Naše projekty

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni následující projekty:

K.O.Z.A.
Projekt si klade za cíl vyrovnání přístupu ke vzdělávání dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi, rodiči a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, kteří tyto děti vzdělávají, a to jak v mateřských, tak základních školách. Více informací o projektu naleznete ZDE.


Má komunita, mí lidé
Od září letošního roku (2018) realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Má komunita, mí lidé podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Projekt je zaměřený na rozvoj a realizaci komunitních projektů, vzdělávacích aktivit a neformálního volnočasového vzdělávání. Navazuje na realizaci již ukončeného projektu Člověk mezi lidmi a dále jeho aktivity rozšiřuje, například o pravidelný předškolní klub. Dále, prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra a neformálních přístupů ke vzdělávání, posiluje vztah dětí, mládeže a jejich rodin ke komunitě, kde žijí. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KOMPAKT
Projekt si klade za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých lidí ohrožených vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika typů aktivit. Kromě individuální práce s mladými lidmi budou v projektu realizovány také skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí skupiny. Vedle dlouhodobé práce s cílovou skupinou se v rámci projektu zrealizují workshopy na školách zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce či prevenci předlužení. Více informací o projektu naleznete ZDE


ODDLUŽENÍM KE SPRAVEDLNOSTI
Před lety se z byznysu s bídou stal výnosný byznys, který ročně vytvářel dluhovou zátěž v řádu miliard Kč. Důsledkem toho, že na vymáhání byť jedné koruny bylo možné vydělávat tisíce, je vysoká míra předluženosti a s tím spojený pokles vymahatelnosti. Pravděpodobně stovky tisíc exekucí jsou přitom dle judikátů Ústavního soudu vedeny nelegálně, ale lidé s nízkým vzděláním nedokáží využít zákonných práv. Projekt se snaží tuto nespravedlnost změnit a dát předluženým novou šanci na plnohodnotný život. Více informací o projektu naleznete ZDE.

 

NA CESTĚ
Projekt se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské normy. Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podpora a program předcházení předluženosti a nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Umožní jim úspěšný výkon alternativního trestu, zvýšení kompetencí, sebepoznání, reflexi protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických problémů. Více informací o projektu naleznete ZDE


TRANSFER
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku. Je zaměřen na lidi v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL), kteří nejsou zapojeni na trhu práce, ani nejsou součástí vzdělávacího proudu. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit, které budou mladé lidi aktivizovat a vrátí či zapojí je na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ČLOVĚK MEZI LIDMI
Od října roku 2016 realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Člověk mezi lidmi podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Člověk mezi lidmi je zaměřený na podporu inkluze ve vzdělávání včetně neformálního vzdělávání. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a rozvoj sociálních a občanských kompetencí studentů středních škol. Cílem projektu je posílit mezi žáky a studenty aktivní zapojení do komunity a společnosti, zamezit tvorbě negativních stereotypů a naučit mladé lidi kriticky hodnotit informace. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZMĚNA
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality práce 114 soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách na 8 pobočkách žadatele na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje. V rámci projektu dojde ke zhodnocení práce těchto pracovníků pomocí auditu, evaluace case managementu, navazujícími aktivitami bude změna standardů kvality soc.služeb, vzdělávání a supervize. Součástí projektu bude vznik metodiky case managementu v terénní soc. práci. Více informací o projektu naleznete ZDE.


SYNAPSE
Projekt si klade za cíl implementovat a pilotně ověřit potřebné inovativní změny v podpoře ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodin. Cílem těchto služeb je snížení jejich ohrožení nízkým dosaženým vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím poradenství proti školnímu neúspěchu v terénu i přímo na školách a pomocí preventivního programu pro děti a mládež s výchovnými problémy a jejich rodiny. Místa realizace: Plzeňský a Olomoucký kraj, Bílina, Berounsko a Ústí nad Labem. Více informací o projektu naleznete ZDE.


NA CESTĚ K ODDLUŽENÍ
Projekt se zaměřuje na snížení zadlužení u osob, které jsou v konfliktu se zákonem a to skrze aktivní pomoc při řešení předlužení. Poradenství předluženým, program proti předluženosti a terapeutická podpora směřují k reálnému snížení dluhové zátěže, k minimalizaci nejvýznamnějších rizik zadlužení, ke zvýšení motivace řešit svou tíživou situaci, zároveň sníží riziko recidivy a posílí jejich společenské začlenění. Podpořeno bude 430 osob v Plzeňském, Karlovarském, Olomouckém a Libereckém kraji. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KROTITELÉ DLUHŮ V ÚSTECKÉM A LIBERECKÉM KRAJI
Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KROTITELÉ DLUHŮ VE STŘEDOČESKÉM A OLOMOUCKÉM KRAJI
Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KROTITELÉ DLUHŮ V PLZEŇSKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI
Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


PRO DĚTI A S DĚTMI: KARLOVARSKO, PLZEŇSKO, LIBERECKO, OLOMOUCKO
Projekt je zaměřen na prevenci ohrožení dětí ve školním prostředí. Zavedením inovativních metod (case management a nový nástroj pro mapování potřeb dětí) do každodenní praxe pracovníků s dítětem a rodinou dojde k zefektivnění preventivní podpory skrze rozvoj silných stránek dětí a jejich pečujících osob. Výstupem projektu bude ověření nových metod pro práci s dětmi a rodinami v prostředí venkovských sociálně vyloučených lokalit několika regionů. Projekt podpoří 35 osob nadbagatelní podporou. Více informací o projektu naleznete ZDE.


PRO DĚTI A S DĚTMI: ÚSTECKO A STŘEDNÍ ČECHY
Projekt je zaměřen na prevenci ohrožení dětí ve školním prostředí. Zavedením inovativních metod (case management a nový nástroj pro mapování potřeb dětí) do každodenní praxe pracovníků s dítětem a rodinou dojde k zefektivnění preventivní podpory skrze rozvoj silných stránek dětí a jejich pečujících osob. Výstupem projektu bude ověření nových metod při práci s dětmi a rodinami v městských sociálně vyloučených lokalitách Ústecka a Středních Čech. Projekt podpoří 40 osob nadbagatelní podporou. Více informací o projektu naleznete ZDE.Autor: ČvT