Mongolsko

Mongolsko: Udržitelná obživa a životní prostředí

Mongolsko je země mimořádně drsných klimatických podmínek. Ulánbátar je s průměrnou roční teplotou -2 °C nejchladnějším hlavním městem na světě. Vytápění je tak z hlediska energetické náročnosti největší položkou. Účinnost, izolace a úspora energie jsou v tomto drsném zimním klimatu důležitými prioritami. V Mongolsku žije 72 % veškeré populace ve vlastních domech a jurtách. Způsob, jakým byla postavena většina domů, ale nesplňuje základní normy. Mají velmi vysokou úroveň tepelných ztrát a s tím související vysokou spotřebu otopu. Ten je tvořen především místně těženým hnědým uhlím s vysokou mírou škodlivých látek a emisí CO2.

V současné době jsou tedy tato obydlí vybavena velmi slabou tepelnou izolací. Drsné podmínky zimy i nedostatečně účinná tepelná izolace mají dopad na hospodářská zvířata i na mongolské obyvatele. Ulánbátar je jedním z nejvíce znečištěných měst světa. Za těchto podmínek jsme v pasteveckém Mongolsku využili potenciálu velkého množství cenově dostupné ovčí vlny a zahájil výrobu stavební izolace z tohoto materiálu s cílem vytvořit a zavést udržitelný dodavatelský řetězec lokální a ekologické stavební izolace.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Právo na čistý vzduch

Právo na čistý vzduch

Projekt vylepšuje sdílení informací a zvyšuje transparentnost údajů o znečišťování ovzduší v Ulánbátaru a Tsetserlegu. Člověk v tísni a jeho partneři spolupracují s místními organizacemi občanské společnosti, které jim umožňují zapojit se do místních a vnitrostátních debat o řešení znečišťování ovzduší ve městech. Zvyšování povědomí o účinných praktikách pomůže občanům chránit sebe a své rodiny tím, že přispěje ke zlepšení kvality ovzduší a sníží tak šance na onemocnění chorobami způsobené jeho znečištěním.
Snižování spotřeby energie a uhlí

Snižování spotřeby energie a uhlí

Prostřednictvím zvyšování povědomí jsou obyvatelé vyškoleni a zmocněni využívat alternativní a šetrné zdroje energie. Projekt poskytuje lepší přístup k finančním zdrojům pro možnost renovace budov, což pomáhá místním snižovat energentickou náročnost svých domovů. Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie u uhlí, což pomáhá ke snižování emisí CO2 a zlepšuje čistotu ovzduší.
Zvyšování odolnosti pomocí nových technologií

Zvyšování odolnosti pomocí nových technologií

Využíváme moderních technologií ve spojení s místními tradicemi tak, abychom zvýšili odolnost venkovského obyvatelstva před suchem, dzudem a změnou klimatu ve čtyřech provinciích Mongolska. Klíčovou činností je vývoj místních plánů řízení případných přírodních katastrof.
Přístup k informacím o počasí a zvýšené znalosti o nových výzvách, kterým je třeba čelit, zvýší odolnost mongolských pastevců před neočekávanými a stresovými událostmi.
Ovčí vlna jako izolační materiál

Ovčí vlna jako izolační materiál


V mongolské ekonomice hraje klíčovou roli chov hospodářských zvířat, který má zásadní význam pro zaměstnanost obyvatelstva i příjmy země z vývozu. Úspěšnost chovu zcela závisí na místním vnitrozemském podnebí s velkými teplotními rozdíly během roku.

Ovčí vlna je v Mongolsku jednou z významných surovin. Z 90 % se jedná o surovou vlnu, po níž je nízká poptávka, navíc téměř bez jakéhokoli zisku pro její dodavatele. Člověk v tísni se proto zaměřil na tuto nevyužitou možnost v projektu zpracování ovčí vlny jako tepelně-izolačního stavebního materiálu. Důraz je přitom dán na rozvoj celého dodavatelského řetězce, který zahrnuje malé a středně velké podniky,  jednotlivé chovatele ovcí a institucionální spotřebitele zastoupené školami a státními úřady. Program tak představuje nejen zajímavou obchodní příležitost pro obyvatele Mongolska, ale také energetickou alternativu šetrnou k životnímu prostředí.

 
Podpora rostlinné výroby v Gobi

Podpora rostlinné výroby v Gobi

 
Provincie Dornogobi má polopouštní a místy pouštní charakter. Obnova porostů je zde nesnadná i proto, že velká stáda, jejichž velikost je pro pastevce důležitější než hospodárnost a užitek, nadměrně spásají porosty, vyčerpávají vodní zdroje a tím zapříčiňují dezertifikaci dalších oblastí. Dornogobi je také regionem velké nezaměstnanosti, která zde dosahuje až 40 %.

Jako perspektivní alternativa se v místních podmínkách nabízí právě rostlinná výroba. Ta se vyznačuje nejen dalším možným příjmem jednotlivců, ale možností dlouhodobého rozvoje oblasti. Člověk v tísni proto nabízel zemědělské poradenství, při němž kladl důraz na hospodárné nakládání s nedostatkovou závlahovou vodou a orientaci na odrůdy plodin s tržním potenciálem. Organizace navázala na předchozí realizované programy a vybudovala poradenské Agrocentrum, jež slouží jako modelová farma v oblasti pěstování, zavlažování a skladování.
    
Agrocentrum je zároveň distribučním střediskem kvalitního osiva a sadby a poskytuje odborné znalosti stávajícím a potenciálním farmářům nejen v pěstování, ale i v navazujících fázích podnikatelských aktivit. Kromě toho zemědělcům pomáhá při zakládání družstev a poskytuje jim k tomu nutné zemědělské vstupy.

 

Jak dále pomáháme