Z deníku teréňáka - Dávky pomoci v hmotné nouzi

Publikováno: 1. 11. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Z deníku teréňáka - Dávky pomoci v hmotné nouzi
© Foto: ČvT archiv

Počet osob, které se ocitají v nepříznivé životní situaci, jež pramení z nedostatečných příjmů na zajištění základních výdajů na živobytí a bydlení, není v České republice zanedbatelný. Jako terénní pracovníci pomáháme svým klientům zorientovat se v rodinném rozpočtu a získat přehled v nabídce státní sociální podpory a sociálních dávek.

Naši klienti k nám často přicházejí s různými obtížemi při vyřizování žádostí. Nabídka sociálních dávek a různých státních příspěvků je široká a ne vždy je zcela jednoduché se v ní zorientovat. Následující řádky proto věnujeme dávkám hmotné nouze, které jsou určeny lidem s nedostatečnými finančními příjmy. Mezi ně patří:

-          Příspěvek na živobytí (PnŽ)

-          Doplatek na bydlení (DnB)

-          Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu základních životních potřeb kromě nákladů na bydlení (např. strava, oblečení, obuv, doprava, vzdělání). Jedná se o dávku opakovanou, která může být vyplácena každý měsíc. Poskytuje se ve chvíli, kdy jsou příjmy po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nižší než částka na živobytí.

Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení v případě, kdy po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájem, služby za dodávky energií) snížených o příspěvek na bydlení, nezůstane částka na živobytí. Jedná se také o dávku opakovanou, která může být vyplácena každý měsíc. Je poskytována vlastníku užívající byt nebo osobě, která byt užívá na základě smlouvy nebo rozhodnutí.

Mimořádná okamžitá pomoc řeší různé situace, do kterých se může osoba s nízkými příjmy dostat a které je nutné bezodkladně řešit. Např. hrozí Vám újma na zdraví, zastihla Vás mimořádná událost jako povodeň, požár, záplava, došlo ke ztrátě osobních dokladů, vznikly nezbytné odůvodněné náklady na vzdělání, hrozí sociální vyloučení, byli jste propuštěni z vazby, výkonu trestu… Tato dávka je posuzována individuálně podle nastalé situace.

Částka na živobytí se stanovuje u každé osoby individuálně. U dospělé osoby činí nejméně částku existenčního minima ve výši 2.200,- Kč, za splnění podmínek však může dostáhnout až částky životního minima ve výši 3.410,- Kč. V případě rodiny nebo více společně posuzovaných osob se částky sčítají. Částka živobytí první nejstarší osoby v rodině činí 3.140,- Kč, pro další osoby je 2.830,- Kč, pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 2.450,- Kč, pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2.140,- Kč a pro nezaopatřené dítě do 6 let 1.740,- Kč. Částka na živobytí může být zvýšena o náklady na dietní stravování.

Společně posuzované osoby jsou osoby, které s žadatelem žijí ve společné domácnosti. Pro dávky hmotné nouze není rozhodné trvalé bydliště posuzovaných osob, ale skutečnost, že všichni sdílejí společnou domácnost. O vyloučení osoby ze společně posuzovaných můžete požádat, musí se však dokázat, že osoba ve společné domácnosti nežije (užívá jiný byt). Pokud chcete vyloučit osobu, která s vámi bydlí, musíte dokázat, že nevedete společnou domácnost, tedy nepodílíte se na úhradě nákladů společných potřeb (užíváte oddělené místnosti, máte oddělené potraviny, apod. – úřad práce může tyto skutečnosti ověřit v rámci šetření v místě bydliště).

O dávky se žádá na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce v kraji, v němž máte hlášen trvalý pobyt. Žádost je možné předat pracovníkovi úřadu, odevzdat na podatelně nebo zaslat doporučeně poštou. Aby mohlo být o dávce rozhodnuto, musí být podána na předepsaném formuláři, které jsou k dispozici na všech pobočkách úřadu práce nebo mohou být vytištěny ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/forms.

Pracovníci úřadu jsou povinni Vám s případným vyplněním žádosti pomoci, informovat Vás o podmínkách nároku a vždy Vaši žádost přijmout, a to i pokud není úplná (např. chybí Vám nějaký doklad). Nejsou oprávněni dopředu posuzovat, zda splňujete podmínky pro přiznání dávky. Není-li žádost úplná, je úřad práce povinen Vás vyzvat, abyste ji ve stanovené lhůtě doplnili. Pokud pracovníka požádáte, je povinen Vám vystavit potvrzení o tom, že žádost přijal. Odmítá-li příslušný pracovník žádost přijmout, trvejte na přivolání vedoucího pracovníka a sepsání úředního záznamu o odmítnutí přijetí žádosti.

Vyřízení žádosti by nemělo přesáhnout 30 dnů. Pokud je situace složitější a je třeba provést místní šetření, doba se může prodloužit až na 60 dnů. O mimořádné okamžité pomoci by mělo být rozhodnuto bezodkladně. Po vyřízení žádosti obdržíte oznámení o přiznání/zvýšení dávky nebo rozhodnutí o nepřiznání/snížení/odejmutí dávky.  Pokud s vyjádřením úřadu práce nesouhlasíte, můžete proti oznámení podat námitku, proti rozhodnutí se podává odvolání. 

Autor: Kamila Hůlová, Terénní pracovnice

Související články