Naše projekty

Naše projekty

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni následující projekty:

K.O.Z.A.
Projekt si klade za cíl vyrovnání přístupu ke vzdělávání dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi, rodiči a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, kteří tyto děti vzdělávají, a to jak v mateřských, tak základních školách. Více informací o projektu naleznete ZDE.


Má komunita, mí lidé
Od září letošního roku (2018) realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Má komunita, mí lidé podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Projekt je zaměřený na rozvoj a realizaci komunitních projektů, vzdělávacích aktivit a neformálního volnočasového vzdělávání. Navazuje na realizaci již ukončeného projektu Člověk mezi lidmi a dále jeho aktivity rozšiřuje, například o pravidelný předškolní klub. Dále, prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra a neformálních přístupů ke vzdělávání, posiluje vztah dětí, mládeže a jejich rodin ke komunitě, kde žijí. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KOMPAKT
Projekt si klade za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých lidí ohrožených vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika typů aktivit. Kromě individuální práce s mladými lidmi budou v projektu realizovány také skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí skupiny. Vedle dlouhodobé práce s cílovou skupinou se v rámci projektu zrealizují workshopy na školách zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce či prevenci předlužení. Více informací o projektu naleznete ZDE


ODDLUŽENÍM KE SPRAVEDLNOSTI
Před lety se z byznysu s bídou stal výnosný byznys, který ročně vytvářel dluhovou zátěž v řádu miliard Kč. Důsledkem toho, že na vymáhání byť jedné koruny bylo možné vydělávat tisíce, je vysoká míra předluženosti a s tím spojený pokles vymahatelnosti. Pravděpodobně stovky tisíc exekucí jsou přitom dle judikátů Ústavního soudu vedeny nelegálně, ale lidé s nízkým vzděláním nedokáží využít zákonných práv. Projekt se snaží tuto nespravedlnost změnit a dát předluženým novou šanci na plnohodnotný život. Více informací o projektu naleznete ZDE.

 

NA CESTĚ
Projekt se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské normy. Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podpora a program předcházení předluženosti a nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Umožní jim úspěšný výkon alternativního trestu, zvýšení kompetencí, sebepoznání, reflexi protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických problémů. Více informací o projektu naleznete ZDE


TRANSFER
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku. Je zaměřen na lidi v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL), kteří nejsou zapojeni na trhu práce, ani nejsou součástí vzdělávacího proudu. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit, které budou mladé lidi aktivizovat a vrátí či zapojí je na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ČLOVĚK MEZI LIDMI
Od října roku 2016 realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Člověk mezi lidmi podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Člověk mezi lidmi je zaměřený na podporu inkluze ve vzdělávání včetně neformálního vzdělávání. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a rozvoj sociálních a občanských kompetencí studentů středních škol. Cílem projektu je posílit mezi žáky a studenty aktivní zapojení do komunity a společnosti, zamezit tvorbě negativních stereotypů a naučit mladé lidi kriticky hodnotit informace. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZMĚNA
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality práce 114 soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách na 8 pobočkách žadatele na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje. V rámci projektu dojde ke zhodnocení práce těchto pracovníků pomocí auditu, evaluace case managementu, navazujícími aktivitami bude změna standardů kvality soc.služeb, vzdělávání a supervize. Součástí projektu bude vznik metodiky case managementu v terénní soc. práci. Více informací o projektu naleznete ZDE.
             
Autor: ČvT