Etiopie: Humanitární pomoc

Etiopie: Humanitární pomoc

Pravidelné střídání období sucha a dešťů, na která byli etiopští zemědělci zvyklí, je v současnosti narušováno výkyvy přinášejícími záplavy, nebo naopak ohromná sucha. Vesničané nejsou schopni na měnící se klimatické podmínky dostatečně pružně reagovat, a proto často přicházejí o velké části úrody. Ta jim chybí jak k okamžité spotřebě, tak pro zasetí v nové zemědělské sezóně. Nedostatek vody také neblaze ovlivňuje hygienické návyky obyvatel, což přispívá k šíření nemocí.

V současné době v Etiopii proto čelíme zejména dvou humanitárním výzvám: epidemiím způsobeným nedostatkem vody a hygieny (průjmová onemocnění, svrab) a důsledkům sucha likvidujícího zemědělství.

Hladomorům se snažíme zabraňovat distribucí semen, akutním nedostatkům vody jejími dodávkami na korbách aut, šířením nemocí distribucí mýdel a chemických látek pro čištění vody. Naše pomoc vždy dbá nejen na řešení akutních krizí, ale také na předcházení krizím budoucím: proto bývají součástí našich humanitárních projektů také opravy existujících vodních zdrojů a distribučních sítí a budování nových.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Pomoc vnitřně vysídleným obyvatelům zóny Gedeo

Pomoc vnitřně vysídleným obyvatelům zóny Gedeo

Politická nestabilita a její následné etnické nepokoje z roku 2018 způsobily rozsáhlé vnitřní vysídlování v zóně Gedeo, které postihlo téměř 800 000 obyvatel. Někteří byli nuceni ujít vzdálenost delší než 170 km a 25 % z nich tvoří rodiny závislé na ženě. 12 000 domů prchajících obyvatel bylo spáleno, 90% z nich ztratili veškeré své vlastnictví.
V současné době Člověk v tísni realizuje dva humanitární projekty na pomoc těmto vnitřně vysídleným obyvatelům; jeden je financován donorem ECHO, donorem druhého projektu je OCHA. Oba projekty se zaměřují na zpřístupnění základních lidských potřeb jako je přístup k pité vodě, základní hygienické pomůcky i pomůcky na vaření a stravování, ale i jednoduchá přístřeší. Projekt využívá zkušeností a aktivit realizovaných v humanitárních projektech v předešlých letech v téže oblasti, které se zaměřovaly na opakovaná sucha a nedostatek přístupů k pitné vodě a hygieně.
 
Pomoc oblastem zasaženým suchem

Pomoc oblastem zasaženým suchem

Opakovaná sucha sužují etiopské regiony a centrální vláda ani místní samospráva nejsou schopny na situaci reagovat. V domácnostech špatná dostupnost nezávadné vody způsobuje zdravotní komplikace související také se špatnou hygienou, dochází k neúrodě a úhynu hospodářských zvířat, sucho tedy nepřímo způsobuje také nedostatek potravin.
V polovině roku 2017 Člověk v tísni v Etiopii napřel své síly bojující se suchem do oblasti Jižní Omo na jihu země. Opravují se zde vodní vrty, do nejpotřebnějších oblastí se voda dováží v cisternách, tam, kde chybějí cesty, na oslech. Partner ČvT, Veterináři bez hranic, se v rámci tohoto projektu věnují strádajícímu dobytku nejvíce postižených domácností.  Více zde: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/etiopie/stari-jedi-obden-aby-zachranili-zivoty-detem-4616gp

Pomoc oblastem zasaženým epidemiemi z nedostatku vody a hygieny

Pomoc oblastem zasaženým epidemiemi z nedostatku vody a hygieny

Nedostatečné hygienické návyky venkovského obyvatelstva umocněné nedostatkem dostupné pitné vody vedly na konci roku 2016 v jižní Etiopii k propuknutí epidemie svrabu a cholery, která byla centrální vládou často eufemisticky označována za problémy s kožními nemocemi a průjmovými onemocněními.

Díky financování z humanitárních programů Spojených národů a Červeného kříže mohl Člověk v tísni na situaci na místě pružně reagovat distribucí mýdel, chlorových tablet a kanystrů a umístěním nádrží s vodou do škol a dalších veřejných institucí. Mezi další aktivity patřily opravy nefunkčních zdrojů pitné vody a odběrových míst, osvětové kampaně, návštěvy domácností a školení pro zdravotnický personál i zdravotnické dobrovolníky.

Pomoc somálským uprchlíkům

Pomoc somálským uprchlíkům

Člověk v tísni zahájil práci v Somali v roce 2010 při obnově regionu. V červenci 2011 organizace spustila komplexní humanitární operaci pro záchranu životů tisíců lidí, kteří prchali před hladomorem v Somálsku do jihovýchodní Etiopie. V samotné Etiopii postihlo sucho a nedostatek potravin přes 4,5 miliónů obyvatel, a to zejména na severu a v jihovýchodním pásu země.

V oblasti Godere u etiopsko-somálských hranic se Člověk v tísni postaral přibližně o 15 tisíc lidí (asi 2 300 rodin), z nichž většinu tvořily ženy a děti. Od srpna 2011 do přelomu ledna a února 2012 poskytoval Člověk v tísni základní potraviny a nutriční výživu. Došlo ke zprovoznění šesti studní, které zajišťují přístup k pitné vodě. Hygienické podmínky byly zlepšeny desítkami nových latrín a osvětovou činností vyškolených dobrovolníků. Byly poskytnuty pomůcky na výstavbu přístřešků, nádobí a hygienické balíčky, které obsahují např. mýdla či tablety na čištění vody.

Díky dvěma mobilním sanitkám se podařilo zajistit základní zdravotní péči. Stará budova byla přestavěna na školu, ve které i nadále probíhá výuka, a dětem jsou podávány obědy.
Okamžitá pomoc obětem přírodních katastrof

Okamžitá pomoc obětem přírodních katastrof

V roce 2008 nastala v Etiopii vážná krize způsobená dlouhým suchem, které vedlo k vyčerpání zásob potravin, rozsáhlé podvýživě, nedostatku pitné vody a šíření infekčních nemocí. Jednou z nejvíce postižených oblastí se stal okres Alaba, kde Člověk v tísni poskytl nejprve rychlou pomoc v podobě léků, stanů, matrací, dezinfekčních prostředků a dalšího hygienického materiálu k ošetřování podvyživených dětí a těhotných žen.

V další fázi se organizace zaměřila na opravu a rozšiřování kapacity hloubkových vodních vrtů a na budování vodních distribučních systémů. Celkem bylo opraveno devět vrtů a postaveno sedm distribučních systémů vody, postaveno 32 střešních chytačů dešťové vody a 15 latrín u škol a zdravotních středisek. Byla vybudována dvě zdravotní střediska. Projekty doplnila rozsáhlá osvětová kampaň zlepšující hygienické návyky místních obyvatel doplněná o distribuci kanystrů na vodu a mýdel. Celkově bylo podpořeno asi 118 tisíc obyvatel okresu Alaba.

Špatně přístupné oblasti Jižního Oma na jihu Regionu jižních národů postihly v roce 2010 záplavy, které způsobily rozšíření chorob přenášených vodou včetně cholery. Region má velmi špatný přístup ke zdravotním službám (jen 40 % obyvatel má přístup k nejzákladnější péči).
    
Člověk v tísni ihned po zajištění financování přistoupil k distribuci tablet na čištění vody, vodních filtrů a hygienických balíčků. Po této bezprostřední fázi bylo opraveno a vyčištěno devět vrtů a postaveno devět střešních chytačů dešťové vody. V rámci projektu také proběhla  osvětová kampaň za lepší hygienické návyky a školení státních zdravotníků, kteří v oblasti působí. Projekt pomohl 36 tisícům lidí.

Jak dále pomáháme