Projekt Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice

Projekt Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice

Publikováno: 30. 10. 2017 Doba čtení: 3 minuty

Projekt je zaměřen na přímou podporu sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených rodin a jednotlivců v Kraslicích prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenských služeb zaměřených na dluhovou a pracovní problematiku. Projekt klade důraz na následnou uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce v Karlovarském kraji. Projekt přímo navazuje na strategické dokumenty pro oblast Kraslicka.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003771

Název projektu: Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice

Termín realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2020

Jaký problém projekt řeší?

Kraslice se řadí mezi města Karlovarského kraje, která se potýkají s problematikou sociálního vyloučení. V roce 2013 město navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, s jejíž pomocí se rozhodlo problémy aktivně řešit a situaci změnit. Dle Strategického plánu sociálního začleňování pro město Kraslice na léta 2016-2019 (SPSZ) je odhadovaný počet sociálně vyloučených obyvatel 335 osob, dávky hmotné nouze měsíčně pobírá 271 příjemců. SPSZ dále uvádí, že vzdělání obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kraslicích je většinou základní, poměrně velká část ekonomicky aktivních obyvatel je bez legálního zaměstnání (nezaměstnanost se pohybuje okolo 6,5 %). Hlavními problémy jsou stoupající chudoba jednotlivců i rodin spojená se závislostí na sociálních dávkách, nekvalitní bydlení, předluženost a problematické umístění mladých lidí a dospělých s nízkým vzděláním na trh práce. 

Lidé, kteří se dlouhodobě nacházejí v náročných životních situacích, nejsou motivováni ani schopni svou situaci řešit sami, a ta se pak prohlubuje. Neřešení takové situace znamená stupňování problémů a zvyšování výskytu sociálně patologických jevů v Kraslicích (nelegální práce, lichva, krádeže, bezdomovectví, apod.). Situační analýza města Kraslice (2013) doporučuje zřídit službu finančního poradenství a věnovat větší pozornost dětem a mládeži ve věku 15-18 let a zaměstnávání mladých absolventů, kteří často končí na ÚP a stávají se z nich problémoví jedinci. Na to projekt reaguje realizací dluhového a kariérního poradenství. Prostřednictvím poradenských služeb a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi projekt řeší nepříznivou situaci jedinců i rodin s dětmi, kteří žijí dlouhodobě v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi (priorita č. 3 SPSZ, cíl 3.1), a doplňuje tak nedostatečnou nabídku služeb podporujících sociální začleňování, definovanou ve všech strategických dokumentech rozvoje města.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšení náročné životní situace jednotlivců a rodin v sociálně vyloučených lokalitách města Kraslice. Prostředkem pro dosažení pozitivní změny je vyhledání, aktivizace, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům a rodinám, které jsou vyloučeny z běžné společnosti nebo ohroženy sociálním vyloučením. Realizací sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenskými službami projekt směřuje k řešení problémových oblastí v Kraslicích, kterými jsou komplexní práce s rodinami, dluhová a pracovní problematika.

Projekt tak reaguje na prioritu č. 3 SPSZ “Zmírnit míru zadlužení a probíhající exekuce, zlepšit nepříznivou rodinnou situaci obyvatel SVL.” a klade si za cíl, aby se do roku 2019 min. 230 soc. vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených osob z Kraslic aktivně zapojilo do zlepšení vlastní krizové situace.

  • Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi bude nabídnuta pomoc v oblastech bydlení, dluhů, zaměstnanosti, dávek, apod. 50 rodinám.
  • Díky dluhovému poradenství se sníží zadluženost, zvýší se osvěta v oblasti dluhů a 105 osob bude přistupovat aktivně k řešení svých problémů.
  • Kariérní poradenství podpoří motivaci dětí a mládeže k řešení náročné životní etapy, zvyšování kvalifikace a rozvoji dovedností, díky čemuž 75 dětí nebo mladých lidí začne aktivně řešit své problémy.

Účelem je nevytvářet klienta závislého na poradenství, ale jeho zkompetentnění a zplnomocnění tak, aby byl v budoucnu schopný své problémy řešit sám nebo se zapojením svého blízkého okolí. Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je stabilizace a zastavení zhoršování sociální situace cílové skupiny, optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností v oblastech života, které povedou k začlenění těchto osob do společnosti a na trh práce.

Díky projektu se zvýší dostupnost sociálních a poradenských služeb různým cílovým skupinám v Kraslicích, kde doposud byly sociální služby výrazně poddimenzovány. 

Projekt „Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003771 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: ČvT

Související články