Moldavsko

Moldavsko: Sociální inkluze a ochrana

© archiv ČvT

Podporujeme lidi se zdravotním postižením, kteří čelí systematické institucionalizaci a diskriminaci, a jejich rodiny. Pomáháme transformovat zdejší instituce a vytvářet příležitosti k nezávislému bydlení. Podporujeme také komunitně založené participativní plánování sociálních služeb prostřednictvím veřejného dialogu. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Budování odolnosti dětí skrze získávání znalostí a sociálních dovedností

Budování odolnosti dětí skrze získávání znalostí a sociálních dovedností

Invaze Ruské federace na Ukrajinu 24. února 2022 vedla k okamžitému zhoršení bezpečnosti civilního obyvatelstva. V důsledku toho opustila své domovy více než čtvrtina obyvatel Ukrajiny. Moldavsko, jako sousední země Ukrajiny, je tak pod neustálým tlakem přesunu uprchlíků. Přestože většina Ukrajinců zemí pouze projíždí, 95 728 uprchlíků – téměř 4 % moldavské populace – se v Moldavské republice usadilo a registrovalo. Největší část uprchlíků jsou matky s dětmi. Více než 90 % těchto dětí dává přednost online výuce v ukrajinštině před zápisem do místních škol, i proto je potřeba vytvořit centrum digitálního vzdělávání, které by ukrajinským dětem nabídlo možnost studovat online v bezpečném prostředí a za pomoci vyškolených asistentů.
Člověk v tísni (ČvT) spustil projekt, který reflektuje potřeby ukrajinských dětí v Moldavsku. Hlavní cíl projektu se zaměřuje na vytvoření digitálního vzdělávacího centra zajišťujícího kontinuitu vzdělávání ukrajinských dětí. Tento prostor jim zároveň poskytne bezpečné a přátelské místo pro učení a umožní dětem uprchlíků i místním dětem najít útočiště. Všechny činnosti jsou úzce koordinovány poradci Člověka v tísni pro vzdělávání a ochranu a realizovány ve spolupráci s místními partnery. ČvT se tak snaží zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a psychosociální podpoře vysídlených ukrajinských dětí v Moldavsku a přispět k jejich lepší sociální integraci zapojením dětí z hostitelské komunity.
Komunitní plánování sociálních služeb prostřednictvím veřejného dialogu

Komunitní plánování sociálních služeb prostřednictvím veřejného dialogu

Sociální služby by měly odpovídat skutečným potřebám lidí, včetně zranitelných osob. Proto je třeba, aby se místní obyvatelé zapojili do plánování služeb na komunitní úrovni. Tento projekt podpořil místní orgány veřejné správy z okresů Cahul, Glodeni a Strășeni, aby plánovaly sociální služby společně s adresáty služeb a se zástupci občanské společnosti na základě principu veřejného inkluzivního dialogu.  

Hlavní aktivity, které byly v rámci projektu realizovány, zahrnovaly např. sdílení zkušeností orgánů české veřejné správy s komunitním plánováním sociálních služeb; analýza kapacit a zdrojů pro plánování a poskytování sociálních služeb; příprava metodické příručky pro komunitní plánování a její šíření mezi úřady a poskytovateli sociálních služeb; školení pracovníků veřejné správy odpovědných za přípravu komunitních plánů; zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb; schvalování komunitních plánů; budování kapacit místních organizací občanské společnosti v oblasti strategického plánování, monitorování a hodnocení, participativního rozpočtování a advokacie.  

Projekt byl realizován v partnerství s Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociální ochrany. 

Rozšiřování integrace lidí s postižením do společnosti

Rozšiřování integrace lidí s postižením do společnosti

Projekt byl zaměřen na zajištění chráněného komunitního bydlení a odpovídajícího zaměstnání pro osoby s mentálním postižením v obcích Bădiceni a Zgurița a dále jejich celkovou integraci do společnosti. Většinová populace je zatížena předsudky vůči těmto lidem, z čehož pramenní nedostatek podpory ze strany státu. Cílem projektu bylo zajistit adekvátní materiální a personální podmínky pro tři nové jednotky chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a podporu jejich aktivního zapojení do komunitního života a pracovní činnosti v Bădiceni a Zgurița. 

Jak dále pomáháme