Kosovo: Sociální inkluze a ochrana

Kosovo: Sociální inkluze a ochrana

Podporujeme kosovské nevládní organizace a pomáháme jim prosazovat rovné příležitosti a přístup ke vzdělání pro lidi s postižením a příslušníky etnických menšin. Kromě toho se věnujeme dětem z vyloučených skupin obyvatel, především těm, které zažívají diskriminaci na základě své etnické příslušnosti. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Integrace osob s postižením do společnosti

Integrace osob s postižením do společnosti

V rámci snahy o integraci osob s postižením do společnosti podpořil Člověk v tísni zpracování výzkumu o situaci osob s postižením v Kosovu, tvorbu osvětových materiálů o právech lidí s postižením a pomáhá jim uspět na trhu práce.

Osobám s poruchou zraku pomáhá Člověk v tísni dodávkami vybavení pro využívání výpočetní techniky jako například braillských řádků, elektronických organizérů, kamerových lup a dalších pomůcek. Toto vybavení je využíváno v 10 městech Kosova. Kromě toho bylo vyškoleno 30 školitelů a následně i přes 500 nevidomých osob v užívání IT, braillova písma a orientace v prostoru. Navíc byla vytvořena albánská hlasová syntéza, která umožňuje různým přístrojům užívaným nevidomými, číst psané texty v albánštině pomocí digitální simulace lidského hlasu.

Tři vybrané kosovské nemocnice Člověk v tísni podpořil dodávkami zdravotnických přístrojů, které umožňují zlepšit diagnostiku a léčbu očních chorob u dětí i dospělých.

Ve spolupráci se školou pro děti s poruchou zraku ve městě Peja pomohl Člověk v tísni budovat kapacitu učitelů, kteří s dětmi pracují. S podporou české konzervatoře Jana Deyla bylo založeno hudební oddělení školy, kde se mnoho dětí učí hrát na klavír a zpívat.

Mezi lety 2015 a 2017 bylo s podporou Člověka v tísni zaměstnáno 33 lidí s postižením, převážně v soukromém sektoru. Kromě toho Člověk v tísni založil jeden z prvních sociálních podniků v Kosovu. Jedním z hlavních cílů je zaměstnat osoby s postižením a podpořit je v dosažení kvalifikovaného vzdělání.

Sluchově postiženým lidem ČvT pomáhal prosazovat právo na užívání znakového jazyka a podpořil vznik státní agentury zajišťující tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání

Člověk v tísni podporuje místní organizace, které pomáhají dětem z národnostních menšin začlenit se do vyučovacího procesu. Jedná se především o romské, aškétské a egyptské menšiny. V průběhu projektu bylo podpořeno 300 dětí každý rok projektu formou doučování, výuky jazyka využívaného ve školách, předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit. Zároveň působí v deseti městech třináct mediátorů  - sociálních pracovníků, kteří pomáhají řešit problémy u zápisu, s docházkou a prospěchem a s nedostatečnou komunikací mezi školou a rodiči. Díky mediátorům se v letech 2011 - 2012 podařilo vrátit do školy 171 dětí, které dlouhodobě přerušily školní docházku. V neposlední řadě usiloval ČvT se svými partnery o to, aby byla v Kosovu na místní úrovni naplňována strategie integrace romských menšin, která byla schválena kosovskou vládou, avšak v realitě její realizace značně pokulhává.