Individuální poradenství Kladno

Středočeský kraj: Individuální poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Terénní programy

(sociální služba podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)

Poslání:

Posláním služby terénní programy je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali ji aktivně řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.

CO je cílem služby:

Hlavním cílem je předcházet rozvoji nežádoucích sociálních jevů. Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a jeho spokojenosti. 

Cílem služby je:

• informovaný klient v oblasti, ve které potřeboval pomoc,

• klient, který umí podobnou situaci v budoucnu zvládnout samostatně,

• klient, který posiluje pozitivní vztahy se svým okolím,

• zprostředkovat další odbornou pomoc, která je potřebná a lokálně dostupná.


Cílová skupina:

Osoby starší 15 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, která se vyznačuje kombinací níže uvedených charakteristik:

• nevyhovující nebo nestabilní bydlení

• dlouhodobá nezaměstnanost, omezená možnost uplatnit se na trhu práce

• zadluženost

• potíže s výchovou a péčí o děti

• potíže se zvládáním rodinného rozpočtu

• sociální znevýhodnění z důvodu předsudků

• nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci

• příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody

• sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

• nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání).


zásady poskytování služby

Mlčenlivost: sdělené osobní informace nešíříme dále bez vědomí klienta. Třetím osobám jsou sdělovány pouze se souhlasem klienta nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí).

Dobrovolnost: informujeme klienta o možnostech řešení jeho problému a seznamujeme ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na klientovi.

Individuální přístup: hledáme řešení podle konkrétní situace klienta, respektujeme jedinečnosti každého z nich, zohledňujeme všechny souvislosti, které mohou mít na řešení vliv.

Podpora samostatnosti klienta: klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace a v budoucnu byli schopni svou situaci řešit sami.

Rovný přístup: služba je poskytována bez předsudků, bez ohledu na pohlaví, zdravotní posti-žení, náboženství, sexuální orientace.

Bezplatnost: za poskytování služby klienti neplatí.


KDY a KDE službu poskytujeme:

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:30 do 17:00, a to v předem domluvených termínech. Na konkrétním časovém rozsahu poskytované služby se klient s pracovníkem domluví.

Bez objednání lze službu jednorázově využít na adrese:

Kladno (Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno): středa od 13:00 do 17:00.

Terénní pracovníci ve většině případech docházejí do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Terénně je služba poskytována v lokalitách ORP Kladno a obec Rakovník.

Terénní programy:

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více let

O projektu "Cesta ven - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy" více: ZDE.Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme