Angola

Angola: Sociální inkluze a ochrana

Od roku 2013 v Angole podporujeme ženské spolky a nevládní organizace v boji proti chudobě a domácímu násilí. Snažíme se o zlepšení poradenství pro oběti domácího násilí a také o větší osvětu v této oblasti. Pomáháme také místním ženám uskutečňovat vlastní projekty zaměřené na rovnost pohlaví a práva žen v jejich komunitách. Snažíme se také zmírnit socio-ekonomické dopady COVID-19 na ženy a dívky a podporujeme těhotné ženy a matky v prevenci HIV a v zabránění přenosu na jejich děti. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Born Free to Shine: Pomáháme zamezit přenosu HIV z matky na dítě

Born Free to Shine: Pomáháme zamezit přenosu HIV z matky na dítě

Odhadovaná prevalence HIV v Angole je 2% a je vyšší v městském prostředí (například v Luandě, kde žije téměř 30% angolské populace) a v jižních a východních provinciích (jako Cunene a Moxico), které hraničí se zeměmi s vyšší prevalencí. Kromě toho je rozšíření viru HIV dvakrát vyšší u žen ve srovnání s muži. Odhaduje se, že méně než polovina lidí žijících s HIV o svém pozitivním statusu ví, a to hlavně hlavně kvůli nízké kvalitě péče, společenské stigmatizaci a diskriminaci.
Jedním z hlavních důvodů přenosu HIV v Angole je nedostatečný přístup ke zdravotním informacím a službám souvisejícím s HIV/AIDS (například předporodní testování a konzultace), kterým čelí významná část těhotných žen žijících s HIV. Jelikož odhadovaná míra přenosu HIV z matky na dítě v Angole je 26%, jeho prevence je prioritou pro zajištění generace bez výskytu tohoto onemocnění.
Projekt Born Free to Shine (Nascer Livre para Brilhar) využívá naši platformu mobilních hlasových zpráv mHealth na podporu národního Operačního plánu snížení přenosu HIV z matky na dítě v Angole. Mezi silné stránky platformy patří použití technologie interaktivních hlasových zpráv, která překonává bariéry negramotnosti (kterým čelí 4 z 10 žen v Angole), a tím dává projektu výhodu oproti službám založeným na SMS a jiných podobných technologiích. Hlasové zprávy navíc zohledňují kontext, kulturní odlišnosti a jazyky příslušných regionů. S technologickou podporou UNITEL-u a ve spolupráci s místními úřady a kampaní vedenou první dámou Angoly navrhne Člověk v tísni nový balík hlasových zpráv o prevenci přenosu HIV z matky na dítě. Nejméně 3 500 těhotných žen a matek s malými dětmi dostane hlasové zprávy z tohoto balíčku. Kromě toho nejméně 150 zdravotnických techniků, 150 tradičních porodních asistentek a komunitních zdravotních pracovníků, 42 členů místních dozorčích orgánů a 48 zástupců organizací občanské společnosti působících v oblasti HIV absolvuje školení v poskytování správné péči, poradenství a monitorování těhotným ženám a matkám malých dětí, které jsou viru HIV vystaveny.
V období 2022-2023 bude Člověk v tísni nadále přispívat ke snižování přenosu HIV z matky na dítě v provinciích Luanda, Cunene a Moxico, a to za pomoci mobilního zdravotnického programu mHealth. Akce bude rovněž pokračovat ve zlepšování kapacit zdravotnických pracovníků pro poskytování vhodné péče a poradenství matkám a dětem ve věku 0-24 měsíců se zvláštním zaměřením na HIV pozitivní matky a děti eponované virem HIV.
 

Keep COVID-19 away: komunitní řešení proti šíření COVID-19: připravenost, reakce a odolnosti vybraných komunit v městských a příměstských oblastech Luandy

Keep COVID-19 away: komunitní řešení proti šíření COVID-19: připravenost, reakce a odolnosti vybraných komunit v městských a příměstských oblastech Luandy

