Moldavsko: Klimatická odolnost

Moldavsko: Klimatická odolnost

© Foto: PIN

Zvyšování kvality života světové populace je spojeno se stále vzrůstajícím nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Planeta se snaží držet krok s nárůstem průměrné globální teploty a četností extrémních povětrnostních jevů, které mění ekosystémy po celém světě. Změna klimatu navíc nejvíce dopadá na nejchudší obyvatele světa, z nichž mnozí nemají dostatek prostředků, aby se současné klimatické realitě přizpůsobili.

Naší úlohou při řešení změny klimatu je zvýšit odolnost lidí zranitelných vůči měnícímu se klimatu a zhoršování životního prostředí skrze řešení, která jsou v souladu se zásadami zeleného růstu a cirkulárního hospodářství, snižováním emisí skleníkových plynů a zachycováním/ukládáním uhlíku. V místech, kde působíme, jsou emise skleníkových plynů na osobu výrazně nižší, než je celosvětový průměr. Přesto je mnoho z těchto lidí neúměrně postiženo nepříznivými dopady změny klimatu. Zaměřujeme se proto na kvalitní adaptační programy, do kterých začleňujeme i zmírňování dopadů.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:
  • Zlepšení potravinové bezpečnosti a výživy: zde uplatňujeme systémový přístup k živobytí s cílem zlepšit potravinovou a výživovou bezpečnost v oblastech ohrožených změnou klimatu. Tento přístup znamená analýzu základních příčin chudoby a nedostatečné výživy, využití genderové perspektivy k identifikaci problémů, kterým cílová skupina čelí, a využití participativního procesu k identifikaci příležitostí a potenciálních řešení. Přístupy v rámci této tematické oblasti mohou zahrnovat podporu diverzifikace zdrojů obživy, jako je zpracování potravin a jejich uvádění na trh, oddlužení a vytvoření vazeb na služby sociální ochrany a podporu stávajících zemědělských zdrojů obživy.
  • Produktivní a klimaticky odolná krajina: zde se zabýváme zhoršováním životního prostředí a změnami půdy, vody a dalších zdrojů, na nichž jsou lidé závislí, například v oblasti zemědělské produktivity, způsobenými změnou klimatu. Analýza geohazardů spolu se stávajícími zemědělskými postupy a způsoby obživy je zásadní pro zajištění komplexního řešení, které ochrání komunity před dopady přírodních katastrof. Zvyšuje zemědělskou produktivitu, živobytí a potravinovou bezpečnost. Naše reakce v rámci této tematické oblasti zapojuje všechny klíčové zúčastněné strany a naše přístupy zahrnují systémy včasného varování, klimaticky inteligentní zemědělství a techniky řízení přírodních zdrojů.
Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Modernizace, inovace a využívání znalostí v mlékárenském sektoru v Moldavsku

Modernizace, inovace a využívání znalostí v mlékárenském sektoru v Moldavsku

Odvětví mléka a mléčných výrobků je pro domácí ekonomiku Moldavska klíčové. Avšak od získání nezávislosti republiky v roce 1991 produkce mléka neustále klesá. Tento pokles je způsoben obtížemi v rámci procesu výroby mléka, kontroly kvality, veterinárních služeb pro zvířata a koordinací účastníků trhu. Člověk v tísni (ČvT) s finanční podporou České rozvojové agentury spustil projekt MILK, který má zajistit příznivé podmínky pro strategický sektor domácí ekonomiky. Prostřednictvím posílení efektivity hodnotového řetězce v odvětví mléčného průmyslu se snaží zlepšit ekonomické postavení malých a středních chovatelů skotu v Moldavsku. Zaměřuje se také na uplatnění moderních přístupů k rozvoji tržních systémů a využití znalostí a potenciálu odborníků z České republiky i Moldavska. Projekt MILK bude realizován v severních okresech, jelikož se zde vyrábí až 50 % veškeré produkce mléka v zemi. Mimo to je cílem projektu usnadnit zemědělcům přístup k veterinární pomoci, pastvinám a kvalitním krmivům, školicím platformám a pilotnímu projektu sdílení dobré praxe ve výživě skotu. V rámci projektu bude rovněž probíhat informační kampaň zaměřená na chovatele skotu o správných postupech chovu dojnic.

Rozvoj podnikání na severu Moldavska

Rozvoj podnikání na severu Moldavska

V tomto projektu Člověk v tísni reagoval na výzvy a problémy, které existují v severním Moldavsku, jako je migrace pracovní síly, nedostatek pracovních příležitostí, rozdíly mezi nabídkou vysokých škol a poptávkou na trhu práce a nedostatečnou obchodní infrastrukturou. Hlavním zaměřením projektu byla podpora začínajících a podnikatelských inkubátorů v severním regionu s cílem vytvořit podmínky pro užší spolupráci malých a středních podniků a rozšíření tohoto sektoru v regionu.  

Pomohli jsme vytvořit tři regionální odvětvová obchodní sdružení a asistovali jsme při jejich rozvoji. Projekt podpořil podnikatelské inkubátory ve městech Soroca a Sîngerei a pomohl navýšit kapacity jejich obyvatel; dále bylo poskytováno poradenství, koučování za pomoci mezinárodních odborníků a mikro dotace pro místní malé, střední a začínající podniky. Projektový tým také pracoval na posílení Agentury pro regionální rozvoj Sever (RDA Sever) v poskytování služeb podnikatelům v oblasti investic a rozvoje podnikání, v usnadnění spojení mezi vysokoškolským a podnikatelským sektorem a zlepšení sdílení informací o venkovských podnicích prostřednictvím místních orgánů veřejné správy. 

Veškeré aktivity v rámci projektu byly realizovány moldavskou pobočkou Člověka v tísni spolu s partnery projektu: RDA North a nevládní organizací Pro Cooperare Regională. 

Standardizace vinařského vzdělávání

Standardizace vinařského vzdělávání

Člověk v tísni se zaměřil na rozvoj a sjednocení vzdělávacího programu v oblasti vinařství. Spolupracovali jsme se třemi středními zemědělskými školami a ministerstvem zemědělství. ČvT také podpořil zlepšení úrovně školního vybavení, zajistil školení učitelů a zorganizoval pro ně studijní návštěvy do České republiky. 

Podpora marketingu zemědělských družstev

Podpora marketingu zemědělských družstev

Naším cílem bylo podpořit trvalý odbyt zemědělských produktů od místních malých a středních zemědělců na místním trhu. Cílem bylo zajistit bezpečnost potravin a zlepšit životní podmínky jejich producentů. Zemědělským družstvům jsme pomáhali optimalizovat stávající podmínky a obchodní strategie. Poskytli jsme jim know-how v oblasti managementu a marketingu zemědělských produktů. 

  Podpora ekologického zemědělství

Podpora ekologického zemědělství

Od roku 2011 podporuje Člověk v tísni rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku s cílem vybudovat vybudovat nejen fungující odvětví pro export, ale také rovněž pro domácí trh. ČvT přitom doposud spolupracoval jednak s lokálními organizacemi (EtnoGastronomica, MOVCA), které podporují podniky v zavádění ekologického zemědělství, a jednak se soukromými organizacemi (PROBIO and PROGRAIN Organic), s nimiž jsme pracovali na rozvoji znalostí o ekologickém zemědělství a zajišťovali jejich farmářům intenzivní školení o ekologickém zemědělství, technikách a principech certifikace a postupů. 

 

Pro vybudování a prohlubování znalostí o ekologickém zemědělství vyvinul ČvT učební osnovy pro farmáře, pokročilejší farmáři pak byli školeni mezinárodními odborníky na ekologii. Součástí naší strategie byly rovněž drobné granty, jejichž cílem bylo pomoci rozvoji odvětví a farmáři díky nim mohli investovat do vybavení potřebného k ekologickému zemědělství. 

 

Jak dále pomáháme

Novinky