Peer program

Publikováno: 20. 6. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Peer program
© Martin Slavík

V dubnu 2018 jsem začal pracovat jako pracovník resocializační a preventivní služby. V resocializační službě pracuji s lidmi, kteří jsou ve výkonu trestu, opouštějí výkon trestu, nebo je jim uložen alternativní trest (podmínka, podmínka s dohledem PMS ČR apod.). U preventivní služby je to práce s mládeží od 15 – 26 let a cílem je předcházet rizikovému chování nebo opakovanému rizikovému chování, které by následně mohlo mít na dotyčného neblahý dopad.

V preventivní službě je samo o sobě velice těžké získat cílovou skupinu ke spolupráci, mladí z této cílové skupiny mnohdy nejsou motivováni dělat něco navíc natož s někým spolupracovat na zlepšení své situace či řešení svých problémů. Z tohoto důvodu byly osloveny a zároveň navázána spolupráce s kurátorkami pro mladistvé, pracovnicemi PMS ČR a byla vyjednána pro potencionální mladistvé možnost retrostipendií, jakožto motivačního nástroje k získání mladistvých z řad cílové skupiny. Dále byly osloveny dvě sídlištní základní školy a ředitelům těchto škol, a ve spolupráci s pracovnicemi odboru školství, byla nabídnuta možnost realizace Peer programů pro vybranou skupinu „problémových“ žáků, maximální počet žáků na skupinu jsme si stanovili 6. Ředitelé těchto škol možnosti využili, natipovali nám takové žáky, zajistili od jejich rodičů souhlasy, že se jejich děti mohou Peer programu účastnit a začátkem února 2019 se Peer programy se na obou školách s pravidelností 1x za 14 dní začaly realizovat.

Na prvních setkání jsme se žákům představili, nastavili jsme si společně pravidla skupiny a započali spolupráci. Na každém z dalších setkání s žáky jsme přinášeli různé okruhy témat např. trávení volného času, rodina, hodnoty, vzdělání, drogy, zdraví životní styl, dluhová problematika, atd., a ke každému tématu jsme měli připraveny aktivity, do kterých se žáci zapojovali např. osa života, myšlenkové mapy, cvičení na téma hodnot, vzorů apod.

Cílem těchto setkání bylo posilovat u žáků jejich silné stránky, motivovat je ke studiu na SŠ, seznámit je s možnými dopady rizikového chování a jak rizikovému chování předcházet. S některými žáky ze skupin, kteří tento školní rok opouštějí základní školu, byla navázána další spolupráce a byla jim nabídnuta možnost retrostipendijního programu, kterou žáci i jejich rodiče využili.

Ředitelé škol projevili zájem o pokračování Peer programů i na příští školní rok, což je pro mne takovou zpětnou vazbou, že mají smysl a že svým způsobem i byť v malé míře, mohou ovlivnit chování žáků, případně vést ke změně hodnot a postoji ke studiu.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Martin Slavík, terénní pracovník

Související články