První dva potvrzené případy COVID-19 v Angole byly oznámeny 21. března 2020. Do listopadu počet vzrostl na 13 451 nahlášených případů, včetně 322 potvrzených úmrtí. Většina případů se soustřeďuje v Luandě, která je tak provincií s nejvyšším rizikem přenosu v rámci komunit. Mezi účinné způsoby, jak zastavit šíření COVID-19 a minimalizovat rizika nákazy patří správná hygienická etiketa, dodržování opatření zavedených angolskou vládou (např. sebeizolace) a provádění testů v případě potřeby. Je proto nezbytné zajistit, aby ohrožené komunity měly přístup k informacím. Kromě toho jsou stejně důležité informace o bezpečném kojení a správných postupech při výživě kojenců, jakož i o tom, jak získat přístup ke zdravotním službám pro matky a jejich novorozence a děti v průběhu pandemie, protože právě pandemie vedla k narušení zdravotnických služeb po celém světě. Studie navíc také ukazuje, že díky silnější vrozené imunitě jsou děti lépe chráněny proti SARS-CoV-2.
Cílem programu v provincii Luanda je zvýšit přístup k informacím o prevenci nakažení COVID-19, správné hygienické a výživové praxi a přístupu ke zdravotním službám pro nejzranitelnější komunity v obcích Belas, Cazenga, Maianga, Sambizanga a Talatona. Zapojení komunit je klíčové nejen pro šíření důvěryhodných informací a boj proti fámám, ale také pro posílení vazeb mezi obyvateli cílových komunit a zdravotnickými službami.
Člověk v tísni realizuje program “Keep COVID-19 away” prostřednictvím řady aktivit, například v oblasti komunikace rizik spojených s COVID-19, do kterých zapojuje komunity z cílových institucích, jako jsou zdravotní střediska, školy nebo centra pro seniory. Dále realizuje komunitní kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti s využitím různých komunikačních kanálů včetně rozhlasových pořadů, divadelních her, komunitních řečníků a mobilních zpráv. Projekt rovněž posiluje informovanost o klíčových aspektech výživy během COVID-19 a přístupu ke zdravotním službám pro matky a jejich novorozence a děti v kontextu pandemie, prostřednictvím informací šířených místními vlivnými osobami a médii.
Program Člověka v tísni jde ruka v ruce s Globálním strategickým plánem humanitární reakce WHO na COVID-19 do roku 2020, neboť se zaměřuje na omezení šíření pandemie COVID-19. Přispívá také k dosažení celkového cíle Angolského národního pohotovostního plánu pro kontrolu pandemie koronaviru (Plano Nacional de Contingência Para o Controlo da Epidemia por Coronavírus), jehož cílem je snížit riziko výskytu koronaviru v Angole a jeho negativní dopad na zdraví obyvatel a socioekonomickou sféru.

 
Snižování dopadů COVID-19 na ženy a dívky

Snižování dopadů COVID-19 na ženy a dívky

Poté, co byly v březnu 2020 v Angole potvrzeny první případy nemoci COVID-19, vyhlásilo tamní Ministerstvo zdravotnictví nouzový stav a lockdown. Přestože opatření omezující pohyb osob zabraňují šíření Covid-19, mají také mnoho negativních ekonomických a sociálních dopadů. Jednou z nejohroženějších skupin jsou ženy a dívky.   
Ženy často pracují v neformálním sektoru, mají nejistá zaměstnání a obecně jsou schopny vydělat a ušetřit méně peněz. Více než 70% angolských žen má práci v neformální ekonomice a lockdown má tedy vážný dopad například na ty, které si na živobytí vydělávají pouličním prodejem nebo na trhu. Z tohoto důvodu jsou ženy více vystaveny riziku ztráty příjmů a narůstající chudoby. Kromě toho mají ženy obecně nižší přístup ke spolehlivým informacím o zdraví ve srovnání s muži (pouze 6 z 10 žen v Angole umí číst), což je v době pandemii obzvlášť kritické. Ekonomické a sociální potíže spojené se společenskou izolací a omezením pohybu také exponenciálně zvyšují riziko domácího a sexuálního násilí. Co se týče dopadu na dívky, uzavření škol spojené s pandemií může také vést k tomu, že se do školy nevrátí ani po skončení krize.
V rámci okamžitých opatření v boji proti COVID-19 se zaměřujeme na to, aby ženy měly  přístup k důležitým informacím o zdraví. Právě informace o správných hygienických návycích, dostupných zdravotnických službách, o prevenci a diagnostice COVID-19  budeme šířit pomocí naší platformy mHealth, skrze kterou zasíláme hlasové zprávy na mobilní telefony. Zároveň spolupracujeme s naší stávající sítí komunitních zdravotnických pracovníků a porodních asistentek. V rámci sociální ochrany žen zaškolujeme 40 žen v bezpečnějších pracovních postupech, řízení podniku a alternativních výdělečných činnostech, jako je například ruční výroba ochranných roušek, mýdla či míst na mytí rukou. Prostřednictvím našeho programu komunitního živobytí (Community Livelihood Programme - CPS) poskytujeme  finanční podporu ve formě sub-grantů 8 místním organizacím a podnikům, které jsou vedeny ženami. Závěrečná část projektu bude zaměřena na zvýšení kapacit místních ženských spolků a organizací občanské společnosti tak, aby se mohly efektivně zasazovat za to, aby opatření proti Covid-19 a plány společenské a ekonomické obnovy braly ohled na specifický dopad pandemie na ženy a dívky. Intervence se zaměří na městské a příměstské oblasti provincií Huila a Bié, kde je riziko COVID-19 v porovnání s venkovským prostředím mnohem vyšší.

