Mongolsko: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Mongolsko: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: Člověk v tísni

Vycházíme z našeho závazku posilovat postavení místních aktérů a podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v cílových komunitách v Mongolsku.

Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se efektivnějšími aktéry správy a rozvoje. Podporujeme občanskou společnost, aby spolupracovala s vládními aktéry na rozvoji participativních demokratických procesů a rozvoji inkluzivních veřejných služeb. Konkrétně se zaměřujeme na celou řadu aktérů občanské společnosti, včetně mládeže a marginalizovaných komunit – jako jsou osoby LGBTQIA+, osoby se zdravotním postižením (OZP), skupiny pro posílení postavení žen a další – s cílem zajistit, aby vládní politiky a služby byly sociálně inkluzivní a v souladu s mezinárodními zásadami lidských práv a rovnosti žen a mužů.

Současně podporujeme aktivní občanství a klimatickou spravedlnost, čímž dáváme jednotlivcům možnost uplatňovat svá lidská práva, zapojovat se do demokratických procesů a volat k odpovědnosti vládní úředníky.

S cílem podpořit inkluzivní dobrou správu věcí veřejných se zaměřujeme na aktivní zapojení komunit do místních inkluzivních a spravedlivých rozhodovacích procesů s cílem dosáhnout udržitelných výsledků a klademe důraz na účinnou spolupráci mezi občanskou společností, vládami a komunitami. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Zvyšování kvality vzdělávání na ulánbátarské vysoké škole

Zvyšování kvality vzdělávání na ulánbátarské vysoké škole

V rámci tohoto projektu se Člověk v tísni ve spolupráci se stavební a architektonickou fakultou pražské ČVUT podílí na přípravě nových vzdělávacích kurzů pro mongolskou technickou univerzitu MUST. Hlavním tématem je energetická náročnost budov. Čeští vysokoškolští pedagogové pravidelně přednášejí na ulánbátarské univerzitě a mongolští pedagogové podnikají studijní cesty do České republiky. Podporujeme i další spolupráci studentů MUST a ČVUT, například formou konzultací studijních prací s českými pedagogy.
Spolupráce univerzit na porozumění interakcí mezi hospodářskými a volně žijícími zvířaty

Spolupráce univerzit na porozumění interakcí mezi hospodářskými a volně žijícími zvířaty

Člověk v tísni posiluje kvality mongolského vysokého školství v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho vztahu k managementu volně žijících zvířat, což bylo v mongolské odborné komunitě dosud poměrně opomíjené téma. Do projektu jsou zapojena dvě přední mongolská pracoviště - Mongolská akademie věd (MAS) a Mongolská zemědělská univerzita (MULS), která spolupracují s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). Jednou z hlavních aktivit je letní škola, které se v Mongolsku zúčastní každý rok 40 - 50 studentů a pedagogů. Hlavním zaměřením těchto letních škol a souvisejících aktivit je právě porozumění interakcí mezi pastevectvím a managementem volně žijících zvířat. Účastníci usilují o úzké propojení obou přístupů, které byly dosud v Mongolsku studované pouze odděleně.
 
Jeden svět na mongolských školách

Jeden svět na mongolských školách

Současná společenská situace v Mongolsku vykazuje vysokou míru domácího násilí, obchodování s lidmi a následného zneužívání k sexuálním službám jak doma, tak v zahraničí. Na tato a další podobná témata je zaměřen program využití dokumentárního filmu ve školní výuce, který je určen studentům a učitelům středních a odborných škol. Jeho cílem je vzdělávat mladé lidi v otázkách lidských práv.

Studenti škol zapojených v programu se účastní promítání vybraných dokumentárních filmů a navazujících aktivit, realizovaných zpravidla formou diskuze. Školám jsou poskytnuty DVD, manuály a pracovní listy. Učitelé mají příležitost se účastnit školení a workshopů, během nichž si osvojí metodiku výuky lidských práv a prohloubí si faktografické znalosti. Do programu bylo v roce 2012 zapojeno na 20 škol z ajmagů Bulgan, Darchan-Uul, Orkhon a Selenge s účastí 1 500 studentů a 50 učitelů.
         
V roce 2013 bylo vyškoleno 52 učitelů v metodice výuky prostřednictvím dokumentárních filmů a facilitačních metod. Pro učitele byla vytvořena speciální vzdělávací sada obsahující dokumentární filmy a doprovodné didaktické materiály, které byly distribuovány 52 učitelům z 23 škol v aimazích Darkhan-Uul, Selenge, Orkhon a Bulgan. Promítání dokumentárních filmů o lidských právech se v roce 2013 zúčastnilo přibližně 8 000 studentů. Prvních projekcí v nově založených školních filmových klubech se zúčastnilo přibližně 520 studentů.

V roce 2014 byl program Jeden svět na školách v Mongolsku rozšířen i do ajmagů Arkhangai, Uvurkhangai, Tuv, Gobi-Sumbe a Ulánbátar. Do aktivit budou v průběhu školního roku nově zapojeni učitelé a studenti ve věku od 14 do 19 let z 20 středních a středních odborných učilišť.
Na základě bohatých zkušeností s Jedním světem v českých, libanonských, arménských, gruzínských a dalších školách v zahraničí Člověk v tísni počítá s tím, že zařazení lidskoprávních témat do výuky v dlouhodobém horizontu povede i v Mongolsku k většímu zapojení mladých lidí do fungování občanské společnosti.
Podpora středního odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech

Podpora středního odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech

Program odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech byl reakcí na vysokou míru nezaměstnanosti v severní části Mongolska, která je důsledkem nedostatečného provázání vyučovaných oborů s poptávkou na místním trhu práce. Školy například nenabízejí dostatek oborů, které mají uplatnění přímo v regionu (např. truhlářství a lesnictví) a mají pouze zastaralé vybavení, které snižuje úroveň získaných předpokladů pro výkon dané profese (např. desítky let staré stroje, na nichž se vyučuje obor zemědělská mechanizace). Nové učební obory, které by se snažily reagovat na místní podmínky (např. živočišná a rostlinná výroba), se sice objevují, ale zatím postrádají dostatečnou kvalitu.
        
Člověk v tísni proto podpořil odborná učiliště a střední školy, jimž poskytl finanční a odbornou podporu zaměřenou na modernizaci a zavádění nových učebních oborů. Jedná se zejména o výuku lesnictví a dřevoobráběčství, rostlinné výroby, živočišné výroby, oborů zemědělský mechanik a kuchař/pekař. Cílem bylo změnit systém výuky tak, aby odpovídal trhu práce a nevyužitému potenciálu rozvoje regionu.

V roce 2012 ČvT pomohl založit nový lesnický obor v Sukhbaataru a obor zemědělská mechanizace na odborném učilišti Zuunkharaa v ajmagu Selenge. Ve školním roce 2013-2014 začala výuka nových oborů, jejichž studenti poprvé zasedli do lavic 1. září 2013.
Mobilní zdravotnické služby

Mobilní zdravotnické služby

Základní zdravotní péče je i ve venkovských oblastech Mongolska relativně dostupná, avšak lidé žijící v odlehlých oblastech nemají přístup k odborným lékařům, moderním diagnostickým přístrojům ani k potřebné péči v případě potřeby akutní pomoci. Zdravotnický program Člověka v tísni umožňil celoročně dostupnou kvalitní zdravotní péči pro nomádské obyvatele venkova v šesti provinciích západního a jižního Mongolska.    
    
V roce 2011 bylo v ajmazích Archangaj a Uvurchangaj, v roce 2012 v ajmazích Bayankhongor a Zavchan a v roce 2013 v ajmazích Huvsgul, Umnogobi, předáno krajským nemocnicím celkem šest terénních automobilů vybavených moderními diagnostickými přístroji. Tyto mobilní ordinace objíždějí v pravidelných cyklech všechny okresy a podporují hůře personálně obsazené a materiálně vybavené venkovské nemocnice, případně zajíždějí až do zapadlých osad. Jejich hlavním úkolem je diagnostika a prevence. Navíc jsou vybaveny i přístroji a materiálem pro poskytnutí pomoci v akutních případech.

Pro obsluhu mobilních ordinací vyškolili zdravotní experti 125 zaměstnanců krajských nemocnic. Připravili také ve spolupráci s nemocnicemi plán výjezdů, monitorovací plán a manuál pro obsluhu přístrojů. Mobilní kliniky poskytly zdravotní péči v letech 2011-2013 více než 31 000 osobám z odlehlých venkovských oblastí.

Jak dále pomáháme

Novinky