Individuální poradenství Kladno

Středočeský kraj: Individuální poradenství

Terénní programy

Poslání:

Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci sami. Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech. Činnosti a kroky směřující k řešení klientova problému, jsou vykonávány s jeho vědomím, klient se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti.

CO je cílem služby:

 Poskytnout klientovi informace o možnostech řešení tíživé (sociální) situace.

 Pomoci klientovi při řešení jeho tíživé (sociální) situace.

 Aktivně zapojit klienta do řešení jeho tíživé (sociální) situace.

 Naučit klienta podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně.

 Zprostředkovat klientovi další odbornou pomoc.

Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

KOMU je služba určena:

Jednotlivcům starším 15-ti let, kteří naplňují minimálně tři uvedené charakteristiky:

 Nevyhovující nebo nestabilní bydlení.

 Dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce.

 Zadluženost

 Potíže s výchovou a péčí o děti.

 Potíže se zvládáním rodinného rozpočtu.

 Sociální znevýhodnění z důvodu předsudků.

 Nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci.

 Příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody.

 Sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …).

 Nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání).

Jaké jsou zásady (principy) poskytování služby:

 Mlčenlivost – sdělené osobní informace považujeme za důvěrné a důsledně zachováváme mlčenlivost. Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost).

 Dobrovolnost – službu poskytujeme na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Spolupráci klient může bez udání důvodu kdykoliv ukončit.

 Individuální přístup – hledáme řešení podle konkrétní situace klienta, respektujeme jedinečnosti každého z nich.

 Zplnomocňování – klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace. Nesou za ni odpovědnost.

KDY a KDE službu poskytujeme:

Službu poskytujeme na území ORP Kladno a ORP Slaný. Je určena osobám žijícím na území MAS Přemyslovské Střední Čechy a na území města Kladna. Působíme v obcích Kladno, Libušín, Zákolany a Buštěhrad. Služba je poskytována terénní formou převážně v domácnostech uživatelů v pracovní dny v čase od 8:30 do 17.00 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedené adrese či jinde v uvedených obcích. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí. K poskytování služby zájemcům s jiným bydlištěm než v uvedených obcích, je podstatné, zda mají možnost kontaktovat službu osobně v daných obcích, nebo dojíždět do kanceláře v Kladně.

V Kladně nás najdete na adrese Kročehlavská 1311, bez předchozího objednání každé pondělí od 13:00 do 17:00 hodin.

Člověk v tísni, o. p. s., Pobočka Střední Čechy, pracoviště Kladno

Adresa: Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno

Terénní programy jsou bezplatná sociální služba

podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.


Terénní sociální práce

Službu nabízíme v Kladně a Libušíně. Terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:30 do 17:00 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkání v konzultační místnosti na níže uvedené adrese. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

V Kladně nás najdete na adrese naší pobočky Kročehlavská 1311, bez předchozího objednání každé pondělí od 13:00 do 17:00 hodin.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více letCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme