Kambodža: Humanitární pomoc a obnova

Kambodža: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: ČvT Kambodža

Kambodža je jednou ze zemí v Asii nejvíce ohroženými přírodními katastrofami. Proto se zaměřujeme se na budování odolnosti místních obyvatel vůči častým katastrofám a poskytování podpory v případě jejich výskytu.

 Spolupracujeme s místními organizacemi, podnikateli a vládou na vývoji systému včasného varování před katastrofami, který umožňuje efektivní reakci na případné hrozby.

Dále se aktivně podílíme na vytváření technických krizových plánů pro případ budoucích katastrof a pomáháme komunitám přizpůsobit se celkovým změnám klimatu. V minulosti jsme poskytli humanitární pomoc obyvatelům postiženým těžkými záplavami v letech 2011 a 2013 a v roce 2017 jsme se zaměřili na pomoc v důsledku devastujícího sucha.

Systém včasného varování se v současnosti stává jedním z hlavních inovativních přístupů v Kambodži k řešení krizových událostí. Rozšiřujeme jeho funkce a snažíme se, aby byl postupně dostupný pro všechny komunity po celé zemi v Kambodži. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Integrovaný systém včasného varování (EWS) 1294

Integrovaný systém včasného varování (EWS) 1294

Systém včasného varování 1294 (EWS1294) poskytuje celostátní pokrytí. Provoz EWS1294 udržuje provinční vláda, která může pomocí tohoto systému upozornit obyvatele na blížící se nebezpečí. Systém EWS1294 je uznáván a používán jako národní systém včasného varování pro celou Kambodžu a je propojen s webovou stránkou National Committee for Disaster Management (NCDM). Člověk v tísni (ČvT) pokračuje v rozvíjení inovativních způsobů vývoje systému – nedávno ČvT implementoval Common Alerting Protocol (CAP) – tzv. mezinárodní standardizaci pro šíření zpráv včasného varování. Tento přístup je prvním krokem k posunu směrem k vícekanálovému šíření zpráv, byla vytvořena facebooková stránka EWS1294, která během 5 měsíců nashromáždila až 110 000 sledujících. Sociální sítě jsou tak využívány k tomu, aby umožnily větší rozsah šíření varovných zpráv (např. přes Facebook Messenger).

Prostřednictvím podpory donorů (UNDP, SDC, MZV ČR, ECHO a WFP), se ČvT v současnosti nachází ve fázi plného předávání systému EWS1294 národní vládě.

Hlavním cílem projektu je zvýšit přístup k EWS1294, zaučit a vybudovat kapacity NCDM, dokončit předání EWS1294 NCDM a zajistit, aby byla kambodžská vláda schopna systém provozovat a spravovat

Posílení klimatických informací a systému včasného varování v Kambodži na podporu rozvoje odolného vůči změně klimatu a adaptace na ni

Posílení klimatických informací a systému včasného varování v Kambodži na podporu rozvoje odolného vůči změně klimatu a adaptace na ni

Hlavním cílem tohoto projektu je zamezit problému týkající se povodní a snížit zranitelnost městského obyvatelstva vůči dopadům změny klimatu prostřednictvím inovativního a účinného městského systému včasného varování.

Projekty, které se zabývají snižováním rizika povodní ve městech a přizpůsobení se změně klimatu v rozvojových regionech, se často potýkají s nedostatkem topografických dat s vysokým rozlišením. Bez těchto dat je obtížné vědecky předpovědět prostorové rozložení dopadů způsobených přírodními riziky. Rostoucí dostupnost digitálních výškových modelů (DEM) umožňuje širokou aplikaci modelování katastrof, čímž lze simulovat geofyzikální nebezpečí různých velikostí. Tento výkonný nástroj umožňuje místním úřadům předpovídat prostorovou variabilitu dopadů způsobených během přírodních katastrof a vytvářet výstupy, které jsou cennými informacemi pro snižování rizika povodní a pro včasné informování městského plánování.

V souladu s národními prioritami stanovenými v kambodžském strategickém plánu pro změnu klimatu se projekt zaměřuje na řešení problému zmírňování povodní tím, že vytváří pro kambodžskou vládu doporučení založené na důkazech. Zejména ve spolupráci s National Committee for Disaster Management

(NCDM) usiluje Člověk v tísni (ČvT) o snížení zranitelnosti městského obyvatelstva vůči dopadům změny klimatu usnadněním přístupu k inovativnímu a účinnému městskému systému včasného varování (EWS).

Prevence katastrof a jejich následků

Prevence katastrof a jejich následků

Geografická poloha země, omezenost dostupných zdrojů a časté výskyty přírodních katastrof přispívají k ohrožení kambodžských obyvatel, kteří jsou často nuceni čelit tropickým bouřím, hurikánům, záplavám či naopak suchu. Ač je humanitární pomoc základním pilířem práce Člověka v tísni, věříme, že efektivnější a smysluplnější je budování institucionálních kapacit místních autorit tak, aby samostatně zvládaly řízení krizové pomoci. Zároveň je třeba posilovat odolnost a připravenost ohrožených komunit čelit případným budoucím katastrofám.

S podporou programu Evropské Unie se Člověk v tísni od dubna 2013 v Kambodži připojil k organizacím DanChurchAid a ActionAid, které se věnují právě aktivitám zvyšujícím odolnost a připravenost komunit na případné přírodní katastrofy. ČvT se snažil snížit rizika přírodních katastrof a tam, kde je to možné, včas rozpoznat přicházející krizi, neboť včasný zásah výrazně snižuje negativní dopady katastrof. ČvT za tímto účelem podpořil místní správy; napomáhal vytvářet provinční, oblastní a místní krizové plány a mapovat a organizovat krizovou infrastrukturu a služby. Na lokální úrovni ČvT a jeho 4 místní partnerské nevládní organizace zaváděly kroky vedoucí ke zmírnění dopadů případných katastrof, například stavbu závlahových kanálů a rybníků umožňujících snazší regulaci vody, zalesňování krizových oblastí, konstrukci vyvýšených čerpadel vody, stavbu prostorů poskytujících ochranu před katastrofami či představení zemědělských technik zohledňující častá sucha. Člověk v tísni ve spolupráci s mezinárodními partnery, místní vládou, národními a mezinárodními experty vyvinul a dokumentoval modely krizového řízení v komunitách (jedná se například o návrhy nízkorozpočtových a technicky nenáročných staveb domů odolných proti dopadům přírodních katastrof či integraci tradičních systémů včasné ochrany s včasným varováním mobilními telefony). Člověk v tísni se také zasadil o zahrnování informací o krizovém řízení a redukci rizik do školních osnov a vzdělává učitele tak, aby byli schopni vysvětlit dětem, jak se při katastrofách chovat.

Posílení odolnosti před přírodními katastrofami

Posílení odolnosti před přírodními katastrofami

Člověk v tísni mění způsob, kterým se lidé dívají na přírodní katastrofy a s nimi spojená rizika, a tak vytváří společnost připravenou na hrozby a rizika. Lidé v Kambodži jsou většinou špatně připraveni na přírodní i lidmi způsobené katastrofy. Často jsou zasaženi povodněmi, které např. v roce 2013 postihly přes 1,7 milionu lidí.

Od té doby podnikla tamní vláda i občanská společnost mnoho kroků k posílení odolnosti kambodžské společnosti. Vedoucí roli v tomto procesu hrál Člověk v tísni spolu s ActionAid, DanChurchAid a dalšími neziskovými organizacemi. Projekt budování komunit odolných katastrofám (BDRC) financovaný kanceláří Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní obranu (DIPECHO) je nyní ve své třetí fázi (první fáze probíhala v letech 2012 - 2013, druhá fáze v letech 2014 - 2015 a třetí fáze v letech 2016 - 2017). Ke konci roku 2015 projekt přímo podpořil 724 636 lidí a ovlivnil životy milionů dalších.

V prvních dvou fázích projektu jsme se zaměřovali na práci v provincii Pursat na západě země. Spolu s tamním provinčním centrem pro řešení přírodních pohrom (PCDM) jsme posilovali kapacity pohotovostních zásahů a preventivních aktivit ve 32 z nejvíc ohrožených vesnic.

V první fázi jsme zaváděli systém včasného varování využívající mobilní telefony. Ten umožňuje rychlé varování před blížící se katastrofou pomocí textových zpráv. Vzhledem k širokému rozšíření mobilních telefonů v Kambodži je to ideální komunikační nástroj.

Zaměřovali jsme se také na další praktická opatření ve vesnicích, včetně preventivních školení, vypracování pohotovostních plánů, budování odvodňovacích příkopů a zřizování pump na vodu v bezpečných vyvýšených oblastech.

Ve druhé fázi jsme představovali zemědělské techniky vhodné pro záplavové oblasti a rozšiřovali bezpečná vyvýšená místa ve třinácti rizikových vesnicích, aby se měli lidé v případě povodně kam stáhnout. Náš systém mobilního varování byl rozšířen na celé území tří provincií a pokryl více než 42 000 uživatelů.

Ve třetí fázi projektu se zaměříme na podporu legislativních změn a úpravu vládních rozpočtů a procedur. Coby člen společné akční skupiny založené v roce 2008 spolu s dalšími nevládními organizacemi budeme spolupracovat s kambodžským národním výborem pro přírodní katastrofy a zaměříme se zvláště na zohlednění genderového aspektu v zaváděných opatřeních.

Budeme se také snažit o posílení odolnosti městských komunit v metropoli Phnom Penhu. Prověříme míru rizika ve dvaceti ohrožených komunitách a vypracujeme pohotovostní plány, které budou začleněny do předpisů místních samospráv. Bude také vypracován nouzový plán pro celý Phnom Penh.

Náš systém včasného mobilního varování bude rozšířen a v roce 2019 by měl pokrýt celou zemi. Správa systému bude spolu s dokumentací a školením postupně předávána vládě.

Na konci roku 2017 bude z projektu profitovat odhadem 877 639 lidí v 10 provinciích.

Pomoc a obnova po povodních

Pomoc a obnova po povodních

Na podzim 2011 zasáhly Kambodžu nejhorší povodně za posledních 10 let. Vyžádaly si přes 250 lidských životů a postihly bezmála dva miliony lidí. Společnost Člověk v tísni začala neprodleně pomáhat nejvíce zasaženým rodinám v provincii Kampong Chhnang, kde působí již od roku 2010.

Povodně zaplavily zdroje pitné vody a statisíce rodin neměly přístup k pitné vodě. Zvýšilo se riziko průjmových onemocnění, zejména mezi dětmi. Člověk v tísni proto začal ve spolupráci s Provinčním odborem zdravotnictví a místními zdravotními středisky distribuovat tablety na čistění vody, mýdla a prostředky pro prevenci a léčbu průjmu. Během prvních týdnů povodní jsme pomohli 3 100 rodinám. Díky 142 opraveným studnám rovněž 8 000 lidí získalo přístup k čisté vodě.

Abychom omezili riziko šíření závažných onemocnění hospodářských zvířat, které pro nejchudší rodiny představují jeden z hlavních zdrojů jejich obživy, ve spolupráci s vládním Odborem veterinární péče jsme odčervili a naočkovali více než 13 000 zvířat.

Bezprostředně po povodních jsme poskytli 285 rodinám rychle rostoucí semena rýže, aby si dokázaly nahradit úrodu zničenou povodněmi. Celkem 2 300 dalších rodin si zvládlo obnovit jejich živobytí skrze práci na rekonstrukci poničených zavlažovacích kanálů, investiční granty na obnovu jejich živností a další podporu poskytnutou společností Člověk v tísni. V místních školách a buddhistických chrámech sloužících během povodní jako evakuační místa jsme postavili desítky zásobníků vody, latrín a umyvadel pomáhajících ochránit zdraví více než 3 200 lidí. Školení a materiální podpora místním zdravotním střediskům jim umožnily se připravit na poskytnutí rychlé pomoci v oblastech postižených povodněmi.

Za podpory Dětského fondu Spojených národů UNICEF jsme poskytli pomoc s obnovou zdrojů pitné vody ve dvou kambodžských provincích - Kampong Chhnang a Pursat. Opravou 35 veřejných studen, které byly silně zasaženy vodou, se zajistil přístup k pitné vodě téměř 500 rodinám. A do oblastí obývaných nejchudším obyvatelstvem a do té doby v pomoci spíše opomíjených doručil přes 600 keramických vodních filtrů.

Jak dále pomáháme

Novinky