Rodinné poradenství

Středočeský kraj: Rodinné poradenství

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání:

Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností. Činnosti a kroky směřující k řešení problému klientské rodiny, jsou vykonávány s jejím vědomím, členové rodiny se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.

Služba SAS v rodinách s dětmi je poskytována ZDARMA.

CO je cílem služby:

Hlavním cílem sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.

Jednotlivé cíle:

• Prostřednictvím poradenství zvýšit kvalitu života všech členů rodiny v oblasti materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy, vzájemné péče a dalších, se zacílením na zdravý vývoj dítěte.

• Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny, aktivně zapojit její členy do řešení jejich obtížné životní (sociální) situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby zvládli problematické situace v budoucnu řešit samostatně.

• Pomoci rodině při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního/běžného proudu školského vzdělávacího systému (s ohledem na jejich individuální potřeby) a jejich pravidelnou školní docházku, podpořit přípravu dětí do školy a smysluplné trávení jejich volného času a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání.

• Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit pro děti a rodiče, nebo rodinu (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.), která je lokálně dostupná.

• Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná.

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

KOMU je služba určena:

Rodinám s nezletilým dítětem/dětmi, které se nacházejí v obtížné životní (sociální) situaci a ta se vyznačuje některým(i) z těchto znaků:

• obtíže při výchově a péči o děti

• snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny

• potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti

• problémy spojené se školní docházkou dětí

• sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

a dále splňují minimálně 1 z uvedených charakteristik:

• nevyhovující nebo nestabilní bydlení

• nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci

• nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání)

• příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody

• zadluženost

• dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost členů rodiny na trhu práce.


Jaké jsou zásady (principy) poskytování služby:

• Mlčenlivost – sdělené osobní informace považujeme za důvěrné a důsledně zachováváme mlčenlivost, bez vědomí a souhlasu rodiny je dále nešíříme (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost).

• Dobrovolnost – službu poskytujeme na přání rodiny a v rozsahu, který si sama zvolí, spolupráci může rodina bez udání důvodu kdykoliv ukončit.

• Individuální přístup – hledáme řešení podle konkrétní situace rodiny, respektujeme jedinečnosti každé rodiny i jejích jednotlivých členů.

• Zplnomocňování – rodiny vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace, nesou za ni odpovědnost.

• Intenzita a dlouhodobost – pracovník se s rodinou potkává často a na delší dobu (obvykle min. 1x týdně na min. 2 hodiny), spolupráce se obvykle uzavírá na 1 rok (nebo 6 měsíců)

• Zájem dítěte – vždy ho nadřazujeme nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti

• Terénnost – službu poskytujeme zásadně v přirozeném prostředí rodiny, tedy její domácnosti


KDY a KDE službu poskytujeme:

Službu nabízíme v Kladně a Libušíně. Pracovníci služby dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:30 do 17:00 hodin. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti v kanceláři na adrese Kročehlavská 1311, Kladno (kousek od Baumaxu), bez předchozího objednání se lze přijít poradit každé pondělí 13:00 do 17:00 hodin nebo po dohodě i jindy.

Člověk v tísni, o. p. s., Pobočka Střední Čechy, pracoviště Kladno

Adresa: Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou podle § 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Službu nabízíme v Kladně a Libušíně. Pracovníci služby dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:30 do 17:00 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedené adrese. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kladenskou pobočku Člověk v tísni, o.p.s. najdete na adrese Kročehlavská 1311 (kousek od Baumaxu), bez předchozího objednání každé pondělí a od 13:00 do 17:00 hodin nebo po předchozí telefonické dohodě.

Kapacita: max. 10 klientů na 1 pracovníka, věk: neomezeně
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme