Příklad závěti

Publikováno: 31. 1. 2013 Doba čtení: 1 minuta
©

Já, níže podepsaný ………………………, nar. …..., bytem …............ , pořizuji po zralé úvaze tuto závěť a o níže uvedeném majetku pořizuji následovně:
 
Čl. I.

Veškeré nemovitosti, nacházející se v mém výlučném vlastnictví, tedy

rodinný dům č.p. …... na stavební parcele č. …,

stavební parcelu č. …, výměra …… m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a

pozemkovou parcelu č. …, výměra …… m2 (zahrada),

vše zapsané v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, pro katastrální území ………, obec ………,
odkazuji rovným dílem
…………………………………, bytem ………………… (první dědic)
…………………………………, bytem ………………… (druhý dědic)
 
Čl. II.

Automobil zn. …………, registrační značka ………… odkazuji
…………………………………, bytem ………………… (třetí dědic)
 
Čl. III.

Veškeré finanční prostředky uložené na mém bankovním účtu č. …......../.... vedeném u …....... odkazuji …................., se sídlem ….......... (čtvrtý dědic)
 
Čl. IV.

Ostatní movité věci, jakož i veškerou zbývající finanční hotovost odkazuji
…………………………………, bytem ………………… (pátý dědic)
 
V ………… dne …………..
 
 
Podpisy:      ………………………

                    (zůstavitel)
 
 
………………………      ………………………

(1. svědek)                           (2. svědek)

Autor: