2023 v obrazech a číslech

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Šimon Pánek ředitel společnosti Člověk v tísni
Šimon Pánek podpis
Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni

dovolte mi začít poděkováním: nebýt vás, statisíců drobných dárců, firem a institucí, vládních i mezivládních agentur a donorů, nemohli bychom existovat a plnit naši misi. 

Nesmírně si vaší obrovské podpory vážím, stejně jako práce kolegyň a kolegů, dobrovolnic a spolupracovníků, našich partnerů doma a v desítkách zemí, kde působíme – vážím si jí o to víc, že žijeme v době, která jako by řetězila jednu krizi za druhou. 

Stabilita, zavedená pravidla a alespoň do jisté míry fungující mezinárodní společenství jsou rozkolísanější, než kdo z nás zažil a než jsme si dokázali představit. Silová řešení, agrese, potlačování práv a svobod lidí a dostředný egoismus nepřejí bezpečí, ochraně lidských životů a práv, nepřejí ani důvěře v mezinárodní řád a v budoucnost. 

Jsme v krizovém období, které se projevuje mimo jiné počty uprchlíků a vnitřních přesídlenců, rozsahem a růstem konfliktů, autoritářství a používáním převahy a síly namísto jednání.

Potřeba naší humanitární práce v krizových oblastech, rozvojové a klimatické spolupráce i úsilí na poli obrany lidských práv a svobod a posilování občanské společnosti neklesá, naopak v souvislosti se stavem světa dále roste. 

Podpora nejslabších ve společnosti a inkluzivní přístup ve vzdělávání, výchova k aktivnímu, informovanému a kritickému občanství a odpovědný přístup k enviromentálním tématům jsou hlavními oblastmi naší snahy doma. 

Jsme si jisti, že naše práce kromě toho, že pomáhá, podporuje a posiluje, je i odpovědí na rozkolísanost a krize, ve kterých se nacházíme.

Věnujte prosím chvíli naší zprávě za rok 2023, kde se snažíme věrně a přehledně ukázat kde, jak a proč pracujeme.

Děkuji Vám za Váš čas a za Vaši důvěru a podporu.


Humanitární a rozvojová pomoc

829 973 lidem jsme poskytli urgentní finanční pomoc, která tvoří 52 % celkového objemu naší humanitární
pomoci.

Podpořili jsme 420 místních občanských a komunitních sdružení.

89 % příjemců naší humanitární pomoci je spokojeno s kvalitou našeho přístupu.

484 563 lidem ve světě jsme pomohli lépe odolávat klimatickým změnám.

225 394 lidí je lépe připraveno čelit přírodním katastrofám díky systému včasného varování.
 

STÁHNOUT CELOU VÝROČNÍ ZPRÁVU
Humanitární a rozvojová pomoc

Jsme místní nevládka

V našem sektoru dominuje téma tzv. lokalizace, tedy otázka, jak podpořit místní organizace a jak se zbavit dominance organizací západních.

Bohužel se místním nevládkám často dostává pravý opak toho, co jsme k úspěchu potřebovali my. Místo svobody školení v přesně nalinkovaných procesech, místo flexibility ohromná administrativní zátěž. Volné finance se pohybují v řádu jednotek procent.

Náš přístup je jiný. Chceme být menším organizacím partnery, kterým nabízíme naše zkušenosti a nástroje, zároveň se snažíme od místních organizací učit, protože mají hlubší vhled do problémů svých společenství.

Jan Mrkvička
ředitel Humanitární a rozvojové sekce

Reagovali jsme na nové konflikty a přírodní katastrofy

Rok 2023 byl opět poznamenán řadou nových katastrof a konfliktů. Reagovali jsme na několik velkých přírodních katastrof, jako bylo ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii, cyklon Mocha v Myanmaru, zemětřesení v Maroku nebo záplavy v Libyi; a také na konflikty v Súdánu a Gaze a uprchlickou vlnu z Náhorního Karabachu do Arménie.

Na Ukrajině stále probíhá válečný konflikt a s ním spojená humanitární krize – umírají civilisté, pokračují útoky na klíčovou infrastrukturu a jsou ničeny zdroje obživy. Země se také vyrovnává s vysokým počtem vnitřních uprchlíků.

V únoru zasáhlo Sýrii a Turecko ničivé zemětřesení, které postihlo 16 milionů lidí a vyžádalo si téměř 60 000 obětí. Statisíce lidí zůstaly bez střechy nad hlavou, vody, elektřiny a přístupu k základním službám kvůli zničené infrastruktuře. 

Trauma ze ztráty blízkých a zdrojů obživy ještě zhoršily situaci lidí, a to zejména uvnitř Sýrie, která se 13 let potýká s občanskou válkou. Tam zemětřesení umocnilo už tak katastrofální situaci. Útoky a utrpení zde dosáhly úrovně nevídané od roku 2019, ekonomika i služby skomíraly a epidemie a dlouhotrvající sucho nadále zhoršovaly míru podvýživy.

V Libyi způsobila bouře Daniel obrovské záplavy, při nichž zahynuly tisíce lidí, desetitisíce jich přišly o domov a živobytí a infrastruktura zůstala zdevastovaná. Prostřednictvím místního partnera jsme poskytli ženám hygienické potřeby, opravili jsme školy a distribuovali učební pomůcky dětem. 

V září zasáhlo Maroko silné zemětřesení. Ve spolupráci s místními partnery jsme zajistili distribuci potravin, hygienických potřeb a přístup ke vzdělání a psychosociální podpoře dětem v odlehlých komunitách v pohoří Atlasu.

Zvyšujeme klimatickou odolnost

V Etiopii pomáháme zavádět řešení v souladu s přírodou. Na podpoře životního prostředí, živobytí a zemědělství ve střední Etiopii dlouhodobě spolupracujeme s Českou rozvojovou agenturou. Zaměřujeme se na ochranu vody a půdy, obnovu povodí nebo protierozní biologická opatření. Tento program přispívá také k omezení skleníkových emisí a k zachycování uhlíku.

V Etiopii také vytváříme udržitelné pracovní příležitosti v kožedělném sektoru. Odpad z etiopských koželužen ohrožuje místní životní prostředí a obyvatele. Abychom jim s tímto problémem pomohli, podporujeme v projektu LISEC vznik udržitelných pracovních míst a do výroby koželužen jsme pomohli zavést prvky cirkulární ekonomiky. 

Vybraným podnikům jsme v Etiopii představili nové inovace a technologie a podpořili jsme je, aby znovu využívaly nebo recyklovaly zdroje. To vedlo k výraznému snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Kvůli klimatické změně jsme svědky stále častějších extrémních projevů počasí. Proto jsou systémy včasného varování důležitější než kdy jindy. Tyto systémy využívají integrovaných komunikačních prostředků, aby místním lidem pomohly proaktivně se připravit a reagovat na nejrůznější ničivé pohromy spojené s klimatickou změnou. Pomáhají tak chránit životy a živobytí místních, posilují odolnost komunit i jejich infrastruktury a přispívají k ekonomické stabilitě.

V Kambodži se řada rodin kvůli nedostatku informací o povodních a absenci systému varování nemohla na záplavy účinně připravit. Následkem byly ztráty na životech a ekonomické škody.

Proto jsme v roce 2013 zahájili v Kambodži systém včasného varování EWS 1294, který je pojmenován podle mobilního kódu „1294“. Jedná se o systém, který informaci o katastrofě rozšíří jako hlasovou zprávu na mobilní telefon. Z EWS 1294 se za roky fungování stal klíčový systém, který je schopný předat včasné a přesné informace národním a lokálním autoritám.


Podporujeme občanskou společnost v Africe...

V listopadu 2023 jsme v rámci projektu financovaného Evropskou unií „WYDE Civic Engagement – Women and Youth in Democracy initiativE“ uspořádali webinář pro třicet mladých lidí, kteří se aktivně zajímají o stav občanské společnosti. Webinář se zaměřil na problematiku přístupu založeného na lidských právechi a zdůraznil roli občanské společnosti při vzdělávání v oblasti lidských práv, lokálně vedené advokacii a vytváření solidárních koalic v Africe. 

Webinář poukázal na souvislost mezi lidskými právy a změnou klimatu, přičemž využil rezoluci Valného shromáždění OSN z roku 2022, která uznává právo na zdravé a udržitelné životní prostředí jako univerzální lidské právo.


...i v Evropě

Považujeme za důležité, aby lidé se zdravotním postižením získali zaměstnání, a stali se tak finančně nezávislí. Proto s Českou rozvojovou agenturou v Bosně a Hercegovině úzce spolupracujeme s místními organizacemi občanské společnosti, poradenskými službami v oblasti zaměstnanosti a vládními subjekty, abychom zajistili, že se lidé se zdravotním postižením úspěšně zapojí do místního trhu práce. S partnery pomáháme uchazečům o zaměstnání najít pracovní příležitosti a školíme poradce pro zaměstnanost. Chceme, aby se klienti při hledání zaměstnání rozhodovali informovaně, a uplatňujeme přístup, který bere 30 ohled na jejich vlastní přání, zájmy a schopnosti.


Lidská práva

V roce 2023 jsme stáli za celkem 206 projekty a granty různých forem, oblastí zaměření a úrovně financování.

Mezi dvě naše hlavní aktivity patří ochrana lidskoprávních aktivistů a aktivistek a posilování kapacit občanské společnosti.
 

STÁHNOUT CELOU VÝROČNÍ ZPRÁVU
Lidská práva

Rok 2023 byl rokem autoritářů

V našem Centru pro lidská práva a demokracii už přes 25 let budujeme ve dvacítce zemí blízká partnerství s aktivisty a novináři, kteří to navzdory přesile autoritářů nevzdali.

Začali jsme nově budovat i globální tým, který hledá možnosti, jak podporovat občanskou společnost napříč regiony.

Chceme ukázat, že je v zájmu demokracie, aby fungoval silný a funkční občanský sektor, který dokáže vzdorovat autoritářským tendencím.

Je to spolehlivá cesta nejen ke svobodnějšímu, ale i bezpečnějšímu soužití na naší planetě.

Nadiia Ivanova
ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii


Pomáháme politickým vězňům při návratu do života

Po propuštění mnoho politických vězňů čelí velkému množství problémů a při návratu do normálního života potřebuje podporu.

Skupině nedávno propuštěných politických vězňů z Egypta jsme například zajistili několikadenní terapeutický skupinový výjezd a individuální psychoterapeutická sezení. Účastníci měli možnost traumata alespoň částečně zpracovat, společně sdílet, navzájem se podpořit, navázat vztahy a načerpat energii na návrat do života. Bývalým běloruským vězňům, kteří museli opustit svou zemi, jsme zase nabídli komplexní program na podporu psychosociální rehabilitace. 

Náš devítiměsíční program byl realizován jako kombinace osobní i online skupinové terapie vedené zkušenými terapeuty. 

Dle zpětné vazby, kterou nám účastníci poskytli, se po absolvování programu všichni úspěšně vrátili do normálního života: legalizovali v exilu svůj status, byli přijati na univerzitu nebo do kurzů dle vlastního výběru, a někteří se dokonce zapojují do advokacie a aktivistických akcí.

Posilujeme občanskou společnost přes studijní pobyty

Významnou součást našeho posilování občanské společnosti tvoří studijní pobyty.

V roce 2023 jsme zorganizovali mezinárodní studijní cestu do České republiky pro 10 mladých aktivních členů společnosti z několika zemí, kde naše lidskoprávní oddělení působí. Cílem bylo inspirovat je rozvojem a posilováním jejich dovedností, seznámit je s fungováním českých i evropských nevládních organizací i významných osobností občanské společnosti a v neposlední řadě je propojit s českými tvůrci politické agendy i se zástupci veřejnosti.

Podporujeme lidská práva pomocí advokacie

Advokační aktivity tvoří od počátku naší činnosti nedílnou součást naší práce. Pravidelně navštěvujeme významné instituce, navštěvujeme nebo sami pořádáme významná mezinárodní setkání, scházíme se s významnými domácími i světovými politiky a osobnostmi. Vedle stovek jednotlivých schůzek máme i etablované nástroje, které nám v advokacii pomáhájí. 

Významným aktivistům udělujeme cenu Homo Homini.

Pro bruselské publikum pořádáme festival Jeden svět v Bruselu, pravidelně se účastníme velkých mezinárodních konferencí a setkání, případně je sami pořádáme – v roce 2023 to bylo velké setkání pro hlavní aktéry ukrajinského neziskového sektoru Bridge Forum.


Sociální práce a poradenství

Ve 13 krajích poskytujeme dluhové poradenství, v 7 krajích nabízíme také další sociální služby.

Více než 10 000 jednotlivců či rodin z Česka se obrátilo na naše sociální pracovníky.

18 000 lidí volalo na naši dluhovou help linku, 6 070 lidí na ukrajinskou help linku.

12 270 uprchlíků využilo naše sociální, právní a pracovní poradenství.
 

STÁHNOUT CELOU VÝROČNÍ ZPRÁVU
Sociální práce a poradenství

Posilujeme odolnost společnosti

Procházíme neklidným obdobím našich životů.

Agresivní válka Ruska proti Ukrajině přinesla ekonomické výkyvy, nárůst cen energií, vysokou inflaci, zdražení základních životních potřeb.

Zároveň vidíme, jak u rodin, které doprovázíme, a nejen u nich, probíhá válka o interpretaci situace a ukazuje se, že kumulované sociální, vzdělávací i ekonomické ztráty, které si rodiny nesou z minulých let, hrají v ovlivnění hybridními postupy nepřátelského státu klíčovou roli.

Naši pracovníci se dlouhodobě snaží o konkrétní vzdělávací, sociální, právní i materiální pomoc v rodinách, které se na nás obracejí, a zároveň usilují o to, aby veřejné politiky v České republice byly inkluzivnější a podporovaly soudržnost společnosti a její celkovou odolnost. 

Náš tým pomohl se svojí terénní znalostí s mnoha systémovými problémy a bude o to usilovat i nadále. Děkuji všem našim podporovatelům, dobrovolníkům i kolegům a kolegyním.

Jan Černý, ředitel Sociálních a vzdělávacích programů
ředitel Sociálních a vzdělávacích programů

Radíme s dluhy

Pomáháme lidem v dluzích a exekucích. Usilujeme o férovější podmínky, systémové změny, upozorňujeme na rizika a odhalujeme nezákonnosti. S 6 000 klienty jsme v roce 2023 pracovali v našich kancelářích dlouhodobě, 18 000 lidí jsme podpořili distančně prostřednictvím telefonu, videohovoru či e-mailu.

Nejčastěji jsme lidem pomáhali napadat úvěrové smlouvy s nemravně vysokými úroky v řádu i stovek procent ročně. Samozřejmě za předpokladu, že klient nebo klientka společnosti vrátí, co si půjčili. V těchto sporech jsme úspěšní ve více než 90 % případů. Tuto pomoc aktuálně preferujeme před vstupem do oddlužení. 

Vedli jsme více než 100 soudních sporů v případech týkajících se nezákonných způsobů provádění exekuce a stále i dětských dluhů. I v této oblasti jsme téměř ve všech sporech úspěšní. 

Věnovali jsme se také dalším dvěma rozsáhlým analýzám poskytování bankovních a nebankovních půjček, na jejichž základě sestavujeme Index odpovědného úvěrování.

Podporujeme dospělé, rodiny i mládež

Podporujeme lidi v tíživých životních situacích, věnujeme se dětem a mládeži a usilujeme o pozitivní systémové změny. V roce 2023 jsme podpořili více než 10 000 jednotlivců i celých rodin. Nejčastěji s nimi řešíme bydlení, nedostatek financí na zaplacení nájmu, energií nebo potravin, ztrátu zaměstnání či exekuce.

Zvláštní pozornost věnujeme rodičovství, které od září podporujeme prostřednictvím našeho intervenčního programu Krok za krokem, který se zaměřuje na prohlubování dovedností dětí do 10 let. V Ústí nad Labem a v Kladně jsme zavedli centra Programu pozitivního rodičovství Triple P pro efektivní řešení výchovných problémů. 

Na podzim jsme spustili projekt Reprodukční zdraví žen a dívek zaměřený na osvětu v oblasti ženského zdraví a prevence, které bývají v prostředí našich klientek spojené s řadou mýtů a stereotypů. 

V nízkoprahových klubech pro děti a mládež pracujeme nově s metodou PBIS – systémem podpory pozitivního chování, který umožňuje se lépe vyrovnat se zátěží, kterou si přináší ze svého prostředí.

Podporujeme uprchlíky

Naše práce s uprchlicemi a uprchlíky se během dvou let ruské invaze v Ukrajině postupně zaměřila na ty nejzranitelnější, kteří mají např. zdravotní problémy či jiné speciální potřeby. V roce 2023 jsme v Česku přímo pomohli 22 920 jednotlivcům či rodinám pod dočasnou ochranou či s vízem strpění. Ze sbírky SOS Ukrajina jsme finančně podpořili dalších 46 pomáhajících organizací a více než 72 000 dalších podpor – z většiny ženám a dětem. Dohromady jsme rozdali 54 970 balíčků s materiální pomocí.

Pomáháme s vyřizováním potřebných dokumentů, humanitární dávky, hledáním bydlení, práce nebo lékařské péče. Také tlumočíme, učíme češtinu a zajišťujeme potravinovou pomoc či šatstvo.

Velkým problémem je bydlení, mnozí čelí špatným pracovním podmínkám. Proto jsme se zaměřili na analýzu vykořisťování na trhu práce i bydlení. Reagovali jsme rovněž na zvyšující se potřebu psychosociální podpory. 

Nadále jsme se soustředili na mladé Ukrajince a Ukrajinky, často mimo vzdělávací systém, a také na ty bez doprovodu nejbližší rodiny. Speciálně pro ně jsme nově vytvořili tři Bezpečné přístavy, kde najdou přechodné ubytování a podporu.


Vzdělání a osvěta

Uspořádali jsme 342 seminářů, webinářů a setkání v dlouhodobých kurzech pro pedagogy, rodiče i děti.

6 490+ osob se zúčastnilo seminářů, webinářů, konferencí a kurzů pro pedagogy, asistenty pedagogů, studenty, pracovníky neziskových organizací nebo veřejné správy.

Zaznamenali jsme 127 000+ zhlédnutých dokumentárních filmů na vzdělávacím portálu JSNS.cz a 93 000+ stažení výukových materiálů.

36 953 diváků a divaček přišlo na projekce festivalu Jeden svět ve 48 městech.
 

STÁHNOUT CELOU VÝROČNÍ ZPRÁVU
Vzdělání a osvěta

Lepší budoucnost pro všechny děti

Dlouhodobě usilujeme o to, aby se každému dítěti dostalo kvalitního vzdělání a aby mladí lidé vyrůstali v sebevědomé a kompetentní lidi, kteří jsou mediálně gramotní, kriticky uvažují, uvědomují si globální souvislosti svého života a vyznávají demokratické hodnoty.

Domníváme se, že intenzivní práce se školami, jak na úrovni pedagogických pracovníků, tak i dětí, je klíčovou investicí do společnosti v turbulentních časech současného světa. Prostřednictvím široké nabídky vzdělávacích akcí a materiálů do výuky podporujeme samotné pedagogy.

Unikátním způsobem také pomáháme propojovat školy s rodinami, a zlepšujeme tak budoucnost dětí vyrůstajících v socioekonomicky složitém domácím prostředí.

Hledáme odpovědi na nové výzvy současného světa – ať už jde o pomoc ukrajinským dětem v českých školách, téma umělé inteligence nebo reprodukčního zdraví. Máme radost, že můžeme skrze vzdělávání přispívat k rozvoji hodnotově ukotvené, demokratické společnosti.

Tomáš Habart, Adéla Pospíchalová, Karel Strachota
vedoucí vzdělávacího programu Varianty, vedoucí vzdělávacích služeb SVP, ředitel vzdělávacího programu JSNS


Dobrá zpráva z Jednoho světa na školách – moderní historie zajímá žáky víc než dřív!

Úkolem vzdělávání je kromě výchovy sebevědomých mladých lidí, kteří vyznávají demokratické hodnoty a nejsou lhostejní k dění kolem sebe, také připomínání událostí nedávno minulých. Zvláště v dnešní době je – s ohledem na aktuální dění, jež spustila ruská invaze do Ukrajiny – připomínání si historických událostí a moderních československých dějin snad ještě důležitější než dříve. Proto školám poskytujeme filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu, a to nejen během Měsíce Příběhů bezpráví, kdy probíhají projekce a besedy s pamětníky. Nabídku 19. ročníku jsme rozšířili o nový film 1989: Chceme dýchat, který se již měsíc po uveřejnění stal rekordmanem v počtu spuštění v celé historii portálu JSNS.CZ vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Mladí lidé dlouhodobě vyjadřují zájem o moderní československé dějiny a období komunistického Československa.

Tento trend potvrzují jak vyučující, tak výsledky průzkumu postojů středoškoláků, který jsme uveřejnili na konci roku 2023. V něm více než polovina dotazovaných uvedla, že by si přála dozvědět se o době socialismu více. Z průzkumu také vzešlo, že současná generace studentů nahlíží na toto období daleko kritičtěji než jejich vrstevníci v minulosti. Život v socialismu oproti dnešní demokracii považuje za horší 75 % studentů.

Vedeme vzdělávací programy

Podpora vzdělávání je významnou částí našeho působení sedmi krajských poboček. V roce 2023 jsme v rámci Sociálních a vzdělávacích programů v ČR pomáhali 2 500 českým dětem a mladým lidem. Pracujeme s celými rodinami i školou, usilujeme o vzdělání pro všechny nad rámec povinné školní docházky, upozadění vlivu socioekonomického zázemí a segregace.

S dětmi pracujeme už od předškolního věku. Je-li to možné, provázíme je po celou dobu jejich vzdělávání, a usilujeme o to, aby nekončilo s povinnou školní docházkou. Snažíme se pracovat se všemi aspekty, které mohou ovlivnit úspěch či neúspěch dítěte v jeho současném i budoucím životě. 

Doučujeme, pomáháme rodině navazovat spolupráci se školou a dětem smysluplně trávit volný čas. 

Žáky 9. tříd připravujeme na přijímací zkoušky na střední školy a podporujeme je pak během studia. K digitální gramotnosti přispívá naše Sbírka počítačů. Kvalitnějšího vzdělávání znevýhodněných dětí se dlouhodobě snažíme dosáhnout i tím, že podporujeme pedagogy a asistenty pedagoga.

Program Varianty: Máme již 125 Světových škol, věnujeme se i kvalitě života ve městě

Na červnovém Summitu Světových škol jsme certifikovali 10 nových Světových škol, které se celý školní rok věnovaly práci s globálními tématy ve výuce. Samotný summit se věnoval tématu migrace způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Na summit navázal v listopadu druhý ročník Cen inspirace Světové školy. Ve Frýdlantském salonku Senátu jsme ocenili osm škol, jejichž projekty byly nejzajímavější a nejvíce inspirativní pro ostatní.

Po celý rok jsme prostřednictvím webinářů, seminářů, supervizí a online kurzů podporovali i asistenty a asistentky pedagoga, aby byli lépe připraveni podporovat zapojení co nejširšího spektra dětí do třídních kolektivů.


Během roku jsme zveřejnili i nový online kurz nazvaný Žijeme městem. Ten se věnuje oblasti kvality života ve městě. Zahrnuje sociální i environmentální aspekty života ve městě i téma aktivního občanství. Pokračovali jsme také v dlouhodobých kurzech, při kterých se pedagogové seznamovali s metodou Filozofie pro děti (P4C) i s metodou Persona Dolls – Panenky s osobností. Ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy jsme během roku vedli dva semestrální kurzy pro studenty žurnalistiky na témata média a migrace a globální a rozvojové problematiky v žurnalistice.

Jeden svět je filmový festival pro všechny

Právo na kulturu je základní lidské právo, proto i pětadvacátý Jeden svět pokračoval ve zpřístupňování festivalu divákům a divačkám s fyzickým, smyslovým i mentálním postižením. Jeden svět divačkám a divákům nabídl 3 dokumentární filmy s audiopopisem a také 3 relaxované projekce pro neuronetypické publikum. 

Filmového festivalu Jeden svět se v roce 2023 zúčastnilo 99 229 návštěvníků a návštěvnic.

Všechny dokumenty byly opatřeny českými titulky, a to včetně snímků v českém znění. 15 filmů bylo navíc promítáno s SDH titulky pro diváky*čky se sluchovým postižením.


Ochrana klimatu a krajiny

Spolupracovali jsme se 16 obcemi na obnově krajiny a 3 obcemi na klimatických akčních plánech.

7 nevládních organizací s námi spolupracovalo na adaptačních projektech.

S dobrovolníky jsme vysázeli 82 stromů a 200 keřů.

Ke kulatému stolu s námi usedli zástupci 6 nevládních organizací, 9 obcí, 2 ministerstev a dalších institucí.

262 lidí absolvovalo náš online kurz Změna klimatu a 299 lidí semináře klimatického vzdělávání.
 

STÁHNOUT CELOU VÝROČNÍ ZPRÁVU
Ochrana klimatu a krajiny

Na Česko dopadá klimatická změna

Dopady klimatické změny se v Česku liší region od regionu. Zatímco někde obyvatelstvo trápí hlavně sucho, jinde záplavy, ztráta zeleně nebo mizející původní druhy. Velmi přitom záleží na hospodaření s krajinou.

Náš tým nejčastěji pomáhal v oblastech, kde se zemědělsky hospodaří intenzivně a kde se na velkých plochách bez krajinných prvků často využívají chemické přípravky a těžká mechanizace, jejichž vlivem odumírá živá složka půdy a dochází k půdní erozi.

Tam jsme podpořili obce, vlastníky půd, místní spolky i veřejnost ve společném dialogu a vytváření nových strategií pro udržitelnější a klimaticky odolné obce i jejich okolní krajinu.

V nich by tak časem měla přibývat zeleň, stín, voda i život v nových alejích, remízcích, větrolamech, mokřadech nebo meandrujících potocích, které budou lokální dopady klimatické změny mírnit.

Magdalena Davis
vedoucí klimatických programů


Pečujeme o českou krajinu

V roce 2021 se jihomoravským Podlužím prohnalo ničivé tornádo a blesková povodeň. Díky sbírce SOS Morava od té doby na místě pomáháme. Poté, co si místní obyvatelstvo opravilo své domy a zahrady, jsme se rozhodli zbylé prostředky využít na prevenci nebo zmírnění podobných katastrof. 

V záplavami postižených Dolních Bojanovicích tak vznikl participativní projekt obnovy krajiny, díky kterému jsme ve spolupráci se spolkem Krajinohled a obyvatelstvem obce vybrali nejlepší způsoby, jak okolní krajinu upravit. Ta by v budoucnu měla být nejen příjemnější pro vycházky, ale i odolnější vůči živelným vlivům.

Podobně postupujeme v projektu LIFE WILL – Voda v krajině a půdě. V roce 2022 byl spuštěn ve dvou českých a jedné slovenské lokalitě a přidávají se další. Ve středočeských Velvarech a Němčicích u Kolína jsme v sociologickém výzkumu zmapovali postoje místních. Navržené krajinné úpravy jsme veřejně projednali a společně pak vybrali ty nejvhodnější. A na podzim jsme v Němčicích vysadili první alej.

Vzděláváme o změně klimatu

Změna klimatu je silným tématem i v oblasti vzdělávání. Na řadě míst republiky přibývá učitelstva a škol rozhodnutých věnovat se jí ve výuce i v dalších projektech. Podpořili jsme je v tom prostřednictvím webového portálu Učím o klimatu, stejnojmenné stránky na Facebooku a uzavřené skupiny pro učitelstvo tamtéž. Uspořádali jsme i sérii jednodenních seminářů Pojďte učit o změně klimatu a vydali rozsáhlou metodickou publikaci ACTIVE CITIZENS – Chráníme klima!

Celý text Méně textu