Sociálně aktivizační služby

Publikováno: 2. 1. 2013 Doba čtení: 4 minuty
Sociálně aktivizační služby
©

Lidé žijící v sociálně vyloučeném prostředí zpravidla řeší více problémů, které spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy atd.) a které nepříznivě působí nejen na ně samotné, ale na všechny členy rodiny, včetně dětí.

Poslání

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou.Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny.Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí.Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována v domácnostech klientů.

Cíle služby

Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny.Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejích jednotlivých členů. Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.a) pomáháme při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodinyb) zvyšujeme kvalitu života všech členů rodiny, posilujeme jejich vnitřní zdrojec) zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu jednotlivých členů rodinyd)  poskytujeme podporu a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času,e) působíme preventivně proti předčasnému ukončování vzděláváníf) pomáháme při řešení konkrétních problémů stanovených v rámci individuálního plánování spolupráce s klientem,g) podporujeme rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtížíh) zprostředkováváme (klientům) služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o služběi) pomáháme klientům s obranou jejich právj) minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředík) rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.l) na místní úrovni pracujeme na změně přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám

Zásady  poskytování sociální služby

Služba je poskytovaná na základě standardů, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Klienti nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, ekonomické situace a bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti.Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci jejich uživatelů do společnosti, je poskytována přímo v přirozeném prostředí klienta se snahou v maximální možné míře využít přirozené sociální zdroje klienta (rodina, příbuzní, apod.).Blaho dítěte je nadřazeno nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů a je předním hlediskem i při poskytování sociální služby. Primární zodpovědnost za blaho dítěte náleží rodičům nikoli poskytovateli služby.Naše služby jsou určeny rodinám v nepříznivé sociální situaci a jsou poskytovány zdarma.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny rodinám s dětmi, které se ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženi, a vysloví souhlas se spoluprací s pracovníkem společnosti Člověk v tísni.Sociálně vyloučení ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kteří „nedosáhnou" na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo je neumí využít a splňují další kritéria sociálního vyloučení nebo jejich kombinaci.Mezi znaky sociálního vyloučení patří  nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a  obtíže při kontaktu s institucemi.Osoby ohrožené sociálním vyloučením ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kterým by neposkytnutím naší pomoci hrozilo sociální vyloučení, a kteří si sami neumějí pomoci, protože „nedosáhnou" na běžně dostupné služby.

Kdo nepatří do naší cílové skupiny

a) osoba, která žádá o službu, kterou neposkytujemeb) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.c) osoba nespadá do cílové skupiny

Kapacita služby

Maximální kapacita pracovníka pro přímou práci s klientem je 10 klientských rodin.

Autor: