Projekt Člověk mezi lidmi

Projekt Člověk mezi lidmi

11. 9. 2017

Od října letošního roku (2016) realizujeme pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Člověk mezi lidmi podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Člověk mezi lidmi je zaměřený na podporu inkluze ve vzdělávání včetně neformálního vzdělávání. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a rozvoj sociálních a občanských kompetencí studentů středních škol. Cílem projektu je posílit mezi žáky a studenty aktivní zapojení do komunity a společnosti, zamezit tvorbě negativních stereotypů a naučit mladé lidi kriticky hodnotit informace.

Základní informace:

Název projektu: Člověk mezi lidmi

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000036

Skutečné datum zahájení: 1.10.2016

Předpokládané datum ukončení: 30.6.2018

Jaký problém projekt řeší?

Člověk mezi lidmi reaguje na současnou společenskou situaci, ve které se již mezi žáky a studenty vyskytují předsudky a negativní stereotypy týkající se znevýhodněných osob a menšin a panuje mezi nimi neochota přijímat odlišnost, třeba i jazykovou, jako součást společnosti.

Úzce souvisejícím problémem je neschopnost žáků a studentů rozlišit kvalitu získávaných informací, která ovlivní tvorbu jejich postojů a nedostatek zkušeností ve styku s odlišnými skupinami obyvatelstva. Začleňování osob s jiným kulturním nebo sociálním zázemím je společensky obtížné a již v rámci vzdělávacího procesu dochází k jejich segregaci a selhávání integračních a inkluzivních snah vlivem absence či nedostatku podpůrných opatření

Dalším problémem, na který projekt Člověk mezi lidmi reaguje, je rezignace a pasivita mladých lidí na ovlivňování situací, které se jich bezprostředně týkají ať již v komunitě nebo celospolečensky.

Co je cílem projektu?

Cíle projektu Člověk mezi lidmi se vzájemně doplňují.

I. Odbourání předsudků skrze kontakt mezi různými sociálními a kulturními skupinami

II. Posílení kompetence zpracování a vyhodnocení přijímaných informací

III. Aktivizace a posílení občanské angažovanosti

IV. Podpora inkluze a integrace

Primárně bychom chtěli přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání a integraci znevýhodněných dětí cizinců, menšin a dětí ohrožených sociálním vyloučením s cílem zvýšit jejich budoucí úspěšnost na trhu práce.

Naučíme žáky a studenty pracovat s informacemi, které se k nim dostávají, umět rozpoznat jejich kvalitu a věrohodnost a na jejich základě a vlastních zažitých zkušenostech zformulovat a obhájit vlastní názor. Žákům a studentům zprostředkujeme poznání sociální reality v okolí prostřednictvím komunitně zaměřených aktivit. Chceme v nich probudit a podpořit zájem ovlivňovat dění, které se jich týká a seznámit je s mechanismy, které jim toto umožní.

V neposlední řadě podpoříme proinkluzivní a integrační opatření ve školách skrze podporu cílových skupin, za účelem jejich lepšího začlenění do společnosti a následného uplatnění.

Autor: ČvT