Kambodža: Humanitární pomoc

Kambodža: Humanitární pomoc

Budujeme odolnost místních obyvatel vůči častým katastrofám a pomáháme jim je překonat, pokud nastanou. Ve spolupráci s místními organizacemi, podnikateli i vládou jsme vyvinuli například systém včasného varování před blížící se katastrofou. Podílíme se také na vytváření technických krizových plánů pro případ budoucích katastrof a vyrovnání se s celkovými změnami klimatu. V letech 2011 a 2013 jsme poskytli humanitární pomoc lidem zasaženým těžkými záplavami a v roce 2017 jsme zase pomáhali po devastujícím suchu.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Prevence katastrof a jejich následků

Prevence katastrof a jejich následků

Geografická poloha země, omezenost dostupných zdrojů a časté výskyty přírodních katastrof přispívají k ohrožení kambodžských obyvatel, kteří jsou často nuceni čelit tropickým bouřím, hurikánům, záplavám či naopak suchu. Ač je humanitární pomoc základním pilířem práce Člověka v tísni, věříme, že efektivnější a smysluplnější je budování institucionálních kapacit místních autorit tak, aby samostatně zvládaly řízení krizové pomoci. Zároveň je třeba posilovat odolnost a připravenost ohrožených komunit čelit případným budoucím katastrofám.

S podporou programu Evropské Unie se Člověk v tísni od dubna 2013 v Kambodži připojil k organizacím DanChurchAid a ActionAid, které se věnují právě aktivitám zvyšujícím odolnost a připravenost komunit na případné přírodní katastrofy. ČvT se snažil snížit rizika přírodních katastrof a tam, kde je to možné, včas rozpoznat přicházející krizi, neboť včasný zásah výrazně snižuje negativní dopady katastrof. ČvT za tímto účelem podpořil místní správy; napomáhal vytvářet provinční, oblastní a místní krizové plány a mapovat a organizovat krizovou infrastrukturu a služby. Na lokální úrovni ČvT a jeho 4 místní partnerské nevládní organizace zaváděly kroky vedoucí ke zmírnění dopadů případných katastrof, například stavbu závlahových kanálů a rybníků umožňujících snazší regulaci vody, zalesňování krizových oblastí, konstrukci vyvýšených čerpadel vody, stavbu prostorů poskytujících ochranu před katastrofami či představení zemědělských technik zohledňující častá sucha. Člověk v tísni ve spolupráci s mezinárodními partnery, místní vládou, národními a mezinárodními experty vyvinul a dokumentoval modely krizového řízení v komunitách (jedná se například o návrhy nízkorozpočtových a technicky nenáročných staveb domů odolných proti dopadům přírodních katastrof či integraci tradičních systémů včasné ochrany s včasným varováním mobilními telefony). Člověk v tísni se také zasadil o zahrnování informací o krizovém řízení a redukci rizik do školních osnov a vzdělává učitele tak, aby byli schopni vysvětlit dětem, jak se při katastrofách chovat.

Posílení odolnosti před přírodními katastrofami

Posílení odolnosti před přírodními katastrofami

Člověk v tísni mění způsob, kterým se lidé dívají na přírodní katastrofy a s nimi spojená rizika, a tak vytváří společnost připravenou na hrozby a rizika. Lidé v Kambodži jsou většinou špatně připraveni na přírodní i lidmi způsobené katastrofy. Často jsou zasaženi povodněmi, které např. v roce 2013 postihly přes 1,7 milionu lidí.

Od té doby podnikla tamní vláda i občanská společnost mnoho kroků k posílení odolnosti kambodžské společnosti. Vedoucí roli v tomto procesu hrál Člověk v tísni spolu s ActionAid, DanChurchAid a dalšími neziskovými organizacemi. Projekt budování komunit odolných katastrofám (BDRC) financovaný kanceláří Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní obranu (DIPECHO) je nyní ve své třetí fázi (první fáze probíhala v letech 2012 - 2013, druhá fáze v letech 2014 - 2015 a třetí fáze v letech 2016 - 2017). Ke konci roku 2015 projekt přímo podpořil 724 636 lidí a ovlivnil životy milionů dalších.

V prvních dvou fázích projektu jsme se zaměřovali na práci v provincii Pursat na západě země. Spolu s tamním provinčním centrem pro řešení přírodních pohrom (PCDM) jsme posilovali kapacity pohotovostních zásahů a preventivních aktivit ve 32 z nejvíc ohrožených vesnic.

V první fázi jsme zaváděli systém včasného varování využívající mobilní telefony. Ten umožňuje rychlé varování před blížící se katastrofou pomocí textových zpráv. Vzhledem k širokému rozšíření mobilních telefonů v Kambodži je to ideální komunikační nástroj.

Zaměřovali jsme se také na další praktická opatření ve vesnicích, včetně preventivních školení, vypracování pohotovostních plánů, budování odvodňovacích příkopů a zřizování pump na vodu v bezpečných vyvýšených oblastech.

Ve druhé fázi jsme představovali zemědělské techniky vhodné pro záplavové oblasti a rozšiřovali bezpečná vyvýšená místa ve třinácti rizikových vesnicích, aby se měli lidé v případě povodně kam stáhnout. Náš systém mobilního varování byl rozšířen na celé území tří provincií a pokryl více než 42 000 uživatelů.

Ve třetí fázi projektu se zaměříme na podporu legislativních změn a úpravu vládních rozpočtů a procedur. Coby člen společné akční skupiny založené v roce 2008 spolu s dalšími nevládními organizacemi budeme spolupracovat s kambodžským národním výborem pro přírodní katastrofy a zaměříme se zvláště na zohlednění genderového aspektu v zaváděných opatřeních.

Budeme se také snažit o posílení odolnosti městských komunit v metropoli Phnom Penhu. Prověříme míru rizika ve dvaceti ohrožených komunitách a vypracujeme pohotovostní plány, které budou začleněny do předpisů místních samospráv. Bude také vypracován nouzový plán pro celý Phnom Penh.

Náš systém včasného mobilního varování bude rozšířen a v roce 2019 by měl pokrýt celou zemi. Správa systému bude spolu s dokumentací a školením postupně předávána vládě.

Na konci roku 2017 bude z projektu profitovat odhadem 877 639 lidí v 10 provinciích.

Pomoc a obnova po povodních

Pomoc a obnova po povodních

Na podzim 2011 zasáhly Kambodžu nejhorší povodně za posledních 10 let. Vyžádaly si přes 250 lidských životů a postihly bezmála dva miliony lidí. Společnost Člověk v tísni začala neprodleně pomáhat nejvíce zasaženým rodinám v provincii Kampong Chhnang, kde působí již od roku 2010.

Povodně zaplavily zdroje pitné vody a statisíce rodin neměly přístup k pitné vodě. Zvýšilo se riziko průjmových onemocnění, zejména mezi dětmi. Člověk v tísni proto začal ve spolupráci s Provinčním odborem zdravotnictví a místními zdravotními středisky distribuovat tablety na čistění vody, mýdla a prostředky pro prevenci a léčbu průjmu. Během prvních týdnů povodní jsme pomohli 3 100 rodinám. Díky 142 opraveným studnám rovněž 8 000 lidí získalo přístup k čisté vodě.

Abychom omezili riziko šíření závažných onemocnění hospodářských zvířat, které pro nejchudší rodiny představují jeden z hlavních zdrojů jejich obživy, ve spolupráci s vládním Odborem veterinární péče jsme odčervili a naočkovali více než 13 000 zvířat.

Bezprostředně po povodních jsme poskytli 285 rodinám rychle rostoucí semena rýže, aby si dokázaly nahradit úrodu zničenou povodněmi. Celkem 2 300 dalších rodin si zvládlo obnovit jejich živobytí skrze práci na rekonstrukci poničených zavlažovacích kanálů, investiční granty na obnovu jejich živností a další podporu poskytnutou společností Člověk v tísni. V místních školách a buddhistických chrámech sloužících během povodní jako evakuační místa jsme postavili desítky zásobníků vody, latrín a umyvadel pomáhajících ochránit zdraví více než 3 200 lidí. Školení a materiální podpora místním zdravotním střediskům jim umožnily se připravit na poskytnutí rychlé pomoci v oblastech postižených povodněmi.

Za podpory Dětského fondu Spojených národů UNICEF jsme poskytli pomoc s obnovou zdrojů pitné vody ve dvou kambodžských provincích - Kampong Chhnang a Pursat. Opravou 35 veřejných studen, které byly silně zasaženy vodou, se zajistil přístup k pitné vodě téměř 500 rodinám. A do oblastí obývaných nejchudším obyvatelstvem a do té doby v pomoci spíše opomíjených doručil přes 600 keramických vodních filtrů.

Jak dále pomáháme