Při práci s oběťmi narážíme na problémy s právním zastoupením

Publikováno: 26. 2. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Při práci s oběťmi narážíme na problémy s právním zastoupením
© Pixabay.com

V poslední době se bohužel v rámci práce s oběťmi trestných činů setkáváme s tím, že soudy zamítají žádosti o ustanovení bezplatného zástupce ženám, obětem domácího násilí při soudních řízeních týkajících se výchovy a výživy dětí. Hlavním argumentem soudů je, že se nejedná o právně složité věci a postavení dětí je dostatečně chráněné účastí Orgánu sociálně právní ochrany dětí. S tím bohužel nelze souhlasit, a proto se snažíme těmto ženám pomoci. Bohužel ne vždy se to podaří. 

Právní zastoupení je oprávněn poskytovat pouze advokát. Jednorázově je možné, aby se nechala osoba zastupovat svéprávnou fyzickou osobou, která není advokátem. Občanský soudní řád takového zástupce označuje jako obecného zmocněnce. Opakované zastoupení ve více případech jedním obecným zmocněncem by však mohlo být označeno jako neoprávněné poskytování právní služby,” vysvětluje na úvod naše pracovnice právního poradenství pro oběti trestné činnosti Radka Lišková.

Oběti trestného činu v průběhu trestního řízení je možné bezplatně ustanovit tzv. zmocněnce poškozeného. Ovšem pro tuto možnost platí podmínky, které musí oběť splňovat, aby jí byl zmocněnec ustanoven. Právo na bezplatného zmocněnce poškozeného má fyzická osoba, jíž byla způsobena újma na zdraví, majetková újma nebo nemajetková újma, nebo pozůstalým po takové oběti a to zároveň za podmínky, že je tímto poškozeným např. osoba mladší 18 let, osoba vysokého věku, nebo osoba s fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem, oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestných činů zahrnujících nátlak, násilí, pohrůžku násilím, a také poškozený, kterému byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví. Takové osoby se obecným termínem označují jako zvlášť zranitelné oběti. O zmocněnce poškozeného musí oběť požádat a činí tak písemnou žádostí u státního zastupitelství nebo u soudu a to v závislosti na stádiu trestního řízení.

O bezplatné právní zastoupení lze žádat u soudu nebo Českou advokátní komoru

V civilním řízení lze o bezplatné právní zastoupení žádat přímo u soudu. Obvykle se žádost o takové zastoupení podává soudu společně s žalobním návrhem (např. žalobou o zaplacení, žalobou na vyklizení, žalobou na neplatnost výpovědi z nájmu…) a žádostí o osvobození od soudního poplatku. Předpokladem pro poskytnutí bezplatného právního zástupce je složitost případu a také finanční situace žadatele, která se dokládá potvrzením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Na jednotlivých soudech jsou vedeny seznamy advokátů, ze kterých je zastoupení vybráno. Advokáti se do těchto seznamů zapisují na jejich žádost.

Pokud soud žádost o právní zastoupení zamítne, je zde ještě možnost žádat o zastoupení Českou advokátní komoru (ČAK). Konkrétně Zákon o advokacii uvádí, že ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem a ani si nemůže zajistit poskytnutí právních služeb jinak, má právo, aby mu ČAK na základě jeho včasné žádosti určila advokáta k poskytnutí právní porady anebo právní služby. Žádost o poskytnutí právní služby je nutné doložit rozhodnutím soudu a také jmény nejméně dvou advokátů, kteří poskytnutí právní služby odmítli. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na webových stránkách ČAK a jejich řešení je v kompetenci pobočky ČAK v Brně.

"Bohužel ochota tyto lidi zastupovat bývá minimální a najít někoho takového bývá opravdu náročné. V důsledku toho se proto stává, že ustanovený zástupce je přítomen pouze formálně, nicméně přidaná hodnota pro oběť v zastupování zcela chybí. Teorie a praxe je tak v tomto ohledu ve značném rozporu. Ve zcela výjimečných případech, pokud si to případ vyžaduje, zprostředkujeme právníka i my. Ale předesílám, že takových vhodných právníků je jako šafránu," dodává Lišková.

Ovšem každá oběť trestného činu má právo na pomoc. Ministerstvo spravedlnosti vede v elektronické podobě Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, do něhož jsou na základě žádosti a při splnění zákonných předpokladů zapsáni advokáti a organizace, které poskytují pomoc obětem trestných činů. Tato pomoc může spočívat v poskytnutí psychologického a sociálního poradenství, poskytnutí právních informací či poskytnutí právní pomoci. Organizace poskytují tyto služby bezplatně, advokáti buď bezplatně nebo za sníženou odměnu. Registr je přístupný zde.

Celý systém poskytování bezplatných právních služeb je složitý a nepřehledný a je složité se v něm zorientovat. Za účelem zlepšení přehlednosti a dostupnosti bezplatné právní služby existuje například Pro bono aliance, která provozuje web Pro bono centrum, kde je umožněno neziskovým organizacím získat pro svoje klientky zastoupení, nebo Potřebuji právníka, kde je možné požádat o radu při získání bezplatného právního zastoupení. K upřesnění je nutné dodat, že pro bono je výraz, kterým se zpravidla označuje bezplatná právní pomoc poskytovaná advokáty, nebo advokátními kancelářemi.

Autor: Tereza Králová, Radka Lišková

Související články