Etiopie: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Etiopie: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: PIN

Podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v našich cílových zemích. Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se účinnějšími aktéry správy věcí veřejných a rozvoje.

Podporujeme občanskou společnost, aby spolupracovala s vládními aktéry na rozvoji participativních demokratických procesů a inkluzivních veřejných služeb. Konkrétně se naše práce zaměřuje na řadu aktérů občanské společnosti, včetně mládeže a zástupců marginalizovaných komunit, s cílem zajistit, aby vládní politiky a služby zohledňovaly jejich potřeby. Současně podporujeme aktivní občanství, které umožňuje jednotlivcům uplatňovat svá práva, zapojovat se do demokratických procesů a volat k odpovědnosti vládní úředníky.

Vzdělání je klíč k rozvoji země, a proto pomáháme zlepšit přístup Etiopanů ke vzdělání stavbou škol a zaváděním moderních vyučovacích metod na úrovni základního i středního školství.

Chudobu ve městech se snažíme zmírňovat formou podpory ženských samosprávných a svépomocných spolků, které v Etiopii fungují od roku 2002. Jejich zástupkyně jsou aktivní na regionální i státní úrovni a účastní se tvorby národní platformy pro sociální péči. Nesporným přínosem je posilování společenské úrovně spolků, kdy se ženám daří prosazovat vlastní názory na rozvoj života v obci.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora pracovních příležitostí v sektoru WASH pomocí kvalitního učňovského vzdělávání ve vybraných oblastech regionů SNNPR a Oromie, Etiopie

Podpora pracovních příležitostí v sektoru WASH pomocí kvalitního učňovského vzdělávání ve vybraných oblastech regionů SNNPR a Oromie, Etiopie

Pouze 65 % domácností v Etiopii má přístup k opraveným zdrojům vody, a I tito lidé se často potýkají s řadou problémů se zásobováním vodou. Odhaduje se, že až 33 % venkovských systémů v oblasti vodního zásaobování v Etiopii je nefunkčních a mnoho systémů dodávek vody závisí na technicky náročných komponentech, které vyžadují složité technologie, kvalifikované odborníky pro provoz a údržbu, tarifní systémy a silné finanční řízení.

V současné době jsou cílové komunity ve čtyřech venkovských oblastech regionu SNNPR a Oromia postiženy nedostatkem přiměřených systémů zásobování vodou. Díky projektu financovanému Českou rozvojovou agenturou přispívá Člověk v tísni k efektivnějšímu řízení vodovodních systémů a ke zvýšení pracovních příležitostí mladých lidí v elektrotechnickém odvětví prostřednictvím budování kapacit formálního vzdělávání (TVET). Těžíme také z dlouholetých zkušeností v oblasti vzdělávání , vody, hygieny a sanitace (WASH) sektoru v Etiopii, což nám umožňuje efektivněji zacílit aktivity. Spolupracujeme se 4 TVET školami a instituty, které poskytují technická a odborná školení v elektromechanickém oboru, abychom zajistili, že kvalifikovaná pracovní síla a poskytovatelé služeb budou schopni udržovat vodní zdroje v případě jakýchkoli potíží. Kurzy budou poskytovány také technikům a vedoucím pracovníkům vybraných vodohospodářských úřadů woreda, aby se zvýšila udržitelnost a kvalita poskytování vody komunitám.

LISEC - Pracovní místa v kožedělném průmyslu v Modjo

LISEC - Pracovní místa v kožedělném průmyslu v Modjo

Region Modjo se dlouhodobě potýká se dvěma zásadními problémy: vysokou mírou nezaměstnanosti a nevhodnými postupy při nakládání s odpady v místních koželužnách. V reakci na tyto výzvy Člověk v Tísni ve spolupráci s partnermi Solidaridad a IRC podporují místní iniciativy v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje. Projekt se věnuje překonávání rozdílů mezi muži a ženami a na posílení postavení mladých lidí a žen, kteří se potýkají s významnými překážkami při hledání zaměstnání. To zahrnuje diskriminaci při přijímání do zaměstnání a rozdíly v odměňování. Zároveň se projekt zaměřuje na subjekty v kožedělném průmyslu a usiluje o zlepšení jejich porozumění ekologicky odpovědné výrobě a postupům nakládání s odpady. Díky spolupráci s aktéry z veřejného a soukromého sektoru, odbornými technickými školami (TVET) a dalšími zúčastněnými stranami bude možné sdílet zkušenosti a vytvářet profesní kontakty mezi potenciálními zaměstnavateli a studenty škol. Součástí vytváření sítí je také vytvoření specializované pracovní platformy. Díky zlepšení výrobních procesů budou koželužny nuceny efektivně nakládat s nezpracovanými odpady a přispět tak k ochraně životního prostředí před znečištěním (vzduch, půda a voda) v oblasti Modjo.

Projekt umožní vice než 3 000 mladým lidem a ženám zlepšit své dovednosti a získat lepší přístup na trh práce. Zavedením nových technologií a udržitelných postupů přispějí koželužny k vytvoření ekologicky bezpečného a odpovědného průmyslu. Komplexní přístup projektu navíc podporuje rovnost, posiluje sociální soudržnost a přispívá k vytvoření inkluzivnější a udržitelnější budoucnosti pro celou společnost.

Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách

Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách

Přestože je Etiopie jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, její úspěch závisí především na exportu a zemědělském sektoru. Zemědělství je však dlouhobě vystaveno přírodním katastrofám spojených s klimatickou změnou, nebývale častá sucha jsou střídana přívalovými dešti a povodněmi, což spolu s růstem populace vytváří extrémní tlak na zemědělskou půdu. Růst populace má mimo jiné dopad na pracovní trh. Navzdory tomu, že některá odvětví v posledních letech nabízejí více pracovních příležitostí, trh není schopen poskytnout přiměrenou nabídku mladým lidem. Proniknout na pracovní trh je podobně obtížné pro ženy ve městech.

Člověk v tísni v rámci projektu spolupracuje s vybranými TVET školami s cílem zpřísupnit jejich studentům pracovní trh v oblasti zemědělství a zároveň vytvořit prostředí pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými aktéry zemědělsko-zpracovatelského průmyslu. Zaměřuje se na zlepšení učebních osnov, zahrnutí praktické výuky do rozvrhu a školení personálu v pedagogických metodách. Zprostředkováváme dialog mezi školami a soukromým sektorem, díky kterému budou absolventi lépe vybevni technickými znalostmi a dovednostmi, jež jim pomohou najít uplatnění v rámci zemědělsko-zpracovatelském odvětví. Zapojení státního sektoru, pracovně-poradenských center a privátního sektoru včetně malých podniků a farmářů, usnadní komunikaci mezi všemi aktéry, umožní sdílení zkušeností a tvorbu konexí, díky kterým školy mohou efektivněji reagovat na pracovní poptávku. Studenti TVET škol projdou školením zaměřeným na tvorbu profesního životopisu, přípravu pro pohovor a stanovení si vlastního kariérního plánu, drobní pondikatelé zlepší své managerské a finanční znalosti. Projekt rychle reagoval na opatření spojená s šířením pandemie Covid-19, rozhodli jsme do svých aktivit integrovat informační kampaň zaměřou na správnou hygienu, distribuci ochranných pomůcek a instalaci zdrojů pitné vody v obtížně dostupných oblastech.

CHANGE: Lepší přístup ke vzdělání pro znevýhodněné dívky v Etiopii

CHANGE: Lepší přístup ke vzdělání pro znevýhodněné dívky v Etiopii

Člověk v tísni spolu se svými partnery v rámci Alliance 2015 několik let pracuje na zkvalitnění vzdělání v Etiopii, kde je zejména pro dívky v rurálních odlehlých oblastech přístup ke vzdělání velmi obtížný. V roce 2017 bylo v Etiopii více než 40 % dívek provdáno ještě před dosažením 18 let. Dětské sňatky, práce, starost o domácnost a rodinu jsou jednou z nejčastějších příčin nedokončeného základního vzdělání. Vzdělání je přitom významným hybatelem procesu modernizace a rozvoje země. 

Díky projektu jsme podporili více než 24 000 dívek, které byly zahrnuty do vzdělávacích programů. Projekt se taky usiluje o zakládání vzdělávacích center, usnadňování přechodu na formální vzdělání a odbornou přípravu a poskytování podpory prostřednictvím skupin a zdravotnické pomoci. Informační kampaně, zvyšování povědomí a diskuse se zaměřují na širší komunity pod vedením náboženských vůdců. Zapojení chlapců a rodičů je klíčové pro vytvoření bezpečného prostředí, kde marginalizované dívky mohou aktivně prosadit. Učitelé jsou průběžně vzděláváni v nových učebních metodách a inkluzivním rovném přístupu, aby byli schopni citlivě přistupovat ke svým žákům, případně identifikovat poruchy a vady, jež žáky limitují v učení. V rámci dívčích klubů se dívky vzájemně motivují a posilují svou roli ve společnosti. Vedle zajištění bezpečného prostředí se projekt zaměřuje také na celkovou rekonstrukci a materiální výbavu učeben a zlepšení hygienických podmínek ve školách. 

Vytváření pracovních míst v Addis Abebě

Vytváření pracovních míst v Addis Abebě

Etiopie je v současnosti jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Dochází tak k rychlému vytváření pracovních míst, pro které jsou ale potřební často kvalifikovaní pracovníci. Zlepšujeme tedy společně s našimi partnery (Concern, VIS a CHADET) technické a životní dovednosti převážně mladých lidí a žen v Addis Abebě a usnadňujeme jim přístup k pracovním příležitostem. To dále přispívá ke zlepšení jejich životních podmínek a snižování pravděpodobnosti migrace. Projekt dále usiluje o zlepšení kvality středních odborných škol v Addis Abebě, posílení veřejné služby zaměstnanosti pro podporu nezaměstnaných a o podporu stávajících a nových partnerství veřejného a soukromého sektoru ve stavebnictví, kovovýrobě a kožedělném sektoru. Zvláštní důraz je právě kladen na vytváření partnerství mezi středními odbornými školami a soukromým sektorem, kdy v současnosti často absolventi škol nemají žádné praktické zkušenosti ze svého oboru. Střední odborné školy i spolupracující firmy budou rovněž vybaveny zařízením potřebným pro praktickou výuku studentů a praktikantů.
Podpora zaměstnanosti mladých v kožedělném průmyslu díky zlepšení odborného vzdělávání

Podpora zaměstnanosti mladých v kožedělném průmyslu díky zlepšení odborného vzdělávání

Tento projekt si klade za cíl zvýšení zaměstnanosti mladých mužů a žen v sektoru kožedělné výroby v Etiopii skrze zkvalitnění odborného vzdělávání a přímé podpory při hledání zaměstnání či založení vlastní živnosti. Mladým nezaměstnaným budou poskytována dlouhodobá a krátkodobá školení, poradenství, podpora pracovních návyků a jiných praktických dovedností. Úspěšným absolventům bude následně umožněno založit si vlastní podnik či se nechat zaměstnat v některém z kožedělných podniků.
 
V rámci projektu jsou podporovány dvě vzdělávací instituce v zónách Wolayta a Gedeo (Soddo Polytechnic College a Dilla TVET College), pro které jsou upravovány osnovy a jejichž učitelé jsou proškolováni s důrazem na problematiku vyučování osob s postižením a jsou pro ně organizována setkání za účelem sdílení zkušeností. Učebny těchto škol budou díky penězům z projektu vybaveny novými stroji tak, aby mohly poskytovat kvalitní vzdělání odpovídající etiopským standardům a také vyhovovaly osobám s postižením.
 
Podpora malých a mikropodniků je směřována zejména tím směrem, aby podnikatelé získali potřebné znalosti a zkušenosti a aby měli šanci získat například úvěr od mikrofinančních institucí. Síťové propojení úspěšných podniků se vzdělávacími institucemi i mikropodniky je důležité z důvodu přístupu studentů a drobných podnikatelů k materiálům nebo možnostem stáží.
Zlepšení správy vodních zdrojů

Zlepšení správy vodních zdrojů

V předchozích letech Člověk v tísni v okrese Alaba realizoval projekt zajišťující udržitelný přístup k pitné vodě, v rámci kterého byly opraveny nefunkční zdroje (hloubkové vrty) a vybudovány zdroje nové. Jelikož největší překážkou oprav případných poruch v této oblasti bývá zejména zdlouhavá či zcela nefunkční komunikace mezi správci zdrojů a úřady, které zprostředkovávají opravy, už v rámci předchozího projektu byl v oblasti zaváděn systém elektronické evidence poruch. Úředníci tak díky jednoduchému softwaru získávají informace o poruchách okamžitě prostřednictvím SMS zpráv zasílaným správci zdroje a mohou na nedostatky okamžitě reagovat.

V rámci projektu docházelo k posilování kapacit středních odborných škol, okresního vodního úřadu a místních komisí pro vodní správu, věnuje se řešení problému vysokého obsahu fluoru v podzemní vodě (budování defluorizačních stanic) a zaměřuje se také na inventarizaci vodních zdrojů, tedy vytvoření databáze technických údajů o jednotlivých zdrojích.

V současnosti je naším cílem rozšíření znalostí a kapacity na čtyři další střední odborné školy v zónách Sidama, Wolaita, Hadyia a Gamogofa.  

Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů

Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů

Stávající systém školení pro servisní techniky vodohospodářského odvětví na Polytechnické akademii v Awasse není dostatečně kvalitní, což má neblahý vliv na správu vodních zdrojů v oblasti.

 

Tento projekt se tedy snaží zkvalitnit kurzy vyučované na této odborné škole, zejména kurz elektromechaniky. Ke zkvalitnění vzdělávání na Polytechnické akademii v Awasse přispívá kromě kurzů pro školitele ještě renovace a modernizace učeben a pořizování nových výukových přístrojů. Projekt se také zaměřuje na sdílení zkušeností mezi školou a technickým personálem vodohospodářského odvětví na úrovni okresů/wored.
 

Kromě zahrnutí zkušeností praxe do školní výuky je kladen důraz na zlepšení schopností techniků jak na úrovni woredy, tak na komunitní úrovni vodovodní sítě.

Pomoc oblastem zasažených suchem

Pomoc oblastem zasažených suchem

V důsledku měnícího se podnebí vedoucího k delším obdobím sucha v letošním roce došlo v oblasti Východní Belassy k vyschnutí mnoha vodních zdrojů. Obyvatelé tak musejí věnovat zajišťování pitné vody pro své domácnosti více času než dříve. Průměrná doba potřebná k obstarání vody v této oblasti stoupla v říjnu 2015 na 4 hodiny, což je dvojnásobek oproti období před posledními suchy.

Obtížnější získávání pitné vody vede jednak k nedostatku času na jiné činnosti (například školní docházku více než dříve zanedbávají jak žáci, tak učitelé), jednak způsobilo snížení průměrné spotřeby vody z dříve běžných 15 litrů na osobu za den na třetinu. Kvůli nedostatečné hygieně tak roste výskyt průjmových onemocnění, ve větší míře se v této oblasti objevuje také svrab. Ty vodní zdroje, které ještě nevyschly, jsou přetížené, dochází i k prvním migračním vlnám za lepší dostupností vody.

Pro dosažení prvního z cílů projektu, tedy zlepšení přístupu k pitné vodě tak, bude v  postižených místech distribuována voda z nádrží, kanystry, chemikálie na čištění vody a osli pro nošení vody, dojde také k opravám studen. Druhý cíl projektu, zlepšení hygienických návyků a lepší řízení vodních zdrojů, bude dosažen pomocí hygienické osvěty, školení pro členy vodních komisí a distribucí mýdel a léků.
Boj s aktuálním nedostatkem vody a potravin

Boj s aktuálním nedostatkem vody a potravin

Opoždění jarního období dešťů Belg vedlo v oblasti Alaba k dlouhému období sucha. Pozdní setba vedla k oddálení sklizně a tedy k nedostatku potravy. Ke špatné situaci v oblasti přispěly také další faktory jako nedostatečná kapacita funkčních vodních zdrojů nebo větší zranitelnost některých obyvatel. Ti už v roce 2014 čelili záplavám a mnozí přišli o střechu nad hlavou i o zásoby potravin a semen pro zasetí v letošní sezóně. Velké letošní sucho navíc přispělo ke vzniku požárů, které vedly k dalším ztrátám na předchozí úrodě i majetku.

Potřeba obstarávat pitnou vodu ze vzdálenějších zdrojů způsobuje, že místní lidé tráví dlouhý čas na cestě donáškou vody, místo toho aby pečovali o rodinu nebo v případě nižšího věku navštěvovali školu. Nedostatek vody negativně ovlivňuje také hygienické návyky, což vede k šíření průjmových onemocnění. Ta pak společně se špatnou úrodou způsobenou suchem vedou k podvýživě obyvatel.

Boj s aktuálním nedostatkem vody a potravin se tedy zaměřuje na opravy vodních zdrojů a vodních distribučních sítí, vznik nových zdrojů, propagaci hygieny, distribuci materiálu pro opravy domů zničených požáry, distribuci potravinových plodin, semen a hnojiv a v neposlední řadě také na zemědělská školení představující správné postupy zemědělské praxe.

Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů

Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů

Stávající systém školení pro servisní techniky vodohospodářského odvětví na Polytechnické akademii v Awasse není dostatečně kvalitní, což má neblahý vliv na správu vodních zdrojů v  oblasti.

Tento projekt se tedy snaží zkvalitnit kurzy vyučované na této odborné škole, zejména kurz elektromechaniky. Ke zkvalitnění vzdělávání na Polytechnické akademii v Awasse přispívá kromě kurzů pro školitele ještě renovace a modernizace učeben a pořizováním nových výukových přístrojů. Projekt se také zaměřuje na sdílení zkušeností mezi školou a technickým personálem vodohospodářského odvětví na úrovni okresů/wored.

Kromě zahrnutí zkušeností praxe do školní výuky je kladen důraz na zlepšení schopností techniků jak na úrovni woredy, tak na komunitní úrovni vodovodní sítě.
Postavme školu v Mokonise

Postavme školu v Mokonise

Člověk v tísni se věnuje projektům zaměřeným na vzdělávání a zvláště na jejich kvalitu již od roku 2003. Pomáhá zlepšit přístup Etiopanů ke vzdělání stavbou škol (v rámci širšího projektu Postavme školu v Africe http://www.skolavafrice.cz/) a zaváděním moderních vyučovacích metod na úrovni základního i středního školství (v rámci projektu Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání).

V roce 2015 začala ve vesnici Mokonisa stavba nové školy o 4 třídách, která bude sloužit při jednosměnném provozu 200 žákům a 6 učitelům. Vzhledem k velkému počtu školních dětí ve vybrané oblasti bude v nové škole probíhat dvousměnný provoz pro 400 žáků.
    
Kromě čtyř tříd a administrativního zázemí projekt zahrnuje i stavbu latrín a sběrného systému dešťové vody. Škola byla také vybavena stovkou školních lavic a dvěma stovkami školních židlí, tabulemi, nábytkem do administrativních prostor a školními potřebami a učitelé byli proškoleni v moderních vyučovacích metodách.
Modernizace zemědělských technologií

Modernizace zemědělských technologií

Člověk v tísni podporuje farmářská školící centra pro rozvoj venkova. Celkem osm školicích středisek poskytuje farmářům praktické zkušenosti odpovídající jejich potřebám a podporují soukromé farmáře v orientaci na kvalitní a k životnímu prostředí šetrné zemědělství s využitím moderních technologií. Ve střediscích probíhají školení na zkvalitnění managementu, podporu efektivnějšího zemědělství, budování komunitních sýpek a mlýnic, zavádění alternativních forem obživy formou mikropůjček. Tyto konkrétní systémové změny zkvalitní zemědělskou produkci, na níž je většina Etiopanů žijících na venkově zcela závislá.
Podpora zemědělského poradenství

Podpora zemědělského poradenství

Člověk v tísni věří, že efektivní servis zemědělského poradenství, ze kterého těží jak chudší farmáři, tak ti, kteří jsou na tom lépe, je klíčový ke zlepšení potravinové bezpečnosti ve venkovských oblastech Etiopie.
 
Technická podpora: ČvT vytváří ukázková pole v každém školicím středisku pro farmáře a na nich demonstruje různé druhy nutričně bohatých plodin a inovativní zemědělské metody. Školicí střediska jsou využívána mimo jiné k vzdělávání pracovníků zemědělského poradenství a také usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými školicími středisky. Školení zahrnuje také zlepšování komunikačních dovedností jednotlivých zemědělských poradců a rozvoj a používání vizuálních výukových materiálů.
 
Materiální vybavení: Člověk v tísni buduje zařízení (latríny, zavlažovací nádrže, systémy kapénkové závlahy a sklady) a poskytuje nábytek a materiál (nábytek, kancelářský, vzdělávací materiál, pracovní zařízení, dopravní prostředky, zemědělské nářadí a stroje). Tím se zlepšuje pracovní prostředí FTCs a motivace pracovníků zemědělského poradenství, aby odpovědně plnili svou roli v poskytování podpory místních zemědělců.
 
Management: K tomu, aby byly udržitelné poradenské zemědělské služby, musí být školicí střediska finančně udržitelná. Člověk v tísni poskytuje poradenství pro školicí střediska ohledně vybodování jejich "business plánů".
 
Součástí projektu je zajištění podpory nejchudším farmářům. ČvT zajišťuje, že i ti nejchudší z celé komunity mají přístup k zlepšeným školicím službám a poskytuje těmto domácnostem přímou podporu ve formě zemědělských vstupů a hospodářských zvířat. Člověk v tísni zřizuje neformální skupiny tvořené nejchudšími ženami pracujícími v zemědělství, poskytuje školení v obchodních dovednostech a podporuje sdílení zkušeností v rámci skupiny a vzájemnou podporu v řešení sociálních i ekonomických otázek.
 
Celkově projekt v zónách Gedeo a Sidama přímo podpořil 36 rozvojových agentů, 240 modelových farmářů a nepřímo více než 1 000 běžných farmářů, zatímco projekt, který proběhl ve Woredě Alaba, podpořil přímo 20 rozvojových agentů, 1 200 běžných farmářů, 200 nejzranitelnějších žen z farmářských rodin a nepřímou cílovou skupinu tvoří 2 828 domácností s více než 22 tisíci obyvateli.
Podpora odborného kožedělného vzdělávání

Podpora odborného kožedělného vzdělávání

Rozvoj kožedělného průmyslu prostřednictvím drobných živnostníků a malých podniků je jednou z prioritních oblastí etiopské vlády.  Proto se tento projekt, navazujíce na předchozí, snaží o zkvalitnění nabízených kurzů v kožedělném odvětví a o podporu drobných podnikatelů v tomto sektoru a jejich uplatnění na trhu budováním a rozvíjením spolupráce a síťováním mezi různými aktéry v kožedělném sektoru.

Projekt nově vytváří kožedělný program na střední odborné škole v Awasse, který bude navíc díky stavebním úpravám školy zpřístupněn osobám s postižením, aby tak posílil jejich šance na uplatnění na pracovním trhu. Učebny dvou vzdělávacích institucí (Střední odborná škola a Centrum technologií a výzkumu v Awasse) jsou díky penězům z projektu vybaveny novými stroji tak, aby mohly poskytovat kvalitní vzdělání odpovídající etiopským standardům. Pro učitele obou institucí jsou pořádána školení i setkání za účelem sdílení zkušeností.
    
Podpora malých a mikropodniků je směřována zejména tím směrem, aby podnikatelé získali potřebné znalosti a zkušenosti a aby měli šanci získat například úvěr od mikrofinančních institucí. Síťové propojení úspěšných podniků se vzdělávacími institucemi i mikropodniky je důležité z důvodu přístupu studentů a drobných podnikatelů k materiálům nebo možnostem stáží.
Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti

Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti

V poslední době dochází v Etiopii k masivnímu stěhování do měst, která lákají dostatkem příležitostí, jež jsou na venkově omezené. Většina příchozích však nesežene práci a je nucena bydlet ve slumech. Podle mezinárodních statistik žije v podmínkách nevhodných pro lidské bydlení až 75 % obyvatel Addis Abeby. Chybí jim voda, sociální zařízení a naopak chudoba je často tíživější než na venkově. V Addis Abebě dosahuje nezaměstnanost až 40 %. Obyvatelé slumů však nemají přístup k mikropůjčkám a sociálnímu zabezpečení, což limituje jejich možnosti dostat se z chudoby.

Ženské svépomocné skupiny v Etiopii úspěšně fungují už od roku 2002, a proto se Člověk v tísni rozhodl pokračovat v podpoře této myšlenky. Svépomocné skupiny se skládají z cca 20 velmi chudých žen z jedné lokality, které se za pomoci komunitních a sociálních pracovníků učí společně šetřit a podporovat se v drobném podnikání.

Díky pomoci Člověka v tísni mají tyto ženy možnost účastnit se různých školení a rozvinout své schopnosti, což jim dodává sebevědomí i schopnost samostatně řešit své problémy.
    
Úspěšné spolky se sdružují do clusterových asociací a federací, jejichž zástupkyně jsou aktivní na regionální i státní úrovni. Společnou diskuzí s místními i federálními úředníky se podílejí na rozhodovacím procesu a snaží se o začlenění svépomocných skupin do národní platformy pro sociální ochranu a dalších institucí, které by ještě více posílily jejich hlasy.
Prevence a potírání obchodu s dětmi

Prevence a potírání obchodu s dětmi

Obchodování s dětmi se v Etiopii každý rok týká asi 20 tisíc dětí (informace z výzkumu Mezinárodní organizace pro migraci - IOM), což je jedno z nejvyšších čísel na světě. Tento společenský problém ovlivňují různé faktory. Jedním z nich je nedostatečné povědomí o situaci v městských oblastech, do kterých se lidé stěhují z venkova s vidinou na lepší život. Mezi další patří omezený přístup ke vzdělání či problémy komunit se zajištěním zdrojů obživy.

Člověk v tísni usiluje o zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obchodování s dětmi a jejich příčinách i možných důsledcích prostřednictvím kampaní v místním rozhlasu, formou skupinových diskuzí, zakládáním školních klubů, natáčením a promítáním dokumentárních filmů a pořádáním workshopů.

Dalším úspěšně naplněným cílem programu je vytvoření regionální databáze obchodu s dětmi, jejíž provoz byl vyzkoušen u městské policie ve městě Awassa. Tato databáze zaznamenává údaje o obchodovaných dětech. Ve spolupráci s etiopským ministerstvem práce a sociálních věcí pak připravil Člověk v tísni hudební klip na téma obchodu s dětmi, v němž vystupuje jeden z nejpopulárnějších etiopských zpěváků současnosti Gossaye Tesfaye.

Jedním ze způsobů snižování objemu obchodování s dětmi je i zefektivnění procesu trestání pachatelů, kteří se podílejí na vyjednávání, přepravě, přechovávání dětí a zprostředkování činností, při kterých dochází ke zneužívání dětí. Aktivity organizace jsou zaměřeny nejen na pomoc samotným dětským obětem a ohroženým komunitám; Člověk v tísni navázal spolupráci i na státní úrovni. Snaží se přimět úředníky odpovědné za tvorbu a novelizaci zákonů a nařízení, aby plnili svoji úlohu při zlepšování systému ochrany dětí.
Stavba, rekonstrukce a vybavení škol

Stavba, rekonstrukce a vybavení škol

Člověk v tísni se v roce 2004 rozhodl oslovit českou veřejnost kampaní Postavme školu v Africe, která reagovala na nedostatek prostor pro výuku a velmi špatné podmínky v již existujících školách. Ohlas prvního ročníku sbírky byl veliký a z nashromážděných prostředků se podařilo postavit a otevřít v září 2005 první novou školu. V dalších ročnících kampaně se zájem české veřejnosti neustále zvyšoval. Doposud bylo postaveno celkem 17 školních budov a byla zahájena stavba další!
 
Kampaň plánuje Člověk v tísni opakovat i v dalších letech. Jejím prostřednictvím se totiž daří zvyšovat povědomí české veřejnosti o problémech rozvojového světa a díky vysokému počtu lidí, kteří na sbírku přispěli, zároveň zvyšovat dostupnost základního vzdělávání v Etiopii.
    
V Alabě organizace postavila v roce 2004 modelovou školu. Kromě tříd a administrativní budovy je součástí školy i knihovna a laboratoř. Na rozdíl od státních škol, kde se v jedné třídě tísní často i více než sto žáků, se v alabské modelové škole učí jen třicet žáků ve třídě. Všichni učitelé prošli intenzívním školením v moderních vyučovacích metodách poskytnutým dvěma českými experty. Školení se zaměřilo na aktivní zapojování studentů do výuky, individuální přístup učitele k žákům a osobní rozvoj dětí namísto v Etiopii tolik obvyklého memorování teoretických znalostí. Škola navíc dětem poskytuje odpolední volnočasové aktivity a funguje jako centrum života celé komunity. Po skončení projektu byla škola předána okresnímu úřadu, který ji v současnosti provozuje.
Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání

Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání

O modernizaci a zkvalitnění etiopského základního školství Člověk v tísni usiluje prostřednictvím zavádění moderních vyučovacích metod a nastavení komplexního systému monitorování a hodnocení kvality výuky. Člověk v tísni při realizaci tohoto projektu využívá své desetileté zkušenosti v této oblasti v Etiopii a zkušenosti ze vzdělávacích programů v ČR.

Pro zajištění trvalého využívání moderních vyučovacích metod pedagogy je zásadní aktivní podpora ze strany vedení školy, inspektorů a školského úřadu. Projekt tedy ve spolupráci s místními autoritami vytváří systém hodnocení kvality vzdělávání a následné certifikace škol nazvaný „LEAD“, který se stane součástí monitoringu škol školskými úřady.
    
Pro pedagogy zapojených škol jsou uskutečňována školení na využívání moderních vyučovacích metod, do kterých jsou  zapojováni i školní inspektoři. Pedagogové budou dále podporování školními clustry, které jim budou poskytovat konzultace i vhodné materiály a napomohou sdílení zkušeností mezi pedagogy i informování členů komunity.
V rámci projektu je také prohlubována spolupráce s pedagogickými školami, zejména podpora studentů k využívání moderních vyučovacích metod již v rámci pedagogické praxe.
Podpora vzdělávání sirotků

Podpora vzdělávání sirotků

V roce 2004 vybudoval Člověk v tísni v Awasse internátní školu pro sirotky ve věku 14 –16 let, jejichž rodiče zemřeli v důsledku HIV/AIDS. Studentům se kromě klasického akademického vzdělání a ubytování dostává i školení v praktických dovednostech. Sami si zvolí obor, kterému se chtějí během dvou let na škole vyučit. Vybírat mohou mezi tesařstvím, truhlářstvím, prací s kovem, šitím, vařením a obsluhou v restauraci. Díky získaným praktickým znalostem mají absolventi větší šanci získat práci, zařadit se do normálního života a uživit sebe i své mladší sourozence.
    
Střední odborná škola v Awasse byla v červnu 2006 předána místním úřadům, ubytovací a stravovací část řídí Člověkem v tísni založená místní nevládní organizace Shiny Day Social Services Association.

Od roku 2015 do 2017, Člověk v tísni poskytoval asociaci Shiny Day finanční podporu, která každoročně pokrývala náklady zhruba na 40 dětí. Kromě akademického i odborného vzdělání a ubytování byla dětem poskytnuta strava, školní a hygienické potřeby, psychologické poradenství, v případě potřeby zdravotnické ošetření a léky. Děti mohly také využívat možnosti doučování a pro zvýšení jejich motivace učit se byly pravidelně pořádány kvízové soutěže i další kulturní události. Studenti sami zorganizovali například soutěž Hledá se talent a v rámci oslavy promocí předvedli taneční představení nebo módní přehlídku.
Modernizace vzdělávacího systému

Modernizace vzdělávacího systému

O modernizaci etiopského školství Člověk v tísni usiluje prostřednictvím zavádění moderních vyučovacích metod a jejich akreditace etiopským ministerstvem školství. Dále jsou vytvářeny manuály pro jednotlivé předměty - amharštinu, biologii a společenské vědy (zeměpis a dějepis).

Člověk v tísni také podporuje tzv. clusterové školy, které slouží jako podpůrná centra pro další školy v okolí. Clusterovým školám je poskytováno potřebné vybavení a jejich učitelé jsou školeni ve využívání moderních vyučovacích metod při výuce. Nově jsou do programu zahrnuty vyšší pedagogické školy tak, aby se o moderních vyučovacích metodách učili nejen stávající, ale i budoucí učitelé - právě pro ně budou vytvořeny speciální výukové moduly pro jednotlivé předměty. Zavádění moderních vyučovacích metod bude nadále posilováno prostřednictvím seminářů na regionální i federální úrovni.

Jak dále pomáháme

Novinky