Kambodža

Kambodža: Odolnost lidí a výživa

© Archiv Člověka v tísni

Z celkové populace Kambodži žije 75 % lidí na venkově, kde se živí zemědělstvím, rybolovem, příležitostnou prací a drobným podnikáním. To, zda jsou schopni uživit svoji rodinu, často závisí na faktorech, které sami mohou jen těžko ovlivnit. Lidem ve venkovských zemědělských oblastech pomáháme zlepšit živobytí a vymanit se tak z kruhu chudoby, například využitím bioplynu či solární energie nebo chovem hospodářských zvířat. Rozvíjíme nabídku poradenských, veterinárních, technických a dalších služeb pro zemědělce. Spoluvytváříme síť mezi chovateli hospodářských zvířat, poskytovateli služeb i účastníky trhu a podílíme se tak na budování a posilování lepšího tržního systému. Spolupracujeme s místními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami na posílení tržních hodnotových řetězců a zajištění udržitelného živobytí v rámci silného a rostoucího zemědělského sektoru v Kambodži.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

RECOVER: Zaměstnanost na venkově pro hospodářskou obnovu COVID-19

RECOVER: Zaměstnanost na venkově pro hospodářskou obnovu COVID-19

Projekt je zaměřen na dopady pandemie COVID-19 v regionu Tonle Sap a zahrnuje okresy s nejvyšším počtem navrácených migrantů. Navrácení migranti jsou zapojení do školení a příležitostí pro rozvoj podnikání, ať už za účelem založení vlastního malého podniku nebo zaměstnání u poskytovatelů služeb pro stávající malé a střední agropodniky. Akce využívá přístup k tržním systémům k podpoře výroby vysoce hodnotných produktů a přidává hodnotu zahradnictví a chovu drůbeže v hodnotovém řetězci. Za účelem zvýšení prodeje a tím i příjmu pro malé a střední podniky se posilují vazby s kupujícími, kteří jsou technickými partnery. Člověk v tísni spolupracuje s různými příjemci, jako jsou zemědělská družstva (AC), seskupení producentů (PG), školiteli, místní veterinární obchody, chovatelé kuřat, demonstrační farmy, jatka, veterinární společnosti a sociální podniky.

Projekt si klade za cíl přispět k inkluzivní hospodářské obnově v regionu Tonle Sap zlepšením potravinové bezpečnosti, příjmů a pracovních příležitostí pro rybářské a farmářské komunity a navrátilce migranty využitím stávajících vztahů se soukromým sektorem a místními partnery občanské společnosti k dalšímu posílení hodnotových řetězců, propojením výrobců, zpracovatelů a nákupčích produktů.

Pomocí efektivních zemědělských postupů, produktů a služeb je v projektu zajištěno, aby drobní zemědělci a rybáři navýšili své produkce a spotřeby potravin v hodnotovém řetězci v oblasti zahradnictví a chovu hospodářských zvířat.

Navrátilci migranti a propuštění pracovníci v sektorech postižených pandemií COVID-19 mají lepší přístup k získání tržních dovedností, dostupným financím a sociální ochraně.

Snižování rizik katastrof a včasné varování

Snižování rizik katastrof a včasné varování

Kambodža byla ve zprávě OSN z roku 2016 s ohledem na přírodní katastrofy označena za jednu z deseti nejvíce ohrožených zemí na světě. Vzhledem k nízkým absorpčním kapacitám se země řadí mezi čtyři nejvíce ohrožené země v Asii. Jedním z důvodů zranitelnosti Kambodže je, že 80% země leží v povodí řeky Mekong, což vede ke každoročním cyklům povodní a sucha. V roce 2013 bylo více než milion lidí postiženo povodněmi v 20 kambodžských provinciích, přičemž mnoho z těch lidí byli postiženi povodněmi i v roce 2011.
Člověk v tísni tímto projektem zaměřeným na řízení a snižování rizik reaguje na výše zmíněné problémy. V rámci projektu se zaměřujeme na budování institucionálních kapacit, technické školení, snižování dopadů katastrof či na rozvoj varovných systémů (EWS), a to jak na národní, tak na regionální a městské úrovni. Aktivitami projektu se tak snažíme zvyšovat odolnost komunit, které jsou s ohledem na různá rizika a katastrofy nejohroženější.
Zlepšování sanitace a přístupu na trh

Zlepšování sanitace a přístupu na trh

V lednu 2018 získal Člověk v tísni grant pro projekt SanMark z programu Sanitace venkovských oblastí Kambodži a zlepšení hygieny, který vede Plan International a je spravován pomocí Global Sanitation Fund. Díky těmto finančním prostředkům se Člověk v tísni zabývá zlepšením sanitačních praktik domácností ve venkovských oblastech Kambodži, kde lidé nemají přístup k odpovídající a kvalitní sanitaci.

Děti a zranitelné obyvatelstvo, kteří konzumují kontaminované potraviny, mohou trpět nejrůznějšími zdravotními problémy. Okolo 34% dětí v Kambodži mladších pěti let trpí poruchami růstu a odhad z roku 2015 ukázal, že asi 40% lidí v Kambodži konalo běžně velkou potřebu venku na volném prostranství kvůli nedostatku vhodných sanitačních zařízení.

Grantový projekt SanMark se tedy snaží o větší využití latrín ve vesnicích. Cílem projektu je umožnit a usnadnit prodej sanitačních produktů na místních trzích. Je třeba zvýšit poptávku po latrínách v domácnostech a také naučit místní firmy latríny vyrábět. Zvýšení poptávky po latrínách pro domácnosti by mělo napomoci vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví v cílových vesnicích.

Člověk v tísni se zaměřuje na zvýšení udržitelnosti trhu se sanitačními produkty formou budování kapacit místních firem zabývajících se sanitací. Podpora, kterou ČvT poskytuje místním firmám a podnikům, spočívá v pořádání různých vzdělávacích programů pro podnikatele a školení v oblasti účetnictví a marketingu.
Odolnost proti přírodním katastrofám a hospodaření s vodou

Odolnost proti přírodním katastrofám a hospodaření s vodou

Člověk v tísni se společně s partnery se zaměřuje na systém včasného varování, který byl spuštěn v roce 2013 a nyní se postupně rozšiřuje. V konkrétním případě mohou lidé v rizikových oblastech náchylných k riziku, kteří se zaregistrovali do systému, dostávat varování, která jim mohou zachránit život. Dnes má systém více než 80 000 uživatelů, takže pokrývá více než 200 000 osob v 11 provinciích Kambodži.
Budování komunit odolných vůči katastrofám

Budování komunit odolných vůči katastrofám

S cílem zvýšit odolnost městských i venkovských komunit v Kambodži proti přírodním katastrofám vede Člověk v tísni konsorcium, které financuje ECHO. Člověk v tísni úzce spolupracuje s ActionAid Cambodia a Dan Church Aid a pomáhá komunitám postiženým častými katastrofami pracovat na snížení a řízení rizika katastrof. Na institucionální úrovni projektový tým zajišťuje, že zapojené subjekty na národní úrovni zefektivní své aktivity v oblasti vedení a koordinace, zatímco orgány na oblastní úrovni v městských a příměstských oblastech zvýší kapacitu v oblasti snížení rizika katastrof ve spolupráci s komunitami. Na místní úrovni pracuje Člověk v tísni společně se subjekty na snížení rizika katastrof a na koordinaci užití systému EWS1294. Společně s partnery konsorcia vyvíjí ČvT aplikaci, která bude sloužit lidem zasaženým katastrofou a kterou budou moci využít k rychlejšímu převodu hotovosti.
Senzory Tepmachcha - zařízení pro detekci povodní

Senzory Tepmachcha - zařízení pro detekci povodní

Aby Člověk v tísni zajistil správné fungování systému včasného varování EWS1294, použil finanční prostředky získané od USAID k instalaci šesti zařízení Tepmachcha (senzor detekce povodní/open-source sonar stream gauges) v cílových oblastech Kambodži, které jsou náchylné k povodním. Toto zařízení je celulárním datovým systémem využívajícím sluneční energii a jeho účelem je zaznamenat výšku hladiny vody v řekách a tocích v Kambodži a předat tyto informace přes mobilní telefon lidem v postižených oblastech. Díky tomuto zařízení získají uživatelé aktuální údaje o hladině řek a toků v šesti různých provinciích v celé zemi.
Během trvání tohoto projektu se týmům Člověka v tísni, které měly na starosti oblast řízení a snížení rizika katastrof, podařilo rozšířit možnost využití systému EWS1294 pro detekci povodní do šesti provincií (z původních dvou v roce 2016), což značně přispělo k posílení odolnosti více než 40 000 lidí v oblastech s častým výskytem extrémních podmínek počasí.
 
Správné hospodaření s vodou a zlepšování hygieny

Správné hospodaření s vodou a zlepšování hygieny

Člověk v tísni provedl zprávu o výzkumu pro UNICEF, která poskytla informace o situaci týkající se odolnosti systémů WASH (voda, sanitace a hygiena) v kambodžských oblastech náchylných k povodním a suchu.

Očekává se, že změny v systému vod v Kambodži/Changes to water systems povedou k větším záplavám nebo naopak suchu a to bude mít obrovský negativní dopad na zdraví obyvatelstva, zvláště pak zranitelných lidí. Záplavy mohou způsobit šíření patogenu a kontaminaci vodních zdrojů, zatímco sucho může negativně ovlivnit hygienu. Podléhání Kambodži klimatickým změnám pramení z faktu, že 80% země se nachází v povodí řeky Mekong, kde dochází mezi obdobím sucha a dešťů k značným výkyvům vodní hladiny. Navíc co se týče přístupu ke kvalitní vodě, řadí se Kambodža až na 165. místo na světě a země trpí obrovskými ekonomickými a geografickými rozdíly.

Zpráva, kterou vypracoval Člověk v tísni, uvedla, že záplavy a období sucha zásadním způsobem negativně ovlivňují živobytí zdejších obyvatel, hlavně kvůli snížené zemědělské produkci (úhynu dobytka nevyjímaje). Období sucha má také dopad na hygienické zásady a při záplavách zas dochází k znečištění pitné vody zaplavením systémů nakládání s odpady. Záplavy i sucho vedly k mnohem častějšímu konání velké potřeby obyvatel ve venkovním prostředí/open defecation, a to buď kvůli zaplavení latrín nebo nedostatku vody k splachování.

Nicméně podle ČvT by zavedení systémů WASH mohlo vést k ochraně lidí před riziky způsobenými záplavami a suchem. Ve zprávě jsou také uvedeny metody praktického posílení odolnosti infrastruktury WASH v komunitách a domácnostech.


 
Zlepšení přístupu ke zdravotní péči v Takeu

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči v Takeu

V rámci tohoto projektu se Člověk v tísni zaměřil na budování kapacit tří nedávno vybudovaných zdravotních středisek Ream Andoek, Thlea Prachum a Bostaphang, avšak některé aktivity projektu se dotýkali i dalších zdravotních zařízení v provincii Takeo. V rámci projektu jsme se zaměřili na podporu a poskytování zdravotnických služeb nejchudším pacientům těchto středisek. Tyto služby pro nejchudší obyvatelé byly financovány z nově vzniklého fondu (HEF). Finanční prostředky byly dále použity například k poskytování cestovních poukázek, a to především pro starší osoby a pro chudé obyvatele se zdravotním postižením. Zdravotní personál těchto středisek prošel školeními na různé klinické dovednosti a také na komunikaci s pacienty. Nabyté vědomosti a dovednosti dále používají jak k propagaci těchto středisek, tak k obecné propagaci zdravotnické péče v oblasti novorozenecké péče či kojenecké výživy. Devět pracovníků ze zdravotních středisek bylo rovněž vyškoleno v oblasti oční péče. Školení zahrnovalo trénink v teorii a praxi diagnostiky, prevence a léčby běžných očních onemocnění.V rámci tohoto projektu se Člověk v tísni zaměřil na budování kapacit tří nedávno vybudovaných zdravotních středisek Ream Andoek, Thlea Prachum a Bostaphang, avšak některé aktivity projektu se dotýkali i dalších zdravotních zařízení v provincii Takeo. V rámci projektu jsme se zaměřili na podporu a poskytování zdravotnických služeb nejchudším pacientům těchto středisek. Tyto služby pro nejchudší obyvatelé byly financovány z nově vzniklého fondu (HEF). Finanční prostředky byly dále použity například k poskytování cestovních poukázek, a to především pro starší osoby a pro chudé obyvatele se zdravotním postižením. Zdravotní personál těchto středisek prošel školeními na různé klinické dovednosti a také na komunikaci s pacienty. Nabyté vědomosti a dovednosti dále používají jak k propagaci těchto středisek, tak k obecné propagaci zdravotnické péče v oblasti novorozenecké péče či kojenecké výživy. Devět pracovníků ze zdravotních středisek bylo rovněž vyškoleno v oblasti oční péče. Školení zahrnovalo trénink v teorii a praxi diagnostiky, prevence a léčby běžných očních onemocnění.

Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným komunitám v provincii Koh Kong

Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným komunitám v provincii Koh Kong

Od roku 2014 bylo kvůli zabrání půdy více než 4000 lidí vysídleno z pobřežních a nížinatých oblastí do provincie Koh Kong. I když byla obyvatelům poskytnuta určitá kompenzace, přesídlení mělo na komunitu negativní dopad odrážející se především ve ztrátě příjmů, zhoršujících se životních podmínkách či v omezení přístupu k základním sociálním službám. Člověk v tísni se v rámci projektu nejprve soustředil na zřízení nového zdravotního střediska v roce 2015, které dále využíval pro aktivity spojené s problematikou WASH a podpory zdraví.
Projekty byly realizovány s cílem přispět k pozitivní změně chování ve vztahu k prenatální a postnatální péči, výživě a hygieně. Soustředili jsme se také na výcvik dobrovolníků v oblasti mobilního zdravotnictví (mHealth) a klíčových témat týkajících se hygieny.
 
Projekt odolnosti vůči katastrofám skrze vzdělání a obživu

Projekt odolnosti vůči katastrofám skrze vzdělání a obživu

Koh Kong je odříznutá provincie, která se nachází blízko hranic s Thajskem, mezi Kardamonovými horami a Thajským zálivem. Změny klimatu, obzvláště nepravidelné dešťové srážky a jejich zvýšená intenzita, mají stejně jako období sucha negativní dopad na udržitelnost živobytí v komunitách, které žijí blízko pobřeží. V kombinaci se škodlivými praktikami při zajišťování zdrojů obživy, jako je třeba přílišné rybaření či kácení mangrovových porostů a deštných pralesů, je úroveň zranitelnosti lidí žijících v provincii Koh Kong vůči důsledkům přírodních katastrof jedna z nejvyšších v Kambodži.

Projekt odolnosti vůči katastrofám skrze vzdělání a obživu (DRIEL) pracuje přímo s komunitami z provincie Koh Kong na budování porozumění a odolnosti vůči environmentálním rizikům, katastrofám a změně klimatu. Tento projekt začal v roce 2014 a pokračuje až do roku 2018, přičemž jeho cílem je pokrýt oblast 46 přímořských vesnic v provincii Koh Kong, kde žije skoro 40 000 lidí. Pracujeme na dvou frontách. Náš partner Save the Children skrze práci se školským systémem rozvíjí již existující schopnosti dětí být silnými aktéry změn v rodinách a komunitách a ovlivnit tak živobytí, životní prostředí, míru rizik a případných škod způsobených přírodními katastrofami a ostatní životní aspekty, zatímco ČvT pracuje se členy komunit a místními autoritami a sdílí s nimi základní návody a rady, které potřebují pro vytváření a posilování obranyschopnosti svého živobytí a komunitních struktur vůči případným katastrofám, které by je v budoucnu mohly zastihnout.

Zlepšení zdraví pro matku a dítě s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy

Zlepšení zdraví pro matku a dítě s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy

Projekt “Zlepšení zdraví pro matku a dítě s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy”  byl realizován v oblastech Kampong Tralach a Kampong Chhnang ve spolupráci s neziskovou organizací Magna – Děti v tísni (Magna - Children at Risk). Člověk v tísni tímto projektem navazoval na aktivity realizované pro matky a děti v provincii Kampong Chhnang, které zde probíhaly již v minulosti v rámci předchozího projektu. I přes značný pokrok v posledních letech má provincie Kampong Chhnang v porovnání s ostatními oblastmi Kambodže nadále nadprůměrnou úmrtnost novorozenců (27 na 1 000 porodů). Důsledky podvýživy jsou vážné: je to jedna z hlavních příčin dětské úmrtnosti a nemocnosti v Kambodži, nemluvě o dlouhodobých důsledcích na kognitivní a fyzický vývoj, sníženou schopnost učení a v konečném důsledku pak také sníženou pracovní výkonnost, produktivitu a příjmy. Aktivity projektu se zaměřují především na zdraví a podporu novorozenců a výživu malých dětí.  V rámci projektu jsme realizovali školení zdravotnického personálu v klinických dovednostech či školení o výživě v komunitách v rámci prevence a léčby akutní podvýživy dětí. Díky projektu jsme také rozšířili inovativní systém mobilních zpráv (mHealth), který poskytuje služby rodinám pro zlepšení zdraví novorozenců a podporu ambulantní léčby dětí trpících akutní podvýživou.
Zdravé rodiny v komunitách (mHealth)

Zdravé rodiny v komunitách (mHealth)

Projekt „Komunita zdravé rodiny“, který byl odstartován v roce 2013 v provincii Kampong Chhnang, rozesílá pomocí technologie mobilních telefonů zprávy, které obsahují informace týkající se zdraví matek a jejich novorozenců. Registrované matky a těhotné ženy dostávají přímo do svých telefonů automatické hlasové zprávy, jež jsou navrženy tak, aby zlepšovaly zdravotní návyky a zvyšovaly zájem o zdravotní péči. Tyto zprávy poskytují informace a rady týkající se například toho, jak se vyhnout škodlivým návykům tradiční zdravotní péče a jak zlepšit výživu matky a dítěte.

První program, který byl v provincii Kampong Chhnang realizován, rozesílal zprávy v průběhu prvních 28 dní života dítěte. Výsledkem našeho mHealth programu v roce 2014 je, že: o 64 % méně matek využilo tradičních léčiv k ošetření zbytků pupeční šňůry; o 48 % méně matek požívalo po porodu alkohol; dvakrát více matek dokázalo rozeznat nebezpečné symptomy u svých dětí; příjem dětí do zdravotních center vzrostl více než 2,6 krát.

Díky úspěchu a popularitě projektu bude nová a rozšířená služba doručovat zprávy v průběhu prvních 1 000 dnů života dítěte, počínaje těhotenstvím a konče jeho druhým rokem života. Tento postup se označuje jako okno příležitosti, neboť lepší výživa může mít dopad na budoucí život dítěte a pomoci mu prolomit kruh chudoby.

V současné době jsme obdrželi finanční prostředky z UNICEF pro rozšíření aktivit mHealth v provincii Kratie a od té doby začalo vzdělávání porodních asistentek v mHealth programu zaměřujícího se na prvních 1000 dnů života dítěte.
Voda, sanitace a hygiena (WASH)

Voda, sanitace a hygiena (WASH)

Jako součást propagace zdravotní péče na komunitní úrovni ČvT podporuje zdravé hygienické návyky jak ve zdravotních centrech, tak v komunitě. Spolu se sociálním podnikem Wetlands Works! ČvT v příměstských oblastech, které každý rok čelí záplavám, odstartoval stavbu inovativních latrín odolných vůči povodním. Dále se ČvT spojil s organizací Urban Poor Women Development (UPWD) s cílem posoudit a vylepšit znalosti a povědomí o hygienických návycích v rámci chudých komunit v Phnom Penhu. ČvT lekce upravil přímo na míru místním rodinám na základě posudku jejich znalostí, přístupu a zvyků. Cílem školení je doručit ty nejrelevantnější informace těm, kteří je potřebují nejvíce.

Rozvoj infrastruktury

Rozvoj infrastruktury

ČvT pracuje na zlepšení přístupu a úrovně zdravotní infrastruktury v zemědělských oblastech a ve znevýhodněných komunitách. Tato snaha zahrnuje výstavbu a rekonstrukci zdravotních center, porodnic a implementaci projektů na budování hygienických zařízení a podporu správných hygienických návyků (WASH). V provincii Koh Kong jsme vybudovali zdravotní centrum v těžko přístupné oblasti, kam se lidé byli nuceni odstěhovat kvůli ekonomickému rozvoji. Členové těchto komunit dříve museli překonat veliké vzdálenosti, aby se dostali ke zdravotní péči. Nyní díky tomuto novému centru má na 1 500 domácností přístup ke zdravotní péči.

V provincii Koh Kong navíc v partnerství s Rainwater Kambodža realizujeme projekt zaměřený na výstavbu nádrží na vodu a latrín a s tím souvisejících konzultací/školení v domácnostech o správných hygienických návycích (zahrnujících propagaci mytí rukou) a bezpečném užívání vody.
Péče o novorozence a výživa

Péče o novorozence a výživa

Člověk v tísni provádí kvalitní trénink pro zlepšení úrovně péče, kterou poskytují porodní asistentky a zaměstnanci zdravotních center. Tato školení se specializují na různé oblasti, například resuscitace novorozenců a kontrola infekcí. ČvT dále trénuje a podporuje zaměstnance zdravotních center v propagaci zdravotní péče na komunitní úrovni. Při těchto kurzech se Člověk v tísni zaměřuje na problémy spojené s kojením a doplňující výživou, vyučuje vaření a skrze praktické ukázky matky učí, jak pro své rodiny připravit jednoduchá a výživná jídla.

V roce 2016 byl realizován specializovaný výcvik pro zaměstnance zdravotnických center napříč 2 operačními distrikty v provincii Kampong Chhnang. Po tomto školení byly zdravotnickým centrům darovány protišokové kalhoty, které pomáhají zastavit poporodní krvácení rodiček.

Jak dále pomáháme