Angola

Angola: Vzdělávání a praktické dovednosti

© Tereza Hronová

Mnoho dětí na angolském venkově se dosud učí pod širým nebem. Jen menšina jich dosáhne druhého stupně a dokonce ani jejich učitelé často nemají dokončené základní vzdělání. Věnujeme se proto především obnově a zkvalitnění základního vzdělávání v Angole a zvyšování jeho kvality prostřednictvím monitorování a školení učitelů.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Postavme školu v Africe – Jeden svět na školách

Postavme školu v Africe – Jeden svět na školách

Zastaralé vyučovací metody jsou i nadále problémem angolského vzdělávacího systému. Pro studenty je těžké zůstat ve škole po vyučování kvůli nedostatku atraktivních aktivit, které by se zabývaly jejich zájmy. Zatímco angolská vláda řeší velké problémy, jako je negramotnost a školní docházka, pracuje také na reformách vzdělávání na všech úrovních a na školení učitelů, aby vytvořili efektivnější a relevantnější učební osnovy. K řešení těchto skutečností přijal Člověk v tísni v Angole inovativní přístup, který spojuje sektory mládeže a vzdělávání a který poprvé v Africe zavádí metodiku Jeden svět na školách (JSNS). Cílem je povzbudit mládež, aby přemýšlela mimo rámec a zapojila se do problémů, které se jich nejvíce dotýkají. Pro tento projekt bylo vybráno 7 škol a v rámci procesu bylo připraveno 7 filmů, 51 učitelů proškolených v metodice JSNS a přímo zapojeno 142 studentů. Taktéž, momentálně probíhají navazující aktivity pokrývající témata jako aktivní občanství, lidská práva, životní prostředí, mediální gramotnost a další témata zaměřená na řádnou správu věcí veřejných s podporou expertu JSNS.
Kromě vzdělávání a posílení mládeže nabízí JSNS přidanou hodnotu tím, že posiluje dovednosti učitelů, kteří je mohou využívat i ve svých běžných hodinách, a napomáhá tak kvalitě a dostupnosti vzdělávání na partnerských školách. Mimo vyučování mohou místní organizace nebo skupiny mládeže používat metodiky JSNS jako nástroj neformálního vzdělávání. Tímto se podporuje angolský vzdělávací systém a v důsledku toho usnadňuje proces výuky a učení.
 
Aplikace monitorující vzdělávání

Aplikace monitorující vzdělávání

Naše vzdělávací projekty v Angole se soustředí jak na formální, tak neformální vzdělávací systém a usilujeme o zlepšení přístupu k základnímu vzdělání. Věříme, že důležitý je nejen přístup ke vzdělání, ale rovněž jeho kvalita. Proto využíváme inovativn nástroj k monitorování výkonu učitelů a škol. 
Stejně jako v jiných odvětvích, plánování a rozhodování ve vzdělávacím sektoru vyžaduje práci se spolehlivými daty. Praxe bohužel ukazuje, že sběr a analýza dat ve vzdělávání jsou stále výzvou. Většina shromážděných dat se zaměřuje na kvantitu (například na počty žáků, škol, učitelů či vybavení), zatímco data týkající se kvality chybí.
Vytvořili jsme proto aplikaci EMA (Education Monitoring Application) pro sběr, analýzu a vizualizaci dat spojených se vzděláváním v Angole. Mobilní aplikace vyvinutá pro supervizi učitelů pomůže především analyzovat příčiny způsobující konkrétní problémy v angolském vzdělávacím systému. Na základě této analýzy budou schopny místní vzdělávací instituce vytvořit odpovídající strategie, které zajistí lepší fungování vzdělávacího systému, zkvalitnění výukových metod na základě konkrétních zjištěných potřeb.
Informace získané díky aplikaci budou mít přínos pro více než 1 000 učitelů a přibližně 56 000 studentů v provincii Huambo. Od roku 2020 rozšiřujeme projekt do dalších provincií v Angole, a to do provincií Bié, Huila, Luanda a Kuando Kubango. Aplikace by eventuálně měla být včleněna do oficiálních národních vzdělávacích plánů a strategií.
V spolupráci s našimi programy v Etiopii, Sýrii a Myanmaru tak pracujeme na modernizaci aplikaci EMA, aby byla cenným otevřeným zdrojem pro úřady a další organizace v oblasti vzdělávání.

Zlepšování vyučovacích metod

Zlepšování vyučovacích metod

Ve speciálních kurzech moderních metod výuky se Člověk v tísni zaměřuje především na změnu přístupu mezi učitelem a žáky a na participativní metodiky a techniky. Kurzisté se učí o tom, jak namísto diktování a psaní na tabuli motivovat děti k samostatné práci, myšlení a rozvoji jejich dovedností včetně čtenářské gramotnosti. Během vlastních hodin si pak s třídou zkoušejí práci ve skupinách, výuku formou her, práci s encyklopediemi a dalšími zdroji informací. Kromě toho je náplní kurzů i metodika přípravy vyučovacích hodin, hodnocení žáků a pro ředitele jsou připravována školení o vedení a administraci školy.

Ve spolupráci s angolským ministerstvem a provinčním ředitelstvím školství pak Člověk v tísni vyvinul nové manuály pro vesnické učitele, které jim pomáhají s výukou jednotlivých předmětů. Učebnice poskytují návody a příklady jak uchopit danou látku a předat ji dětem tak, aby jejich nabyté dovednosti a znalosti co nejvíce odpovídaly místním potřebám a prostředí, ve kterém žijí. Speciální sborník je věnován moderním vyučovacím technikám s mnoha příklady či výukovými hrami. Organizace nadto pomohla vypracovat provinční metodiku vzdělávání učitelů, kterou uvádí v praxi díky systému spádových vzorových škol a pedagogických center. V roce 2014 pak podobnou asistenci poskytuje školskému úřadu v sousední provinicii Huambo.

Od roku 2013 podporujeme také provinční školskou inspekci. Inspektory jsme vyškolili a pomáháme jim podávat zpětnou vazbu učitelům a ředitelům škol. Spolu s nimi experti ČvT objíždějí jednotlivé školy a dělají náslechy hodin, pomáhají lépe organizovat výuku i používat lepší výukové metody. O služby je ze strany škol velký zájem.
Stavba škol a vzdělávání učitelů

Stavba škol a vzdělávání učitelů

Celkem 13 nových škol poskytuje vzdělání třem tisícům dětí, které sem docházejí na dopolední, odpolední a někdy i večerní výuku. Kapacita škol je totiž ve vesnických oblastech obrovsky přetížená či v okolí jiné školy ani neexistují. Školy jsou vybavené knihovnou a základními pomůckami. Učitelům, kteří jsou často ze vzdálenějších vesnic či měst, jde zde poskytnuto ubytování. U čtyř hlavních oblastních škol Člověk v tísni postavil a zařídil také pedagogická centra, která slouží především vzdělávání učitelů.

Stavby se účastnili i samotní obyvatelé vesnic jako pomocní dělníci. Ti nejzručnější si osvojili svářečské, zámečnické či pokrývačské dovednosti, které dodnes uplatňují ve vlastních malých stavebních firmách, které si díky tomu mohli založit.

Díky dálkovým kurzům si všichni učitelé ve vesnických oblastech regionu Cuemba doplňují alespoň základní vzdělání a pedagogické minimum. Všichni studují při zaměstnání, docházejí na víkendové semináře a praktikují nově nabyté znalosti během týdne ve školách. Každý z nich studuje podle vlastního tempa a potřeb. Díky prvnímu cyklu kurzu všichni dosáhnou alespoň 6. třídy základní školy, ve druhém pak 9. třídy a minimálního pedagogického vzdělání. Každý z cyklů je zakončen písemnými a praktickými zkouškami.

Jak dále pomáháme