Angola: Odolnost lidí a výživa

Angola: Odolnost lidí a výživa

Pomáháme nastávajícím a čerstvým maminkám se zdravotní péčí. Školíme tradiční angolské porodní asistentky, jak co nejlépe zajistit bezpečný porod, a ženám rozesíláme přes mobilní telefony instrukce, jak správně pečovat o miminka. V minulých letech jsme se také soustředili na vymýcení dětské podvýživy. Organizovali jsme plošná vyšetření dětí a pro maminky jsme pořádali kurzy o správném kojení, vaření nebo hygieně.

Podvýživa obvykle souvisí také s nedostatečnou hygienou. Máme rozsáhlé zkušenosti s komunitním přístupem k hygienickým zařízením, zvláště v provincii Bié, kde naše aktivity pomohly mnoha vesnicím zastavit nevhodné znečišťování v otevřeném prostoru.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Cílem hygienických osvětových kampaní je motivovat co nejvíc lidí z místních komunit ke změně jejich nevhodného chování v oblasti hygieny a sanitace, a to díky poznatkům o škodlivosti jejich dosavadní praxe. Místní by  díky projektu měli  být schopni lépe plánovat, provádět i hodnotit činnosti směřující k lepší hygieně a sanitaci.

Spíše než na výstavbu latrín tato iniciativa tedy cílí na podporu propagátorů správné hygieny motivujících místní obyvatelstvo dodržovat zásady vedoucí ke zlepšení hygienické situace na angolském venkově, které patří i mezi hlavní cíle angolské vlády.

ČvT staví na zkušenosti s tímto programem v okrese Nharea v provincii Bié. ČvT projekt rozšiřuje do dvou dalších okresů, kde podporuje místní úřady v plánování a provádění osvětových aktivit.

Místní komunity jsou dále motivovány k  udržování čistého prostředí  a správné sanitaci a hygieně prostřednictvím propagace drobných, ale významných změn, jako je například opatřování latrín poklopy nebo pořizování jednoduchých zařízení pro mytí rukou.

Důležitou prevencí onemocnění a vysoké dětské úmrtnosti je přístup k nezávadné vodě. Statické údaje bohužel ukazují, že téměř polovina vodních zdrojů je nefunkční nebo závadná. ČvT ve spolupráci s UNICEF pomohl v roce 2017 a 2018 komunitám zapojeným do hygienické osvěty s hloubkovými vrty a opatřil vodní pumpy, díky kterým mají přístup k čisté vodě. 
Potravinová bezpečnost a výživa

Potravinová bezpečnost a výživa

Člověk v tísni v Angole dlouhodobě pracuje na zvyšování potravinové bezpečnosti prostřednictvím projektu, který se zaměřuje jak na správnou výživu, tak na zefektivnění zemědělství.

Cílem zemědělské složky je proto zvýšit a diverzifikovat rostlinnou výrobu a také zvýšit příjmy drobných zemědělců. ČvT poskytuje příjemcům pomoci praktická školení, průběžné poradenství a příležitostně jim také přímo poskytne osivo plodin bohatých na živiny (sója, podzemnice olejná, sladké brambory či ovocné stromy). Projekt rovněž podporuje vznik zeleninových zahrad, nových zavlažovacích systémů a výrobu organických hnojiv, představuje moderní způsoby chování kachen a v provincii Bié také propaguje chov hovězího dobytka, který je zde zatím jen málo rozšířený. Vzhledem k vzrůstu zemědělské produkce by měl projekt vést také ke vzniku nových pracovních míst v projektových oblastech. ČvT zároveň podporuje spolupráci žen a jejich příjmové aktivity vedoucí k větší nezávislosti jejich rodin.

Výživová část projektu se soustředí na zlepšování stravovacích návyků dětí a mladých žen. Školení a kampaně jsou zaměřené na nutričně bohaté potraviny, důležitost kojení či propagaci hygieny.

Projekt zlepší přístup k potravinám bohatým na živiny až pro 3 000 domácností v cílových oblastech.
Zdravotnická péče „přes mobil“  -  hlasové zprávy pro matky a pečovatelky

Zdravotnická péče „přes mobil“ - hlasové zprávy pro matky a pečovatelky

S cílem přispět ke zlepšení zdravotního stavu novorozenců a matek Člověk v tísni zahájil zkušební projekt zdravotnictví „přes mobil“ (M-Health), který doplňuje klasická školení tradičních ošetřovatelů o bezpečných porodních praktikách a novorozenecké péči zasíláním hlasových zpráv s informacemi na mobilní telefon přímo registrovaným matkám.
Předem nahrané hlasové zprávy jsou ze systému posílány na mobilní telefon každého, kdo se zaregistroval k odběru služby v místním zdravotnickém středisku, v nemocnici nebo u tradičních ošetřovatelů. Díky vysoké koncentraci mobilních telefonů u angolských obyvatel (74 účtů na100 obyvatel) mohou mobilní technologie rodinám pomoci ke zdravější výchově dětí tím, že přinášejí důležité informace přímo do rukou matek a pečovatelům.
Služba automaticky doručuje dvě hlasové zprávy týdně během prvních 6 měsíců po porodu a poskytuje informace o různých tématech spojených s péčí o dítě, jako je vývoj dítěte, výživa či hygiena. Pro posílení dopadu projektu jsou pro pečovatele organizována intenzivní školení o novorozenecké péči dotýkající se stejných témat.
Projekt rovněž vytváří vazby mezi matkami, pečovateli a zdravotnickým personálem a zlepšuje tak péči o novorozence na různých úrovních. Přednost mají komunity s vysokou novorozeneckou úmrtností a s vysokým podílem žen v plodném věku. Na 13 000 uživatelů již v rámci tohoto projektu získalo podporu a bylo proškoleno více než 700 pečovatelů ve venkovských a příměstských oblastech vybraných obcí.
 

Zajištění nezávadné vody pro vesnické obyvatelstvo

Zajištění nezávadné vody pro vesnické obyvatelstvo

Přístup k nezávadné pitné vodě je nezbytnou podmínkou úspěšného boje s průjmovými onemocněními, která způsobují vysokou dětskou úmrtnost i další problémy jako je nedostatečný příjem živin, absence ve škole atd. Projekty ČvT se proto zaměřují na posilování hygienických a sanitačních standardů ve vesnických oblastech.

Pomáháme opravovat existující vodní zdroje, za pomoci nových, levnějších technologií budujeme nové, organizujeme osvětové kampaně i školení týkající se hygieny i bezpečným zacházením s vodou, to vše za podpory místních autorit.

Každá vesnice jmenuje členy vodní komise, která je pak zodpovědná za odběrná místa i za propagaci hygieny mezi místními. ČvT klade důraz na komunitní vlastnictví projektu prostřednictvím osobního a finančního angažmá příjemců pomoci, neboť právě to je předpokladem udržitelnosti výsledků, opomenuta není také důležitost místních podnikatelů dodávajících náhradní díly.

Z projektu přímo profituje více než 84 000 lidí venkovských oblastí provincií Bié, Huíla and Benguela, celkem se jedná o 210 komunit v 6 okresech.

Boj s podvýživou (IPIN)

Boj s podvýživou (IPIN)

Projekt se zaměřuje na potírání podvýživy novorozenců a těhotných a kojících matek prostřednictvím spojení aktivit tří sektorů: hygieny a sanitace, zdraví a výživy. Jeho cílem je zvýšit poměr dětí ve věku do půl roku, které jsou krmené pouze mateřským mlékem. Porodní asistentky jsou školeny, aby mohly poskytovat informace matkám a ošetřovatelům. Navíc jsou pořádány osvětové kampaně a ve vybraných komunitách jsou vytvářeny skupiny, v rámci kterých pak těhotné ženy, matky a ošetřovatelé sdílejí svoje zkušenosti.
Mezi hlavní témata projektu patří například propagace takové péče o děti, která zamezí jejich kontaktu s trusem domácích zvířat.  Důraz je kladen také na vhodná očkování pro matky a děti do dvou let. Člověk v tísni zajišťuje zejména logistickou podporu a školení místním zdravotnickým zařízením.

Boj s dětskou podvýživou

Boj s dětskou podvýživou

V pěti okresech provincie Bié koordinoval Člověk v tísni komunitní program proti podvýživě. Ve vesnicích jsme vyškolili 560 komunitních zdravotních dobrovolníků v antropologickém měření, identifikaci podvýživy a v základech její léčby. Vyšetřili jsme tak téměř 300 000 dětí a více než 40 000 podvyživených vyléčili díky poskytování speciální proteinové výživy. V týdenních až čtrnáctidenních intervalech jsme sledovali jejich stav a v případě zdravotních komplikací nebo trvale se nelepšícího stavu dítěte rodiče nabádali k návštěvě zdravotního střediska, i když je vzdálené několik dní pěší cesty.

Rodiče jsme také učili, jaké hygienické a stravovací zásady mají dodržovat, aby pomohli podvýživě předcházet.

Před koncem projektu v roce 2013 se podařilo přesvědčit místní vládu o tom, aby v programu sama pokračovala. Pomohli jsme jí připravit rozpočet a v roce 2014 jí podporujeme v efektivní spolupráci s komunitními dobrovolníky. Obě strany učíme spolupracovat na sběru dat, reportování a jejich analýze; a supervizory z místních středisek podporujeme na jejich monitorovacích cestách po vesnických oblastech, kde kontrolují práci dobrovolníků. O podvýživě také školíme učitele, kteří pak předávají informace dětem ve škole a dohlíží na jejich správné návyky. V komunitách připravujeme také ukázkové lekce vaření.
 
Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Mezi nejčastější onemocnění v Angole patří ta, jejichž riziko lze výrazně snížit praktikováním základních hygienických návyků a zlepšením přístupu k pitné vodě. Člověk v tísni proto školí obyvatele stovek vesnic, zdravotní dobrovolníky, učitele a žáky v pěti regionech provincie Bié v základní hygieně.

Využívá k tomu jednoduché a názorné techniky a hry, které lidem nejen poskytnou informace a nové dovednosti, ale především povzbudí jejich motivaci. Tou je například uvědomění si, kolik peněz ušetří za léky, o kolik úrody přijdou, když pro nemoc nemohou pracovat na poli, nebo skutečnost, že díky nepoužívání latrín mají doma, v jídle či ve vodě exkrementy svých sousedů. Tyto osvětové metody úspěšně motivují jednotlivce i celé komunity k výstavbě vlastních latrín a k péči o čistotu a zdraví svých dětí.

Hygienickou a sanitační osvětou dosud prošli lidé z 230 vesnic s celkovým počtem 130 000 obyvatel. Polovina z nich si díky tomu postavila vlastní latrínu, začali si mýt ruce a dodržovat další základní návyky.

Současně se snažíme rozšířit místní trh a zpřístupnit lidem základní sanitační a hygienický materiál, např. prefabrikované desky pro latríny, stavební materiál, mýdlo a desinfekce, součástky k opravě studen apod.
Stavba studen a odpadové hospodářství

Stavba studen a odpadové hospodářství

V regionu Andulo v provincii Bié postavil Člověk v tísni pět studen, na jejichž budování se podíleli obyvatelé samotných vesnic. Organizace se zaměřuje i na opravy stávajících vodních zdrojů a především se snaží, aby jejich správu vykonávali místní obyvatelé a vodohospodářské úřady formou správních výborů. V komunitách je zaváděn správní systém, kdy  obyvatelé přispívají do fondu oprav z poplatků za využívání studen. Osvětové aktivity mají za cíl motivovat lidi k používání pitné vody, byť je za poplatek.

Člověk v tísni podporuje také rozšíření trhu s náhradními díly ke studnám a s dalšími hygienickými pomůckami. Snaží se propojovat vzájemnou nabídku a poptávku obyvatel a místních úřadů na jedné straně a malo- i velkoobchodů na straně druhé. Vedle toho organizace vyvíjí inovativní design ručních pump, které je možné postavit z levných a lokálně dostupných materiálů a součástek.

Ve spolupráci s obyvateli a samosprávou městečka Cuemba Člověk v tísni vybudoval ekologickou skládku a sběrná místa komunálního odpadu. Zároveň vyškolil místní odpadohospodářskou firmu ve správě celého systému i v nakládání s nebezpečným odpadem. Obyvatelé, žáci a farmáři si osvojili způsoby, jak druhotně zpracovat odpad a kompostovat.

Jak dále pomáháme