Etiopie

Etiopie: Sociální inkluze a ochrana

Sociální a zdravotnické služby jsou v Etiopii dosud nerozvinuté. Zatímco zdravotnická zařízení chybí především na venkově, kde žije převážná část populace, sociální problematika dominuje ve městech, jejichž obyvatelé žijí mnohdy v chudších podmínkách než před svým příchodem z venkovských oblastí.

Velkým problémem Etiopie je obchod s dětmi z chudých rodin. Děti často končí v otroctví bez možnosti vzdělání, jsou vystaveny tvrdé práci, domácímu a sexuálnímu násilí. Jejich situaci zlepšují programy osvěty a spolupráce s komunitami, policií, soudci a státními orgány.

Mezi další příjemce pomoci patří sirotci, jejichž rodiče zemřeli v důsledku nakažení virem HIV. Opuštěné děti podporujeme prostřednictvím místní nevládní organizace Shiny Day Social Services Association. Pomoc zaměřujeme na praktické vzdělání, které dětem umožní uživit nejen sebe, ale i mladší sourozence.

Chudobu ve městech se snažíme zmírňovat formou podpory ženských samosprávných a svépomocných spolků, které v Etiopii fungují od roku 2002. Jejich zástupkyně jsou aktivní na regionální i státní úrovni a účastní se tvorby národní platformy pro sociální péči. Nesporným přínosem je posilování společenské úrovně spolků, kdy se ženám daří prosazovat vlastní názory na rozvoj života v obci.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti

Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti

V poslední době dochází v Etiopii k masivnímu stěhování do měst, která lákají dostatkem příležitostí, jež jsou na venkově omezené. Většina příchozích však nesežene práci a je nucena bydlet ve slumech. Podle mezinárodních statistik žije v podmínkách nevhodných pro lidské bydlení až 75 % obyvatel Addis Abeby. Chybí jim voda, sociální zařízení a naopak chudoba je často tíživější než na venkově. V Addis Abebě dosahuje nezaměstnanost až 40 %. Obyvatelé slumů však nemají přístup k mikropůjčkám a sociálnímu zabezpečení, což limituje jejich možnosti dostat se z chudoby.

Ženské svépomocné skupiny v Etiopii úspěšně fungují už od roku 2002, a proto se Člověk v tísni rozhodl pokračovat v podpoře této myšlenky. Svépomocné skupiny se skládají z cca 20 velmi chudých žen z jedné lokality, které se za pomoci komunitních a sociálních pracovníků učí společně šetřit a podporovat se v drobném podnikání.

Díky pomoci Člověka v tísni mají tyto ženy možnost účastnit se různých školení a rozvinout své schopnosti, což jim dodává sebevědomí i schopnost samostatně řešit své problémy.
    
Úspěšné spolky se sdružují do clusterových asociací a federací, jejichž zástupkyně jsou aktivní na regionální i státní úrovni. Společnou diskuzí s místními i federálními úředníky se podílejí na rozhodovacím procesu a snaží se o začlenění svépomocných skupin do národní platformy pro sociální ochranu a dalších institucí, které by ještě více posílily jejich hlasy.
Prevence a potírání obchodu s dětmi

Prevence a potírání obchodu s dětmi

Obchodování s dětmi se v Etiopii každý rok týká asi 20 tisíc dětí (informace z výzkumu Mezinárodní organizace pro migraci - IOM), což je jedno z nejvyšších čísel na světě. Tento společenský problém ovlivňují různé faktory. Jedním z nich je nedostatečné povědomí o situaci v městských oblastech, do kterých se lidé stěhují z venkova s vidinou na lepší život. Mezi další patří omezený přístup ke vzdělání či problémy komunit se zajištěním zdrojů obživy.

Člověk v tísni usiluje o zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obchodování s dětmi a jejich příčinách i možných důsledcích prostřednictvím kampaní v místním rozhlasu, formou skupinových diskuzí, zakládáním školních klubů, natáčením a promítáním dokumentárních filmů a pořádáním workshopů.

Dalším úspěšně naplněným cílem programu je vytvoření regionální databáze obchodu s dětmi, jejíž provoz byl vyzkoušen u městské policie ve městě Awassa. Tato databáze zaznamenává údaje o obchodovaných dětech. Ve spolupráci s etiopským ministerstvem práce a sociálních věcí pak připravil Člověk v tísni hudební klip na téma obchodu s dětmi, v němž vystupuje jeden z nejpopulárnějších etiopských zpěváků současnosti Gossaye Tesfaye.

Jedním ze způsobů snižování objemu obchodování s dětmi je i zefektivnění procesu trestání pachatelů, kteří se podílejí na vyjednávání, přepravě, přechovávání dětí a zprostředkování činností, při kterých dochází ke zneužívání dětí. Aktivity organizace jsou zaměřeny nejen na pomoc samotným dětským obětem a ohroženým komunitám; Člověk v tísni navázal spolupráci i na státní úrovni. Snaží se přimět úředníky odpovědné za tvorbu a novelizaci zákonů a nařízení, aby plnili svoji úlohu při zlepšování systému ochrany dětí.

Jak dále pomáháme