Kariérní poradenství

Kariérní poradenství

Základním posláním kariérního poradenství je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby se zvýšila jejich uplatitelnost na pracovním trhu. Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání. Podstatné je však zohlednění budoucího uplatnění zvolené profese. Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého jednotlivce.

Při práci postupujeme následujícím způsobem:

Identifikace reálné motivace a potenciálu klienta

Prostřednictvím individuálních pohovorů kariérní poradci zjišťují silné a slabé stránky klienta a na tomto základě vybírají vhodný obor.

Zprostředkování konkrétního vzdělávacího oboru

Po identifikaci optimálního oboru vybírá poradce ve spolupráci s klientem konkrétní nabídky škol, ze kterých si mladý člověk ve spolupráci s rodiči vybere instituci, kam se přihlásí. Následují kroky, které vedou k úspěšnému přijetí na zvolenou školu, včetně přípravy, přijímacích zkoušek, atd.

Podpora během studia

Zásadní rolí kariérního poradce je systematická podpora během studia na střední škole. Velká část žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí končí studium během několika prvních měsíců. To je ovlivněno řadou faktorů, především tím, že studium není povinné a v rodinách není normou pokračovat po skončení základní školní docházky. Řada vrstevníků již chodí na brigády a vydělává si peníze, popřípadě chodí ven a v takové situaci řada studentů volí odchod ze školy.

Finanční náročnost

Dalším faktorem je finanční náročnost kladená na rodiny. Kromě pracovních pomůcek se jedná o zajištění stravování, výdaje s cestováním apod. Většinu těchto rizik by měl člověk znát před samotným nástupem do školy. Důslednou přípravou je tak možné předejít budoucímu selhání. Dalším z faktorů, které vedou k předčasnému ukončení studia, jsou hendikepy ve vědomostech. Právě tyto hendikepy se kariérní poradce snaží včas odhalit a vhodnou intervencí, například prostřednictvím zprostředkování doučování, se snaží selhání předcházet.

Jedním ze základních motivačních nástrojů v rámci individuální práce je nabídka vlastního stipendijního programu.

Retrostipendijní program

Za podpory nadace Albatros nabízíme stipendium až 12 000 Kč ročně. Dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Toto stipendium mohou získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Mezi hlavní podmínky patří docházka do školy, známka z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníků SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.

Dále realizujeme v rámci kariérního poradenství velké množství skupinových aktivit. Většinou jde o workshopy na školách, dlouhodobé motivační skupiny s mladými lidmi a aktivity spojené s trávením volného času.

Workshopy

Workshopy jsou zaměřeny na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce, prevenci předlužení, popřípadě na posilování tolerantního soužití ve společnosti. Workshopy jsou nabízeny pro žáky základních a středních škol. V případě zájmu je však možné uspořádat workshop pro jakoukoli cílovou skupinu (děti v dětských domovech, výchovných ústavech, různé kluby, apod.).

Kontakt:


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Z Nového Jičína až do vyprodané Carnegie Hall

Z Nového Jičína až do vyprodané Carnegie Hall

Fotografický workshop

Fotografický workshop

Rád bych všechno dohnal, proto studuji dva obory naráz

Rád bych všechno dohnal, proto studuji dva obory naráz

Další