Ochrana práv dětí

Ochrana práv dětí

Jen 25% angolských dětí do pěti let má rodný list. Situace je ještě kritičtější ve venkovských oblastech, kde je oficiálně registrovaných méně než 13% dětí. Děti tak přicházejí o mnoho svých práv včetně přístupu ke zdravotní péči a vzdělání. Člověk v tísni podpořil komunitní angažovanost a mobilizaci v osmi prioritních regionech s cílem podpořit registraci dětí a s důrazem na odpovědnost otců v tomto procesu.
Člověk v tísni ve spolupráci s UNICEF vyvinul síť Angola pro děti s cílem přispět k ochraně práv dětí. Lídři v komunitách, kteří se na změnách podíleli, se díky práci na projektu také stali pro místní zdrojem informací a poskytovali lidem odpovědi na otázky týkající se této problematiky. Spolupracovali mimo jiné s tradičními a náboženskými vůdci, s představiteli místních sdružení, s řediteli škol a se zástupci výborů rodičů, aby zajistili, že informace o registraci rodných listů a odpovědném otcovství se dostane k co největšímu počtu lidí.
Zdravotníci absolvovali školení o postupech a dokumentaci týkajících se registrace rodných listů a o tom, jak rodiče a pečovatele vést k registraci svých dětí. S cílem zvýšit počet dětí registrovaných ihned po porodu pak potřebné informace šířili v rámci svých pravidelných setkání s rodiči ve vybraných porodnicích a klinikách.
V rámci projektu byly také pořádána divadelní představení a komunitní diskuze známé jako "jango" zaměřené na informování a angažovanost rodin, sdílení a diskutování důležitých témat s rodiči a opatrovateli dětí. Aktivity měli během devíti měsíců celkový dopad na více než 26  000 lidí.
Posilování žen a občanské společnosti

Posilování žen a občanské společnosti

Tento program Člověka v tísni se zaměřoval na posilování kapacit občanských organizací a jejich dialogu s místními orgány. Všechny aktivity zároveň podporovaly rovnost žen a mužů a postavení žen ve společnosti.
V Angole byl program zahájen v roce 2013 v provincii Bié jako projekt FOCO I, a od začátku realizoval aktivity, díky kterým místní chudé ženy mohou zvyšovat své finanční příjmy. To dává naději ke zlepšení jejich celkového sociálního a ekonomického postavení. Jako součást snahy angolské vlády dostát svým mezinárodním závazkům v oblasti ochrany žen a prosazování genderové rovnosti vláda schválila v roce 2011 zákon o domácím násilí č. 25/11. Právě proto se projekt rovněž zaměřil na rozvoj sítě vládních i nevládních institucí zabývajících se bojem proti domácímu násilí a na osvětové kampaně mezi ženami, studenty i muži, které zvyšují povědomí o zákoně 25/11.
Snahy o podporu rovnosti žen a mužů pokračovaly v projektu FOCO II v provinciích Bié a Huíla. Tato iniciativa podporovala Síť sociální ochrany pro oběti domácího násilí v Bié a rovněž si kladla za cíl zlepšit reakce Dětské sítě v Huíle na konkrétní případy domácího násilí.
Hlavním cílem FOCO III pak bylo navázání na předchozí dva projekty posílením postavení mladých žen v obou zapojených provinciích (Bié a Huíla) a pomocí dvěma ženským asociacím v posilování jejich schopností a dovedností. Do aktivit bylo přímo zapojeno více než 2 800 mladých žen a přes 100 občanských organizací.

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost


Ekonomická závislost a neznalost základních práv a svobod patří mezi hlavní příčiny velké míry násilí na ženách v Angole, kde po občanské válce často zůstalo více žen závislých na jednom muži. Proto se v Angole zaměřujeme na osvětu o domácím násilí a násilí na ženách obecně, o legislativě a dostupných službách pro takto ohrožené ženy.

Podporujeme místní občanské iniciativy, většinou ženské skupiny, v tom, aby pomáhaly šířit základní informace o dané problematice, dokázaly poskytnout ohroženým ženám základní pomoc a referovaly je k dalším institucím apod. Zároveň pracujeme s místní policií, soudci, zdravotnickými pracovníky, odborem místního ředitelství pro ženy a rodinu a dalšími organizacemi či skupinami, které se problematikou zabývají – školíme je a především propojujeme do tzv. ochranné sítě, která si pak jednotlivé případy žen navzájem předává v rámci konsolidovaného procesu.

Místní iniciativy také školíme v tom, jak vést projekty pro ohrožené ženy, zaměřené na jejich lepší ekonomickou soběstačnost. Ty nejlepší od nás pak dostávají finanční grant a projekty realizují, a tak se ohroženým ženám daří zakládat drobné živnosti (kantýna, obchod apod).

Jak dále pomáháme