Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí.

Základní informace:

Název projektu CZ: Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Zkrácený název projektu: Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019

Projekt Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348, je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2019.

Cíle projektu:

Metodické materiály a inovativní výukové nástroje

V rámci projektu přinášíme výukové nástroje, které podporují dialog podložený kvalitními argumenty a přispívají k rozvoji občanských a sociálních kompetencí. Cílem je využít takové aktivity, které se dají snadno začlenit do vyučování a které se prolínají s konkrétními předměty. Vedle metodické příručky, založené na příkladech z praxe a popisu adekvátních metod, a výukových lekcí, které pracují s komiksem a videem, tedy formáty blízkými žákům a studentům, přicházíme také s inovativním nástrojem v podobě deskové hry, která vychází z přístupu badatelsky orientované výuky.

Vzdělávací kurzy

Pedagogickým pracovníkům (se zvláštním zaměřením na metodiky prevence) nabízíme komplexní školení v používání deskové hry a dalších inovativních metod a aktivit pro práci s tématikou prevence rasismu a xenofobie tak, aby je mohli nadále sami používat ve výuce v napojení na průřezové téma MKV. Konkrétní aktivity si pedagogové zároveň ověří s žáky a prostřednictvím seminářů soustředěných na zpětnou vazbu je budou reflektovat a dále rozvíjet. V rámci účasti na konkrétních kurzech budou mít učitelé příležitost sdílet zkušenosti s ostatními pedagogy.


Autor: Varianty