Program Migrace vypisuje mikrograntový program: Podpoříme vaše aktivity na téma migrace

Program Migrace vypisuje mikrograntový program: Podpoříme vaše aktivity na téma migrace

15. 4. 2021

Už známe vítězné žadatele o grant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Člověk v tísni bude vítězné organizace (Nesehnutí a Akademie múzických umění ) kontaktovat.

Organizace:                                   Projekt:                                                                                                 Body:

Nesehnutí                                      Join the table!                                                                                      84,43%

Akademie múzických umění    Production of the short film Vinland with the migration

                                                          theme and the following distribution                                          73.97%

Hodnotitelé: Kristýna Brožová, Katarína Pleskot Kollárová

30.5. 2021

Program Migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vyhlašuje v rámci projektu "I Am European": Migration Stories & Facts for the 21st Century" podpořeného Evropskou komisí v rámci programu DEAR grantovou výzvu na podporu aktivit souvisejících s tématem migrace a integrace. Aktivity podávaných projektů musí být zaměřeny na mladé lidi do 35 let věku v České republice. Vaše projekty můžete podávat prostřednictvím elektronického formuláře do 15.5. 2021. 

O CO JDE? Projekt "I Am European": Migration Stories & Facts for the 21st Century" usiluje o lepší poznání faktů a porozumění kontextu migrace. Projekt vytvořily nevládní organizace ze šesti evropských zemí (Estonsko, Česká republika, Finsko, Slovensko, Německo, Polsko), které jsou odborníky na integraci, vzdělávání, lidská práva a osvětu. Projektové aktivity směřují k inkluzivnějšímu a konstruktivnějšímu přístup k migrantům v Evropě. Zapojujeme mladé lidi, včetně juniorních novinářů, pedagogy a další pracovníky s mládeží do vytváření prostoru pro vyváženou debatu o migračních tématech opřenou o fakta a přímé zkušenosti. Jelikož každá organizace z projektového týmu má jen určitý (omezený) dopad svých aktivit, chceme prostřednictvím menších grantů podpořit i další organizace a dopad na mladé lidi, tímto způsobem rozšířit. 

NA KOHO SE SOUSTŘEDIT? Aktivity projektu se musí zaměřit na mladé lidi (15-35 let), přičemž cílem projektů je zvýšit a zároveň zkvalitnit povědomí mladých lidí o migraci tak, aby projekt přispěl k otevřenějšímu a inkluzivnějšímu přístupu společnosti k migrantům.

ZVÝHODNĚNÉ BUDOU ty projekty, které se na mladé lidi zaměřují nejen jako na adresáty aktivit, ale i jako na samotné organizátory takových činností, stejně tak projekty, jejichž aktivity směřují na lidi s migračním pozadím a na lidi z regionálních oblastí ČR.

JAKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI? Konkrétní mantinely si z hlediska obsahové a metodologické stránky neklademe a velmi vítáme inovativní nápady, jak oslovit mladou generaci. Podmínkou je, aby aktivity v první řadě směřovaly k výše uvedenému cíli a cílové skupině.

Může jít například o:

- organizaci vzdělávacích akcí o migraci;

- aktivity na téma migrace a integrace, a to různého formátu a v různém prostředí - například diskuse či jiné akce na festivalech, táborech, školách apod., přičemž jsou zaměřeny buď na mladé lidí (1) obecně, (2) s migračním pozadí nebo na mladé (3) z těžko dostupných oblastí;

- tvorbu vzdělávacích či audiovizuálních materiálů o migraci pro mladé;

KAM SE PŘIHLÁSIT A JAK NA TO? 

Na tomto odkazu najdete elektronický formulář, jehož prostřednictvím můžete o mikrogrant žádat. K přihlášení je nutné mít Gmail účet a je odeslat jej nejpozději do 15. května (poté bude online formulář uzamčen).

Kromě (1) deklarace aktivit a (2) seznamu projektů v posledních 3 letech (v jakékoli dokumentové podobě, lze i v češtině) je nutné doložit i (3) rozpočet projektu a (4) časový harmonogram aktivit, které je třeba odeslat v konkrétní podobě zveřejněné ZDE). Všechny dokumenty kromě rozpočtu a časového harmonogramu je nutné nahrát do bodu "Upload the samples of previous work, references and CVS of key experts", rozpočet a časový harmonogram mají v elektronickém formuláři samostatný bod.

Jelikož přihláška je koncipována formou postupného otevírání stran, můžete si otevřít kopii elektronického formuláře, která však slouží pouze pro zpřehlednění a její vyplnění nenahrazuje přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře! Na tomto odkazu naleznete kromě vzorů požadovaných dokumentů i další podpůrné materiály, které vám poskytnou více informací o podání žádosti a také více přiblíží projektu I am European, jehož součástí se stanete, pokud mikrogrant získáte.

PODMÍNKY MIKROGRANTOVÉ SOUTĚŽE, JAKOU FINANČNÍ ČÁSTKU POSKYTUJEME A NA CO? 

Celkově na poskytnutí mikrograntů máme v rámci projektu alokovány zdroje ve výši 20 000 Euro, přičemž finální výše grantu může být snížena a závisí na relevanci rozpočtových položek, nejvyšší možná částka na grant je 10 000 Euro.

Zároveň platí, že po podepsání smlouvy vyplatíme 80% výše grantu. Zbývajících 20% vyplatíme po skončení reportovacího období, pokud reportované podklady (které musí být napsány v anglickém jazyce) budou splňovat všechny požadované náležitosti.

V tomto grantovém programu je povinna finanční spoluúčast ze strany žadatele, a to ve výši 5% z celkového rozpočtu, přičemž tyto zdroje nesmí pocházet z finančních prostředků Evropské unie.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT? Žadatelé o grant musí být registrovány osoby / organizace neziskového charakteru (např. Občanské sdružení, nezisková organizace aj.) A musí být registrovány v některé z členských zemí EU a působící na území České republiky. Nemůže jít o fyzickou osobu ani o podnikatelský subjektOrganizace také nesmí být příjemcem evropského grantu DEAR 2018.

Typy podporovaných a přípustných aktivit:

 • Aktivity spojené s informovaností cílové skupiny: aktivity na rozšíření povědomí o problematice, propagační aktivity, resp. aktivity na zasažení cílové skupiny, mediální výstupy;
 • angažovanost: kampaně a jiné přímé akce;
 • budování kapacit: aktivity globálního vzdělávání na festivalech, táborech, školách;
 • tvorba a distribuce online, tištěných a audiovizuálních materiálů;
 • tvorba a používání výstupů pro sociální sítě;
 • Odměny pro zaměstnance organizace, kteří se přímo podílejí na řízení a realizaci projektu (maximálně 40% z celkového rozpočtu), odměny externích konzultantů, jakož i jiné výdaje přímo spojené s realizací projektu (cestovné, stravné, pronájem prostor či vybavení apod.);
 • nepřímé náklady na režii, které proplácíme do výšky max. 7%.

Typy aktivit, které nejsou přípustné:

 • aktivity, které jsou vytvořeny za účelem fundraisingu;
 • přímé politické aktivity (ve smyslu stranické politiky, aktivity v souvislosti s veřejnými politikami uvedeno výše jsou povoleny);
 • aktivity propagující nesnášenlivost, xenofobii apod.;
 • tzv. in-kind příspěvky;
 • výdaje, které vznikly před zahájením projektu.

Zároveň platí, že výdaje, které by překročily částku v položce, musí žadatelé uhradit z vlastních zdrojů. Pokud by naopak alokovanou částku v položce nevyčerpali, nevyplacené finance vracejí zpět donorovi, tedy společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Nepřímé náklady na režii jsou úměrně navázány na čerpání přímých finančních nákladů.

Žádost o mikrogrant nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek. Opravu chyb vzniklých při vyhotovení nabídky bude možné provést po termínu podání, pokud k tomu bude žadatel vyhlašovatelem výslovně vyzván.

Člověk v tísni, o.p.s. si jakožto vyhlašovatel mikrograntové soutěže vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplní výše uvedené podmínky a náležitosti.

JAK DLOUHO PROJEKT POTRVÁ? 

Žádosti o grant posílejte do 15. května 2021. Následně se sejde hodnotící komise, která jednotlivé žádosti posoudí a žadatelům sdělí výsledek nejpozději do 30. května 2021. Podpis smluv se uskuteční nejpozději do poloviny června a implementační část projektu bude trvat nejdříve od 1. července 2021 do maximálně 30. června 2022, minimální délka trvání projektu je 3 měsíce. Od 1.červnece do 31. srpna 2022 probíhá reportovací období.

VYBRALI JSME VÁS - CO TEĎ? 

Na začátku projektu uspořádáme pro držitele grantu povinný webinář, kde bude probíhat školení ohledně projektů. Budeme vám také k dispozici během celého projektu i během reportovacího období. Na konci projektu uspořádáme závěrečné setkání.

Pokud máte otázky ohledně grantové žádosti, neváhejte kontaktovat projektovou koordinátorku Programu Migrace Kristýnu Brožovou na e-mailové adrese kristyna.brozova@clovekvtisni.cz


Autor: Kristýna Brožová, Koordinátorka Programu Migrace