„Někdy se zřítí kopec a zničí celou osadu." Sesuvy půdy v Nepálu ohrožují lidi na životě i majetku

Publikováno: 28. 12. 2021 Doba čtení: 5 minut
 „Někdy se zřítí kopec a zničí celou osadu.
© Sajana Shrestha

Obyvatelé nepálského Sindhupalchowku se potýkají s jednou přírodní katastrofou za druhou. Letos jim k tomu ještě přibyly sesuvy půdy způsobené monzunovým obdobím. Krišna Bahadur Newar takto přišel o svůj dům. "Je pro mě opravdu těžké na tuto událost myslet. Ztráta, kterou jsem utrpěl, je obrovská," říká Newar. "Sesuv půdy mě připravil nejen o domov a majetek, ale také o manželku, takže jsem zůstal se zraněným synem úplně sám. Byl jsem vyděšený a zároveň hrozně naštvaný. Ztratil jsem všechno."

"Na některých místech se zřítí celý kopec a zničí celou osadu. Když pak tato místa vidíme, nikdy bychom nepoznali, že tam předtím žili lidé," říká Jampa Tsering Lama, koordinátor pro snižování rizika katastrof a mimořádné události organizace Člověk v tísni. "Když je sesuv menší, lidé mohou své domovy obnovit," vysvětluje Lama. "Pokud je ale dopad velký a jejich dům a majetek jsou zničeny, nezbývá jim než se přestěhovat do bezpečnějších oblastí."

Za hlavní příčiny sesuvů půdy v kopcovitých oblastech Nepálu jsou považovány monzunové deště, nicméně k příčinám v posledních desetiletích významně přispělo i nevhodné využívání půdy a výstavba silnic. Zemětřesení v roce 2015 tento problém ještě zhoršilo, protože silně oslabilo zemské masivy.

Člověk v tísni spolu se svými partnery z konsorcia Community Self Reliance Centre (CSRC), National Society for Earthquake Technology - Nepal (NSET), Scott Wilson Nepal (SWN), Durham University a Northumbria University realizuje projekt Pratibaddha financovaný Evropskou unií. Projekt Risk-Informed Landslide Management in Nepal's Hill Areas je snahou pomoci lidem ve venkovských horských oblastech účinně zmírňovat a řídit sesuvy půdy. Hlavním cílem projektu je spolupracovat s místními úřady, institucemi a dalšími klíčovými aktéry zapojenými do výstavby silnic, místními komunitami a národní vládou a pomoci zvyšovat jejich porozumění o nebezpečí půdních sesuvů a rizikům, která představují.

Mechanice sesuvu půdy je třeba v první řadě rozumět

Projekt využívá na míru vytvořené 3D modely sesuvů, které lidem ukazují, jak sesuvy vznikají, jaké jsou jejich možné příčiny, jak včas zaznamenat, že k sesuvu půdy dochází a dále jaká jsou efektivní opatření ke zmírnění rizik. Projekt také organizuje osvětové kampaně o účincích lidské činností, zejména rozvoje infrastruktury, výstavbě silnic a o způsobech zmírňování rizika sesuvů pomocí správného hospodaření s vodou, eliminace eroze a o technikách údržby svahů.

"Přál bych si, aby tyto praktické techniky hospodaření s vodou a snižování rizika sesuvů byly zahrnuty do našich školních osnov," podělil se o své dojmy student školy Gaurishankar, kde se v rámci projektu Pratibaddha workshop konal. Studenti se dozvěděli, že výsadba vegetace na suchých zídkách a udržování správného odvodnění na jejich dvorku může zastavit erozi půdy a také zabránit sesuvům půdy podél svahů.

Místní obyvatelé se podělili o své zkušenosti a poznatky z minulosti a zdůraznili, jak dříve při stavbě infrastruktury citlivě dbali na zachování přírody. "Dříve muži a ženy stavěli silnice ručně. Kopali jsme pomocí lopat a krompáčů, nyní se všude používají stroje, které vše se ničí," vzpomíná Gauri Maya Shrestha, místní obyvatelka Nayabasti.

Posílení technických znalostí v oblastech sesuvů půdy

V rámci projektu Pratibaddha se uskutečnila od 23. března do 12. dubna 2021 dvě osmidenní školení na téma "Odhady sesuvů a zmírňování jejich následků" pro technické pracovníky v postižených obcích. Školící akce byly rozděleny do dvou částí - jedna pro inženýry a druhá pro ostatní technické profese. Součástí školení byla také schůzka mezi techniky a představiteli obcí. Obsah byl koncipován tak, aby každý účastník dostal příležitost naučit se při terénních pracích odhadnout, kde mohou sesuvy půdy nastat a připravit opatření k omezení či snížení rizika sesuvu. Školení se skládala z teoretické části (ukázky vlastností hornin, půdy a minerálů) a terénních prací, jejichž cílem bylo pochopit geologické aspekty terénu. Později týmy provedly projektovou práci na sesuvu a prezentovaly svá zjištění spolu s možnými opatřeními na zmírnění následků.

Jedním z účastníků školení byl Nabaraj Giri, stavební inženýr z venkovské samosprávy v Bhotekhoshi. "Naše vesnice je vysoce náchylná k sesuvům, proto máme potíže se stavbou silnic," říká. "Před účastí na školení jsme neznali žádná opatření ke zmírnění následků těchto sesuvů ani způsoby, jak je kontrolovat." Barhabise Poonam Palová dodává: "Po absolvování školení jsme se dozvěděli, že musíme nejprve rozumět typu sesuvu a jeho příčinám a pak pracovat na opatřeních."

Všechny tyto školicí aktivity byly zaměřeny na to, aby technický personál místních samospráv dokázal samostatně zohlednit sesuvy půdy při plánování infrastruktury a učinil rozhodnutí, která budou více počítat s možnými riziky. To pomůže snížit škody na majetku a životech lidí.

Projekt pomohl zformulovat technické směrnice pro výstavbu venkovských silnic ve všech obcích zapojených do projektu. Nimphunjo Sherpa, starosta obce Barhabise po obdržení směrnice řekl, že Barhabise začne směrnici používat při budoucích stavbách a že obec bude i nadále raději usilovat o výstavbu menšího počtu kilometrů silnic s využitím této směrnice, než o nahodilou výstavbu delších silničních úseků.

Odhady geoohrožení v Barhabise

V rámci projektu bylo v koordinaci s Národním úřadem pro snižování rizika katastrof (NDRRMA) nepálské vlády proveden geo-hazard assessment (posouzení rizika geo-hazardu) osad postižených sesuvy půdy. Hlavním účelem bylo zjistit stav sesuvů a určit bezprostřední rizika, která představují pro nejbližší sídla a infrastrukturu. Proto zde lze naplánovat řešení problému nebo v horším případě přemístit osídlení do bezpečnějších oblastí. Tyto zásahy přímo přispějí ke snížení ztrát na životech a majetku. Tým se skládá z geologa, geotechnika, sociálního pracovníka, zástupce místního úřadu a policie.

Náměstkyně starosty města Barhabise Sushila Pakhrin sdělila, že i přes velké úsilí nebyli dříve schopni provést kvalitní posouzení geo-hazardu na místech postižených sesuvy půdy kvůli nedostatku zdrojů a znalosti problematiky.

"Ukázalo se, že je pro nás obtížné vytvořit jakékoli plány, zejména v oblasti náchylné k sesuvům půdy. Jsme vděční, že projekt Pratibadha zde nyní provádí výzkum. Závěry můžeme využít k zahájení plánování, které je založené na podložených faktech," říká náměstkyně starosty města Barhabise Sushila Pakhrin

Tým dokončil hodnocení rizik celkově ve 158 lokalitách, které jsou v Nepálu postiženy sesuvy půdy.

Autor: Sajana Shrestha, Communication and Advocacy Manager for People in Need

Související články