Doučování (podpora vzdělávání v rodinách)

Publikováno: 2. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Doučování (podpora vzdělávání v rodinách)
© Foto:

Děti vyrůstající v prostředí novodobých ghett se v porovnání se svými vrstevníky musí vyrovnávat s řadou handicapů. Doma často nemají potřebné zázemí pro přípravu do školy ani dostatečnou podporu ze strany rodiny. Jejich rodiče mnohdy vzdělání nevnímají jako důležité a nekladou důraz ani na známky, ani pravidelnou školní docházku.

Společnost Člověk v tísni se znevýhodněným dětem snaží tyto handicapy pomoci překonat a od roku 2006 jim proto nabízí možnost zapojit se do programu Podpora vzdělávání v rodinách, jehož součástí je i bezplatné doučování. Cílem programu je nejen zlepšení školního prospěchu doučovaných dětía předcházení předčasnému ukončení školní docházky, a letaké celková "pedagogizace" rodinného prostředí - tedy snaha zapojit do mimoškolní přípravy i rodiče dětí a ukázat jim, jak mohou s doučováním sami pomoci. Právě rodiče totiž hrají při vzdělávání dětí klíčovou roli.

Program zajišťují v jednotlivých městech koordinátoři, kteří mají na starosti dobrovolníky docházející do rodin a kteří jsou zároveň v kontaktu s rodinami doučovaných děti a jejich učiteli. Koordinátoři organizují služby dobrovolníků (zejména z řad studentů vysokých škol či středních škol), kteří docházejí jednou týdně (minimálně na dvě hodiny) doučovat děti přímo k nim domů. Koordinátoři mají na starost vzdělávání dobrovolníků a jejich odbornou supervizi a zároveň fungují jako spojující článek mezi nimi, rodinami a školami.

Cíle programu

Cílem programu Podpora vzdělávání vrodinách je překonat bariéry dětí ve vzdělávání – jako je například nevyhovující zázemí k mimoškolní přípravě, absence podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání rodičů a někdy i jejich nedostatečná schopnost pomoci dětem s přípravou do školy. Snahou je motivovat rodiče, aby děti posílali do školy a dbali na jejich vzdělávání.

Dalším cílem programu je překonat bariéry na straně vzdělávacího systému a škol – nedostatek informací o potřebách dětí, nedostatečnou předškolní přípravu dětí, nevhodné vzdělávací programy kladoucí na děti nároky, které nemohou splnit a které nerozvíjejí jejich talent a osobní předpoklady atd.

Kde program funguje?

Do programu se v současné době mohou zapojit rodinyv Bílině,Chomutově, Kladně, Ústí nad Labem, Libčicích nad Vltavou,Liberci, Praze, Sokolově a Karlových Varech, Prostějově a okolních vesnicích.Snahou společnosti je službu dále rozšiřovat, aby byla dostupná také vdalších místech, kde Programy sociální integrace působí.

Projekt je realizován podle metodiky společnosti Tady a teď, o.p.s.

Autor: