karierní poradenství

Podpora mladistvých (POMA)

© Foto: archiv ČvT

Základním posláním služby Podpora mladistvých (POMA) je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby stoupla jejich uplatitelnost na pracovním trhu. Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání. Podstatné je však zohlednění budoucího uplatnění zvolené profese. 

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého jednotlivce. Při práci postupujeme následujícím způsobem:

Identifikace reálné motivace a potenciálu klienta. Prostřednictvím individuálních pohovorů poradci zjišťují silné a slabé stránky klienta a na tomto základě vybírají vhodný obor.

  • Zprostředkování konkrétního vzdělávacího oboru. Po identifikaci optimálního oboru vybírá poradce ve spolupráci s klientem konkrétní nabídky škol, ze kterých si mladý člověk ve spolupráci s rodiči vybere instituci, kam se přihlásí. Následují kroky, které vedou k úspěšnému přijetí na zvolenou školu, včetně přípravy, přijímacích zkoušek, atd.
  • Podpora během studia. Zásadní rolí poradce je systematická podpora během studia na střední škole. Velká část žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí končí studium během několika prvních měsíců. To je ovlivněno řadou faktorů, především tím, že studium není povinné a v rodinách není normou pokračovat po skončení základní školní docházky. Řada vrstevníků již chodí na brigády a vydělává si peníze, popřípadě chodí ven a v takové situaci řada studentů volí odchod ze školy.
  • Finanční náročnost. Dalším faktorem je finanční náročnost kladená na rodiny. Kromě pracovních pomůcek se jedná o zajištění stravování, výdaje s cestováním apod. Většinu těchto rizik by měl člověk znát před samotným nástupem do školy. Důslednou přípravou je tak možné předejít budoucímu selhání. Dalším z faktorů, které vedou k předčasnému ukončení studia, jsou hendikepy ve vědomostech. Právě tyto hendikepy se naši poradci snaží včas odhalit a vhodnou intervencí, například prostřednictvím zprostředkování doučování, se snaží selhání předcházet.

Retrostipendijní program

Retrostipendia jsou nástroj, jenž má zabránit předčasnému odchodu sociálně znevýhodněných dětí ze vzdělávání. Cílem tohoto projektu je, aby podpořené dítě úspěšně dokončilo střední školu, kterou by bez podpory buďto nezvládlo vůbec, nebo absolvovalo se špatným výsledkem. Značně tak vzroste šance uplatnit se na trhu práce a v životě vůbec. 

Za podpory nadace Albatros nabízíme stipendium až 12 000 Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání.

Mezi podmínky zařazení do stipendijního programu patří zejména dobrá docházka do školy, slušný prospěch a bezproblémové chování. Základní podmínkou také je, aby nejvyšší dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka zajišťuje směřování stipendia zvolené cílové skupině – tedy dětem, u kterých lze očekávat, že se jim v rodině nemusí dostávat dostatečné podpory ke studiu. Záměrně nevyužíváme jako základní třídící kritérium čerpání dávek v hmotné nouzi či nezaměstnanost, ale právě kompetenci rodičů.

Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníků středních škol nebo středních odborných učilišť, ale také žáci v posledním ročníku základních škol.

Workshopy

Součástí naší práce ve vzdělávacích službách jsou již mnoho let workshopy, které především nabízíme základním a středním školám a středním odborným učilištím. Důvod vzniku našich workshopů je v hluboké historii, kdy jsme při práci na školách a s našimi klienty narazili na nedostatečné vzdělání a praktické dovednosti ve finanční gramotnosti a dluhové problematice, s čím byla také úzce provázaná čtenářská gramotnost. 

Workshopy jsou zaměřeny na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce, prevenci předlužení, popřípadě na posilování tolerantního soužití ve společnosti.

Workshopy jsou nabízeny pro žáky základních a středních škol. V případě zájmu je však možné uspořádat workshop pro jakoukoli cílovou skupinu (děti v dětských domovech, výchovných ústavech, různé kluby, apod.).


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky