Rodinné poradenství

Středočeský kraj: Rodinné poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

(sociální služba podle § 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) 

Poslání:

Posláním služby je vyhledávání, motivace a poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením z běžné společnosti (nebo je již ze společnosti vylučuje). Smyslem služby je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama pře-konat a které mají nepříznivý vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte.

CO je cílem služby:

Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

Jednotlivé cíle:

Služba se věnuje rodinám s jedním či více nezletilými a nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tato situace se vyznačuje nejméně jedním z těchto znaků:

• obtíže při výchově a péči o děti

• snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny

• potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti

• problémy spojené se školní docházkou dětí, obtíže při vzdělávání dětí

• sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)


a dále splňují minimálně jednu z následujících charakteristik:

• nevyhovující nebo nestabilní bydlení

• nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly a mohly se situací pomoci

• nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému vzdělání)

• příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody

• zadluženost

• dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost na trhu práce


Jaké jsou zásady (principy) poskytování služby:

•  Mlčenlivost: sdělené osobní informace považujeme za důvěrné a důsledně zachováváme mlčenlivost, bez vědomí a souhlasu rodiny je dále nešíříme (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost).

• Dobrovolnost: službu poskytujeme na přání rodiny a v rozsahu, který si sama zvolí, spolupráci může rodina bez udání důvodu kdykoliv ukončit.

• Individuální pomoc a podpora: hledáme řešení podle konkrétní situace rodiny, respektujeme jedinečnost rodiny a jejích členů.

• Podpora samostatnosti rodiny: rodiny vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podílely na řešení své situace, nesou za ni odpovědnost.

• Zájem dítěte: vždy ho nadřazujeme nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.

• Rovný přístup: služba je poskytována bez předsudků, bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženství, sexuální orientaci atd.

• Bezplatnost.


KDY a KDE službu poskytujeme:

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je realizována terénní i ambulantní formou.

Službu nabízíme v Kladně a v Berouně, včetně jejich blízkého okolí.


Terénní forma služby:

Pracovníci ve většině případů docházejí do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:30 do 17:00. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.


Ambulantní forma služby:

Ambulantně probíhají podpůrné skupiny pro matky s dětmi, a to každou druhou středu od 15:00 do 17:00 v kanceláři Kročehlavská 1311, Kladno.

V rámci těchto skupin probíhají různé workshopy a preventivní programy např. na téma výchovy, zdraví, partnerských vztahů, domácího násilí, důležitosti vzdělání dětí atd.


Po domluvě klienta a pracovníka, lze konzultovat ambulantně i v kanceláři na Kladně i v Berouně. Jedná se zejména o případy, kdy konzultace v domácnosti není bezpečná, nebo klient preferuje prostředí kanceláře. Ambulantní konzultace mohou být domluveny vždy na pracovní dny mezi 8:30 a 17:00 v kancelářích na uvedených adresách:

- Kladno: Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno

- Beroun: Pod Kaplankou 483, 26601 Beroun


Bez objednání lze službu jednorázově využít na adrese:

Kladno (Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno): středa od 13:00 do 17:00.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Kapacita: max. 10 klientů na 1 pracovníka, věk: neomezeněCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme