aktualizován.  Kromě standardních metod předškolního vzdělávání je využívána také specializovaná metodika Grunnlaget, vyvinutá v Norsku pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi.  

Klub je otevřen od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 12:30 hodin. První hodinu děti individuálně pracují se senzomotorickým materiálem, a to dle principů montessori pedagogiky. Po přivítání následuje společné komunikační kolečko, probírá se téma dne, výsledky sledování počasí, dnů v týdnu, ročních období a dění kolem nás. Dále jsou zařazeny pohybové aktivity, při nichž si děti fixují pojmenovávání částí těla, rozvíjejí prostorovou orientaci, počítání do 10, vštěpují si předmatematické výrazy. Poté je na řadě zpěv s tanečky, rytmická cvičení, říkánky, vytleskávání. V 10 hodin je svačina, kterou si každý nosí z domova. Děti trénují stolování, sebeobsluhu, základy hygieny, po svačině si čistí zoubky. Následuje čtení a společná rekapitulace přečteného. Dopoledne končí výtvarnými aktivitami, modelováním, kresbou, vyplňováním pracovních listů a rozvojem myšlení pomocí metody Grunnlaget. Před odchodem domů na oběd mají děti možnost práce s počítačem. 

Kapacita libereckého klubu je 10 dětí a je zcela naplněna. Podle Vackové je pro zdárný výsledek snahy připravit takovéto dítě na vstup do školy nejdůležitější začít se zařazování do kolektivu již ve 4 letech. „Dítě v předškolním věku už si těžko zvyká, stydí se, má nejrůznější obavy, doma si už příliš zvyklo na volný režim. V mnoha oblastech je již nutné přeučování. Ve čtyřech letech je tento přechod méně náročný, přirozenější, dítě se do kolektivu těší,“ hodnotí koordinátorka předškolního klubu. 

Práce s rodiči

V počátku projektu navštěvovaly klub spíše mladší děti, bylo třeba, aby přivykly neznámému prostředí a emočně se stabilizovaly. Matka byla přítomna práci s dítětem. Součástí služeb předškolního klubu byl dále klub matek (jakožto hlavních aktérů, zodpovědných za vzdělávání dětí ve většině klientských rodin) s pravidelným týdenním programem: individuální konzultace, přednášky o výchově a zdraví, rukodělné činnosti, komunitní kruh.

 

V současnosti je hlavní důraz kladen na předškolní přípravu, jejíž součástí je i postupné bezpečné zvykání dětí na nepřítomnost rodičů. Pro rodiče dětí jsou dva dny v měsíci organizovány společné volnočasové aktivity a dále využívají individuální konzultace.

„Učíme rodiče, jak společně s dětmi smysluplně a přitom levně trávit společný čas. Ukazujeme jim, kam se dá v okolí jezdit na výlety, hrát s dětmi hry v lese, v parku, nebo například pouštět draka – což jsou činnosti, které je kromě času nic nestojí a pro zdravé klima rodiny mají podstatný význam,“ doplňuje Vacková.

 

Kurzy pro pedagogy mateřských škol a plánování se zřizovateli předškolních zařízení

Zřízením předškolního klubu však snaha o zkvalitnění předškolní přípravy nekončí. V rámci projektu „Pojďte do školky“ ji doplní od ledna 2014 čtyři kurzy pro učitele předškolních zařízení. Kurzy budou akreditované MŠMT a budou pedagogům nabízeny zdarma. Kurzy se zaměří na alternativní formy individuální i skupinové práce s heterogenním kolektivem dětí, nabídnou učitelům návody, jak s využitím expresivním přístupů aktivně zapojit všechny členy skupiny.

 

Druhý kurz bude zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností u dětí – nečtenářů a na to, jak je podpořit, když doma nemají čtenářsky podnětné prostředí a jak je učit prostřednictvím knih kriticky myslet. Další kurz učitelům pomůže s problémem, jak začlenit do běžného dne ve školce jazykovou přípravu u dětí s odlišným mateřským jazykem nebo u dětí, které hovoří etnolektem. V neposlední řadě se také učitelé budou moci dozvědět, co znamená pojmové učení a metodologie Grunnlaget a jak tato metoda může napomoct dětem, kterým učení činí potíže proto, že v jejich rodinách není dostatečně podpořen rozvoj jazyka a analytických kategorií.

 

Součástí projektu je také plánovací aktivita, která by měla zřizovatelům předškolních zařízení v obcích pomoci najít nástroje, jak do budoucna zpřístupnit sociálně znevýhodněným dětem běžná předškolní zařízení. „Věříme, že předškolní vzdělávání by mělo být dostupné všem,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacích kurzů Eva Pospíšilová

Kočárková.

 


 

 

 

 

Předškolní klub, realizovaný libereckou pobočkou spol. Člověk v tísni, o.p.s., je součástí sítě zařízení, která podle jednotné metodiky fungují ve všech 13 krajích České republiky v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/43.0007 „Pojďte do školky!“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  

Autor: Eva Pospíšilová Kočárková, Pracovník lokálního vzdělávání a lokálních systémových změn