Nízkoprahové kluby

Nízkoprahové kluby

Posláním nízkoprahových klubů je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Vyrůstají v nepodnětném, společensky, kulturně a sociálně izolovaném prostředí. Jsou tak ohroženy zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů, jako je kriminalita, drogy, prostituce atd. V klubech se jim otevírá bezpečný prostor, kde mohou trávit smysluplně svůj volný čas, získávají zde schopnosti o sobě samostatně rozhodovat a díky tomu nacházet cesty ze svých problémů. Jde o místa, která mají ambici být nositelem pozitivní změny v jejich životech.

Mezi základní cíle nízkoprahových klubů patří:

  • Pracovat s jednotlivcem v jeho přirozeném prostředí, měnit jeho sociální situaci.
  • Zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí.
  • Snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
  • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti a tím i osobní kompetence.
  • Podpořit sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění v místní lokalitě.
  • Zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.
  • Předcházet nebo snížit zdravotní rizika.
  • Zajistit lepší orientaci v jejich sociálním prostředí.

Práce s dětmi ve všech věkových kategoriích

Témata, kterým se při práci v klubech věnujeme, se odvíjí od věku. U dětí (6 - 13 let) se nejčastěji zaměřujeme na potlačení záškoláctví, kluby v jejich případě fungují také jako alternativa mimoškolních zájmových aktivit, které by pro ně byly jinak nedostupné. Najdou zde také místo, kde mohou v klidu udělat domácí úkol. 

U mládeže (14 - 18 let) se snažíme zamezit předčasnému ukončení povinné školní docházky, se kterým přichází rezignace na vyšší stupeň vzdělávání. 

S mladými lidmi (19 – 26 let) pak především řešíme dlouhodobou nezaměstnanost a závislost na sociálních dávkách. Se všemi věkovými skupinami se věnujeme prevenci ohrožení závislostmi (alkohol, drogy, gamblerství). Kromě toho se nevyhýbáme ani tématům, jako jsou vztahy, rodina, zdraví nebo hospodaření s penězi.

Základní principy naší činnosti

Návštěvníci klubu se mají možnost svěřit se vším, co je trápí. Pracovníci klubu jim pomáhají tyto problémy řešit, nebo poradí, kde najdou vhodnou pomoc. Setkávají se s pozorností a pochopením. V rámci společných aktivit se všichni zapojují do chodu klubu a aktivně se podílí na vytváření jeho programu. Vznikají tak hudební zkušebny, sportovní kroužky, keramické dílny atd. Kromě pravidelných aktivit jsou na programu také víkendové a prázdninové akce, jako jsou příměstské tábory, mezinárodní workcampy a podobně.

Kluby fungují na základních principech nízkoprahovosti (dostupnost - časová, prostorová, finanční). Vytváří bezpečný prostor pro uživatele. Návštěvník klubu má volbu zůstat v anonymitě. Pracovníci vždy dbají na mlčenlivost (důvěra). Je zachována svobodná volba uživatele (dobrovolnost) bez vytváření závislosti na soc. službách (nezávislost). Služba je poskytována bezplatně.

V současné době v České republice provozujeme celkem sedm nízkoprahových klubů a jen v loňském roce se některé z jejich aktivit zúčastnilo okolo tisíce dětí a mladých lidí.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Těžce vydřená pastva pro oči

Těžce vydřená pastva pro oči

Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

Další