Etiopie: Humanitární pomoc a obnova

Etiopie: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Tereza Hronová

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

V této souvislosti se spolu s našimi partnery snažíme poskytovat zásadní, relevantní, včasnou a kvalitní humanitární pomoc, která zachraňuje životy, zmírňuje utrpení a zachovává důstojnost obyvatel zasažených krizemi. Na humanitární pomoc pak navazuje obnova postižených oblastí a budování odolnosti obyvatel. Naše humanitární pomoc je založena na základních principech lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v konfliktech, válkách nebo přišli o domov v Ukrajině, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Demokratické republice Kongo, Myanmaru, Jemenu, Etiopii, Moldavsku, Arménii nebo Gruzii. Zároveň jsme opakovaně pomáhali obětem sucha v Etiopii a povodní v Kambodži, Afghánistánu a na Srí Lance. 

V minulosti jsme úspěšně a rychle reagovali díky příspěvkům, které nám věnovala komunita podporovatelů, partnerů a náš Klub přátel.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:
  • Peněžní víceúčelová pomoc
  • Potravinové bezpečnost a výživa
  • Přístřeší a nepotravinové balíčky, včetně obnovy infrastruktury
  • Voda, sanitace a hygiena
  • Vzdělávání v nouzových situacích zahrnující psychosociální podporu a ochranu dětí
  • Ochrana obyvatel
Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Okamžité zajištění akutních potřeb nejohroženějších lidí v regionech SNNP a Tigray

Okamžité zajištění akutních potřeb nejohroženějších lidí v regionech SNNP a Tigray

V posledních letech čelila Etiopie různým šokům, včetně konfliktů, klimatických změn – povodní, nepravidelných srážek a sucha a výskytu nemocí, což zanechává stopy na komunitách v konkrétních oblastech. Nedostatečné srážky v posledních 4 sezónách vedly ke ztrátě dobytka a špatné úrodě zemědělských plodin, což donutilo lidi začít prodávat své hlavní živobytí. Lidé nejvíce postižení suchem nemohou uspokojit své základní potřeby, včetně zajištění jídla nebo běžných léků.
Díky finančním prostředkům od ECHO a CzDA zlepšujeme přístup k vodě a šíříme povědomí o  hygieně, s cílem zlepšit celkovou odolnost komunit v oblastech South Omo, Konso a South Eastern v Tigray. Zaměřujeme se na obnovu vodních zdrojů a kampaně na propagaci hygieny. Projekt zlepší přístup k bezpečné pitné vodě rychlou obnovou hlubokých vrtů, mělkých studní včetně obnovy krmných koryt. Kromě toho budou distribuovány sady WASH NFIs (obsahující mýdlo pro osobní hygienu a praní, stejně jako nezbytné předměty pro osobní hygienu). Dále se zaměřujeme na veřejné zdraví a propagaci hygieny ve spolupráci s místními zdravotníky. Spolupracujeme s vládními zainteresovanými stranami na budování kapacit a zajištění dlouhodobého dopadu. Tento projekt pomůže více než 40 000 lidem.

Prostřednictvím více účelové finanční pomoci pomáháme lidem v Etiopii zajistit ty nejzákladnější potřeby

Prostřednictvím více účelové finanční pomoci pomáháme lidem v Etiopii zajistit ty nejzákladnější potřeby

Etiopie čelí mnoha krizím, včetně konfliktů, klimatických šoků (sucha a povodní), výskytu nemocí a makroekonomických problémů. Kvůli konfliktu v severní Etiopii a vážnému suchu v jiných oblastech je 31,4 milionů lidí v nouzi a kolem 4,5 milionu lidí je vnitřně vysídleno v zemi (UNICEF, 2023). Ekonomické aktivity se pomalu zotavují, ale humanitární potřeby pokračují.
Projekt přispěje k humanitární pomoci v oblasti Konso, Jižní Omo a v Oromii. Hlavním cílem je zajistit základní potřeby nejzranitelnějších domácností pomocí víceúčelové hotovosti, přičemž mají rozhodovací pravomoc splnit své potřeby, protože jsou zapojeny do rozhodování o použití darovaných prostředků. Počet příjemců, kteří budou díky projektu podporovány, je 87 328. Nejvíce prioritními byly rodiny s dvěma nebo více dětmi do 5 let, osoby s postižením, lůžkoví pacienti a osoby starší než 65 let. Kromě toho byli zohledněni také lidé, kteří byli vysídleni a žijí mimo domov po dobu nejméně 6 měsíců.

Humanitární pomoc v reakci na akutní potřeby vysídlených domácností v regionech Oromie, Zóně Borena a Konso v SNNP

Humanitární pomoc v reakci na akutní potřeby vysídlených domácností v regionech Oromie, Zóně Borena a Konso v SNNP

Komunity v jižních a východních částech Etiopie trpí nejen politickými nepokoji, ale také extrémními klimatickými podmínkami v podobě ničivého dlouhotrvajícího sucha. Poslední deštivé období bylo nejsušší za posledních 70 let, což ještě zhoršilo humanitární potřeby a ztížilo přístup zejména pro vysídlené osoby potřebující pomoc. Přeplněné tábory pro vysídlené obyvatele trpí špatnou hygienou a výskytu nemocí. Nedostatek vody je kritický, mnoho lidí se spoléhá na nebezpečné zdroje pitné vody nebo musí cestovat dlouhé vzdálenosti pro jej získání. Potravinová bezpečnost je ohrožena kvůli snížené zemědělské produkci, úhynu dobytka a vysokým cenám potravin. Konflikty a povodně občas omezují činnost trhů. Navíc, bezpečnostní situace v oblastech etnických a politických konfliktů zůstává nestabilní, což brání návratu vysídlených rodin do domovů.

Člověk v Tísni, navazujíc na předchozí intervenci financovanou BHA, se snaží snížit dopady a zlepšit celkové podmínky těchto komunit. V rámci projektových aktivit ČvT distribuuje nouzové sady obsahující matrace, deky a vybavení na přípravu jídla a osobní hygienu. Pro nejohroženější domácnosti postižené krizí poskytujeme multifunkční finanční podporu, aby mohly pokrýt své základní potřeby. Kromě toho se projekt zaměřuje na výstavbu nebo obnovu studní a vodovodních systémů. Spolupracujeme také s místními zdravotními pracovníky a dobrovolníky, kteří jsou vyškoleni k šíření povědomí o správných hygienických praktikách a prevenci infekčních chorob ve společenstvích. Celkovým cílem je podpora 138 000 jednotlivců, z toho 96 900 vnitřně vysídlených osob.

Okamžitá pomoc v oblasti zásobování vodou, sanitace a hygieny pro nejzranitelnější komunity zasažené suchem v jižní Etiopii

Okamžitá pomoc v oblasti zásobování vodou, sanitace a hygieny pro nejzranitelnější komunity zasažené suchem v jižní Etiopii

Etiopie čelí nejhoršímu suchu za posledních čtyřicet let, které postihuje zejména komunity v jižních oblastech. Klimatická změna jen zhoršuje nedostatek vody a představuje značné výzvy pro veřejné zdraví, rozvoj a potravinovou bezpečnost. Opakované záplavy znečišťují vodu a způsobují problémy zranitelným domácnostem, zejména pastevcům, kteří bojují s hygienou a sanitací. Člověk v Tísni se zaměřuje na oblast Jižní Omo, jednu z nejpostiženějších oblastí v regionálním státě Jižní Etiopie.
Tento projekt pomáhá 13 500 osobám prostřednictvím zajištění bezpečného přístupu k vodě a představením správných hygienických návaků a zlepšuje také sanitaci pro 2 500 jednotlivců v jižní Etiopii tím, že řeší nejnaléhavější potřeby. Hlavními aktivitami této iniciativy jsou obnova mělkých studen (a zařízení pro zásobování vodou dobytka), výběr a školení pro skupiny pro zdravotní rozvoj, kampaně na podporu veřejné hygieny a taky distribuce sad pro základní hygienické potřeby pro ženy a dívky. 

Vzdělávání v krizích a institucionální podpora služeb WASH v konfliktem zasaženém regionu Tigray

Vzdělávání v krizích a institucionální podpora služeb WASH v konfliktem zasaženém regionu Tigray

Etiopie čelí složitým výzvám, včetně vnitřního konfliktu, nestability, chudoby, nucené migrace, hladu a podvýživy. Tyto problémy, spolu s následky klimatických změn, mají dalekosáhlé dopady. Mezi nejvíce postižené patří stovky tisíc dětí, jejichž vzdělávací příležitosti jsou ohroženy.
Díky Interním fondům se společně s místním partnerem Neprofitní organizace HOP snažíme řešit naléhavé potřeby sanitace, přístupu k vodě, hygieny a vzdělání dětí postižených konfliktem ve střední zóně regionu Tigray. Hlavními složkami intervence jsou poskytování vhodných učebních materiálů ke zlepšení kvality vzdělání, renovace školních budov poškozených během bojů za účelem poskytnutí bezpečného a dostatečného prostředí pro vzdělávání, a oprava a zlepšení oddělených hygienických zařízení pro studenty. Projekt také zahrnuje genderovou rovnost, péči o děti a citlivost na konflikty s cílem přispět k spravedlivější a mírumilovnější společnosti. Více než 6 000 jednotlivců, včetně dětí a učitelů, bude těžit z uvedených aktivit.

Okamžitá pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v oblasti Konso, South Omo a dalších oblastech regionů SNNP, Oromie a Sidamy

Okamžitá pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v oblasti Konso, South Omo a dalších oblastech regionů SNNP, Oromie a Sidamy

Politická nestabilita a etnické ozbrojené konflikty v sousedních oblastech v posledních několika letech způsobily vysídlení statisíců lidí v regionu SNNP. Lidé prchající před násilím musejí mnohdy urazit až stovky kilometrů, svým odchodem ztrácí materiální jistoty a půdu, jež bývá jediným zdrojem obživy. Uprchlíci v hostitelských komunitách často tvoří stejný podíl jako původní obyvatelé, čímž se vytváří větší tlak na zemědělskou půdu. Přístup k pitné vodě není s přibývajícím počtem obyvatel dostačující, většina obyvatel dochází několik kilometrů pro vodu z řek a rybníků, která není vhodným způsobem ošetřena. V oblasti se tak šíří onemocnění související se špatnou hygienou. Rozsáhlá sucha mohou během několika měsíců ohrozit i tyto poslední zdroje vody. Uprchlíci přicházejí bez jakýchkoliv prostředků, bez přístřeší obývají místa, jež jim neposkytují základní ochranu ani minimální hygienické podmínky.

Skrze přístup k pitné vodě a zajištění bezpečného přístřeší pomáhá Člověk v tísni zlepšit životní podmínky zhruba 200 tisícům vnitřně vysídlených osob. Díky projektu bude provedena rekonstrukce studen, latrín a umýváren rukou, bude zaveden systém uchovávání vody a proškolen personál pro jeho správu a údržbu. Domácnosti budou vybaveny balíčky základních hygienických potřeb a proškoleny v jejich užívání, zároveň obdrží vybavení pro konstrukci jednoduchých přístřešků, včetně lůžkovin a pomůcek pro přípravu jídla. Bude uspořádána osvětová kampaň a zdravotní dobrovolníci budou v pravidelném kontaktu s domácnostmi, díky čemuž se klíčové informace týkající se zdraví a hygieny dostanou k širokému okruhu lidí.

Okamžitá pomoc k pokrytí základních potřeb obyvatel postižených konfliktem v regionu Tigray a Amhara

Okamžitá pomoc k pokrytí základních potřeb obyvatel postižených konfliktem v regionu Tigray a Amhara

Od listopadu 2020 trvá v regionu Tigray na severu Etiopie občanská válka. Jednotky loajální regionální vládě bojují s federální armádou, přičemž na obou stranách konfliktu jsou do bojů zapojeni další ozbrojení aktéři. Konflikt zasáhl nejen region Tigray, ale postiženy jsou i sousední regiony Amhara a Afar. Podle současných odhadů (2022) potřebuje humanitární pomoc 6,7 milionu lidí, z toho 1,7 milionu hrozí katastrofální hladomor. Od začátku konfliktu dochází k vysídlování obyvatelstva, přičemž se odhaduje, že v rámci regionů Tigray, Amhara a Afar bylo vysídleno nejméně 2,1 milionu osob. Mnohé domácnosti čelí kritickým podmínkám ohrožujícím jejich živobytí, jejich domovy jsou poškozovány a drancovány, mají omezený (či žádný) přístup k fungujícím trhům a základním službám, jako jsou vzdělávání či zdravotní péče. Bezpečnostní situace v regionu je velmi nevyzpytatelná a nepředvídatelná. Fungování trhů, bankovnictví, dopravy a telekomunikační služeb je omezené a humanitární pomoc bývá ztěžována i ze strany etiopské vlády, která limituje přístup do oblasti.

Projekt se zaměří na obnovení přístupu k nezávadné vodě včetně osvěty o správné hygieně k prevenci propuknutí nemocí. V rámci projektových aktivit budou obnoveny vodovodní systémy a cílovým domácnostem budou poskytnuty potřebné hygienické pomůcky a vybavení. Cílem projektu bude rovněž zlepšit potravinovou bezpečnost, za účelem čehož bude cílovým domácnostem poskytnuta i peněžní pomoc.

Humanitární pomoc v reakci na akutní potřeby vysídlených domácností v regionech Oromie a SNNP

Humanitární pomoc v reakci na akutní potřeby vysídlených domácností v regionech Oromie a SNNP

Etnické konflikty, politické nepokoje v zemi včetně ozbrojených bojů či povodně střídající se se zničujícím suchem vedly v regionech Oromie a SNNPR během posledních let k vysídlení statisíců lidí, kteří se vydali hledat nové místo k životu. V některých případech cestují takto vysídlené domácnosti více než 100 km, než najdou nový domov. Takto vysídlené domácnosti často nemají splněny ty nejzákladnější potřeby, jako je přístup k pitné vodě, hygiena a sanitace či bezpečný úkryt, navíc neměli možnost vypěstovat či sklidit úrodu (ať ji v důsledku nepokojů nebo přírodních katastrof), což vede k hladovění. V oblastech etnických a politických konfliktů je bezpečnostní situace velice nestabilní a neumožňuje návrat vysídlených rodin, ale v některých oblastech pracuje Člověk v tísni i s domácnostmi, které se již do svých původních domovů navrátili a znovu musí budovat své příbytky a živobytí.

Cílem tohoto projektu je pomoci vysídleným domácnostem i navrátilcům uspokojit své nejakutnější potřeby v oblasti přístupu k pitné vodě, hygieně a důstojného a bezpečného úkrytu. V rámci projektových aktivit jsou cílovým domácnostem poskytovány nouzové přístřešky včetně matrací a přikrývek, nouzové kuchyňské náčiní k přípravě pokrmů a hygienické pomůcky. Projekt rovněž pracuje s místními zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky, které školí, a kteří posléze v komunitách šíří osvětu o správné hygieně a prevenci šíření infekčních chorob. V neposlední řadě je projekt zaměřen také na stavbu či rekonstrukci studen a vodovodních sítí. Celkem projekt podpoří přibližně 216 000 osob, které žijí ve složitých a vleklých krizích a nemají prostředky k uspokojení svých nejzákladnějších potřeb

Zajištění přístupu k pitné vodě a zvýšení odolnosti obyvatel v zónách Guji, West Guji, regionu Oromia, Ethiopia

Zajištění přístupu k pitné vodě a zvýšení odolnosti obyvatel v zónách Guji, West Guji, regionu Oromia, Ethiopia

Politická nestabilita a etnické ozbrojené konflikty v sousedních oblastech v posledních několika letech způsobily vysídlení zhruba sta tisíce lidí, kteří hledají bezpečí ve woredách zóny Guji. Lidé prchající před násilím musejí mnohdy urazit až stovky kilometrů, svým odchodem ztrácí materiální jistoty a půdu, jež bývá jediným zdrojem obživy. Uprchlíci v hostitelských komunitách často tvoří stejný podíl jako původní obyvatelé, čímž se vytváří větší tlak na zemědělskou půdu. Přístup k pitné vodě není s přibývajícím počtem obyvatel dostačující, většina obyvatel dochází několik kilometrů pro vodu z řek a rybníků, která není vhodným způsobem ošetřena. V oblasti se tak šíří onemocnění související se špatnou hygienou. Rozsáhlá sucha mohou během několika měsíců ohrozit i tyto poslední zdroje vody. Uprchlíci přicházejí bez jakýchkoliv prostředků, bez přístřeší obývají místa, jež jim neposkytují základní ochranu ani minimální hygienické podmínky.

Člověk v tísni pomáhá zlepšit životní podmínky vnitřně vysídlenému obyvatelstvu skrze přístup k pitné vodě a zajištění bezpečného přístřeší. Díky projektu bude provedena rekonstrukce studen, latrín a umýváren rukou, bude zaveden systém uskladňování vody a proškolen personál pro jeho správu a údržbu. Domácnosti budou vybaveny balíčky základních hygienických potřeb a proškoleny v jejich užívání, zároveň obdrží materiál pro konstrukci jednoduchých přístřešků. Zdravotní dobrovolníci budou v pravidelém kontaktu s domácnostmi, díky tomu se klíčové informace týkající se zdraví a hygieny dostanou k širokému ohruhu lidí. Projekt rovněž zahrnuje informační kampaň o prevenci, symptomech a léčbě virového onemocnění Covid-19.

Zajištění přístupu k pitné vodě a zvýšení odolnosti obyvatel v zónách Guji, West Guji, regionu Oromia, Ethiopia

Zajištění přístupu k pitné vodě a zvýšení odolnosti obyvatel v zónách Guji, West Guji, regionu Oromia, Ethiopia

Politická nestabilita a etnické ozbrojené konflikty v sousedních oblastech v posledních několika letech způsobily vysídlení zhruba sta tisíce lidí, kteří hledají bezpečí ve woredách zóny Guji. Lidé prchající před násilím musejí mnohdy urazit až stovky kilometrů, svým odchodem ztrácí materiální jistoty a půdu, jež bývá jediným zdrojem obživy. Uprchlíci v hostitelských komunitách často tvoří stejný podíl jako původní obyvatelé, čímž se vytváří větší tlak na zemědělskou půdu. Přístup k pitné vodě není s přibývajícím počtem obyvatel dostačující, většina obyvatel dochází několik kilometrů pro vodu z řek a rybníků, která není vhodným způsobem ošetřena. V oblasti se tak šíří onemocnění související se špatnou hygienou. Rozsáhlá sucha mohou během několika měsíců ohrozit i tyto poslední zdroje vody. Uprchlíci přicházejí bez jakýchkoliv prostředků, bez přístřeší obývají místa, jež jim neposkytují základní ochranu ani minimální hygienické podmínky.

Člověk v tísni pomáhá zlepšit životní podmínky vnitřně vysídlenému obyvatelstvu skrze přístup k pitné vodě a zajištění bezpečného přístřeší. Díky projektu bude provedena rekonstrukce studen, latrín a umýváren rukou, bude zaveden systém uskladňování vody a proškolen personál pro jeho správu a údržbu. Domácnosti budou vybaveny balíčky základních hygienických potřeb a proškoleny v jejich užívání, zároveň obdrží materiál pro konstrukci jednoduchých přístřešků. Zdravotní dobrovolníci budou v pravidelém kontaktu s domácnostmi, díky tomu se klíčové informace týkající se zdraví a hygieny dostanou k širokému ohruhu lidí. Projekt rovněž zahrnuje informační kampaň o prevenci, symptomech a léčbě virového onemocnění Covid-19

Prevence a zmírnění dopadů pandemie Covid-19 na obyvatelstvo SNNPR a Oromie

Prevence a zmírnění dopadů pandemie Covid-19 na obyvatelstvo SNNPR a Oromie

Projekt se zaměřuje na prevenci a zmírnění dopadů pandemie Covid-19 na obyvatelstvo ve dvou zónách (Gedeo a Západní Guji). Obě zóny se dlouhodobě potýkají s následky konfliktů a politické nestability regionu, jež způsobili vysídlení stovky tisíců lidí. Obtížné životní podmínky ve woredách hostících uprchlíky se dále zhoršují střídajícími se klimatickými podmínkami, jež přináší rozsáhlé záplavy níčící dočasné přístřeší a dlouhá období sucha znemožňující zemědělskou produkci. Z důvodu nefuknčního zásobování pitnou vodou některé woredy nemají přístup k nezávadné vodě, což s sebou přináší nebezpečí spojené s šířením nemocí. Gedeo a Západní Guji jsou charakteristické vysokou mírou zalidnění, nedostatečnými hygienickými podmínkami a limitovanou kvalitou poskytované péče ve zdravotnických zařízeních. Nemocnicím často chybí přístup k čisté vodě, což v kontextu globální pandemie představuje nebývalé riziko. 
Člověk v tísni se soustředí především na zlepšení přístupu ke zdravotní péči, kvality poskytované péče, hygienických podmínek komunit a jejich informovanosti o správných hygienických návycích. Zdravotnická střediska budou vybavena umývárnami rukou a zavedena bude vodní infrastruktura. Zdravotní pracovníci projdou školením o prevenci, identifikaci a léčbě Covid-19. Zdravotní dobrovolníci pravidelně docházející do komunit budou proškoleni v oblasti správné hygieny, prevence, rozpoznání symptomů a léčby, díky tomu se klíčové informace dostanou k co nejvíce lidem. Distribuce hygienických balíčků domácnostem bude spojená s osvětovou kampaní zaměřenou na správné hygienické návyky. Osvěta bude dále sdílena prostřednictvím letáků a plakátů na veřejných místech.
 
Pomoc vnitřně vysídleným obyvatelům zóny Gedeo

Pomoc vnitřně vysídleným obyvatelům zóny Gedeo

Politická nestabilita a její následné etnické nepokoje z roku 2018 způsobily rozsáhlé vnitřní vysídlování v zóně Gedeo, které postihlo téměř 800 000 obyvatel. Někteří byli nuceni ujít vzdálenost delší než 170 km a 25 % z nich tvoří rodiny závislé na ženě. 12 000 domů prchajících obyvatel bylo spáleno, 90% z nich ztratili veškeré své vlastnictví.
V současné době Člověk v tísni realizuje dva humanitární projekty na pomoc těmto vnitřně vysídleným obyvatelům; jeden je financován donorem ECHO, donorem druhého projektu je OCHA. Oba projekty se zaměřují na zpřístupnění základních lidských potřeb jako je přístup k pité vodě, základní hygienické pomůcky i pomůcky na vaření a stravování, ale i jednoduchá přístřeší. Projekt využívá zkušeností a aktivit realizovaných v humanitárních projektech v předešlých letech v téže oblasti, které se zaměřovaly na opakovaná sucha a nedostatek přístupů k pitné vodě a hygieně.
 
Pomoc oblastem zasaženým suchem

Pomoc oblastem zasaženým suchem

Opakovaná sucha sužují etiopské regiony a centrální vláda ani místní samospráva nejsou schopny na situaci reagovat. V domácnostech špatná dostupnost nezávadné vody způsobuje zdravotní komplikace související také se špatnou hygienou, dochází k neúrodě a úhynu hospodářských zvířat, sucho tedy nepřímo způsobuje také nedostatek potravin.
V polovině roku 2017 Člověk v tísni v Etiopii napřel své síly bojující se suchem do oblasti Jižní Omo na jihu země. Opravují se zde vodní vrty, do nejpotřebnějších oblastí se voda dováží v cisternách, tam, kde chybějí cesty, na oslech. Partner ČvT, Veterináři bez hranic, se v rámci tohoto projektu věnují strádajícímu dobytku nejvíce postižených domácností.  Více zde: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/etiopie/stari-jedi-obden-aby-zachranili-zivoty-detem-4616gp

Pomoc oblastem zasaženým epidemiemi z nedostatku vody a hygieny

Pomoc oblastem zasaženým epidemiemi z nedostatku vody a hygieny

Nedostatečné hygienické návyky venkovského obyvatelstva umocněné nedostatkem dostupné pitné vody vedly na konci roku 2016 v jižní Etiopii k propuknutí epidemie svrabu a cholery, která byla centrální vládou často eufemisticky označována za problémy s kožními nemocemi a průjmovými onemocněními.

Díky financování z humanitárních programů Spojených národů a Červeného kříže mohl Člověk v tísni na situaci na místě pružně reagovat distribucí mýdel, chlorových tablet a kanystrů a umístěním nádrží s vodou do škol a dalších veřejných institucí. Mezi další aktivity patřily opravy nefunkčních zdrojů pitné vody a odběrových míst, osvětové kampaně, návštěvy domácností a školení pro zdravotnický personál i zdravotnické dobrovolníky.

Pomoc somálským uprchlíkům

Pomoc somálským uprchlíkům

Člověk v tísni zahájil práci v Somali v roce 2010 při obnově regionu. V červenci 2011 organizace spustila komplexní humanitární operaci pro záchranu životů tisíců lidí, kteří prchali před hladomorem v Somálsku do jihovýchodní Etiopie. V samotné Etiopii postihlo sucho a nedostatek potravin přes 4,5 miliónů obyvatel, a to zejména na severu a v jihovýchodním pásu země.

V oblasti Godere u etiopsko-somálských hranic se Člověk v tísni postaral přibližně o 15 tisíc lidí (asi 2 300 rodin), z nichž většinu tvořily ženy a děti. Od srpna 2011 do přelomu ledna a února 2012 poskytoval Člověk v tísni základní potraviny a nutriční výživu. Došlo ke zprovoznění šesti studní, které zajišťují přístup k pitné vodě. Hygienické podmínky byly zlepšeny desítkami nových latrín a osvětovou činností vyškolených dobrovolníků. Byly poskytnuty pomůcky na výstavbu přístřešků, nádobí a hygienické balíčky, které obsahují např. mýdla či tablety na čištění vody.

Díky dvěma mobilním sanitkám se podařilo zajistit základní zdravotní péči. Stará budova byla přestavěna na školu, ve které i nadále probíhá výuka, a dětem jsou podávány obědy.
Okamžitá pomoc obětem přírodních katastrof

Okamžitá pomoc obětem přírodních katastrof

V roce 2008 nastala v Etiopii vážná krize způsobená dlouhým suchem, které vedlo k vyčerpání zásob potravin, rozsáhlé podvýživě, nedostatku pitné vody a šíření infekčních nemocí. Jednou z nejvíce postižených oblastí se stal okres Alaba, kde Člověk v tísni poskytl nejprve rychlou pomoc v podobě léků, stanů, matrací, dezinfekčních prostředků a dalšího hygienického materiálu k ošetřování podvyživených dětí a těhotných žen.

V další fázi se organizace zaměřila na opravu a rozšiřování kapacity hloubkových vodních vrtů a na budování vodních distribučních systémů. Celkem bylo opraveno devět vrtů a postaveno sedm distribučních systémů vody, postaveno 32 střešních chytačů dešťové vody a 15 latrín u škol a zdravotních středisek. Byla vybudována dvě zdravotní střediska. Projekty doplnila rozsáhlá osvětová kampaň zlepšující hygienické návyky místních obyvatel doplněná o distribuci kanystrů na vodu a mýdel. Celkově bylo podpořeno asi 118 tisíc obyvatel okresu Alaba.

Špatně přístupné oblasti Jižního Oma na jihu Regionu jižních národů postihly v roce 2010 záplavy, které způsobily rozšíření chorob přenášených vodou včetně cholery. Region má velmi špatný přístup ke zdravotním službám (jen 40 % obyvatel má přístup k nejzákladnější péči).
    
Člověk v tísni ihned po zajištění financování přistoupil k distribuci tablet na čištění vody, vodních filtrů a hygienických balíčků. Po této bezprostřední fázi bylo opraveno a vyčištěno devět vrtů a postaveno devět střešních chytačů dešťové vody. V rámci projektu také proběhla  osvětová kampaň za lepší hygienické návyky a školení státních zdravotníků, kteří v oblasti působí. Projekt pomohl 36 tisícům lidí.

Jak dále pomáháme

Novinky