Práce na zahraniční misi i v Praze pro Humanitární a rozvojovou sekci

Publikováno: 28. 1. 2013 Doba čtení: 22 minut
Práce na zahraniční misi i v Praze pro Humanitární a rozvojovou sekci
©

Humanitární a rozvojová sekce společnosti Člověk v tísni v současné době působí v téměř 20 zemích světa, především v Evropě, Africe a Asii. Člověk v tísni se v těchto místech věnuje jak oblasti humanitární pomoci, tak i rozvojové spolupráce. Humanitární pomocí je myšlena rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Člověk v tísni na svoje humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohl předcházet budoucím krizím a zmírnil jejich negativní dopady. Dohromady vede Člověk v tísni na svých zahraničních misích na 150 humanitárních a rozvojových projektů.

Ve většině zemí, kde Člověk v tísni působí, fungují stálé zahraniční mise, na kterých vedle místních zaměstnanců působí i čeští a zahraniční pracovníci. Na největších misích, jako jsou v Afghánistánu, Sýrii a na Ukrajině, pracuje zhruba 20 takových pracovníků. Naopak na těch nejmenších působí jen jeden až dva lidé. Čeští a zahraniční pracovníci se na misích zpravidla věnují celkovému vedení mise a řízení jednotlivých programů. Tito pracovníci jsou vybíráni na ústředí Člověka v tísni v Praze. Dle toho, na jaké pozici pracovník působí a jaké jsou jeho předchozí zkušenosti, je zařazen do režimu zaměstnaneckého či dobrovolnického (tzv. People in Need Volunteers či EU Aid Volunteers). Pracovníky vysíláme standardně na dobu 18-24 měsíců, dobrovolníky na 6-12 měsíců.

Vedení jednotlivých projektů a naprostá většina práce v terénu je svěřována především místním zaměstnancům, kteří dále působí na středních manažerských pozicích ve finančním týmu, administrativě, logistice atp. Místní zaměstnanci jsou pro svou znalost místního kontextu nenahraditelnou součástí týmu. Člověk v tísni se snaží nenahrazovat místní zaměstnance, a to zejména v oblastech, kde místní zaměstnanci mohou práci odvést sami – často díky znalosti prostředí v lepší kvalitě, než by byli schopni čeští a zahraniční pracovníci. Místní zaměstnanci proto tvoří až 90 % všech misijních pracovníků.

Všechny zahraniční mise jsou zastřešovány a podporovány z ústředí v Praze. Skrze centrálu se jim dostává podpory manažerské, informační, finanční a účetnické, personální, mediální, bezpečnostní, logistické, IT, právní, metodické atp.

 

Práce na zahraniční misi

V čele jednotlivých misí stojí vedoucí mise (Country Director/Head of Mission), který ji vede po strategické a manažerské stránce. Vedoucí mise je zodpovědný za supervizi a rozvoj programů, dohlíží nad finančním řízením mise a reprezentuje misi ve vztahu k médiím, dárcům, partnerům a širší veřejnosti. Vedoucí mise má většinou na starosti i bezpečnost celé mise, sleduje dodržování bezpečnostních pravidel a řeší případné krizové situace. V případě misí se zhoršenou bezpečnostní situací (např. Afghánistán, Sýrie) na misi působí bezpečnostní manažer (Security Manager).

Pravou rukou vedoucího mise bývá finanční manažer (Financial Manager), který řídí misi po finanční stránce a poskytuje finanční servis svým kolegům. Finanční manažer je zodpovědný za hospodaření mise jako celku a za soulad finančních a administrativních procesů mise s interními pravidly a pravidly institucionálních dárců. Ve spolupráci s vedoucími jednotlivých projektů připravuje rozpočty, sleduje jejich čerpání a připravuje finanční zprávy. Zodpovídá také za kvalitu účetnictví a dohlíží na soulad naší aktivity v zemi s platným legislativním rámcem. Finanční manažer většinou zastává i pozici administrátora, případně i logistika. Na větších misích jsou však tyto pozice rozděleny do samostatných úvazků. Takový logistik (Logistician) má typicky na starosti provozní a administrativní záležitosti (např. nákup materiálu, zajištění dopravy), pečuje o technické zázemí mise, včetně kanceláří a IT.

O jednotlivé programy se starají programoví vedoucí (Programme Manager). Programový manažer vede jeden nebo více projektů v konkrétních sektorech. V případě více projektů bývají jednotlivé projekty řízené projektovými vedoucími (Project Manager), jimž je programový vedoucí nadřízen. Člověk v tísni pracuje v 5 sektorech:

 • Humanitární pomoc a obnova po katastrofách
 • Podpora odolnosti lidí a výživa
 • Sociální ochrana a inkluze
 • Udržitelná spotřeba a výroba
 • Vzdělávání a občanská angažovanost

Většina výše popsaných pozic je obsazována českými a zahraničními pracovníky, vyjma pozic projektových vedoucích, které jsou častěji zastávány místními zaměstnanci. Další pozice v programových a projektových týmech, ve finančním týmu, v administrativě, logistice atp. jsou obsazovány přímo místními zaměstnanci.

Pracovním jazykem je nejčastěji angličtina, případně ruština, francouzština či portugalština. Vzhledem k tomu, že naprostá většina komunikace a materiálů je v anglickém jazyce, jeho výborná znalost je v každém případě nutnou podmínkou práce v Humanitární a rozvojové sekci Člověka v tísni.

Zajímá vás, jak vypadá každodenní život a práce na misi?

-      Podívejte se na naší mini dokumentární sérii Člověk na misi v Jižním Súdánu o našem spolupracovníkovi Pavlu Muroňovi

-      Přečtěte si krátký seriál rozhovorů s Češkami – vedoucími misí, kde představují nejen svou práci, ale i, jak na misi tráví volný čas, co je motivuje a jak vnímají život v daleké zemi

-      Seznamte se s příběhem Martiny Voháňkové, která se z dobrovolnice dostala až k vedoucí pozici

-      Přečtěte si, jací místní zaměstnanci s námi pracují

 

Práce na ústředí v Praze

Každá mise je na ústředí v Praze napojena prostřednictvím tzv. desku. Desk v Praze zastávají tzv. desk officer, podpůrný desk officer(Support Desk Officer), finanční desk officer(Finance Desk Officer) a účetní (Accountant).

Desk officer je partnerem vedoucího mise (Country Director/Head of Mission) a spolu s ním se podílí na řízení mise po programové stránce a zároveň poskytuje misi administrativní a právní dohled a servis. K tomu účelu je mu k ruce tzv. support desk officer, kterýse věnuje zejménaadministrativní podpoře a dle svých schopností a zkušeností se dále orientuje na určitou další oblast podpory. Pozice Support desk officer je považována za pozici juniorní a slouží mimo jiné i k seznámení pracovníka s prací v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, a to ze strany ústředí neziskové organizace.

Finanční desk officer je partnerem finančního manažera (Financial Manager; finanční pozice na zahraniční misi) v oblasti finančního řízení mise a projektů. Poskytuje metodické vedení a podporu při nastavování procesů, rozpočtování, přípravě finančních zpráv a auditu.

Účetní mise je partnerem finančního manažera v oblasti účetnictví a kvality účetní dokumentace. Poskytuje metodickou podporu a zastává kontrolní funkci.

Vedle zmíněného desku jsou z ústředí v Praze všechny mise podporovány následujícími odděleními a konzultanty:

 • personální oddělení,
 • oddělení logistiky a procurement,
 • Rozvojovka – informačně vzdělávací sekce,
 • mediální oddělení,
 • finanční a účetní oddělení,
 • oddělení fundraisingu,
 • právní oddělení,
 • IT oddělení,
 • oddělení interního auditu (Compliance and Internal Audtit Unit),
 • bezpečnostní konzultant,
 • expertní oddělení (Learning and Knowledge Department) se svými sektorovými a programovými konzultanty.

Kolegy a kolegyně na ústředí v ČR hledáme často nejen do desku, ale právě i do zmíněných oddělení. Jednou z podmínek práce na ústředí zůstává mimo jiné výborná znalost anglického jazyka a ochota cestovat na zahraniční mise.

 

Co od našich spolupracovníků očekáváme a co nabízíme?

Co od našich spolupracovníků očekáváme:

 • sektorovou expertízu a zkušenosti se psaním a vedením projektů (ideálně v oblasti rozvojové a humanitární pomoci) a/nebo zkušenosti z logistiky, financí, apod.
 • zkušenosti s vedením lidí, se strategickým plánováním, s kontrolou čerpání rozpočtů
 • perfektní znalost angličtiny, příp. znalost dalších cizích jazyků (ruština, francouzština, portugalština)
 • schopnost fungovat v polních podmínkách a zvládat náročné situace
 • interkulturní sensitivitu neboli schopnost připustit, že náš pohled na svět je jen jedním z mnoha a přitom nikoli ten určující
 • osobní vyzrálost v myšlení a chování, čestné a důvěryhodné jednání a přijímání osobní zodpovědnosti vůči práci a ostatním kolegům

 

Co našim spolupracovníkům naopak nabízíme:

 • bezpochyby velice zajímavou životní zkušenost
 • práci v zahraniční, v kulturně velice odlišném prostředí, kde se člověk často ocitá v centru mezinárodního dění
 • výrazně motivující práci, která dává smysl a ve které je možné přímo sledovat výsledky své snahy při pomoci jiným
 • příležitost se podílet na změnách, kterými nezisková organizace Člověk v tísni a především její Humanitární a rozvojová sekce prochází díky tomu, že se jedná o organizaci relativně mladou, dynamickou, rychle se měnící a rostoucí
 • svěření velké míry odpovědnosti, což umožňuje hlubokou profesní seberealizaci a pocit pracovního naplnění

 

Jsem student či studentka VŠ a rád/a bych získal/a stáž v oboru humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Jste-li student nebo studentka VŠ a uvažujete o tom, že byste rád/a v budoucnu pracoval/a na zahraniční misi, můžete začít například neplacenou stáží na ústředí v Praze. Tato možnost vám dává příležitost nakouknout pod pokličku oboru humanitární pomoci a rozvojové spolupráci a zároveň získat první pracovní zkušenosti.

Kromě studentů a studentek oborů, jako jsou rozvojová studia, se k nám mohou hlásit i studenti zemědělství, ekonomie atd. Práce stážisty není jen prací na projektech, ale i v jejich finančním řízení, logistice, PR, personalistice nebo v expertním oddělení. Stážista nejčastěji pomáhá s rešeršemi, editacemi textů a webových stránek, překlady, psaním závěrečných zpráv a zpracováním podkladů pro tyto zprávy atd.

Očekáváme zejména silnou motivaci učit se, proaktivní přístup a velmi dobrou znalost angličtiny. Ostatní jazyky (ruština, francouzština, portugalština atd.), stejně jako zkušenosti z rozvojových zemí jsou vítány. Pro případ stáží ve finančním oddělení vítáme základní znalost podvojného účetnictví, účetních programů nebo finančního řízení neziskových organizací.

Časově se stáž pohybuje obvykle mezi 7 a 10 hodinami týdně,minimálně po dobu minimálně šesti měsíců – preferujeme dlouhodobou a systematickou spolupráci. Stáž je pro nás jedním z nástrojů získávání nových zaměstnanců.

V souladu s interními pravidly pro stáže je možné, nejlépe po absolvování stáže na ústředí v Praze, vyjet i na krátkodobou stáž (min. 3 měsíce, max. 1 rok) na zahraniční misi. Člověk v tísni může nést část nákladů, stáž si ale často si hradí sám stážista. Kromě ubytování se Člověk v tísni dále může finančně podílet i na pojištění, vstupní zdravotní prohlídce, očkování, případně na letence. Veškeré další náklady spojené s výjezdem a pobytem si hradí stážista ze svých zdrojů (případně z univerzitních grantů, z grantů programů Erasmus, Socrates atd.). O detailních podmínkách stáže na misi se vždy individuálně domlouváme. Velmi záleží na kapacitě, postřebách a prostředcích jednotlivých misí.

Jak se k nám můžete hlásit
 • Přihlaste se do výběrového řízení na momentálně vypsané pozice.

Veškeré volné stážistické pozice naleznete zde v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst. Jedná-li se o neplacenou stáž pozici, je to výslovně uvedeno v kolonce „typ pozice“. Stážistické pozice na ústředí v Praze jsou zařazena do části „Česko“.

Jedná-li se o dobrovolnickou pozici na zahraniční misi, je zařazena do části „zahraničí“

Do výběrového řízení se přihlásíte tak, že zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis osobě, která je v inzerátu uvedená.

Běžné výběrové řízení probíhá v několika kolech:

- selekce životopisů

- několik kol pohovorů, při nichž se zkoumá např. motivace a předpoklady pro danou práci a může též zahrnovat vypracování testů

Pouze kandidáti, kteří prošli úspěšně selekcí životopisů, budou kontaktováni a pozváni k účasti v prvních kolech pohovorů.

V případě, že nenajdete žádnou vhodnou pozici, můžete nám zaslat své CV a motivační dopis na HR@clovekvtisni.cz. Raději ale upozorňujeme, že primárně obsazujeme aktuální otevřené stážistické pozice, a proto se předem omlouváme, pokud na váš email zareagujeme s časovou prodlevou. Pokud budete na základě CV vybráni, kontaktujeme vás ohledně termínu pohovoru.

 • Zúčastněte se skupinového výběrového řízení.

Dvoudenní skupinové výběrové řízení, neboli Assessment centrum (AC), je výběrová metoda, při které účastníci jednotlivě nebo ve skupinkách řeší modelových situací a úkolů zaměřených na zkoumání předpokladů pro práci na zahraniční misi. Všem účastníkům je po skončení AC poskytnuta zpětná vazba, kde jim bude řečeno, jak si na AC vedli, jaké u nich byly vypozorovány silné a slabé stránky, případně jim budou doporučeny možnosti dalšího postupu či rozvoje.

Zpravidla takové výběrové řízení pořádáme jednou ročně na podzim – více informací naleznete zde na našich stránkách na konci srpna nebo v průběhu září.

 

V případě, že jste úspěšně absolvovali jedno z výběrových řízení a byla vám nabídnuta stážistická pozice, budete pozváni na osobní schůzku s koordinátorkou stážistů, která vás uvede do společnosti Člověk v tísni, představí nejbližším kolegům a domluví s vámi podrobnosti týkající se stáže jako takové.

 

Jsem absolvent či absolventka VŠ a rád/a bych se seznámil/a s prací humanitárního a rozvojového pracovníka

Jste-li absolvent nebo absolventka VŠ a uvažujete o tom, že byste chtěl/a nastoupit na dráhu humanitárního/rozvojového pracovníka, můžete začít na jedné z juniorních pozic na ústředí v Praze či jako dobrovolník na zahraniční misi. To vám dává možnost podrobně se seznámit s prací v tomto oboru a načerpat v terénu nové zkušenosti.

Kromě absolventů a absolventek oborů, jako jsou rozvojová studia, se k nám mohou hlásit i absolventi zemědělství, ekonomie atd. Práce v Humanitární a rozvojové sekci není jen prací na projektech, ale i v jejich finančním řízení, logistice, PR nebo personalistice.

Očekáváme zejména silnou motivaci učit se, proaktivní přístup a velmi dobrou znalost angličtiny. Ostatní jazyky (ruština, francouzština, portugalština atd.), stejně jako zkušenosti z rozvojových zemí jsou vítány.

Placená pracovní místa na ústředí v Praze určená především pro juniorní zájemce bývají pozice podpůrného typu, typicky např. Support Desk Officer (podpora konkrétní mise z ústředí). U těchto zaměstnání je s vámi uzavřená klasická zaměstnanecká smlouva se všemi právními náležitostmi.

Máte-li zájem vyjet na zahraniční misi, obecným pravidlem bývá, že absolventům, tedy juniorním pracovníkům, kteří na zahraniční misi vyjíždějí poprvé, je v Člověku v tísni zpočátku nabídnuta práce v dobrovolnickém režimu People in Need Volunteers (PIN V). V takovém případě je s vámi uzavřena smlouva o výkonu dobrovolnické služby. V rámci této smlouvy jsou dobrovolníkovi hrazeny náklady spojené s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a je mu zajištěno ubytování. Jako dobrovolník dále dostáváte za svou práci kapesné. Zdravotní pojištění vám hradí stát, důchodové pojištění hradí Člověk v tísni. Standardní doba, na kterou dobrovolníky na zahraniční mise vysíláme je 6-12 měsíců. Pokud jste na zahraniční misi vysláni na rok (či déle), je vám každých 6 měsíců hrazena zpáteční letenka z mise do České republiky (nebo její cenový ekvivalent).

Člověk v tísni má zájem ve vzájemné spolupráci s vámi pokračovat, panuje-li oboustranná spokojenost aje-li otevřená vhodná pracovní pozice. V takovém případě se vám Člověk v tísni bude snažit nabídnout po absolvování dobrovolnické práce nabídnout zaměstnaneckou smlouvu.

V budoucnu bude možné vyjet na zahraniční misi v rámci evropského programu jménem EU Aid Volunteers. Více informací k němu najdete zde.

 

Jak se k nám můžete hlásit

 • Přihlaste se do výběrového řízení na momentálně vypsané pozice.

Veškeré volné pozice naleznete zde v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst. Placené juniorní pozice na ústředí v Praze jsou řazeny do části „Česko“. Jedná-li se o dobrovolnickou pozici, je to výslovně uvedeno v kolonce „typ pozice“. Dobrovolnické pozice na zahraniční misi jsou zařazeny do části „zahraničí“.

Do výběrového řízení se přihlásíte tak, že zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis osobě, která je v inzerátu uvedená.

Běžné výběrové řízení probíhá v několika kolech:

- selekce životopisů

- první kolo pohovorů, druhé kolo pohovorů, případně praktická část výběrového řízení

- psychodiagnostické testy a ověření referencí

- závěrečný pohovor s vedením

Pouze kandidáti, kteří prošli úspěšně selekcí životopisů, budou kontaktováni a pozváni k účasti v prvních kolech pohovorů.

V případě, že nenajdete žádnou vhodnou pozici, můžete nám zaslat své CV a motivační dopis na HR@clovekvtisni.cz. Raději ale upozorňujeme, že primárně obsazujeme aktuální otevřené dobrovolnické pozice, a proto se předem omlouváme, pokud na váš email zareagujeme s časovou prodlevou. Pokud budete na základě CV vybráni, kontaktujeme vás ohledně termínu pohovoru.

 • Zúčastněte se skupinového výběrového řízení.

Dvoudenní skupinové výběrové řízení, neboli Assessment centrum (AC), je výběrová metoda, při které účastníci jednotlivě nebo ve skupinkách řeší modelových situací a úkolů zaměřených na zkoumání předpokladů pro práci na zahraniční misi. Všem účastníkům je po skončení AC poskytnuta zpětná vazba, kde jim bude řečeno, jak si na AC vedli, jaké u nich byly vypozorovány silné a slabé stránky, případně jim budou doporučeny možnosti dalšího postupu či rozvoje.

Zpravidla takové výběrové řízení pořádáme jednou ročně na podzim – více informací naleznete zde na našich stránkách na konci srpna nebo v průběhu září.

V případě, že jste úspěšně absolvovali jedno z výběrových řízení a byla vám nabídnuta pracovní pozice, budete pozváni na osobní schůzku s personalistkou za účelem vyřízení administrativních úkonů a na povinné vstupní školení. Toto školení se uskuteční na centrále společnosti Člověk v tísni v Praze a trvá cca 10 dní. Školení má za cíl podrobně představit práci Člověka v tísni, obeznámit vás s jeho základními politikami a běžnými pracovními postupy a seznámit vás s budoucími kolegy.

 

Jsem humanitární/rozvojový pracovník a rád/a bych po již nasbíraných zkušenostech přešel/a ke společnosti Člověk v tísni

Jste-li již zkušený humanitární/rozvojový pracovník a uvažujete o zaměstnání u nás, jsme velmi potěšeni.

Právě na vás míří seniorní a odborné pracovní pozice, které bývají vypisovány v klasickém zaměstnaneckém režimu. V tomto režimu je s vámi podepsána pracovní smlouva (dle českého zákoníku práce). Za práci na misi zaměstnanci náleží sjednaný plat, diety a 5 týdnů dovolené za rok. Samozřejmostí je úhrada nákladů spojených s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a zajištěné ubytování. Zaměstnance vysíláme standardně na dobu 18-24 měsíců, v jejichž průběhu mají každých 6 měsíců odpracovaných na misi nárok na zpáteční letenku z mise do České republiky (nebo její cenový ekvivalent).

 

Jak se k nám můžete hlásit

 • Přihlaste se do výběrového řízení na momentálně vypsané pozice.

Veškeré volné pozice naleznete zde v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst.

Nejedná-li se o placenou práci, je to výslovně uvedeno v kolonce „typ pozice“.

Do výběrového řízení se přihlásíte tak, že zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis osobě, která je v inzerátu uvedená.

Běžné výběrové řízení probíhá v několika kolech:

- selekce životopisů

- první kolo pohovorů, druhé kolo pohovorů, případně praktická část výběrového řízení

- psychodiagnostické testy a ověření referencí

- závěrečný pohovor s vedením

Pouze kandidáti, kteří prošli úspěšně selekcí životopisů, budou kontaktováni a pozváni k účasti v prvních kolech pohovorů.

V případě, že nenajdete žádnou vhodnou pozici, můžete nám zaslat své CV a motivační dopis na HR@clovekvtisni.cz. Raději ale upozorňujeme, že primárně obsazujeme aktuální otevřené dobrovolnické pozice, a proto se předem omlouváme, pokud na váš email zareagujeme s časovou prodlevou. Pokud budete na základě CV vybráni, kontaktujeme vás ohledně termínu pohovoru.

 • Zúčastněte se skupinového výběrového řízení.

Dvoudenní skupinové výběrové řízení, neboli Assessment centrum (AC), je výběrová metoda, při které účastníci jednotlivě nebo ve skupinkách řeší modelových situací a úkolů zaměřených na zkoumání předpokladů pro práci na zahraniční misi. Všem účastníkům je po skončení AC poskytnuta zpětná vazba, kde jim bude řečeno, jak si na AC vedli, jaké u nich byly vypozorovány silné a slabé stránky, případně jim budou doporučeny možnosti dalšího postupu či rozvoje.

Zpravidla takové výběrové řízení pořádáme jednou ročně na podzim – více informací naleznete zde na našich stránkách na konci srpna nebo v průběhu září.

 

V případě, že jste úspěšně absolvovali jedno z výběrových řízení a byla vám nabídnuta pracovní pozice, budete pozváni na osobní schůzku s personalistkou za účelem vyřízení administrativních úkonů a na povinné vstupní školení. Toto školení se uskuteční na centrále společnosti Člověk v tísni v Praze a trvá cca 10 dní. Školení má za cíl podrobně představit práci Člověka v tísni, obeznámit vás s jeho základními politikami a běžnými pracovními postupy a seznámit vás s budoucími kolegy.

 

Jsem profesionál z jiného oboru a rád/ bych uplatnil/a své nabyté zkušenosti v práci pro Humanitární a rozvojovou sekce společnosti Člověk v tísni

Jste-li zkušený profesionál z jiného oboru, který se rozhodl/a pro životní změnu a rád/a byste své dosud nabyté zkušenosti uplatnil v práci pro nás, jsme tím poctěni. Věříme, že vzájemná spolupráce může být přínosem pro obě strany. Práce v našem oboru bývá pro lidi motivující, je to práce, která lidem dává smysl, umožňuje hlubokou profesní seberealizaci a pocit pracovního naplnění.

Do svých řad hledáme zejména osoby, které mají manažerské zkušenosti a zkušenosti se strategickým plánováním, dále pak zkušenosti s vedením lidí a projektů, finančním řízením, bezpečnostním řízením, logistikou, PR, personalistikou atp.

Pro práci v oboru humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je nezbytně nutná znalost anglického jazyka (ostatní jazyky jako ruština, francouzština, portugalština atd. jsou výhodou), ochota cestovat, připravenost fungovat v polních podmínkách, otevřenost, flexibilita, schopnost přizpůsobit se aktuální situaci a interkulturní senzitivita. Zkušenosti z rozvojových zemí jsou vítány.

Seniorní a odborné pracovní pozice bývají vypisovány v klasickém zaměstnaneckém režimu. V tomto režimu je s vámi podepsána pracovní smlouva (dle českého zákoníku práce). Za práci na misi zaměstnanci náleží sjednaný plat, diety a 5 týdnů dovolené za rok. Samozřejmostí je úhrada nákladů spojených s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a zajištěné ubytování. Zaměstnance vysíláme standardně na dobu 18-24 měsíců, v jejichž průběhu mají každých 6 měsíců odpracovaných na misi nárok na zpáteční letenku z mise do České republiky (nebo její cenový ekvivalent).

V budoucnu bude možné vyjet na zahraniční misi v rámci evropského programu jménem EU Aid Volunteers (program otevřený i zkušeným uchazečům, bez horní věkové hranice). Více informací k němu najdete zde.

 

Jak se k nám můžete hlásit

 • Přihlaste se do výběrového řízení na momentálně vypsané pozice.

Veškeré volné pozice naleznete zde v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst.

Nejedná-li se o placenou práci, je to výslovně uvedeno v kolonce „typ pozice“.

Do výběrového řízení se přihlásíte tak, že zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis osobě, která je v inzerátu uvedená.

Běžné výběrové řízení probíhá v několika kolech:

- selekce životopisů

- první kolo pohovorů, druhé kolo pohovorů, případně praktická část výběrového řízení

- závěrečný pohovor s vedením

- psychodiagnostické testy a ověření referencí

Pouze kandidáti, kteří prošli úspěšně selekcí životopisů, budou kontaktováni a pozváni k účasti v prvních kolech pohovorů.

V případě, že nenajdete žádnou vhodnou pozici, můžete nám zaslat své CV a motivační dopis na HR@clovekvtisni.cz. Raději ale upozorňujeme, že primárně obsazujeme aktuální otevřené dobrovolnické pozice, a proto se předem omlouváme, pokud na váš email zareagujeme s časovou prodlevou. Pokud budete na základě CV vybráni, kontaktujeme vás ohledně termínu pohovoru.

 • Zúčastněte se skupinového výběrového řízení.

Dvoudenní skupinové výběrové řízení, neboli Assessment centrum (AC), je výběrová metoda, při které účastníci jednotlivě nebo ve skupinkách řeší modelových situací a úkolů zaměřených na zkoumání předpokladů pro práci na zahraniční misi. Všem účastníkům je po skončení AC poskytnuta zpětná vazba, kde jim bude řečeno, jak si na AC vedli, jaké u nich byly vypozorovány silné a slabé stránky, případně jim budou doporučeny možnosti dalšího postupu či rozvoje.

Zpravidla takové výběrové řízení pořádáme jednou ročně na podzim – více informací naleznete na našich stránkách na konci srpna nebo v průběhu září.

 

V případě, že jste úspěšně absolvovali jedno z výběrových řízení a byla vám nabídnuta pracovní pozice, budete pozváni na osobní schůzku s personalistkou za účelem vyřízení administrativních úkonů a na povinné vstupní školení. Toto školení se uskuteční na centrále společnosti Člověk v tísni v Praze a trvá cca 10 dní. Školení má za cíl podrobně představit práci Člověka v tísni, obeznámit vás s jeho základními politikami a běžnými pracovními postupy a seznámit vás s budoucími kolegy.

 

Práce v Humanitární a rozvojové sekci - často kladené dotazy

1. Mám dlouhodobý zájem spolupracovat s Humanitární a rozvojovou sekcí, nicméně jsem na stránkách nenašel otevřenou vhodnou pozici. Jak mohu postupovat?

Můžete se přihlásit do průběžného výběrového řízení prostřednictvím tohoto formuláře. Rádi bychom vám tímto poděkovali za váš zájem s námi spolupracovat. Předem bychom však rádi upozornili, že přednost má obsazení aktuálně otevřených pozic a vzhledem k naší kapacitě se může stát, že na vaši přihlášku zareagujeme s časovou prodlevou. K pohovoru pozveme ty zájemce, jejichž dovednosti a zkušenosti je možné v rámci našeho oddělení uplatnit. Nemáme bohužel kapacitu potkat se osobně s každým zájemcem o práci. Neznamená to však, že bychom si vašeho zájmu a pracovních zkušeností nevážili. Moc děkujeme za pochopení.

 

2. Jaké jsou obecné požadavky, které by měl kandidát splňovat, pokud má zájem o pracovní pozici na misi?

Veškeré informace nejen o obecných požadavcích ale i tom, jak vypadá práce na zahraniční misi, naleznete výše.

 

3. Nemám dostatek pracovních zkušeností, ale rád bych pro Rozvojovou a humanitární sekci pracoval jako stážista či dobrovolník. Jaké jsou možnosti?

Jste-li student nebo studentka VŠ a uvažujete o tom, že byste rád/a v budoucnu pracoval/a na zahraniční misi, můžete začít například neplacenou stáží na ústředí v Praze.

Jste-li absolvent nebo absolventka VŠ a uvažujete o tom, že byste chtěl/a nastoupit na dráhu humanitárního/rozvojového pracovníka, můžete začít jako dobrovolník na zahraniční misi nebo na jedné z juniorních pozic na ústředí v Praze.

 

4. Rád bych si u Humanitární a rozvojové sekce splnil povinnou praxi související se studiem. Je to možné?

Stáže v Humanitární a rozvojové sekci jsou pro nás nástrojem pro získávání nových zaměstnanců. Proto nás zajímá celková a motivace s námi spolupracovat dlouhodobě. Veškeré nabídky stáží spolu s bližšími informacemi se vždy objevují v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst.

 

5. Hledám krátkodobou brigádu. Jaké jsou v Humanitární a rozvojové sekci možnosti?

Naše fundraisingové oddělení hledá zpravidla v letních měsících větší množství brigádníků pro oslovování dárců na ulici (tzv. direct dialogue). Čas od času vypisuje brigádnické pozice i naše finanční a účetní oddělení. Veškeré nabídky brigád spolu s bližšími informacemi se vždy objevují v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst.

 

6. Mám zájem o studium na VŠ zaměřené na rozvojovou pomoc. Existuje seznam těchto škol?

Informace o tom, kde se dají studovat rozvojová studia, najdete zde na stránkách Rozvojovky, naší informačně vzdělávací sekce.

 

7. Mám velkou chuť pomáhat, ale setkal jsem se se zamítnutím. Nerozumím tomu, proč nestačí pouze motivace a nadšení.

V prvé řadě bychom rádi zdůraznili, že si velmi vážíme každého, komu není okolní svět lhostejný a chce nějakým způsobem přispět ke zlepšení situace druhých lidí.

Důvodem, proč máme na naše otevřené pozice, které lze najít v nabídce volných míst, takové nároky a požadavky, je poměrně jednoznačný. Projekty realizujeme z veřejných finančních prostředků, a naším závazkem je odvádět kvalitní a profesionální práci, která skutečně přinese v konkrétní zemi změny k lepšímu. Proto potřebujeme spolupracovníky, kteří mají už v tomto oboru zkušenosti, včetně práce v kulturně odlišném prostředí a v ne zcela standardních podmínkách. Často působíme v regionech, jež mají své specifické nároky – velmi odlišná místní kultura, zhoršená bezpečnostní situace, nedostatek běžné infrastruktury apod. V tomto případě tedy nemůžeme opravdu dělat kompromisy a vysílat nezkušené lidi. Tyto podmínky si neklademe my z vlastního rozmaru, klade je samotná povaha této práce, ale i např. naši dárci.

Druhým důvodem, který stojí za vysíláním pouze vybraných spolupracovníků je, že Člověk v tísni se snaží nenahrazovat místní zaměstnance, a to zejména v oblastech, kde místní zaměstnanci mohou práci odvést sami – často díky znalosti prostředí v lepší kvalitě, než by byli schopni čeští a zahraniční pracovníci. Místní zaměstnanci jsou pro svou znalost místního kontextu nenahraditelnou součástí týmu, a proto tvoří až 90 % všech misijních pracovníků.

Na druhou stranu si velmi dobře uvědomujeme, že každý musí zkušenosti někde nabrat, a tak na centrále v Praze i na vybraných misích v zahraničí vytváříme stážistické a dobrovolnické pozice.

Dobrovolnických příležitostí je ale mnohem více, než pouze na misích organizace Člověk v tísni. V  naší organizaci můžete dobrovolně vypomáhat např. v rámci Programu sociální integrace nebo festivalu Jeden svět. Dále doporučujeme např. hledat přes internetové stránky www.dobrovolnik.cz, www.neziskovky.cz atd., kde je nabídka mnohem rozmanitější.

 

8. Po přírodní katastrofě v zahraničí jsem chtěl/a vyjet pomáhat s čímkoliv - odklízení trosek, rozdávání jídla a pitné vody. Proč Člověk v tísni neposílá takové lidi do zasažených oblastí?

Situace např. po zemětřesení nebo po tajfunu je velmi chaotická, nepřehledná a často stále ještě nebezpečná. Člověk v tísni vysílá v první fázi pouze velmi zkušené humanitární profesionály, kteří se věnují průzkumu potřeb na místě, zahajují koordinaci konkrétní pomoci a zakládají nový tým, popř. i kancelář. Do samotné činnosti, jako jsou distribuce, nebo odklízení trosek, však primárně zapojujeme místní obyvatele. Ti často po podobných událostech zůstanou bez prostředků a možností obživy. To, co opravdu potřebují, je co nejrychlejší návrat k  normálnímu životu. Pokud jsou tedy zapojení do náprav škod např. pomocí veřejně prospěšných prací (tzv. cash for work) nebo se stanou našimi zaměstnanci, je to pro ně mnohem více užitečné, než pasivně přijímat pomoc.

Autor: