Gruzie

Gruzie: Vzdělávání a praktické dovednosti

© archiv ČvT

Úroveň gruzínského školství je zejména v regionálních městech a venkovských oblastech nízká. Pomáháme proto modernizovat zdejší zastaralý vzdělávací systém a metody. Stovky škol začaly používat dokumentární filmy ve výuce o aktuálních společenských tématech v rámci metodiky vzdělávacího programu Jeden svět na školách, kterou přijalo i gruzínské Ministerstvo školství. Podílíme se i na vzdělávání široké veřejnosti, expertů z médií a dokumentárních tvůrců o celospolečenských problémech jako dodržování lidských práv nebo ochrana životního prostředí.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Vzdělávání v oblasti lidských práv formou dokumentárních filmů

Vzdělávání v oblasti lidských práv formou dokumentárních filmů

Za účelem podpory gruzínské mládeže a její organizace občanské společnosti (CSO) v oblasti prosazování a ochrany lidských práv zahájil Člověk v tísni projekt TRANSITION Programme, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Tento projekt podporuje organizace občanské společnosti ve městech Gori a Senaki. Pomocí dokumentárních filmů v rámci občanské výchovy má projekt zvýšit povědomí o lidských právech se zaměřením na mladé lidi a znevýhodněné obyvatelstvo.
Vzdělávání a praktické dovednosti

Vzdělávání a praktické dovednosti

Hlavní překážkou k zavedení produktivnějších zemědělských postupů v Gruzii jsou nedostatky ve znalostech současných farmářů a neatraktivnost zemědělských profesí mezi vzdělanou mládeží. Současná nízká produktivita je také částečně způsobena rozdílnostmi nároků pracovního trhu s poskytovateli vzdělání. Proto se ČvT zaměřuje na vybudování a posílení partnerství mezi poskytovateli VPD (vzdělání a praktických dovedností), soukromým zemědělským sektorem a dalšími sociálními a vládními partnery.       
    
Navíc se vyvíjí monitorovací nástroj VPD, který umožní jednotlivým stranám, zainteresovaným na koordinační platformě monitorovat změny potřeb na trhu práce. Je postaven na analýze současných potřeb VPD v oblasti zemědělství prostřednictvím formálních i neformálních kanálů, znalosti potřeb farmářů a mapování potřeb na trhu práce v oblasti zemědělství, což umožňuje identifikovat rozdílnosti.  

Člověk v tísni úzce spolupracuje s Informačním a konzultačním střediskem (ICC) za účelem zavedení učňovských programů na komerčních farmách a propagace dalších možností praktické výuky. Organizace také vyvíjí a testuje systém informačních zpráv a praktických instruktážních videí pro farmáře.

Cílem tohoto projektu je mj. propagovat pozitivní vzory na komerčních farmách a zatraktivnit zemědělský průmysl pro absolventy, nezaměstnané, farmáře a venkovskou populaci.
Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

Od roku 2011 realizoval Člověk v tísni v Gruzii vzdělávací projekty s důrazem na využívání atraktivních metod pro výuku o lidských právech. Klíčové bylo zapojení škol, které nové metody výuky zařadily do svých učebních plánů. Cílem bylo zvýšit povědomí o lidských právech mezi gruzínskou mládeží a její aktivnější zapojení do celospolečenské debaty o lidských právech a jejich prosazování.

Člověk v tísni takto využil a na gruzínské podmínky adaptoval vzdělávací program Jeden svět na školách, který byl v České republice zahájen již roce 2001. Metodologie Jednoho světa na školách je založena na využívání dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků spojených s následnými aktivitami, které umožňují učitelům efektivnější výuku sociálních témat, jako jsou například lidská práva, demokracie, řešení konfliktů a jejich prevence.

V současné době je metodologie Jednoho světa na školách využívána více než 300 učiteli ze 130 gruzínských škol. Člověk v tísni úzce spolupracuje s Ministerstvem školství a Centrem dalšího vzdělávání učitelů. Výsledkem této spolupráce byla metodologie Jednoho světa na školách zařazena do osnov dalšího vzdělávání učitelů společenských věd a je dostupná všem učitelům společenských věd v Gruzii.

V rámci procesu předávání metodologie gruzínským partnerům Člověk v tísni asistoval s přípravou nových vzdělávacích sad pro učitele, které obsahují DVD s filmy a metodické materiály pro učitele a poskytoval kontinuální podporu učitelům a studentům formou studijních cest, v rámci konferencí a pravidelných konzultací.

Jak dále pomáháme