Angola

Angola: Odolnost lidí a výživa

Pomáháme nastávajícím a čerstvým maminkám se zdravotní péčí. Školíme tradiční angolské porodní asistentky, jak co nejlépe zajistit bezpečný porod, a ženám rozesíláme přes mobilní telefony instrukce, jak správně pečovat o miminka. V minulých letech jsme se také soustředili na vymýcení dětské podvýživy. Organizovali jsme plošná vyšetření dětí a pro maminky jsme pořádali kurzy o správném kojení, vaření nebo hygieně.

Podvýživa obvykle souvisí také s nedostatečnou hygienou. Máme rozsáhlé zkušenosti s komunitním přístupem k hygienickým zařízením, zvláště v provincii Bié, kde naše aktivity pomohly mnoha vesnicím zastavit nevhodné znečišťování v otevřeném prostoru. Vzhledem pandemii COVID-19 jsou aktivity zaměřené na dostupnost hygienických zařízení a jejich správné používání ještě důležitější a aktuálnější.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Zdravotnická péče „přes mobil“  -  hlasové zprávy pro matky a pečovatele

Zdravotnická péče „přes mobil“ - hlasové zprávy pro matky a pečovatele

Projekt zdraví "přes mobil" (mHealth) je jediný svého druhu v Angole. Člověk v tísni ho začal pilotovat v roce 2015 a díky dobrým výsledkům a pozitivní zpětné vazbě ze strany uživatelů byl projekt prodloužen.
S cílem přispět ke zlepšení zdravotního stavu novorozenců a matek v Angole využívá M-Health technologii hlasových zpráv k překonání bariér vznikajících v důsledku negramotnosti a poskytuje novým rodičům informace, které je podporují v prvních měsících života dítěte. Během prvních 6 měsíců života dítěte služba automaticky doručuje na mobil registrovaných uživatelů týdně dvě zprávy s informacemi o kojení, výživě kojenců, očkování, rozpoznávání a léčbě nemocí dítěte, správných hygienických praktikách, či zprávy týkající se zdraví matek. Zprávy jsou rozesílány tak, aby jejich obsah odpovídal specifickému vývojovému stádiu dítěte, jehož rodiče službu využívají. Podle monitorování dopadu pilotní fáze projektu se 93% uživatelů naučilo něco nového a 97% by tuto službu doporučilo ostatním.
Součástí projektu je i školení tradičních porodních asistentek v oblasti bezpečného porodu a novorozenecké péče. Projekt rovněž vytváří vazby mezi matkami, porodními asistentkami a zdravotnickým personálem a zlepšuje tak péči o novorozence na různých úrovních. Přednost mají komunity s vysokou novorozeneckou úmrtností a s vysokým podílem žen v plodném věku. Na 13 000 uživatelů již v rámci tohoto projektu získalo podporu a bylo proškoleno více než 700 porodních asistentek ve venkovských a příměstských oblastech vybraných obcí.
Ve své druhé fázi (2019-2022) si projekt ve spolupráci s místními úřady dává za cíl rozšířit svůj dosah vytvořením dvou nových balíků hlasových zpráv, jeden zaměřený na období těhotenství a druhý na prvních 7 až 24 měsíců po porodu. Hlasové zprávy budou vytvořeny v dalších jazycích používaných v Angole a spolupráci navíc rozšíříme o několik dalších zdravotních center. Tradiční porodní asistentky budou vyškoleny v registraci matek, aby službu mohly využívat i ženy, které do zdravotních center nemají přístup. Kromě toho budou zdravotničtí technici vyškolení v administraci systému hlasových zpráv tak, aby byla služba využitelná i po ukončení projektu.
V reakci na pandemii Covid-19  připravil Člověk v tísni speciální balíček hlasových zpráv, který se zaměřuje na prevenci proti šíření viru.

Zasílání život zachraňujících zpráv matkám a pečovatelům

Zasílání život zachraňujících zpráv matkám a pečovatelům

Projekt mobilního zdravotnictví (M-Health) realizovaný společností Člověk v tísni je jediným svého druhu v Angole. Člověk v tísni jej začal pilotně zavádět v roce 2015 a dobré výsledky a pozitivní zpětná vazba od uživatelů vedly k rozšíření projektu.
Projekt M-Health, jehož cílem je přispět ke zlepšení zdraví novorozenců a matek v Angole, využívá technologii hlasových zpráv k poskytování včasných informací, které podporují novopečené matky a otce v zajištění co nejlepšího startu do života jejich dětí. Během prvních šesti měsíců života dítěte služba automaticky doručuje na registrované mobilní telefony dvě zprávy týdně s informacemi o kojení, výživě kojenců, očkování, rozpoznávání a reakci na nemoci dítěte, péči o dítě a jeho vývoji, správných hygienických postupech, zdraví matek a dalších tématech. Témata zpráv jsou naplánována tak, aby odpovídala fázi růstu dítěte.
Kromě překonání bariéry negramotnosti, která dává technologii interaktivní hlasové odpovědi (IVR) výhodu oproti podobným technologiím, jako jsou služby založené na SMS, jsou hlasové zprávy vytvářeny také s ohledem na kontext, kulturní aspekty a národní jazyky pokrytých regionů. Hlasové zprávy jsou zábavné rozhovory předčítané místními herci, kteří vytvořili kulturně odpovídající postavy, a poskytují tak příjemnou službu, která je účinná při změně chování. Podle sledování dopadu pilotní fáze projektu se 93 % uživatelů dozvědělo něco nového a 97 % by službu doporučilo ostatním. Důležitou součástí projektu je také školení tradičních porodních asistentek (TBA) v oblasti bezpečných porodních praktik a péče o novorozence a zvyšování jejich informovanosti.
Prioritou jsou komunity s vysokou novorozeneckou úmrtností a vysokým podílem žen v plodném věku. Podporu již získalo přibližně 13 000 uživatelek a ve venkovských a příměstských oblastech vybraných obcí bylo vyškoleno více než 700 TBA.
Ve své druhé fázi (2019-2022) a ve spolupráci s místními orgány projekt rozšiřuje službu hlasových zpráv nad rámec prvních 6 měsíců života dítěte vytvořením dvou nových balíčků zpráv, které pokrývají také období těhotenství ženy a prvních 7-24 měsíců života dítěte. Projekt rovněž rozšiřuje svou působnost vytvořením hlasových zpráv ve více národních jazycích a spoluprací s více zdravotnickými středisky. Aby bylo možné oslovit více zranitelných žen mimo zdravotnická centra, budou do procesu registrace zapojeny TBA. Kromě toho budou místní zdravotničtí technici proškoleni ve správě systému hlasových zpráv, aby byla zajištěna udržitelnost projektu v budoucnu.     
Vzhledem k tomu, že technologie hlasových zpráv má velký potenciál pomoci v souvislosti s pandemií Covid-19, vytvořili jsme nový balíček hlasových zpráv určený výhradně pro Covid-19. Tato část projektu je určena širokému okruhu příjemců, včetně našich příjemců z jiných projektů, jako jsou venkovské komunity a skupiny mládeže. Do propagace nového balíčku hlasových zpráv o Covid-19 budou zapojeny také tradiční porodní asistentky (TBA), komunitní zdravotníci (CHW) a zdravotníci z porodnic a zdravotnických oddělení.
Osvěta a podpora komunit k nezávislému řízení hygienických zařízení

Osvěta a podpora komunit k nezávislému řízení hygienických zařízení

V návaznosti na naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti vody, sanitace a hygieny (WASH) v angolské provincii Bié tento projekt využívá osvědčený komunitní přístup k sanitaci. Jde o participativní metodu, ve které jsou lidé ve vesnicích odpovědni za budování hygienických zařízení ve svých obcích. Vedle budování latrín tak lidé pracují na udržování správných hygienických návyků prostřednictvím místních sociálních mobilizátorů, se kterými spolupracujeme.
Jednou ze zásad tohoto přístupu je zajištění udržitelnosti dosažených pozitivních změn. Člověk v tísni proto pracuje s provinčními a municipální výbory odpovědnými za program a podporuje je při plánování, sestavování rozpočtu, provozu a dohledu nad nově vybudovanými zařízeními i celým programem. Zvláštní pozornost je věnována latrínám a zařízením na mytí rukou ve školách a zdravotních střediscích. V aktuální šesté fázi projektu Člověk v tísni podporuje 169 vesnic v dalších čtyřech municipalitách provincie Bié: Kuito, Catabola, Camacupa a Chinguar. Kromě toho se snažíme zlepšit povědomí a postoje k hygieně v období menstruace a zvyšovat povědomí o správné výživě. Projekt reaguje i na pandemii COVID-19. V koordinaci s UNICEF a angolským Ministerstvem zdravotnictví zvyšujeme povědomí o hygieně a prevenci této nemoci a distribuujeme hygienické balíčky s mýdlem či tabletami na čištění vody.Součástí projektu je také spolupráce s místními ženskými skupinami, které budou vyškolené v ruční výrobě ochranných roušek a hygienických vložek.

Zlepšení přístupu k nezávadné vodě díky lepší správě vodních zdrojů a prostřednictvím vrtů

Zlepšení přístupu k nezávadné vodě díky lepší správě vodních zdrojů a prostřednictvím vrtů

Důležitou prevencí mnoha onemocnění a vysoké dětské úmrtnosti je přístup k nezávadné vodě. Statistické údaje bohužel ukazují, že téměř polovina vodních zdrojů v Bié je nefunkční nebo závadná.
V návaznosti na sanitární projekty, které Člověk v tísni v provincii dlouhodobě realizuje, se projekt zaměřoval na přístup k bezpečným zdrojům vody v 18 vybraných komunitách s přibližně 9000 obyvateli. Na výstavbu nových a rehabilitaci předtím nefunkčních studní se použila inovativní technologie ručních vrtů. Kromě toho byla komunitám poskytnuta ruční čerpadla.
Aby byla zajištěna udržitelnost projektu, dalším krokem bylo zlepšení schopnosti místních samospráv a komunit provádět manuálně vrty a spravovat vodní zdroje. S tímto cílem byla konstrukce a rekonstrukce studní doprovázená mobilizací na komunitní úrovni. V každé zapojené komunitě byla vytvořena komise, jejíž členové absolvovali školení o technické a finanční správě vodních zdrojů včetně přednášek o prevenci znečištění a správných hygienických a sanitačních praktikách.
Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Cílem hygienických osvětových kampaní je motivovat co nejvíc lidí z místních komunit ke změně jejich nevhodného chování v oblasti hygieny a sanitace, a to díky poznatkům o škodlivosti jejich dosavadní praxe. Místní by díky projektu měli být schopni lépe plánovat, provádět i hodnotit činnosti směřující k lepší hygieně a sanitaci. Spíše než na výstavbu latrín tato iniciativa tedy cílí na podporu propagátorů správné hygieny motivujících místní obyvatelstvo dodržovat zásady vedoucí ke zlepšení hygienické situace na angolském venkově, které patří i mezi hlavní cíle angolské vlády.
Člověk v tísni staví na zkušenosti s tímto programem v okrese Nharea v provincii Bié, který byl jako první v Angole prohlášen ODF (Open Defecation Free). Člověk v tísni projekt rozšiřuje do čtyř dalších okresů, kde podporuje místní úřady v plánování a provádění osvětových aktivit. Místní komunity jsou dále motivovány k  udržování čistého prostředí  a správné sanitaci a hygieně prostřednictvím propagace drobných, ale významných změn, jako je například opatřování latrín poklopy nebo pořizování jednoduchých zařízení pro mytí rukou. Kromě toho se projekt zaměřuje také na hygienické podmínky a vhodné hygienické praktiky ve školách.

 

Potravinová bezpečnost a výživa

Potravinová bezpečnost a výživa

Člověk v tísni v Angole dlouhodobě pracuje na zvyšování potravinové bezpečnosti prostřednictvím projektu, který se zaměřuje jak na správnou výživu, tak na zefektivnění zemědělství.

Cílem zemědělské složky je proto zvýšit a diverzifikovat rostlinnou výrobu a také zvýšit příjmy drobných zemědělců. ČvT poskytuje příjemcům pomoci praktická školení, průběžné poradenství a příležitostně jim také přímo poskytne osivo plodin bohatých na živiny (sója, podzemnice olejná, sladké brambory či ovocné stromy). Projekt rovněž podporuje vznik zeleninových zahrad, nových zavlažovacích systémů a výrobu organických hnojiv, představuje moderní způsoby chování kachen a v provincii Bié také propaguje chov hovězího dobytka, který je zde zatím jen málo rozšířený. Vzhledem k vzrůstu zemědělské produkce by měl projekt vést také ke vzniku nových pracovních míst v projektových oblastech. ČvT zároveň podporuje spolupráci žen a jejich příjmové aktivity vedoucí k větší nezávislosti jejich rodin.

Výživová část projektu se soustředí na zlepšování stravovacích návyků dětí a mladých žen. Školení a kampaně jsou zaměřené na nutričně bohaté potraviny, důležitost kojení či propagaci hygieny.

Projekt zlepší přístup k potravinám bohatým na živiny až pro 3 000 domácností v cílových oblastech.
Zajištění nezávadné vody pro vesnické obyvatelstvo

Zajištění nezávadné vody pro vesnické obyvatelstvo

Přístup k nezávadné pitné vodě je nezbytnou podmínkou úspěšného boje s průjmovými onemocněními, která způsobují vysokou dětskou úmrtnost i další problémy jako je nedostatečný příjem živin, absence ve škole atd. Projekty ČvT se proto zaměřují na posilování hygienických a sanitačních standardů ve vesnických oblastech.

Pomáháme opravovat existující vodní zdroje, za pomoci nových, levnějších technologií budujeme nové, organizujeme osvětové kampaně i školení týkající se hygieny i bezpečným zacházením s vodou, to vše za podpory místních autorit.

Každá vesnice jmenuje členy vodní komise, která je pak zodpovědná za odběrná místa i za propagaci hygieny mezi místními. ČvT klade důraz na komunitní vlastnictví projektu prostřednictvím osobního a finančního angažmá příjemců pomoci, neboť právě to je předpokladem udržitelnosti výsledků, opomenuta není také důležitost místních podnikatelů dodávajících náhradní díly.

Z projektu přímo profituje více než 84 000 lidí venkovských oblastí provincií Bié, Huíla and Benguela, celkem se jedná o 210 komunit v 6 okresech.

Boj s podvýživou (IPIN)

Boj s podvýživou (IPIN)

Projekt se zaměřuje na potírání podvýživy novorozenců a těhotných a kojících matek prostřednictvím spojení aktivit tří sektorů: hygieny a sanitace, zdraví a výživy. Jeho cílem je zvýšit poměr dětí ve věku do půl roku, které jsou krmené pouze mateřským mlékem. Porodní asistentky jsou školeny, aby mohly poskytovat informace matkám a ošetřovatelům. Navíc jsou pořádány osvětové kampaně a ve vybraných komunitách jsou vytvářeny skupiny, v rámci kterých pak těhotné ženy, matky a ošetřovatelé sdílejí svoje zkušenosti.
Mezi hlavní témata projektu patří například propagace takové péče o děti, která zamezí jejich kontaktu s trusem domácích zvířat.  Důraz je kladen také na vhodná očkování pro matky a děti do dvou let. Člověk v tísni zajišťuje zejména logistickou podporu a školení místním zdravotnickým zařízením.

Boj s dětskou podvýživou

Boj s dětskou podvýživou

V pěti okresech provincie Bié koordinoval Člověk v tísni komunitní program proti podvýživě. Ve vesnicích jsme vyškolili 560 komunitních zdravotních dobrovolníků v antropologickém měření, identifikaci podvýživy a v základech její léčby. Vyšetřili jsme tak téměř 300 000 dětí a více než 40 000 podvyživených vyléčili díky poskytování speciální proteinové výživy. V týdenních až čtrnáctidenních intervalech jsme sledovali jejich stav a v případě zdravotních komplikací nebo trvale se nelepšícího stavu dítěte rodiče nabádali k návštěvě zdravotního střediska, i když je vzdálené několik dní pěší cesty.

Rodiče jsme také učili, jaké hygienické a stravovací zásady mají dodržovat, aby pomohli podvýživě předcházet.

Před koncem projektu v roce 2013 se podařilo přesvědčit místní vládu o tom, aby v programu sama pokračovala. Pomohli jsme jí připravit rozpočet a v roce 2014 jí podporujeme v efektivní spolupráci s komunitními dobrovolníky. Obě strany učíme spolupracovat na sběru dat, reportování a jejich analýze; a supervizory z místních středisek podporujeme na jejich monitorovacích cestách po vesnických oblastech, kde kontrolují práci dobrovolníků. O podvýživě také školíme učitele, kteří pak předávají informace dětem ve škole a dohlíží na jejich správné návyky. V komunitách připravujeme také ukázkové lekce vaření.
 
Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Mezi nejčastější onemocnění v Angole patří ta, jejichž riziko lze výrazně snížit praktikováním základních hygienických návyků a zlepšením přístupu k pitné vodě. Člověk v tísni proto školí obyvatele stovek vesnic, zdravotní dobrovolníky, učitele a žáky v pěti regionech provincie Bié v základní hygieně.

Využívá k tomu jednoduché a názorné techniky a hry, které lidem nejen poskytnou informace a nové dovednosti, ale především povzbudí jejich motivaci. Tou je například uvědomění si, kolik peněz ušetří za léky, o kolik úrody přijdou, když pro nemoc nemohou pracovat na poli, nebo skutečnost, že díky nepoužívání latrín mají doma, v jídle či ve vodě exkrementy svých sousedů. Tyto osvětové metody úspěšně motivují jednotlivce i celé komunity k výstavbě vlastních latrín a k péči o čistotu a zdraví svých dětí.

Hygienickou a sanitační osvětou dosud prošli lidé z 230 vesnic s celkovým počtem 130 000 obyvatel. Polovina z nich si díky tomu postavila vlastní latrínu, začali si mýt ruce a dodržovat další základní návyky.

Současně se snažíme rozšířit místní trh a zpřístupnit lidem základní sanitační a hygienický materiál, např. prefabrikované desky pro latríny, stavební materiál, mýdlo a desinfekce, součástky k opravě studen apod.
Stavba studen a odpadové hospodářství

Stavba studen a odpadové hospodářství

V regionu Andulo v provincii Bié postavil Člověk v tísni pět studen, na jejichž budování se podíleli obyvatelé samotných vesnic. Organizace se zaměřuje i na opravy stávajících vodních zdrojů a především se snaží, aby jejich správu vykonávali místní obyvatelé a vodohospodářské úřady formou správních výborů. V komunitách je zaváděn správní systém, kdy  obyvatelé přispívají do fondu oprav z poplatků za využívání studen. Osvětové aktivity mají za cíl motivovat lidi k používání pitné vody, byť je za poplatek.

Člověk v tísni podporuje také rozšíření trhu s náhradními díly ke studnám a s dalšími hygienickými pomůckami. Snaží se propojovat vzájemnou nabídku a poptávku obyvatel a místních úřadů na jedné straně a malo- i velkoobchodů na straně druhé. Vedle toho organizace vyvíjí inovativní design ručních pump, které je možné postavit z levných a lokálně dostupných materiálů a součástek.

Ve spolupráci s obyvateli a samosprávou městečka Cuemba Člověk v tísni vybudoval ekologickou skládku a sběrná místa komunálního odpadu. Zároveň vyškolil místní odpadohospodářskou firmu ve správě celého systému i v nakládání s nebezpečným odpadem. Obyvatelé, žáci a farmáři si osvojili způsoby, jak druhotně zpracovat odpad a kompostovat.

Jak dále pomáháme