Sociální integrace na Jesenicku

Publikováno: 16. 7. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Sociální integrace na Jesenicku
© Foto:

Cílem projektu je „začlenění“ sociálně vyloučených osob zpět do společnosti, zabránění jejich migraci v rámci regionu i celé České republiky, zvýšení životní úrovně, podpora jejich návratu na trh práce, protidluhové poradenství i prevence rizikového chování (kriminality, závislostí, gamblingu apod.).

Sociální integrace na Jesenicku

 

 

Operační program

 

 

 

 

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory

4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo výzvy

55

Název výzvy

Výzva pro obce k předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.2.00/55.00006

Datum zahájení projektu

01.06.2011

Datum končení projektu

31.05.2015

Příjemce dotace

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník

Kontaktní osoba

Ing. Markéta Reinerová (marketa.reinerova@mujes.cz)

 

 

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je zaměřen na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám sociálním vyloučením ohroženým. Sociální vyloučení je možné definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.

Cílem projektu je „začlenění“ sociálně vyloučených osob zpět do společnosti, zabránění jejich migraci v rámci regionu i celé České republiky, zvýšení životní úrovně, podpora jejich návratu na trh práce, protidluhové poradenství i prevence rizikového chování (kriminality, závislostí, gamblingu apod.).

Realizované aktivity:

1) Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu

2) Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců

3) Koordinační činnosti a metodická podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu

4) Terénními programy ke zvyšování sociálních a profesních dovednosti cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních seminářů

5) Zajištění terénní sociální práce zaměřená na osoby s návykovým jednáním

6) Zajištění služeb prevence proti sociálnímu vyloučení a kriminalitě dětí a mládeže

7) Nastavení mezioborové spolupráce realizace sociální rehabilitace formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce

 

Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Olomouc byla vybrána na základě výběrového řízení k realizaci aktivity č.3 -  Činnosti a metodická podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu.

 

Autor: Michaela Žižková