Rumunsko: Klimatická odolnost

Rumunsko: Klimatická odolnost

© Foto: Ivo Dokoupil

Zvyšování kvality života světové populace je spojeno se stále vzrůstajícím nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Planeta se snaží držet krok s nárůstem průměrné globální teploty a četností extrémních povětrnostních jevů, které mění ekosystémy po celém světě. Změna klimatu navíc nejvíce dopadá na nejchudší obyvatele světa, z nichž mnozí nemají dostatek prostředků, aby se současné klimatické realitě přizpůsobili.

V rumunském Banátu pomáháme vytvořit pracovní místa a snížit tak míru vystěhovalectví především mladých lidí z Rumunska do ČR. Rozvíjíme šetrný cestovní ruch. Provozujeme informační portál www.banat.cz, školíme místní krajany ubytovávající turisty, udržujeme turistické značení mezi vesnicemi a podporujeme prodej místních výrobků. Ročně český Banát navštíví několik tisíc turistů a příjem z prodeje a poskytovaných služeb tvoří dnes významnou část v rozpočtech krajanských rodin, což vytváří předpoklad pro přežití této unikátní české komunity v Rumunsku.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Humanitární pomoc při uprchlická krizi na Balkáně

Humanitární pomoc při uprchlická krizi na Balkáně

 

Člověk v tísni pomáhá při stále trvající uprchlické krizi na Balkáně, kde se momentálně nachází až 140 000 lidí, kteří žijí v oficiálních i neoficiálních uprchlických táborech ve velmi špatných životních podmínkách. Spolu s nevládními organizacemi ComPass 071 v Bosně a Hercegovině, Fokus Plus v Kosovu, Legis v Severní Makedonii a rumunské Logs Association – Social Initiatives Group, zajišťujeme lidem humanitární pomoc ve formě zdravotní asistence, oblečení, jídla, právního a sociálního poradenství a psychologické podpory. 

 

Rozvoj šetrného cestovního ruchu

Rozvoj šetrného cestovního ruchu

Šetrný cestovní ruch, který se řídí zásadami trvale udržitelného rozvoje, je nejlepší a nejefektivnější ekonomickou variantou pro obživu krajanů v Banátu v podmínkách dnešního globalizovaného světa. Vyžaduje jen minimální zaškolení a malé investice do vesnických stavení a jejich odlehlost a technická zaostalost pro něj není překážkou. Taktéž minimálně narušuje či mění zvyky sedláků a jejich rodin a vytváří tím nejlepší předpoklady pro další přežití českých komunit v Rumunsku.

Koncepce rozvoje šetrného cestovního ruchu byla vytvořena v roce 2005 za účasti odborníků na venkovskou turistiku ze společnosti ECEAT. Od té doby se práce koordinátora projektu každoročně soustřeďuje na tyto aktivity:
  • Marketingová podpora destinace Banát jako turistického cíle (články, pořady v televizi a rozhlase, tisk a distribuce letáků)
  • Údržba a aktualizace turistického portálu www.banat.cz
  • Školení ubytovávajících krajanů s cílem zvyšování kvality služeb pro turisty
  • Marketingová podpora prodeje domácích výrobků (med, marmelády, slivovice, bylinné čaje apod.)
  • Údržba turistického značení kolem krajanských vesnic
  • Podpora rozvoje hipoturistiky s cílem zachovat chov koní ve vesnici (nákup a zapůjčení jezdeckých sedel majitelům koní, marketingová podpora, školení majitelů koní)
  • Zajištění provozu informačního centra na telefonu a internetu
  • Organizace každoročního festivalu české kultury v jedné z krajanských vesnic, s cílem propagovat vesnice jako turistickou destinaci (www.festivalbanat.cz).
Od roku 2005 se znatelně rozšířil počet krajanských rodin aktivně zapojených do poskytování služeb turistům, mnozí získali zkušenosti a vybudovali zaběhnuté rodinné penziony, které celým jejich rodinám zajišťují příjmy na celý rok. Při poskytování služeb není žádný prostředník, projekt je zajišťován donory a všechny platby turistů jdou přímo sedlákům, což je pro ně silnou motivací. 

Všichni krajané jsou každoročně informováni o změnách či problémech, které je třeba při ubytovávání hostů řešit a jejich služby se zkvalitňují. Projekt má dlouhodobý charakter, všechny jeho aktivity jsou v souladu s koncepcí, a proto vyžaduje pravidelnou koncepční a odbornou práci koordinátora. Při všech aktivitách má Člověk v tísni na zřeteli snahu o zachování co největšího množství kulturních hodnot spojených s českou minulostí.

Jak dále pomáháme