Gruzie: Dobré vládnutí

Gruzie: Dobré vládnutí

Gruzínskou společnost charakterizuje nezájem o účast na politickém a celospolečenském dění. Můžou za to především historické zkušenosti z dob komunismu. Podporujeme proto mládežnické iniciativy, místní nevládní organizace, podnikatele nebo spolky, aby se dokázali zapojovat do rozhodování a spolu s místními politiky řešili aktuální problémy. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora trvale udržitelného rozvoje regionů

Podpora trvale udržitelného rozvoje regionů

Podpora trvale udržitelného rozvoje regionů je dvouletý projekt financovaný Evropskou komisí. Tento projekt zapojuje místní samosprávu, zástupce ministerstev, místní univerzity, skupiny odborníků (think-tanks), skupiny občanské společnosti a oblastní organizace. Cílem projektu je zlepšit schopnosti těchto činitelů co se týče strategického plánování v oblasti regionálního rozvoje a také vytvořit model partnerské spolupráce mezi regionálními, obecními a venkovskými subjekty zabývajícími se udržitelným a všestranným rozvojem regionů.
Oblastní občanské organizace jako iniciátoři ekonomického rozvoje venkova

Oblastní občanské organizace jako iniciátoři ekonomického rozvoje venkova

Projekt po všech stránkách přispívá k urychlení evropské integrace Gruzie. Zaměřuje se na posílení oblastních občanských organizací (CSO) spolu se zaváděním obsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) – jako součásti dohody o přidružení mezi Gruzií a Evropskou Unií zaváděním vnitrostátních předpisů pro malé a střední podniky (SME).

Přesto pouze malý počet gruzínských společností (podle části průzkumů pouze 6%) provozuje obchod s EU v rámci obsáhlé a komplexní zóny volného obchodu DCFTA. Místní malé a střední podniky a zejména venkovští podnikatelé s omezeným přístupem k odborným znalostem, financím a se ztíženým přístupem na nové trhy jsou nakonec nuceni se vyrovnat s předpisy stanovenými DCFTA. V tomto směru mohou místní občanská sdružení a organizace sloužit jako efektivní iniciátoři demokratického a sociálně ekonomického rozvoje venkovských oblastí. 

Projekt tedy usiluje o následující:

1/ Posílení způsobilosti Místních akčních skupin (Local Action Groups (LAGs) a dalších občanských sdružení a organizací, tak aby se staly zdrojem informací k relevantním aspektům zavádění DCFTA pro drobné a malé podniky a zemědělskými producenty v cílových oblastech jejich působení.

2/ Posílení způsobilosti Místních akčních skupin a dalších občasných sdružení a organizací tak, aby dokázaly poskytovat podporu zapojení místní venkovské populace v jejich oblasti do politického dialogu. Cílové lokality projektu jsou Imereti, Mtskheta-Mtianeti, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Samegrelo-Zemo Svaneti, Adjara a Kvemo-Kartli.
Posílení rozvoje venkova v oblasti Kazbegi

Posílení rozvoje venkova v oblasti Kazbegi

Projekt zavádí v oblasti Kazbegi koncepci LEADER (představuje článek mezi venkovským hospodářstvím a aktivitami zaměřenými na rozvoj). Je to metoda místního rozvoje, která umožňuje místním aktérům rozvíjet oblast za současného využití jejího stávajícího potenciálu k rozvoji. Koncepce LEADER představuje významnou složku Strategie rozvoje venkova EU po dobu více než 20 let. V Gruzii je zaváděna vůbec poprvé. ČvT podporuje participativní mechanismy v místních procesech rozhodování a udržitelný rozvoj oblasti.
    
Základním principem koncepce LEADER je zaměření aktivit na všechny typy místních, veřejných, soukromých i občanských aktérů a jednotlivých obyvatel za účelem vytvoření místních vazeb a nasměrování místních zdrojů k efektivnějšímu rozvoji. Aktivní a angažovaní představitelé místní vlády, podnikatelé, farmáři, občanské společnosti, občané a další významní místní účastníci jako například Správa Národního parku Kazbegi se účastní tvorby místního strategického plánu, přičemž jsou sdružení v Místní akční skupině. (Local Action Group – LAG)

Za významného přispění dalších členů komunity se formuluje Strategie rozvoje venkova. Jakmile je strategie vytvořena, vybídnou se obyvatelé k účasti na výběrových řízeních a rozdělí se menší příspěvky na projekty v oblastech stanovených ve Strategii jako nejdůležitější. Celý proces je transparentní a otevřený pro všechny obyvatele Kazbegi.

Projekt zahrnuje silný prvek navyšování kapacity pro všechny cílové skupiny, tak aby se nová metodologie mohla úspěšně implementovat a zajistit tak udržitelnost výsledků projektu. Jelikož je koncepce LEADER vytvořena na základě zkušeností ze zemí EU, které mají s její implementací dlouhodobé zkušenosti, zaručuje dodržování této koncepce, že aktivní jednotlivci mobilizují své sociální sítě a úroveň zapojení veřejnosti se celkově zvýší, což přispěje k obnově ekonomického rozvoje.
Rozvoj občanské společnosti

Rozvoj občanské společnosti

V rámci programu zaměřeného na rozvoj občanské společnosti v Gruzii se Člověk v tísni již od roku 2008 zaměřuje na podporu převážně mládežnických iniciativ a začínajících nevládních organizací, a to ve dvou regionech západní Gruzie a v hlavním městě Tbilisi. V průběhu sedmi let Člověk v tísni finančně podpořil více než 80 občanských iniciativ a nevládních organizací, které zrealizovaly více než 140 projektů zaměřených na prosazování lidských práv, ochranu životního prostředí nebo integraci lidí s postižením do společnosti.
V průběhu sedmi let Člověk v tísni vyškolil více než 960 mladých lidí a zástupců nevládních organizací v oblasti identifikace problémů, projektového managementu a přípravy projektových žádostí a spolupráce s místními zastupitelstvími.

V rámci projektu Člověk v tísni rovněž aktivně spolupracuje s místními samosprávami a poskytuje jim školení zaměřené na zapojování občanské společnosti do rozhodovacích procesů v rámci obce. Od roku 2012 pomáhá Člověk v tísni vybraným obcím vytvářet regionální akční plány zaměřené na podporu aktivitní mládeže a občanské společnosti.

V letech 2012-2013 Člověk v tísni podporoval aktivní občany v pořádání menších festivalů a samostatných projekcí dokumentárních filmů o aktuálních společenských tématech (řešení konfliktů, lidská práva apod.) v odlehlých oblastech Gruzie (a také Arménie a Ázerbájdžánu). Všechny veřejné projekce jsou propojeny s debatami, které umožňují divákům zahájení dialogu o tématech, která jsou mnohdy tabuizovaná.

Od roku 2014 čtyři festivaly pokračují v pořádání filmových projekcí pro veřejnost bez podpory Člověka v tísni. Veřejná videotéka s dokumentárními filmy v gruzínském jazyce umožňuje pořádání filmových projekcí dokumentárních filmů. Videotéku využívají zejména univerzitní učitelé a občanští aktivisté.

V rámci současné fáze podpory rozvoje občanské společnosti v Gruzii se od roku 2014 Člověk v tísni věnuje posilování hospodárnosti a odpovědné správy veřejných prostředků samospráv prostřednictvím podpory zástupců neziskového sektoru a široké veřejnosti ve snaze posílit transparentnost rozhodovacích procesů na místní úrovni a odpovědnost místních zastupitelů.

Jak dále pomáháme