Angola: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Angola: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: PIN

Podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v našich cílových zemích. Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se účinnějšími aktéry správy věcí veřejných a rozvoje.

Člověk v tísni se podílí na posílení postavení místních komunit a občanské společnosti a zaměřuje se na ohrožené skupiny obyvatelstva jako jsou ženy, mladí lidé či populace na venkově.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Posílení postavení aktérů občanské společnosti: Aktivity občanské společnosti: Místně řízené, adaptivní přístupy na podporu organizačního a technického rozvoje občanské společnosti, včetně organizací občanské společnosti, neformálních občanských skupin a občanských aktivistů. V rámci našich programů rozvoje občanské společnosti koordinujeme a - kde je to možné - sdílíme odborné znalosti s naším Centrem pro lidská práva a demokracii.

Občanská angažovanost mladých: V rámci programu občanské výchovy a mediální gramotnosti Jeden svět na školách se realizuje obsah přizpůsobený kontextu pro formální i neformální vzdělávací prostory a studenty všech věkových kategorií.

Inkluzivní správa veřejných služeb: Participativní rozvoj a monitorování veřejných služeb, včetně sociálních služeb, vzdělávání, vody, hygieny a veřejného zdraví.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Postavme školu v Africe – Jeden svět na školách

Postavme školu v Africe – Jeden svět na školách

Zastaralé vyučovací metody jsou i nadále problémem angolského vzdělávacího systému. Pro studenty je těžké zůstat ve škole po vyučování kvůli nedostatku atraktivních aktivit, které by se zabývaly jejich zájmy. Zatímco angolská vláda řeší velké problémy, jako je negramotnost a školní docházka, pracuje také na reformách vzdělávání na všech úrovních a na školení učitelů, aby vytvořili efektivnější a relevantnější učební osnovy. K řešení těchto skutečností přijal Člověk v tísni v Angole inovativní přístup, který spojuje sektory mládeže a vzdělávání a který poprvé v Africe zavádí metodiku Jeden svět na školách (JSNS). Cílem je povzbudit mládež, aby přemýšlela mimo rámec a zapojila se do problémů, které se jich nejvíce dotýkají. Pro tento projekt bylo vybráno 7 škol a v rámci procesu bylo připraveno 7 filmů, 51 učitelů proškolených v metodice JSNS a přímo zapojeno 142 studentů. Taktéž, momentálně probíhají navazující aktivity pokrývající témata jako aktivní občanství, lidská práva, životní prostředí, mediální gramotnost a další témata zaměřená na řádnou správu věcí veřejných s podporou expertu JSNS.
Kromě vzdělávání a posílení mládeže nabízí JSNS přidanou hodnotu tím, že posiluje dovednosti učitelů, kteří je mohou využívat i ve svých běžných hodinách, a napomáhá tak kvalitě a dostupnosti vzdělávání na partnerských školách. Mimo vyučování mohou místní organizace nebo skupiny mládeže používat metodiky JSNS jako nástroj neformálního vzdělávání. Tímto se podporuje angolský vzdělávací systém a v důsledku toho usnadňuje proces výuky a učení.
 
Partnerský investiční fond – společně silnější

Partnerský investiční fond – společně silnější

Člověk v tísni Angola v minulých letech realizoval projekty ve spolupráci s národními organizacemi občanské společnosti (CSO), nicméně bylo identifikováno několik nedostatků a potřeb zlepšení, včetně nevyváženosti v rozdělení úkolů a odpovědností, slabého zapojení partnerů do spoludefinování a realizace projektů a také potřeb budování kapacit. Zatímco počet místních organizací občanské společnosti a jejich odbornost v souvisejících sektorech je poměrně silná, většina partnerství vytvořených pro nové projekty je řízena ad hoc a řízena dárci. Proto často chybí správné posouzení silných a slabých stránek, což má za následek špatnou kapacitu organizace a vytváří mezery ve společné spolupráci, plánování a realizaci projektu.
Role národních organizací občanské společnosti je nepostradatelná, neboť se nepochybně často jedná o ty, které mají v oboru více zkušeností a hluboké znalosti o problémech zdola v příslušných provinciích.

Společným cílem je vybudovat silné a spolehlivé partnerství pro budoucí výzvy k předkládání návrhů a pro budoucí programování v klíčových sektorech (odolnost, řádná správa, veřejné zdraví). Výsledkem je, že současní partneři zlepší své organizační schopnosti (jako je projektování, plánování, stravování, finance, logistika, HR a nákup). To bude probíhat prostřednictvím společných workshopů, školení, sdílení zkušeností pro současného klíčového partnera (AJOMA) a implementací jejich aktivit v relevantních geografických oblastech (tj. v provinciích současné přítomnosti Člověka v tísni v Angole).
 
Keep COVID-19 away: komunitní řešení proti šíření COVID-19: připravenost, reakce a odolnosti vybraných komunit v městských a příměstských oblastech Luandy

Keep COVID-19 away: komunitní řešení proti šíření COVID-19: připravenost, reakce a odolnosti vybraných komunit v městských a příměstských oblastech Luandy

První dva potvrzené případy COVID-19 v Angole byly oznámeny 21. března 2020. Do listopadu počet vzrostl na 13 451 nahlášených případů, včetně 322 potvrzených úmrtí. Většina případů se soustřeďuje v Luandě, která je tak provincií s nejvyšším rizikem přenosu v rámci komunit. Mezi účinné způsoby, jak zastavit šíření COVID-19 a minimalizovat rizika nákazy patří správná hygienická etiketa, dodržování opatření zavedených angolskou vládou (např. sebeizolace) a provádění testů v případě potřeby. Je proto nezbytné zajistit, aby ohrožené komunity měly přístup k informacím. Kromě toho jsou stejně důležité informace o bezpečném kojení a správných postupech při výživě kojenců, jakož i o tom, jak získat přístup ke zdravotním službám pro matky a jejich novorozence a děti v průběhu pandemie, protože právě pandemie vedla k narušení zdravotnických služeb po celém světě. Studie navíc také ukazuje, že díky silnější vrozené imunitě jsou děti lépe chráněny proti SARS-CoV-2.
Cílem programu v provincii Luanda je zvýšit přístup k informacím o prevenci nakažení COVID-19, správné hygienické a výživové praxi a přístupu ke zdravotním službám pro nejzranitelnější komunity v obcích Belas, Cazenga, Maianga, Sambizanga a Talatona. Zapojení komunit je klíčové nejen pro šíření důvěryhodných informací a boj proti fámám, ale také pro posílení vazeb mezi obyvateli cílových komunit a zdravotnickými službami.
Člověk v tísni realizuje program “Keep COVID-19 away” prostřednictvím řady aktivit, například v oblasti komunikace rizik spojených s COVID-19, do kterých zapojuje komunity z cílových institucích, jako jsou zdravotní střediska, školy nebo centra pro seniory. Dále realizuje komunitní kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti s využitím různých komunikačních kanálů včetně rozhlasových pořadů, divadelních her, komunitních řečníků a mobilních zpráv. Projekt rovněž posiluje informovanost o klíčových aspektech výživy během COVID-19 a přístupu ke zdravotním službám pro matky a jejich novorozence a děti v kontextu pandemie, prostřednictvím informací šířených místními vlivnými osobami a médii.
Program Člověka v tísni jde ruka v ruce s Globálním strategickým plánem humanitární reakce WHO na COVID-19 do roku 2020, neboť se zaměřuje na omezení šíření pandemie COVID-19. Přispívá také k dosažení celkového cíle Angolského národního pohotovostního plánu pro kontrolu pandemie koronaviru (Plano Nacional de Contingência Para o Controlo da Epidemia por Coronavírus), jehož cílem je snížit riziko výskytu koronaviru v Angole a jeho negativní dopad na zdraví obyvatel a socioekonomickou sféru.

 
Snižování dopadů COVID-19 na ženy a dívky

Snižování dopadů COVID-19 na ženy a dívky

Poté, co byly v březnu 2020 v Angole potvrzeny první případy nemoci COVID-19, vyhlásilo tamní Ministerstvo zdravotnictví nouzový stav a lockdown. Přestože opatření omezující pohyb osob zabraňují šíření Covid-19, mají také mnoho negativních ekonomických a sociálních dopadů. Jednou z nejohroženějších skupin jsou ženy a dívky.   
Ženy často pracují v neformálním sektoru, mají nejistá zaměstnání a obecně jsou schopny vydělat a ušetřit méně peněz. Více než 70% angolských žen má práci v neformální ekonomice a lockdown má tedy vážný dopad například na ty, které si na živobytí vydělávají pouličním prodejem nebo na trhu. Z tohoto důvodu jsou ženy více vystaveny riziku ztráty příjmů a narůstající chudoby. Kromě toho mají ženy obecně nižší přístup ke spolehlivým informacím o zdraví ve srovnání s muži (pouze 6 z 10 žen v Angole umí číst), což je v době pandemii obzvlášť kritické. Ekonomické a sociální potíže spojené se společenskou izolací a omezením pohybu také exponenciálně zvyšují riziko domácího a sexuálního násilí. Co se týče dopadu na dívky, uzavření škol spojené s pandemií může také vést k tomu, že se do školy nevrátí ani po skončení krize.
V rámci okamžitých opatření v boji proti COVID-19 se zaměřujeme na to, aby ženy měly  přístup k důležitým informacím o zdraví. Právě informace o správných hygienických návycích, dostupných zdravotnických službách, o prevenci a diagnostice COVID-19  budeme šířit pomocí naší platformy mHealth, skrze kterou zasíláme hlasové zprávy na mobilní telefony. Zároveň spolupracujeme s naší stávající sítí komunitních zdravotnických pracovníků a porodních asistentek. V rámci sociální ochrany žen zaškolujeme 40 žen v bezpečnějších pracovních postupech, řízení podniku a alternativních výdělečných činnostech, jako je například ruční výroba ochranných roušek, mýdla či míst na mytí rukou. Prostřednictvím našeho programu komunitního živobytí (Community Livelihood Programme - CPS) poskytujeme  finanční podporu ve formě sub-grantů 8 místním organizacím a podnikům, které jsou vedeny ženami. Závěrečná část projektu bude zaměřena na zvýšení kapacit místních ženských spolků a organizací občanské společnosti tak, aby se mohly efektivně zasazovat za to, aby opatření proti Covid-19 a plány společenské a ekonomické obnovy braly ohled na specifický dopad pandemie na ženy a dívky. Intervence se zaměří na městské a příměstské oblasti provincií Huila a Bié, kde je riziko COVID-19 v porovnání s venkovským prostředím mnohem vyšší.

Born Free to Shine: Pomáháme zamezit přenosu HIV z matky na dítě

Born Free to Shine: Pomáháme zamezit přenosu HIV z matky na dítě

Odhadovaná prevalence HIV v Angole je 2% a je vyšší v městském prostředí (například v Luandě, kde žije téměř 30% angolské populace) a v jižních a východních provinciích (jako Cunene a Moxico), které hraničí se zeměmi s vyšší prevalencí. Kromě toho je rozšíření viru HIV dvakrát vyšší u žen ve srovnání s muži. Odhaduje se, že méně než polovina lidí žijících s HIV o svém pozitivním statusu ví, a to hlavně hlavně kvůli nízké kvalitě péče, společenské stigmatizaci a diskriminaci.
Jedním z hlavních důvodů přenosu HIV v Angole je nedostatečný přístup ke zdravotním informacím a službám souvisejícím s HIV/AIDS (například předporodní testování a konzultace), kterým čelí významná část těhotných žen žijících s HIV. Jelikož odhadovaná míra přenosu HIV z matky na dítě v Angole je 26%, jeho prevence je prioritou pro zajištění generace bez výskytu tohoto onemocnění.
Projekt Born Free to Shine (Nascer Livre para Brilhar) využívá naši platformu mobilních hlasových zpráv mHealth na podporu národního Operačního plánu snížení přenosu HIV z matky na dítě v Angole. Mezi silné stránky platformy patří použití technologie interaktivních hlasových zpráv, která překonává bariéry negramotnosti (kterým čelí 4 z 10 žen v Angole), a tím dává projektu výhodu oproti službám založeným na SMS a jiných podobných technologiích. Hlasové zprávy navíc zohledňují kontext, kulturní odlišnosti a jazyky příslušných regionů. S technologickou podporou UNITEL-u a ve spolupráci s místními úřady a kampaní vedenou první dámou Angoly navrhne Člověk v tísni nový balík hlasových zpráv o prevenci přenosu HIV z matky na dítě. Nejméně 3 500 těhotných žen a matek s malými dětmi dostane hlasové zprávy z tohoto balíčku. Kromě toho nejméně 150 zdravotnických techniků, 150 tradičních porodních asistentek a komunitních zdravotních pracovníků, 42 členů místních dozorčích orgánů a 48 zástupců organizací občanské společnosti působících v oblasti HIV absolvuje školení v poskytování správné péči, poradenství a monitorování těhotným ženám a matkám malých dětí, které jsou viru HIV vystaveny.
V období 2022-2023 bude Člověk v tísni nadále přispívat ke snižování přenosu HIV z matky na dítě v provinciích Luanda, Cunene a Moxico, a to za pomoci mobilního zdravotnického programu mHealth. Akce bude rovněž pokračovat ve zlepšování kapacit zdravotnických pracovníků pro poskytování vhodné péče a poradenství matkám a dětem ve věku 0-24 měsíců se zvláštním zaměřením na HIV pozitivní matky a děti eponované virem HIV.
 

Mladí pro změnu – Posílení postavení mládeže pro zodpovědnější a prosperující společnost v Angole

Mladí pro změnu – Posílení postavení mládeže pro zodpovědnější a prosperující společnost v Angole

Z demografických trendů je zřejmé, že mladí lidé v Angole budou v příštích letech hnací silou společenského, politického a hospodářského rozvoje země. Jejich účast na demokratických procesech a občanském životě je však stále omezená. Spolu s národní mládežnickou organizací AJOMA (Asociace mladých lidí pro Angolu) pracujeme na posílení potenciálu mládežnických organizací a mladých lidí k tomu, aby mohli mobilizovat a vzdělávat další mladé lidi a aby zajistili, že politici a programy, které se jich týkají, účinně řeší potřeby mládeže.
Cílem projektu je zlepšení technických, organizačních a advokačních kapacit mládežnických organizací tak, aby mohly hrát větší roli v procesu rozvoje a vládnutí. Mládežnické organizace jsou vedeny k interakci s politiky a k efektivnímu ovlivňování formulace a realizace strategií a politik, které se jich nejvíce týkají. Pro tento účel se organizace zúčastní výběrového řízení do 24 měsíčního inkubačního programu, který zahrnuje školení šité přímo jim na míru a finanční podporu. Vybrané mládežnické organizace pak realizují aktivity zaměřené na zvyšování povědomí, mobilizaci a podporu občanské angažovanosti mladých lidí.
Projekt také poskytuje školení o partnerstvích veřejného a soukromého sektoru, participativním rozpočtování, obhajobě a tvorbě participativní politiky pro organizace, které se účastní inkubačního programu, pro další mladé lidi, vládní aktéry a zástupce soukromého sektoru. Pořádají se také setkání více zainteresovaných stran s cílem prodiskutovat potřeby a priority mládeže.
Jako doplněk k mobilizačním aktivitám projekt zahrnuje inovativní přístup, který se v Africe používá poprvé: program Jeden svět na školách, který Člověk v tísni vytvořil v roce 2001, jenž přispívá ke vzdělávání odpovědných mladých lidí pomocí filmů, diskusí a vzdělávacích aktivit. Povzbuzuje mladé lidi, aby kriticky přemýšleli a zabývali se otázkami, které je nejvíce ovlivňují, čímž pokládá základ pro aktivní občanství. Metodika zahrnuje mimo jiné diskusní kluby pro mládež a studentské volby.
Pojďme volit! Silnější hlas pro lepší budoucnost - větší zapojení občanů do komunálních voleb v Angole

Pojďme volit! Silnější hlas pro lepší budoucnost - větší zapojení občanů do komunálních voleb v Angole

Angolští občané si poprvé v historii budou moci vybrat své zástupce v komunálních volbách. Informovanost o těchto volbách mezi obecnou populací je však stále velmi omezená a role organizací občanské společnosti je limitována z důvodu nedostatečných kapacit a finančních prostředků na jejich činnost. Ve snaze řešit výzvy, ale i příležitosti, které první komunální volby v zemi nabízejí, Člověk v tísni ve spolupráci s národní nevládní organizací Mosaik usiluje o posílení místních aktérů.
Cílem 12měsíčního programu je zvýšit technické, organizační a advokační kapacity organizací občanské společnosti na uskutečňování osvětových kampaní, vzdělávání a mobilizaci voličů ke komunálním volbám. Kromě školení program zahrnuje i poradenskou podporu a subgranty na realizaci aktivit na komunitní úrovni. Osvětové kampaně včetně veřejných diskuzí s místními orgány a volebních představení "jango" se uskuteční i na provinční a národní úrovni.
Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na studenty středních škol jako například simulované studentské volby a interaktivní hry o demokracii a volbách. Prostřednictvím těchto aktivit studenti zlepší své kritické myšlení a mají také šanci získat malé granty na realizaci osvětových kampaní (například na sociálních sítích), vzdělávání voličů a mobilizaci mládeže.
Do projektu se přímo zapojí nejméně 2 000 studentů středních škol, 60 učitelů a členové 15 organizací občanské společnosti.
Ochrana práv dětí

Ochrana práv dětí

Jen 25% angolských dětí do pěti let má rodný list. Situace je ještě kritičtější ve venkovských oblastech, kde je oficiálně registrovaných méně než 13% dětí. Děti tak přicházejí o mnoho svých práv včetně přístupu ke zdravotní péči a vzdělání. Člověk v tísni podpořil komunitní angažovanost a mobilizaci v osmi prioritních regionech s cílem podpořit registraci dětí a s důrazem na odpovědnost otců v tomto procesu.
Člověk v tísni ve spolupráci s UNICEF vyvinul síť Angola pro děti s cílem přispět k ochraně práv dětí. Lídři v komunitách, kteří se na změnách podíleli, se díky práci na projektu také stali pro místní zdrojem informací a poskytovali lidem odpovědi na otázky týkající se této problematiky. Spolupracovali mimo jiné s tradičními a náboženskými vůdci, s představiteli místních sdružení, s řediteli škol a se zástupci výborů rodičů, aby zajistili, že informace o registraci rodných listů a odpovědném otcovství se dostane k co největšímu počtu lidí.
Zdravotníci absolvovali školení o postupech a dokumentaci týkajících se registrace rodných listů a o tom, jak rodiče a pečovatele vést k registraci svých dětí. S cílem zvýšit počet dětí registrovaných ihned po porodu pak potřebné informace šířili v rámci svých pravidelných setkání s rodiči ve vybraných porodnicích a klinikách.
V rámci projektu byly také pořádána divadelní představení a komunitní diskuze známé jako "jango" zaměřené na informování a angažovanost rodin, sdílení a diskutování důležitých témat s rodiči a opatrovateli dětí. Aktivity měli během devíti měsíců celkový dopad na více než 26  000 lidí.
Aplikace monitorující vzdělávání

Aplikace monitorující vzdělávání

Naše vzdělávací projekty v Angole se soustředí jak na formální, tak neformální vzdělávací systém a usilujeme o zlepšení přístupu k základnímu vzdělání. Věříme, že důležitý je nejen přístup ke vzdělání, ale rovněž jeho kvalita. Proto využíváme inovativn nástroj k monitorování výkonu učitelů a škol. 
Stejně jako v jiných odvětvích, plánování a rozhodování ve vzdělávacím sektoru vyžaduje práci se spolehlivými daty. Praxe bohužel ukazuje, že sběr a analýza dat ve vzdělávání jsou stále výzvou. Většina shromážděných dat se zaměřuje na kvantitu (například na počty žáků, škol, učitelů či vybavení), zatímco data týkající se kvality chybí.
Vytvořili jsme proto aplikaci EMA (Education Monitoring Application) pro sběr, analýzu a vizualizaci dat spojených se vzděláváním v Angole. Mobilní aplikace vyvinutá pro supervizi učitelů pomůže především analyzovat příčiny způsobující konkrétní problémy v angolském vzdělávacím systému. Na základě této analýzy budou schopny místní vzdělávací instituce vytvořit odpovídající strategie, které zajistí lepší fungování vzdělávacího systému, zkvalitnění výukových metod na základě konkrétních zjištěných potřeb.
Informace získané díky aplikaci budou mít přínos pro více než 1 000 učitelů a přibližně 56 000 studentů v provincii Huambo. Od roku 2020 rozšiřujeme projekt do dalších provincií v Angole, a to do provincií Bié, Huila, Luanda a Kuando Kubango. Aplikace by eventuálně měla být včleněna do oficiálních národních vzdělávacích plánů a strategií.
V spolupráci s našimi programy v Etiopii, Sýrii a Myanmaru tak pracujeme na modernizaci aplikaci EMA, aby byla cenným otevřeným zdrojem pro úřady a další organizace v oblasti vzdělávání.

Posilování žen a občanské společnosti

Posilování žen a občanské společnosti

Tento program Člověka v tísni se zaměřoval na posilování kapacit občanských organizací a jejich dialogu s místními orgány. Všechny aktivity zároveň podporovaly rovnost žen a mužů a postavení žen ve společnosti.
V Angole byl program zahájen v roce 2013 v provincii Bié jako projekt FOCO I, a od začátku realizoval aktivity, díky kterým místní chudé ženy mohou zvyšovat své finanční příjmy. To dává naději ke zlepšení jejich celkového sociálního a ekonomického postavení. Jako součást snahy angolské vlády dostát svým mezinárodním závazkům v oblasti ochrany žen a prosazování genderové rovnosti vláda schválila v roce 2011 zákon o domácím násilí č. 25/11. Právě proto se projekt rovněž zaměřil na rozvoj sítě vládních i nevládních institucí zabývajících se bojem proti domácímu násilí a na osvětové kampaně mezi ženami, studenty i muži, které zvyšují povědomí o zákoně 25/11.
Snahy o podporu rovnosti žen a mužů pokračovaly v projektu FOCO II v provinciích Bié a Huíla. Tato iniciativa podporovala Síť sociální ochrany pro oběti domácího násilí v Bié a rovněž si kladla za cíl zlepšit reakce Dětské sítě v Huíle na konkrétní případy domácího násilí.
Hlavním cílem FOCO III pak bylo navázání na předchozí dva projekty posílením postavení mladých žen v obou zapojených provinciích (Bié a Huíla) a pomocí dvěma ženským asociacím v posilování jejich schopností a dovedností. Do aktivit bylo přímo zapojeno více než 2 800 mladých žen a přes 100 občanských organizací.

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost


Ekonomická závislost a neznalost základních práv a svobod patří mezi hlavní příčiny velké míry násilí na ženách v Angole, kde po občanské válce často zůstalo více žen závislých na jednom muži. Proto se v Angole zaměřujeme na osvětu o domácím násilí a násilí na ženách obecně, o legislativě a dostupných službách pro takto ohrožené ženy.

Podporujeme místní občanské iniciativy, většinou ženské skupiny, v tom, aby pomáhaly šířit základní informace o dané problematice, dokázaly poskytnout ohroženým ženám základní pomoc a referovaly je k dalším institucím apod. Zároveň pracujeme s místní policií, soudci, zdravotnickými pracovníky, odborem místního ředitelství pro ženy a rodinu a dalšími organizacemi či skupinami, které se problematikou zabývají – školíme je a především propojujeme do tzv. ochranné sítě, která si pak jednotlivé případy žen navzájem předává v rámci konsolidovaného procesu.

Místní iniciativy také školíme v tom, jak vést projekty pro ohrožené ženy, zaměřené na jejich lepší ekonomickou soběstačnost. Ty nejlepší od nás pak dostávají finanční grant a projekty realizují, a tak se ohroženým ženám daří zakládat drobné živnosti (kantýna, obchod apod).
Zlepšování vyučovacích metod

Zlepšování vyučovacích metod

Ve speciálních kurzech moderních metod výuky se Člověk v tísni zaměřuje především na změnu přístupu mezi učitelem a žáky a na participativní metodiky a techniky. Kurzisté se učí o tom, jak namísto diktování a psaní na tabuli motivovat děti k samostatné práci, myšlení a rozvoji jejich dovedností včetně čtenářské gramotnosti. Během vlastních hodin si pak s třídou zkoušejí práci ve skupinách, výuku formou her, práci s encyklopediemi a dalšími zdroji informací. Kromě toho je náplní kurzů i metodika přípravy vyučovacích hodin, hodnocení žáků a pro ředitele jsou připravována školení o vedení a administraci školy.

Ve spolupráci s angolským ministerstvem a provinčním ředitelstvím školství pak Člověk v tísni vyvinul nové manuály pro vesnické učitele, které jim pomáhají s výukou jednotlivých předmětů. Učebnice poskytují návody a příklady jak uchopit danou látku a předat ji dětem tak, aby jejich nabyté dovednosti a znalosti co nejvíce odpovídaly místním potřebám a prostředí, ve kterém žijí. Speciální sborník je věnován moderním vyučovacím technikám s mnoha příklady či výukovými hrami. Organizace nadto pomohla vypracovat provinční metodiku vzdělávání učitelů, kterou uvádí v praxi díky systému spádových vzorových škol a pedagogických center. V roce 2014 pak podobnou asistenci poskytuje školskému úřadu v sousední provinicii Huambo.

Od roku 2013 podporujeme také provinční školskou inspekci. Inspektory jsme vyškolili a pomáháme jim podávat zpětnou vazbu učitelům a ředitelům škol. Spolu s nimi experti ČvT objíždějí jednotlivé školy a dělají náslechy hodin, pomáhají lépe organizovat výuku i používat lepší výukové metody. O služby je ze strany škol velký zájem.
Stavba škol a vzdělávání učitelů

Stavba škol a vzdělávání učitelů

Celkem 13 nových škol poskytuje vzdělání třem tisícům dětí, které sem docházejí na dopolední, odpolední a někdy i večerní výuku. Kapacita škol je totiž ve vesnických oblastech obrovsky přetížená či v okolí jiné školy ani neexistují. Školy jsou vybavené knihovnou a základními pomůckami. Učitelům, kteří jsou často ze vzdálenějších vesnic či měst, jde zde poskytnuto ubytování. U čtyř hlavních oblastních škol Člověk v tísni postavil a zařídil také pedagogická centra, která slouží především vzdělávání učitelů.

Stavby se účastnili i samotní obyvatelé vesnic jako pomocní dělníci. Ti nejzručnější si osvojili svářečské, zámečnické či pokrývačské dovednosti, které dodnes uplatňují ve vlastních malých stavebních firmách, které si díky tomu mohli založit.

Díky dálkovým kurzům si všichni učitelé ve vesnických oblastech regionu Cuemba doplňují alespoň základní vzdělání a pedagogické minimum. Všichni studují při zaměstnání, docházejí na víkendové semináře a praktikují nově nabyté znalosti během týdne ve školách. Každý z nich studuje podle vlastního tempa a potřeb. Díky prvnímu cyklu kurzu všichni dosáhnou alespoň 6. třídy základní školy, ve druhém pak 9. třídy a minimálního pedagogického vzdělání. Každý z cyklů je zakončen písemnými a praktickými zkouškami.

Jak dále pomáháme

Novinky