nízkoprahové kluby

Nízkoprahové kluby

Novinky
© Foto: archiv ČvT

Nízkoprahové kluby podporují děti a mladé lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Vyrůstají v nepodnětném, společensky, kulturně a sociálně izolovaném prostředí. Jsou tak ohroženy zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů, jako je kriminalita, drogy, prostituce atd. V klubech se jim otevírá bezpečný prostor, kde mohou trávit smysluplně svůj volný čas, získávají zde schopnosti o sobě samostatně rozhodovat a díky tomu nacházet cesty ze svých problémů. Jde o místa, která mají ambici být nositelem pozitivní změny v jejich životech.

Mezi základní cíle nízkoprahových klubů patří:

  • Pracovat s jednotlivcem v jeho přirozeném prostředí, měnit jeho sociální situaci.
  • Zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí.
  • Snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
  • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti a tím i osobní kompetence.
  • Podpořit sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění v místní lokalitě.
  • Zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.
  • Předcházet nebo snížit zdravotní rizika.
  • Zajistit lepší orientaci v jejich sociálním prostředí.

Práce s dětmi ve všech věkových kategoriích

Témata, kterým se při práci v klubech věnujeme, se odvíjí od věku. U dětí (6 - 13 let) se nejčastěji zaměřujeme na potlačení záškoláctví, kluby v jejich případě fungují také jako alternativa mimoškolních zájmových aktivit, které by pro ně byly jinak nedostupné. Najdou zde také místo, kde mohou v klidu udělat domácí úkol. 

U mládeže (14 - 18 let) se snažíme zamezit předčasnému ukončení povinné školní docházky, se kterým přichází rezignace na vyšší stupeň vzdělávání. 

S mladými lidmi (19 – 26 let) pak především řešíme dlouhodobou nezaměstnanost a závislost na sociálních dávkách. Se všemi věkovými skupinami se věnujeme prevenci ohrožení závislostmi (alkohol, drogy, gamblerství). Kromě toho se nevyhýbáme ani tématům, jako jsou vztahy, rodina, zdraví nebo hospodaření s penězi.

Základní principy naší činnosti

Návštěvníci klubu se mají možnost svěřit se vším, co je trápí. Pracovníci klubu jim pomáhají tyto problémy řešit, nebo poradí, kde najdou vhodnou pomoc. Setkávají se s pozorností a pochopením. V rámci společných aktivit se všichni zapojují do chodu klubu a aktivně se podílí na vytváření jeho programu. Vznikají tak hudební zkušebny, sportovní kroužky, keramické dílny atd. Kromě pravidelných aktivit jsou na programu také víkendové a prázdninové akce, jako jsou příměstské tábory, mezinárodní workcampy a podobně.

Kluby fungují na základních principech nízkoprahovosti (dostupnost časová, prostorová, finanční). Vytváří bezpečný prostor, návštěvník klubu má volbu zůstat v anonymitě. Pracovníci vždy dbají na mlčenlivost (důvěra). Služba je poskytována bezplatně.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky