Dobré vládnutí

Angola: Dobré vládnutí

Míra, do které se angolští občané angažují v demokratických procesech, je stále nízká. S ohledem na dynamické tempo, kterým se politické prostředí v Angole mění a vzhledem k jeho celkovému směřování k více decentralizovanému systému vládnutí, potřebují angolští občané a organizace občanské společnosti dovednosti a nástroje, aby mohli být součástí této transformace a aby bylo jejich hlasy slyšet.

Člověk v tísni se podílí na posílení postavení místních komunit a občanské společnosti a zaměřuje se na ohrožené skupiny obyvatelstva jako jsou ženy, mladí lidé či populace na venkově.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Mladí pro změnu – Posílení postavení mládeže pro zodpovědnější a prosperující společnost v Angole

Mladí pro změnu – Posílení postavení mládeže pro zodpovědnější a prosperující společnost v Angole

Z demografických trendů je zřejmé, že mladí lidé v Angole budou v příštích letech hnací silou společenského, politického a hospodářského rozvoje země. Jejich účast na demokratických procesech a občanském životě je však stále omezená. Spolu s národní mládežnickou organizací AJOMA (Asociace mladých lidí pro Angolu) pracujeme na posílení potenciálu mládežnických organizací a mladých lidí k tomu, aby mohli mobilizovat a vzdělávat další mladé lidi a aby zajistili, že politici a programy, které se jich týkají, účinně řeší potřeby mládeže.
Cílem projektu je zlepšení technických, organizačních a advokačních kapacit mládežnických organizací tak, aby mohly hrát větší roli v procesu rozvoje a vládnutí. Mládežnické organizace jsou vedeny k interakci s politiky a k efektivnímu ovlivňování formulace a realizace strategií a politik, které se jich nejvíce týkají. Pro tento účel se organizace zúčastní výběrového řízení do 24 měsíčního inkubačního programu, který zahrnuje školení šité přímo jim na míru a finanční podporu. Vybrané mládežnické organizace pak realizují aktivity zaměřené na zvyšování povědomí, mobilizaci a podporu občanské angažovanosti mladých lidí.
Projekt také poskytuje školení o partnerstvích veřejného a soukromého sektoru, participativním rozpočtování, obhajobě a tvorbě participativní politiky pro organizace, které se účastní inkubačního programu, pro další mladé lidi, vládní aktéry a zástupce soukromého sektoru. Pořádají se také setkání více zainteresovaných stran s cílem prodiskutovat potřeby a priority mládeže.
Jako doplněk k mobilizačním aktivitám projekt zahrnuje inovativní přístup, který se v Africe používá poprvé: program Jeden svět na školách, který Člověk v tísni vytvořil v roce 2001, jenž přispívá ke vzdělávání odpovědných mladých lidí pomocí filmů, diskusí a vzdělávacích aktivit. Povzbuzuje mladé lidi, aby kriticky přemýšleli a zabývali se otázkami, které je nejvíce ovlivňují, čímž pokládá základ pro aktivní občanství. Metodika zahrnuje mimo jiné diskusní kluby pro mládež a studentské volby.
Pojďme volit! Silnější hlas pro lepší budoucnost - větší zapojení občanů do komunálních voleb v Angole

Pojďme volit! Silnější hlas pro lepší budoucnost - větší zapojení občanů do komunálních voleb v Angole

Angolští občané si poprvé v historii budou moci vybrat své zástupce v komunálních volbách. Informovanost o těchto volbách mezi obecnou populací je však stále velmi omezená a role organizací občanské společnosti je limitována z důvodu nedostatečných kapacit a finančních prostředků na jejich činnost. Ve snaze řešit výzvy, ale i příležitosti, které první komunální volby v zemi nabízejí, Člověk v tísni ve spolupráci s národní nevládní organizací Mosaik usiluje o posílení místních aktérů.
Cílem 12měsíčního programu je zvýšit technické, organizační a advokační kapacity organizací občanské společnosti na uskutečňování osvětových kampaní, vzdělávání a mobilizaci voličů ke komunálním volbám. Kromě školení program zahrnuje i poradenskou podporu a subgranty na realizaci aktivit na komunitní úrovni. Osvětové kampaně včetně veřejných diskuzí s místními orgány a volebních představení "jango" se uskuteční i na provinční a národní úrovni.
Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na studenty středních škol jako například simulované studentské volby a interaktivní hry o demokracii a volbách. Prostřednictvím těchto aktivit studenti zlepší své kritické myšlení a mají také šanci získat malé granty na realizaci osvětových kampaní (například na sociálních sítích), vzdělávání voličů a mobilizaci mládeže.
Do projektu se přímo zapojí nejméně 2 000 studentů středních škol, 60 učitelů a členové 15 organizací občanské společnosti.

Jak dále pomáháme