Dluhové poradenství

Středočeský kraj: Dluhové poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

Odborné sociální poradenství 

(sociální služba podle § 37 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) 


POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním odborného sociálního poradenství zaměřeného na poradenství v dluhové problematice je motivování a poskytování pomoci a podpory osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, především v souvislosti se zadlužeností, v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, v důsledku nesprávného úředního postupu, a které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami. 


CÍLEM SLUŽBY JE:

• klient informovaný o možnostech řešení své nepříznivé sociální situace,

• klient, jehož situace se díky poskytnutí praktické pomoci v některé oblasti zlepšila,

• kompetentní klient, který aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci,

• klient, který se bude orientovat v podobné situaci, která může nastat v budoucnosti,

• klient využívající v případě potřeby další odborné pomoci.


CÍLOVÁ SKUPINA

Služby jsou určeny jednotlivcům starším 15 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se zadlužením a kumulativně se potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace, např.:

• nevyhovující nebo nestabilní bydlení,

• dlouhodobá nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce,

• problémy se zvládáním rozpočtu,

• sociální znevýhodnění z důvodu předsudků,

• nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potíží,

• závislost na sociálních transferech (dávky, důchody),

• sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, výchovné problémy dětí…),

• potřeba větší podpory při řešení nepříznivé sociální situace.


ZÁSADY SLUŽBY:

mlčenlivost – Sdělené osobní informace jsou považovány za důvěrné a je důsledně zachovávána mlčenlivost. Bez vědomí a souhlasu klienta je pracovník dále nešíří (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost). Služba je poskytována takovou formou, aby jí klient nebyl stigmatizován a nedocházelo k omezování a negativnímu ovlivňování jeho vztahů s blízkými lidmi či lidmi v jeho okolí.

dobrovolnost – Služba je poskytována na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Klient si z nabízených způsobů řešení vybírá na základě svobodné vůle a jeho názor na navrhované postupy při řešení jeho nepříznivé sociální situace je průběžně ověřován. Pracovníci respektují odlišný názor klienta na řešení jeho nepříznivé sociální situace, odborný poradce seznámí klienta služby s možnými riziky jeho rozhodnutí. Spolupráci může klient bez udání důvodu kdykoliv ukončit.

individuální přístup – Řešení nepříznivé situace je vždy hledáno podle konkrétní situace klienta. Příjemcem služby je jednotlivec, nikoliv skupina (rodina či tzv. komunita) a kritériem poskytnutí služby je individuální potřeba (nikoliv tzv. skupinová příslušnost). Odborní poradci respektují jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta služby, jeho soukromí a právo vlastní volby. Odborní poradci jsou si vědomi, že zobecňující přístup vede k neefektivním řešením.

rovný přístup – Služba je poskytována bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou či jinou příslušnost. Klienti nejsou diskriminováni na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu či ekonomické situace.

zplnomocňování – Během spolupráce je uživatel služby podporován takovým způsobem, aby byly posilovány jeho schopnosti a dovednosti a uživatel služby tak byl v budoucnu schopen řešit obdobnou situaci vlastními silami.

aktivní spolupráce – Odborní poradci neřeší nepříznivou životní situace klienta služby bez jeho aktivní účasti, klient jednotlivé kroky činí samostatně, případně pouze za doprovodné a dočasné asistence odborného poradce.

bezplatnost – Služba je poskytována bezplatně.


KDY a KDE službu poskytujeme:

Službu nabízíme ambulantně v kancelářích na uvedených adresách:

- Kladno: Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno

- Beroun: Pod Kaplankou 483, 26601 Beroun

- Příbram: Náměstí T. G. Masaryka 3, 26101 Příbram (3.patro, číslo dveří 409).

- Kralupy nad Vltavou: Žižkova 81, 278 01 Kralupy nad Vltavou

- Rakovník: Nábřeží T. G. Masaryka 2486, 26901 Rakovník

- Mladá Boleslav: Husova 199/15, 29301 Mladá Boleslav

- Kolín: Legerova 183, 28002 Kolín

- Nymburk: Palackého třída 223/5, 28802 Nymburk

- Pečky: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky (po telefonické domluvě)

- Kutná Hora: Jana Palacha 144, 284 01 Kutná Hora (po telefonické domluvě)

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do16:30, a to v předem domluvených termínech. Na konkrétním časovém rozsahu poskytované služby se klient s pracovníkem domluví.

Bez objednání lze službu jednorázově využít v lokalitách:

Kladno (Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno): pondělí od 13:00 do 17:00.

Kolín (Legerova 183, 28002 Kolín): pondělí a úterý od 7:30 do 14:30.

Odborní pracovníci mohou v odůvodněných případech docházet do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Terénně je služba poskytována v lokalitách: ORP Kladno, ORP Beroun, ORP Hořovice, ORP Příbram, ORP Kralupy nad Vltavou, jižní část ORP Mělník, ORP Rakovník, ORP Mladá Boleslav, ORP Kolín a ORP Nymburk.

Dluhové poradenství je poskytováno v Hořovicích (Palackého náměstí 640) a v Dobříši (Mírové náměstí 75) a to po předchozí domluvě s pracovníky.

Dluhové poradenství

Dluhoví poradci provádí počáteční monitoring klientovy situace, kontaktují insolvenčního správce či soud, pomáhají zajistit právní pomoc, kontrolují plnění daných termínů, pomáhají sloučit jednotlivé exekuce a snaží se zastavit exekuční řízení v případě, že probíhá na základě neplatných rozhodčích nálezů.

Kapacita: 10 osob na jednoho poradce, věk: bez omezení

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme