Zambie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Zambie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Západní provincie, kde působíme, se vyznačuje nízkou mírou vzdělanosti. A to nejen kvůli extrémní chudobě, ale také kvůli špatnému stavu jednotlivých škol bez potřebného vybavení, a velkým vzdálenostem, které musejí místní děti a mládež za vzděláním urazit. Působíme v okrese Kalabo, který svou rozlohou odpovídá Jihomoravskému a Středočeskému kraji, ovšem s 20 x méně obyvateli a jen 4 středními školami. Školy jsou zde postavené z hlíny, bez podlahy a oken, navíc školních lavic a židlí je zde nedostatek. Ve spolupráci s místní Asociací rodičů a učitelů zde pomáháme zlepšit infrastrukturu a vhodně vybavit jednotlivé třídy tak, abychom místním dětem umožnili přístup ke kvalitnějšímu vzdělávání.


Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Posílení občanské společnosti a demokratického vládnutí v provincii Luapula a Západní provincii

Posílení občanské společnosti a demokratického vládnutí v provincii Luapula a Západní provincii

Tento projekt si klade za cíl více zapojit komunity do vytváření místních politik a vládnutí. Snahou je, aby si občané byli vice vědomi svých práv a možností, a aby dokázali aktivně ovlivňovat politická rozhodnutí na lokální či státní úrovni ve prospěch své komunity. Aktivní zapojení občanské společnosti je totiž nezbytným předpokladem pro formování politik zaměřených na snižování chudoby a na rozvoj.
Projektu se účastní 30 organizací občanské společnosti. Členové těchto organizací jsou proškoleni na rozličná témata, od možnosti politicky se angažovat, přes lidská práva a gender, až po témata jako je sociální odpovědnost či decentralizace. Taktéž podstoupí školení ohledně psaní projektů a získávání grantů pro své aktivity. Organizace občanské společnosti tímto získají dovednosti, které jim pomůžou dosáhnout na politické představitele a efektivněji tak prosazovat zájmy místních obyvatel. V rámci zapojených organizací je zvláštní pozornost věnována ženám, které mají možnost podstoupit speciální trénink na rozvoj svých vůdčích a manažerských schopností.
Zároveň probíhá informační kampaň zacílená na širokou veřejnost. Skrze rádio se například vysílají pořady zaměřené na možnosti občanů angažovat se v politických rozhodnutích, na zodpovědnost vlády vůči občanům či na práva občanů. Tato informační kampaň má za cíl posílit občanskou společnost a umožnit tak místním lidem soustředit se na zájmy své komunity a prosadit politická rozhodnutí zaměřená na snižování chudoby a rozvoj regionu.
Postavme školu v Africe

Postavme školu v Africe

S pokračujícím konfliktem v Demokratické Republice Kongo přicházejí do Zambie stále noví žadatelé o azyl, kteří v důsledku nestabilní politické situace a nedostatku základních služeb, potravin a zdravotní péče, opouštějí své domovy.  Většina lidí, kteří z DR Kongo utekli, žije v táborech Meheba (severozápadní provincie), Mantapala (Luapula provincie) a Mayukwayukwa (Západní provincie). Člověk v tísni ve spolupráci se zambijským Ministerstvem školství zajistil nezbytnou opravu 4 škol v táboře Meheba a umožnil tak stovkám žáků přístup ke kvalitnějšímu vzdělání, a zároveň tak podpořil boj s chudobou a nezaměstnaností.
Díky projektu byly opraveny nosné zdi škol a jejich střechy, vznikly nové třídy, kanceláře a záchody a byla také vytvořena místa na umývání rukou. Třídy byly plně vybaveny stoly, lavicemi, židlemi a tabulemi tak, aby vyhovovaly základním standardům a potřebám studentů. Žáci získali vzdělávací materiály a pomůcky. Místní asociace rodičů a učitelů se aktivně zapojovala do diskuze i stavebních prací.
Postavme školu v Africe

Postavme školu v Africe

Člověk v tísni svou pomoc soustředil v okresu Kalabo v západní provincii Zambie, a to v rámci hned několika úspěšných projektů. Jedním z nich ja také intervence zaměřená na kvalitu vzdělání v oblasti Ndoka. Západní provincie je druhou nejchudší oblastí v Zambii a místní obyvatelé čelí značným problémům při zajišťování zcela běžných základních služeb jako je např. zdravotní ošetření, přístup k vodě, potravinám nebo ke vzdělání.
Na základě úzké spolupráce se zambijským Ministerstvem školství se Člověk v tísni rozhodl podpořit kvalitu vzdělání v oblasti Ndoka. V rámci projektu byly opraveny tři školy, které byly ve velmi špatném stavu a podmínky pro výuku zde byly zcela nevyhovující. Kromě opravy těchto tří škol Člověk v tísni postavil jednu školní budovu ve vesnici Nangumba.
S aktivním zapojením asociace rodičů a učitelů se podařilo třídy svépomocí zrekonstruovat, samotní žáci se připojili ke zvelebování učeben i přilehlého okolí školy. Díky projektu byly opraveny nosné zdi, byly zřízeny nové třídy, kanceláře, latríny a také byla vytvořena místa na umývání rukou. Třídy byly plně vybaveny stoly, lavicemi, židlemi a tabulemi tak, aby vyhovovaly základním standardům Ministerstva školství a potřebám žáků.

Jak dále pomáháme