Projekt Liberec bez dluhů

Publikováno: 28. 6. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Liberec bez dluhů
© Foto: ČvT

Cílem projektu je:

1. zlepšit situaci obyvatel Liberce zasažených či ohrožených zadlužením s pomocí programu dluhového poradenství (mimo režim registrované sociální služby) a

2. zmapovat situaci na poli dluhové problematiky, kontaktovat, informovat a propojit jednotlivé aktéry (sociální služby aj. subjekty), a tím přispět ke koordinovanému úsilí snížit zadlužení obyvatel Liberce a zvýšit jejich informovanost o možnostech, jaké se jim v jejich obtížné životní situaci spojené se zadlužením nabízejí.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016488

Název projektu: Liberec bez dluhů

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na situaci v oblasti dluhů obyvatel Liberce, tj. vysokou míru jejich zadlužení, kterou podrobně popisuje tzv. Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020–2022 a s níž jsme obeznámeni také díky realizaci dluhového poradenství zajišťovaného naší organizací. Dalším problémem, k jehož řešení chce projekt přispět, je ten, že tématu dluhové problematiky „chybí veřejná komunikace (PR), a to jak směrem k zadluženým, tak k odborné i laické veřejnosti (úředníci, politici, sociální služby mimo OSP)“ (TAP, str. 25 a strategický cíl 2.3).

Citovaný Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020-2022 podrobně uvádí celý komplex příčin vedoucích k současnému stavu, tedy vysoké míře zadluženosti. Problematiku dluhů dále vnímá v úzkém propojení s dlouhodobou nezaměstnaností zadlužených osob, které opakovaně selhávají na pracovním trhu, resp. se jim nedaří se na něm vůbec uchytit.

Zde jako možné příčiny identifikuje (str. 13):

  • na straně dotčených osob jejich nízkou kvalifikaci, chybějící pracovní návyky a motivaci či kumulované hendikepy pro vstup na trh práce (věk, zdravotní omezení, užívání návykových látek, nízká občanská gramotnost),
  • na straně zaměstnavatelů fakt, že nechtějí zmíněné osoby zaměstnávat kvůli předsudkům, možným komplikacím a náročnosti zaučování, nenabízejí flexibilní pracovní úvazky a obecně neumějí s takovými osobami pracovat,
  • na straně systému skutečnost, chybí adekvátní práce s dlouhodobě nezaměstnanými/zadluženými osobami, úřady práce nenabízejí komplexní řešení situace, legální zaměstnání osob v exekuci snižuje příjem rodiny a stále se zvyšují ceny nájemného.

Co je cílem projektu

Základním cílem projektu je snížit dluhovou zátěž obyvatel Liberce a zabezpečit prevenci dalšího předlužení. Předpokládáme, že snížení dluhové zátěže dosáhneme zastavením protiprávních exekucí či podniknutím kroků vedoucích k podání insolvenčního návrhu, v dalších případech např. spojením dvou a více exekucí, snížením úroků/nákladů vymáhání, včasnou a adekvátní komunikací s věřiteli apod. Chtěli bychom docílit toho, aby osoby zapojené do projektu nastalou situaci (ve spolupráci s dluhovým poradcem) aktivně řešily, po konzultaci s dluhovým poradcem věděly, jak se dluhům v budoucnu vyvarovat, případně jak problémy samy (či s pomocí návazných služeb) kompetentně řešit.

K výše uvedenému by mělo přispět zabezpečení a zpřehlednění informací týkajících se aktérů působících na poli dluhové problematiky a také jejich propojení (tzv. síťování) a sdílení relevantních informací, které přispěje ke koordinovanému úsilí snížit zadluženost obyvatel Liberce.

Autor: ČvT

Související články