Moldavsko

Moldavsko: Dobré vládnutí

Snažíme se posilovat a inspirovat občanskou společnost, aby se občané více zapojovali do rozhodování a veřejného dění. Na základě úspěšné metodologie z České republiky jsme pomohli zařadit výuku o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov. 

Na venkově podporujeme vznik místních akčních skupin jako novou formu spolupráce a řešení problémů. Tyto iniciativy získávají malé granty například na opravu a zřízení hřiště pro děti, jídelny pro školáky nebo pro opuštěné lidi staršího věku. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

EU4Accountability – Posílení občanské společnosti pro zvýšení sociální odpovědnosti v Moldavsku

EU4Accountability – Posílení občanské společnosti pro zvýšení sociální odpovědnosti v Moldavsku

EU4Accountability je název nově realizovaného projektu v Moldavské republice. Jeho hlavním cílem je zvýšení společenské odpovědnosti místních úřadů a klíčových orgánů veřejné správy a podpora moldavských občanských sdružení. Snahou projektu je naučit tato sdružení efektivně ovlivnit odpovědné rozhodovací orgány.
Projekt posiluje aktivní participaci a učí klíčové orgány lépe porozumět potřebám obyvatel. Více než 50 občanských iniciativ z 10 okresů z celého Moldavska se bude aktivně podílet a prosazovat významné změny v oblasti veřejné odpovědnosti, a zároveň tyto navržené změny bude monitorovat. Vybrané nevládní organizasse se budou moci zapojit do kurzů v oblasti tvorby místních rozpočtů, tvorby politik a advokačních sezení, a stejně tak budou mít možnost zapojit se do workshopů zaměřených na budování kontaktů. Série školení by měla pomoci lépe reflektovat a zajišťovat potřeby obcí a jejich obyvatel.
Občanská sdružení z okresů Cahul, Cimislia, Comrat, Falesti, Floresti, Glodeni, Rascani, Straseni, Stefan Voda a Telenesti se naučí, jak realizovat vlastní projekty zaměřené na monitorování veřejných politik, posilování mechanismů společenské odpovědnosti a propagaci osvědčených postupů. Díky tomu se budou moci od sebe navzájem učit, vyměňovat si zkušenosti a vytvářet sítě kontaktů mezi místními organizacemi.  
Projekt realizují tři organizace: European Partnership for Democracy (EPD), European Association for Local Democracy (ALDA) a Člověk v tísni (ČvT).
Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Dvouletý projekt realizovaný Člověkem v tísni (ČvT) spolu s konsorciálními partnery Prague Civil Society Center (PCSC) a Netherland Helsinki Committee (NHC) se zaměřuje na podporu občanských sdružení a nezávislých mediálních aktérů v zemích Východního partnerství – Gruzii, Moldavsku, Ukrajině a Arménii. Pro iniciativy, které pracují na zajištění měnících se potřeb obyvatelstva v regionu zasaženého konfliktem, jsou organizovány tréniky budování kapacit, školení dovedností, zlepšování provozních kapacit, zabezpečení finančních zdrojů a psychosociální podpory.  
ČvT považuje místní aktéry změny, jako jsou občanská sdružení, nově vznikající skupiny a nezávislá média, za klíčové pro zachování účinné reakce na dopady války na Ukrajině. ČvT se snaží zvyšovat kapacity organizací občanské společnosti, aby byly schopny poskytovat širší škálu inkluzivnějších služeb, a plánuje poskytovat granty nejen jim, ale i nezávislým médiím a organizacím v exilu.
NHC se specializuje na podporu lidskoprávních organizací a zasažených osob při snaze dosáhnout spravedlnosti. Občanská sdružení na Ukrajině, které nadále pracují na ochraně lidských práv, musí i nadále zajišťovat své aktivity, což je možné především díky provozním grantům. PCSC spolupracuje především s nezávislými médii, která podporuje a pomáhá jim zajistit alespoň základní prostředky na pokrytí nákladů na tvorbu zpravodajství a novinářskou práci a na budování kapacit. ČvT poskytne granty nevládním organizacím na rozvoj účinějšího monitorování, podávání zpráv a vytváření zpravodajské agendy.
Budování dobrého vládnutí prostřednictvím podpory transparentnosti, digitalizace a sociálního začleňování na jihu Moldavska

Budování dobrého vládnutí prostřednictvím podpory transparentnosti, digitalizace a sociálního začleňování na jihu Moldavska

Cílem projektu Budování dobrého vládnutí prostřednictvím podpory transparentnosti, digitalizace a sociálního začleňování na jihu Moldavska je přispět k udržitelnému a spravedlivému rozvoji a demokratizaci Moldavské republiky. Projekt bude realizován Člověkem v tísni na jihu Moldavska, konkrétně v obci Causeni, za účelem podpory dobrého vládnutí prostřednictvím budování transparentnosti a vzdělávání místních samospráv a zapojení občanské společnosti do procesu sociálního začleňování.
Projekt se zaměřuje na poskytování efektivnějších služeb občanům, technickou podporu a školení pro obce, aby byly lépe připraveny na implementaci transparentnějších digitálních nástrojů, finanční podporu místních iniciativ a realizaci participativního plánování služeb v oblasti sociálního začleňování. Projekt přímo pomůže více než 400 ohroženým občanům, včetně žen, dětí a osob ze znevýhodněných skupin společnosti. Participativní plánování je založeno na participativním přístupu více zainteresovaných stran k účinnému plánování, realizaci a hodnocení sociálních politik a služeb. Díky němu nebudou opomenuti ti nejzranitelnější.
Člověk v tísni má s participativním plánováním více než 20 let zkušeností. Tento projekt je koncipován v souladu s místní legislativou i politickým prostředím a usiluje o rozvoj výborů jako účinných platforem pro plánování a realizaci politiky sociálních služeb. Tyto výbory jsou pak posilovány prostřednictvím aktivit zaměřených na budování kapacit zástupců vybraných občanských sdružení, kteří působí jako zprostředkovatelé služeb. Výsledkem tohoto projektu bude usnadnění vypracování a schválení komunitního plánu sociálních služeb a poskytnutí finanční podpory na rozvoj či zlepšení služeb uvedených v tomto obecním plánu.
Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.

Člověk v tísni využívá své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogových programů a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Podporujeme finančně organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a poskytujeme jim pomoc při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách. 

 

Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Tento regionální projekt si klade za cíl podpořit nově založené organizace občanské společnosti, místní skupiny, občanské iniciativy a sociální a kulturní hnutí v jejich roli v rámci demokratických procesů v zemích jižního Kavkazu a Moldavska. 

S podporou týmu, který na projektu pracuje, a kvalifikovaných facilitátorů, rozvíjí každá vybraná organizace svou vlastní strategii, upevňuje svou roli ve společnosti a mapuje systémové změny, které se snaží ovlivnit. Účastníci hodnotí své vlastní kapacity a účastní se školení, konzultací a studijních návštěv a využívají koučingu a stipendií ušitých jim na míru. Zároveň posilují kontakty s komunitami, svými podporovateli a dobrovolníky a mají možnost navazovat nové kontakty s kolegy a partnery v Moldavsku, ale i v Arménii, Gruzii a dalších zemích. 

Vybrané organizace mají navíc přístup ke zdrojům pro svůj výzkum, k rozšiřování svých odborných znalostí a mohou se tak účastnit politického dialogu na místní, národní a mezinárodní úrovni. Během účasti na projektu budou zkoumat, zda, proč a jak se mohou propojit se soukromým sektorem a jak efektivně, transparentně a zodpovědně organizovat a spravovat své zdroje. V závěrečné části projektu žádají účastníci o flexibilní financování na podporu rozvoje svojí organizace a veřejných kampaní. 

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Člověk v tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva ke společnému řešení problémů na místní úrovni. Ve vybraných regionech pořádá ČvT školení pro místní nevládní organizace v tom, jak plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty organizacím s nejlepšími projektovými záměry. 

Doposud bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují zřízení jídelny pro opuštěné lidi staršího věku, opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, podporu kampaně proti násilí na ženách či podporu volnočasových klubů integrujících děti s postižením. 

 

Jak dále pomáháme